Kategorie

Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych – jak sporządzić sprawozdanie zgodnie z nowym rozporządzeniem?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych weszło w życie 12 kwietnia 2013 r. Rozporządzenie reguluje kwestie w zakresie terminu oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.
Reklama

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (dalej: rozporządzenie) poprzedzone było rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych. Wprowadzenie zmiany w postaci nowego rozporządzenia zostało jednak wymuszone m.in.:

1. wejściem w życie:
• ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej zmiany m.in. w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego;
• ustawy z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
• rozporządzenia Rady Ministrów z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych,

2. koniecznością uszczegółowienia zakresu kosztów obsługi, by ułatwić pozyskanie wojewodom informacji umożliwiających racjonalne rozdzielenie środków z budżetu państwa.

W załączniku nr 1 w stosunku do rozporządzenia Rady Ministrów z 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych wprowadzono następujące zmiany:

1. w części A:

• dodano wiersze od 5.1 do 5.4 wskazujące podstawę wypłacenia świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z wejściem w życie ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,
• dodano wiersz 6 dotyczący dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego od dnia 1 stycznia 2013 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,
• dodano wiersz 7 dotyczący specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego od dnia 1 stycznia 2013 r. na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,
• w wierszu 8 uwzględniono, że zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2013 r. do świadczeń opiekuńczych zalicza się: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne, a także w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego przysługujący na podstawie art. 12 ww. ustawy.

Należy pamiętać, że zmiany te spowodowały zmianę numeracji kolejnych wierszy w tej części sprawozdania.

2. w części B:

•  rozdzielono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ze względu na rodzaj świadczenia, od którego są one opłacane i którego wysokość jest podstawą wymiaru składki, dookreślając, że wiersz 1 dotyczy składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, a wiersz 3 – za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy,
• rozdzielono składki na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na rodzaj świadczenia, od którego są one opłacane i którego wysokość jest podstawą wymiaru składki, dookreślając, że wiersz 2 dotyczy składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, a wiersz 4 – za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy,
• w wierszu 5 uwzględniono, że od dnia 1 stycznia 2013 r. za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne od podstawy odpowiadającej wysokości odpowiednio świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zmiany te spowodowały zmianę numeracji kolejnych wierszy w tej części sprawozdania.

Zobacz serwis: Opieka społeczna

3. w części C:

• dodano wiersz 5, w związku z wprowadzeniem ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wygaszania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w przypadku śmierci świadczeniobiorcy.

4. w części D:

• dodano wiersz 6 dotyczący dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego od dnia 1 stycznia 2013 r. na podstawie art. 12 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,
• dodano wiersz 7 dotyczący specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego od dnia 1 stycznia 2013 r. na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,
• w wierszu 8 uwzględniono, zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, że od dnia 1 stycznia 2013 r. do świadczeń opiekuńczych zalicza się: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne, a także dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego przysługujący na podstawie art. 12 ww. ustawy.

Zmiany te spowodowały zmianę numeracji kolejnych wierszy w tej części sprawozdania.

5. w części E:

• usunięto kolumny dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych – w wyniku analizy uznano, że świadczenia rodzinne wypłacane ze środków własnych gminy zgodnie z art. 15a i 22a ustawy podlegające koordynacji stanowią znikomą liczbę świadczeń wypłacanych ze środków własnych gminy.

6. w części F:

Reklama

• dodano wiersze od 4.1.1. do 4.4.2. oraz od 5.1.1. do 5.4.2. obrazujące rodzaje wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych – wydatki te dotyczą:
- wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę, w tym wydatki na fakultatywne składowe wynagrodzenia,
- wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym wydatki na fakultatywne składowe wynagrodzenia,
- inwestycji,
- pozostałych grup wydatków.

Taki podział wydatków ma ułatwić kontrolę wojewodom w zakresie gospodarności środkami publicznymi przez organy samorządu terytorialnego oraz umożliwić ministrowi
pozyskanie informacji o sposobie realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Ponadto, biorąc pod uwagę, że w sprawozdaniu wykazuje się liczbę osób realizujących świadczenia rodzinne w zależności od typów zatrudnienia, konieczna jest informacja o wydatkach związanych z poszczególnymi typami zatrudnienia,

• dodano wiersz 7 dotyczący liczby m2 lokalu, w którym realizowane są zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, w związku z koniecznością identyfikacji kompletnych wydatków związanych z realizacją zadania i obliczenia przeciętnych składowych kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, jakimi są m.in. wydatki administracyjne związane z utrzymaniem lub wynajmem lokalu,
• przeniesiono z części G informację na temat liczby osób realizujących świadczenia rodzinne, w celu powiązania jej z informacją o wydatkach na wynagrodzenia tych osób, co ułatwi przeprowadzenie kompletnej analizy,
• dostosowano brzmienie przypisu nr 2 określającego tytuł rozdziału klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zobacz serwis: Finanse

7. w części G:

• dodano wiersze 1-1.1.2, w związku z koniecznością uzupełnienia informacji o realizacji świadczeń rodzinnych o krok inicjujący postępowanie o przyznanie świadczeń rodzinnych, tj. o liczbę wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych,
• dodano wiersz 5 dotyczący liczby spraw, w których wygaszono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, w związku z wprowadzeniem ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wygaszania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w przypadku śmierci świadczeniobiorcy,
• usunięto informację na temat liczby osób realizujących świadczenia rodzinne, w związku z przeniesieniem odpowiednich wierszy do części F sprawozdania.

Te zmiany wiążą się również ze zmianą numeracji innych wierszy w tej części sprawozdania.

8) w części H:

• w wierszach 1.2.-1.6., 2.2-2.6, 3.2.-3.6. oraz 4.2.-4.6. zmieniono przedziały dochodowe, w związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2012 r. rozporządzenia Rady Ministrów z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych, w którym określone zostały obowiązujące od dnia 1 listopada 2012 r. wysokości zasiłków rodzinnych oraz kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawy z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1255), wprowadzającej kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

W załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych wprowadzono następujące zmiany:

1. w części A i B dookreślone zostały nazwy tabeli, zastąpiono formularze z serii E przez dokumenty SED z serii F, R oraz H, a także dodano Chorwację do spisu państw
stosujących przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (w związku z planowanym przystąpieniem tego państwa do Unii Europejskiej z dniem 1 lipca 2013 r.),

2. w części C:

• usunięto informację na temat liczby osób realizujących zadania z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych, w związku z przeniesieniem odpowiednich wierszy do części E sprawozdania,
• dodano liczbę wystawionych tytułów egzekucyjnych (w tym zastępczych tytułów egzekucyjnych na wniosek instytucji zagranicznych).

3. w części E:

• dodano wiersze od 3.1.1 do 3.4.2 oraz od 4.1.1 do 4.4.2 obrazujące rodzaje wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych – wydatki te dotyczą:
- wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę, w tym wydatki na fakultatywne składowe wynagrodzenia,
- wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, w tym wydatki na fakultatywne składowe wynagrodzenia,
- inwestycji,
- pozostałych grup wydatków.

• przeniesiono z części C informacje na temat liczby osób realizujących zadania z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych, w celu powiązania jej z informacją o wydatkach na wynagrodzenia osób realizujących świadczenia rodzinne, co ułatwi przeprowadzenie kompletnej analizy,
• dodano wiersz dotyczący liczby m2 lokalu, w którym realizowane są zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, w związku z koniecznością identyfikacji kompletnych wydatków związanych z realizacją zadania i obliczenia przeciętnych składowych kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, jakimi są m.in. wydatki administracyjne związane z utrzymaniem lub wynajmem lokalu,
• dostosowano brzmienie przypisu nr 1 określającego tytuł rozdziału klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Ponadto, w związku z przekazywaniem sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu państwa
oraz budżetów gmin wyłącznie w wersji elektronicznej, we wzorze sprawozdania zmieniono zapis „Pieczęć organu sporządzającego sprawozdanie” na „Dane organu  sporządzającego sprawozdanie”.

Masz wątpliwości? Podyskutuj na Forum.

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 441).

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?