REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych – jak sporządzić sprawozdanie zgodnie z nowym rozporządzeniem?

REKLAMA

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych weszło w życie 12 kwietnia 2013 r. Rozporządzenie reguluje kwestie w zakresie terminu oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

REKLAMA

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (dalej: rozporządzenie) poprzedzone było rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych. Wprowadzenie zmiany w postaci nowego rozporządzenia zostało jednak wymuszone m.in.:

REKLAMA

1. wejściem w życie:
• ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej zmiany m.in. w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego;
• ustawy z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
• rozporządzenia Rady Ministrów z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych,

2. koniecznością uszczegółowienia zakresu kosztów obsługi, by ułatwić pozyskanie wojewodom informacji umożliwiających racjonalne rozdzielenie środków z budżetu państwa.

W załączniku nr 1 w stosunku do rozporządzenia Rady Ministrów z 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych wprowadzono następujące zmiany:

1. w części A:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• dodano wiersze od 5.1 do 5.4 wskazujące podstawę wypłacenia świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z wejściem w życie ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,
• dodano wiersz 6 dotyczący dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego od dnia 1 stycznia 2013 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,
• dodano wiersz 7 dotyczący specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego od dnia 1 stycznia 2013 r. na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,
• w wierszu 8 uwzględniono, że zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2013 r. do świadczeń opiekuńczych zalicza się: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne, a także w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego przysługujący na podstawie art. 12 ww. ustawy.

Należy pamiętać, że zmiany te spowodowały zmianę numeracji kolejnych wierszy w tej części sprawozdania.

2. w części B:

•  rozdzielono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ze względu na rodzaj świadczenia, od którego są one opłacane i którego wysokość jest podstawą wymiaru składki, dookreślając, że wiersz 1 dotyczy składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, a wiersz 3 – za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy,
• rozdzielono składki na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na rodzaj świadczenia, od którego są one opłacane i którego wysokość jest podstawą wymiaru składki, dookreślając, że wiersz 2 dotyczy składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, a wiersz 4 – za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy,
• w wierszu 5 uwzględniono, że od dnia 1 stycznia 2013 r. za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne od podstawy odpowiadającej wysokości odpowiednio świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zmiany te spowodowały zmianę numeracji kolejnych wierszy w tej części sprawozdania.

Zobacz serwis: Opieka społeczna

3. w części C:

• dodano wiersz 5, w związku z wprowadzeniem ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wygaszania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w przypadku śmierci świadczeniobiorcy.

4. w części D:

• dodano wiersz 6 dotyczący dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego od dnia 1 stycznia 2013 r. na podstawie art. 12 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,
• dodano wiersz 7 dotyczący specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego od dnia 1 stycznia 2013 r. na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,
• w wierszu 8 uwzględniono, zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, że od dnia 1 stycznia 2013 r. do świadczeń opiekuńczych zalicza się: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne, a także dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego przysługujący na podstawie art. 12 ww. ustawy.

Zmiany te spowodowały zmianę numeracji kolejnych wierszy w tej części sprawozdania.

5. w części E:

• usunięto kolumny dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych – w wyniku analizy uznano, że świadczenia rodzinne wypłacane ze środków własnych gminy zgodnie z art. 15a i 22a ustawy podlegające koordynacji stanowią znikomą liczbę świadczeń wypłacanych ze środków własnych gminy.

6. w części F:

REKLAMA

• dodano wiersze od 4.1.1. do 4.4.2. oraz od 5.1.1. do 5.4.2. obrazujące rodzaje wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych – wydatki te dotyczą:
- wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę, w tym wydatki na fakultatywne składowe wynagrodzenia,
- wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym wydatki na fakultatywne składowe wynagrodzenia,
- inwestycji,
- pozostałych grup wydatków.

