| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Pomoc społeczna

Kontrakt socjalny – wsparcie dla osób ubiegających się o pomoc

Aktualizacja: 11.04.2013

Zgodnie z zapisami ustawy z 12 marca 2004 r., praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. Decyzję co do zasadności zawarcia kontraktu socjalnego podejmuje pracownik socjalny na podstawie posiadanych o rodzinie informacji. »

Rodzinny wywiad środowiskowy nie leży w kompetencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Aktualizacja: 11.04.2013

Rodzinny wywiad środowiskowy ma na celu ustalenie sytuacji rodziny w celu zapewnienia jej wsparcia. Należy pamiętać, że przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego należy jedynie do uprawnień gminy. Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej zostało bowiem wyłączone z tej kompetencji. »

Dane podopiecznych ośrodka pomocy społecznej

Aktualizacja: 09.04.2013

Czy w świetle ustaw z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych kierownik gminnego ośrodka pomocy społecznej ma obowiązek udostępnienia danych osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na żądanie komisji rewizyjnej rady gminy, w trakcie dokonywanych przez nią czynności kontrolnych? »

Kto może zostać pracownikiem socjalnym?

Aktualizacja: 24.10.2013

Szczegółowe wytyczne - kto może zostać pracownikiem socjalnym, określają ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz ustawa z 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. »

Pomoc społeczna - nowe zawody

Aktualizacja: 15.03.2013

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadziła w zakresie pomocy społecznej nowe zawody. Grupa zawodów - Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej, przewiduje trzy nowo dodane pozycje. »

Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych– obowiązki płatnika

Aktualizacja: 13.03.2013

Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych pracownika stanowi obowiązek płatnika składek. Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. »

Zadania powiatów w zakresie pomocy społecznej

Aktualizacja: 13.03.2013

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane przez powiaty możemy podzielić na zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. »

Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej

Aktualizacja: 13.03.2013

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej. Do zadań w zakresie pomocy społecznej na poziomie gmin możemy wyróżnić zadania własne i zlecone. »

Kryteria przyznawania świadczeń w zakresie pomocy społecznej

Aktualizacja: 28.02.2013

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Osoby ubiegające się o pomoc muszą jednak spełnić określone kryteria. »

Realizacja zadań pomocy publicznej obowiązkiem samorządów

Aktualizacja: 26.02.2013

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Na czym zatem powinna ona polegać i komu zgodnie z ustawą przysługuje? »

Pracowniczy system ubezpieczeń społecznych – konstrukcja i finanse

Aktualizacja: 22.02.2013

Obecnie obowiązująca ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych w istotny sposób poszerzyła krąg osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Obecnie zakres podmiotowy pracowniczego ubezpieczenia społecznego obejmuje nie tylko pracowników najemnych, ale wszystkich osiągających przychód z własnej pracy. »

Zasądzenie alimentów niekonieczne do otrzymania becikowego

Aktualizacja: 11.02.2013

W świetle ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz.. 1255) od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), uzależnione jest od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. »

Program „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015

Aktualizacja: 11.02.2013

Na dofinansowanie zadań programowych w roku bieżącym zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 800,0 tys. zł., przy jednostkowych dotacjach w wysokości 40, 0 tys. złotych każda. »

„Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” – edycja 2013 r.

Aktualizacja: 11.02.2013

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił trzy otwarte konkursy ofert: »

Nowy specjalny zasiłek opiekuńczy - dokumenty i uprawnieni

Aktualizacja: 24.10.2013

Przepisy wprowadzające nowy rodzaj świadczenia rodzinnego – specjalny zasiłek opiekuńczy - obowiązują od 1 stycznia 2013 r. Od 4 stycznia 2013 r. znane są wzory wniosków oraz dokumentów potrzebnych do ubiegania się o świadczenie. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »