Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych – jak sporządzić sprawozdanie zgodnie z nowym rozporządzeniem?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych weszło w życie 12 kwietnia 2013 r. Rozporządzenie reguluje kwestie w zakresie terminu oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (dalej: rozporządzenie) poprzedzone było rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych. Wprowadzenie zmiany w postaci nowego rozporządzenia zostało jednak wymuszone m.in.:

1. wejściem w życie:
• ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej zmiany m.in. w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego;
• ustawy z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
• rozporządzenia Rady Ministrów z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych,

2. koniecznością uszczegółowienia zakresu kosztów obsługi, by ułatwić pozyskanie wojewodom informacji umożliwiających racjonalne rozdzielenie środków z budżetu państwa.

W załączniku nr 1 w stosunku do rozporządzenia Rady Ministrów z 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych wprowadzono następujące zmiany:

1. w części A:

• dodano wiersze od 5.1 do 5.4 wskazujące podstawę wypłacenia świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z wejściem w życie ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,
• dodano wiersz 6 dotyczący dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego od dnia 1 stycznia 2013 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,
• dodano wiersz 7 dotyczący specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego od dnia 1 stycznia 2013 r. na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,
• w wierszu 8 uwzględniono, że zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2013 r. do świadczeń opiekuńczych zalicza się: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne, a także w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego przysługujący na podstawie art. 12 ww. ustawy.

Należy pamiętać, że zmiany te spowodowały zmianę numeracji kolejnych wierszy w tej części sprawozdania.

2. w części B:

•  rozdzielono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ze względu na rodzaj świadczenia, od którego są one opłacane i którego wysokość jest podstawą wymiaru składki, dookreślając, że wiersz 1 dotyczy składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, a wiersz 3 – za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy,
• rozdzielono składki na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na rodzaj świadczenia, od którego są one opłacane i którego wysokość jest podstawą wymiaru składki, dookreślając, że wiersz 2 dotyczy składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, a wiersz 4 – za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy,
• w wierszu 5 uwzględniono, że od dnia 1 stycznia 2013 r. za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne od podstawy odpowiadającej wysokości odpowiednio świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zmiany te spowodowały zmianę numeracji kolejnych wierszy w tej części sprawozdania.

Zobacz serwis: Opieka społeczna

3. w części C:

• dodano wiersz 5, w związku z wprowadzeniem ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wygaszania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w przypadku śmierci świadczeniobiorcy.

4. w części D:

• dodano wiersz 6 dotyczący dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego od dnia 1 stycznia 2013 r. na podstawie art. 12 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,
• dodano wiersz 7 dotyczący specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego od dnia 1 stycznia 2013 r. na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,
• w wierszu 8 uwzględniono, zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, że od dnia 1 stycznia 2013 r. do świadczeń opiekuńczych zalicza się: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne, a także dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego przysługujący na podstawie art. 12 ww. ustawy.

Zmiany te spowodowały zmianę numeracji kolejnych wierszy w tej części sprawozdania.

5. w części E:

• usunięto kolumny dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych – w wyniku analizy uznano, że świadczenia rodzinne wypłacane ze środków własnych gminy zgodnie z art. 15a i 22a ustawy podlegające koordynacji stanowią znikomą liczbę świadczeń wypłacanych ze środków własnych gminy.

6. w części F:

• dodano wiersze od 4.1.1. do 4.4.2. oraz od 5.1.1. do 5.4.2. obrazujące rodzaje wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych – wydatki te dotyczą:
- wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę, w tym wydatki na fakultatywne składowe wynagrodzenia,
- wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym wydatki na fakultatywne składowe wynagrodzenia,
- inwestycji,
- pozostałych grup wydatków.

Taki podział wydatków ma ułatwić kontrolę wojewodom w zakresie gospodarności środkami publicznymi przez organy samorządu terytorialnego oraz umożliwić ministrowi
pozyskanie informacji o sposobie realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Ponadto, biorąc pod uwagę, że w sprawozdaniu wykazuje się liczbę osób realizujących świadczenia rodzinne w zależności od typów zatrudnienia, konieczna jest informacja o wydatkach związanych z poszczególnymi typami zatrudnienia,

• dodano wiersz 7 dotyczący liczby m2 lokalu, w którym realizowane są zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, w związku z koniecznością identyfikacji kompletnych wydatków związanych z realizacją zadania i obliczenia przeciętnych składowych kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, jakimi są m.in. wydatki administracyjne związane z utrzymaniem lub wynajmem lokalu,
• przeniesiono z części G informację na temat liczby osób realizujących świadczenia rodzinne, w celu powiązania jej z informacją o wydatkach na wynagrodzenia tych osób, co ułatwi przeprowadzenie kompletnej analizy,
• dostosowano brzmienie przypisu nr 2 określającego tytuł rozdziału klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zobacz serwis: Finanse

7. w części G:

• dodano wiersze 1-1.1.2, w związku z koniecznością uzupełnienia informacji o realizacji świadczeń rodzinnych o krok inicjujący postępowanie o przyznanie świadczeń rodzinnych, tj. o liczbę wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych,
• dodano wiersz 5 dotyczący liczby spraw, w których wygaszono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, w związku z wprowadzeniem ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wygaszania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w przypadku śmierci świadczeniobiorcy,
• usunięto informację na temat liczby osób realizujących świadczenia rodzinne, w związku z przeniesieniem odpowiednich wierszy do części F sprawozdania.

Te zmiany wiążą się również ze zmianą numeracji innych wierszy w tej części sprawozdania.

8) w części H:

• w wierszach 1.2.-1.6., 2.2-2.6, 3.2.-3.6. oraz 4.2.-4.6. zmieniono przedziały dochodowe, w związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2012 r. rozporządzenia Rady Ministrów z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych, w którym określone zostały obowiązujące od dnia 1 listopada 2012 r. wysokości zasiłków rodzinnych oraz kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawy z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1255), wprowadzającej kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

W załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych wprowadzono następujące zmiany:

1. w części A i B dookreślone zostały nazwy tabeli, zastąpiono formularze z serii E przez dokumenty SED z serii F, R oraz H, a także dodano Chorwację do spisu państw
stosujących przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (w związku z planowanym przystąpieniem tego państwa do Unii Europejskiej z dniem 1 lipca 2013 r.),

2. w części C:

• usunięto informację na temat liczby osób realizujących zadania z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych, w związku z przeniesieniem odpowiednich wierszy do części E sprawozdania,
• dodano liczbę wystawionych tytułów egzekucyjnych (w tym zastępczych tytułów egzekucyjnych na wniosek instytucji zagranicznych).

3. w części E:

• dodano wiersze od 3.1.1 do 3.4.2 oraz od 4.1.1 do 4.4.2 obrazujące rodzaje wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych – wydatki te dotyczą:
- wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę, w tym wydatki na fakultatywne składowe wynagrodzenia,
- wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, w tym wydatki na fakultatywne składowe wynagrodzenia,
- inwestycji,
- pozostałych grup wydatków.

• przeniesiono z części C informacje na temat liczby osób realizujących zadania z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych, w celu powiązania jej z informacją o wydatkach na wynagrodzenia osób realizujących świadczenia rodzinne, co ułatwi przeprowadzenie kompletnej analizy,
• dodano wiersz dotyczący liczby m2 lokalu, w którym realizowane są zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, w związku z koniecznością identyfikacji kompletnych wydatków związanych z realizacją zadania i obliczenia przeciętnych składowych kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, jakimi są m.in. wydatki administracyjne związane z utrzymaniem lub wynajmem lokalu,
• dostosowano brzmienie przypisu nr 1 określającego tytuł rozdziału klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Ponadto, w związku z przekazywaniem sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu państwa
oraz budżetów gmin wyłącznie w wersji elektronicznej, we wzorze sprawozdania zmieniono zapis „Pieczęć organu sporządzającego sprawozdanie” na „Dane organu  sporządzającego sprawozdanie”.

Masz wątpliwości? Podyskutuj na Forum.

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 441).

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy można przesunąć pracownika z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej
  Burmistrz postanowił, że miejski ośrodek pomocy społecznej będzie zajmował się przyznawaniem świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. Jakie są sposoby przesunięcia pracowników z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej?
  1 lipca 2022 r. Nowa lista leków refundowanych
  Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje nowy wykaz leków refundowanych, do którego dodano 54 produkty bądź nowe wskazania.
  Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów udzieliło 24 czerwca 2022 r. wyjaśnień odnośnie centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
  6600 zł brutto, to netto 4829,58 zł, składka ZUS 904,86 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  W 2021 r. dla pensji 6600 zł brutto wynagrodzenie na rękę było 4741,58 zł netto.
  Komunikat MRiPS: przepisy nie nakazują skrócenia pracy w czasie upału. Pracownik ma prawo do napojów pod rygorem grzywny
  Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Wysokie temperatury mają wpływ nie tylko na wydajność pracy, ale i na bezpieczeństwo pracownika. Skrócenie czasu pracy jest jednak decyzją, która zależy w praktyce od dobrej woli pracodawcy. Prawo nakazuje mu dostarczenia napojów. Nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  Klasa IV i V podstawówki - lista przedmiotów i liczba godzin w roku szkolnym 2022/2023
  Przedmioty w klasie 5 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023. Przedmioty w klasie 4 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023, liczba godzin.
  Czy praca zdalna jest na wniosek pracownika? Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną?
  Kodeks pracy wprowadzi możliwość pracy zdalnej i hybrydowej – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg
  Podwyżka zaliczki na PIT dla umowy zlecenia od 1 lipca 2022 r. Przykłady MF i DGP obliczeń od 3000 zł do 8000 zł
  MF: Od zlecenia 3200 zł brutto miesięcznie zaliczka na PIT wzrośnie o 103 zł do 265 zł. Niekorzystna zmiana od 1 lipca 2022 r. Przed tą datą zaliczka na PIT wynosiła 162 zł.
  300 mln zł dla artystów z opłaty od komputerów, tabletów, smartfonów, dysków i pendrivów
  Projekt ustawy o artystach zawodowych przewiduje zasilenie kwotą 300 mln zł nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Pieniądze będą pochodziły z opłaty reprograficznej płaconej przez importerów i sprzedawców elektroniki (komputery, tablety, smartfony, dyski twarde i pendrivy).
  300 mln zł dla Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Opłata od smartfonów i laptopów w 2023 r.
  300 mln zł. To planowane wpłaty z opłaty reprograficznej na rzecz nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych (FWAZ). Jeżeli nie będzie tych pieniędzy fundusz dla artystów otrzyma z budżetu dotację celową 100 mln zł rocznie. Podstawą dla płatności tych kwot jest ustawa o artystach zawodowych. 27 czerwca 2022 r. rząd przedstawił jej najnowszy projekt w wersji, która ma zostać skierowana do Sejmu i tam uchwalona.
  Świadczenie 40 zł za dzień dłużej niż 120 dni za pomoc Ukrainkom w ciąży, osobom w wieku 60/65 lat i matkom trójki dzieci
  Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy.
  Czy umowy zawierane na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają Prawu zamówień publicznych?
  Pytanie nr 1. Czy umowy zawierane na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podlegają Prawu zamówień publicznych? Pytanie nr 2. Czy prawidłowym jest zawieranie umów zlecenia na realizację usług konsultanta bez określania okresu świadczenia usługi?
  Połowa nauczycieli z Warszawy myśli o odejściu ze szkoły. Nauczyciel woli prowadzić zakład pogrzebowy niż uczyć za 3500 zł
  Blisko połowa kadry zatrudnionej w publicznych szkołach myśli o odejściu z zawodu – pokazują badania realizowane m.in. przez Urząd Miasta st. Warszawy. Według ratusza zbliżamy się do dramatycznego punktu, kiedy po prostu nie będzie komu uczyć dzieci. Tym bardziej że spośród 31 tys. stołecznych nauczycieli ponad 5 tys. jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Wiadomo też, że wakatów w tym roku jest więcej niż w latach 2021 i 2020, a z podobnym problemem borykają się szkoły w całym kraju.
  "DGP": Od 1 lipca 2022 r. błąd w przepisach o składce zdrowotnej i liczeniu zaliczek od pensji [nieudana korekta Polskiego Ładu?]
  DGP: Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i rząd zapomniał zmienić zasady wyliczania składki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że w po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie: 1) według zasad z 2022 r. i 2) zasad z 2021 r. W jakim celu? Dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9167,58 zł netto [42 przykłady od 1 lipca 2022 r.]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.
  Pełnomocnictwo dla wójta do reprezentowania spółki to nie dokument urzędowy
  Pełnomocnictwo udzielone przez reprezentującego podmiot gospodarczy, nawet na rzecz osoby sprawującej funkcję publiczną, nie jest dokumentem urzędowym. Taki dokument jest wystawiony przez podmiot prywatny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Z tego powodu dokument taki nie stanowi również informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu.
  Listy płac dla 3010 zł, 6000 zł i 11 000 zł brutto netto od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  W artykule jeden z 42 przykładów jak przeliczać wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. z poradnika Wydawnictwa Infor. I sporządzić listy płac. Od 1 lipca 2022 r. pensja 3010 zł brutto, to 2363,56 zł netto, wynagrodzenie 6000 zł brutto, to na rękę 4420,43 zł a 11 000 zł brutto, to wypłata netto 7828.63 zł. Pozostałe 41 przykłady w poradniku.
  PIP po kontroli przestrzegania PPK może nałożyć mandat karny do 2000 zł [wykaz naruszeń prawa]
  Po nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, od 4 czerwca br., każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK – nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca - może być kontrolowany przez PIP w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK.
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]