Taki podział wydatków ma ułatwić kontrolę wojewodom w zakresie gospodarności środkami publicznymi przez organy samorządu terytorialnego oraz umożliwić ministrowi
pozyskanie informacji o sposobie realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Ponadto, biorąc pod uwagę, że w sprawozdaniu wykazuje się liczbę osób realizujących świadczenia rodzinne w zależności od typów zatrudnienia, konieczna jest informacja o wydatkach związanych z poszczególnymi typami zatrudnienia,

• dodano wiersz 7 dotyczący liczby m2 lokalu, w którym realizowane są zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, w związku z koniecznością identyfikacji kompletnych wydatków związanych z realizacją zadania i obliczenia przeciętnych składowych kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, jakimi są m.in. wydatki administracyjne związane z utrzymaniem lub wynajmem lokalu,
• przeniesiono z części G informację na temat liczby osób realizujących świadczenia rodzinne, w celu powiązania jej z informacją o wydatkach na wynagrodzenia tych osób, co ułatwi przeprowadzenie kompletnej analizy,
• dostosowano brzmienie przypisu nr 2 określającego tytuł rozdziału klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zobacz serwis: Finanse

7. w części G:

• dodano wiersze 1-1.1.2, w związku z koniecznością uzupełnienia informacji o realizacji świadczeń rodzinnych o krok inicjujący postępowanie o przyznanie świadczeń rodzinnych, tj. o liczbę wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych,
• dodano wiersz 5 dotyczący liczby spraw, w których wygaszono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, w związku z wprowadzeniem ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wygaszania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w przypadku śmierci świadczeniobiorcy,
• usunięto informację na temat liczby osób realizujących świadczenia rodzinne, w związku z przeniesieniem odpowiednich wierszy do części F sprawozdania.

Te zmiany wiążą się również ze zmianą numeracji innych wierszy w tej części sprawozdania.

8) w części H:

• w wierszach 1.2.-1.6., 2.2-2.6, 3.2.-3.6. oraz 4.2.-4.6. zmieniono przedziały dochodowe, w związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2012 r. rozporządzenia Rady Ministrów z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych, w którym określone zostały obowiązujące od dnia 1 listopada 2012 r. wysokości zasiłków rodzinnych oraz kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawy z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1255), wprowadzającej kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

W załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych wprowadzono następujące zmiany:

1. w części A i B dookreślone zostały nazwy tabeli, zastąpiono formularze z serii E przez dokumenty SED z serii F, R oraz H, a także dodano Chorwację do spisu państw
stosujących przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (w związku z planowanym przystąpieniem tego państwa do Unii Europejskiej z dniem 1 lipca 2013 r.),

2. w części C:

• usunięto informację na temat liczby osób realizujących zadania z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych, w związku z przeniesieniem odpowiednich wierszy do części E sprawozdania,
• dodano liczbę wystawionych tytułów egzekucyjnych (w tym zastępczych tytułów egzekucyjnych na wniosek instytucji zagranicznych).

3. w części E:

• dodano wiersze od 3.1.1 do 3.4.2 oraz od 4.1.1 do 4.4.2 obrazujące rodzaje wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych – wydatki te dotyczą:
- wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę, w tym wydatki na fakultatywne składowe wynagrodzenia,
- wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, w tym wydatki na fakultatywne składowe wynagrodzenia,
- inwestycji,
- pozostałych grup wydatków.

• przeniesiono z części C informacje na temat liczby osób realizujących zadania z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych, w celu powiązania jej z informacją o wydatkach na wynagrodzenia osób realizujących świadczenia rodzinne, co ułatwi przeprowadzenie kompletnej analizy,
• dodano wiersz dotyczący liczby m2 lokalu, w którym realizowane są zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, w związku z koniecznością identyfikacji kompletnych wydatków związanych z realizacją zadania i obliczenia przeciętnych składowych kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, jakimi są m.in. wydatki administracyjne związane z utrzymaniem lub wynajmem lokalu,
• dostosowano brzmienie przypisu nr 1 określającego tytuł rozdziału klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Ponadto, w związku z przekazywaniem sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu państwa
oraz budżetów gmin wyłącznie w wersji elektronicznej, we wzorze sprawozdania zmieniono zapis „Pieczęć organu sporządzającego sprawozdanie” na „Dane organu  sporządzającego sprawozdanie”.

Masz wątpliwości? Podyskutuj na Forum.

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 441).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
ZNP o elektronicznych dziennikach w szkołach. Rodzice oczekują odpowiedzi od nauczyciela w nocy

Dlaczego praca nauczycieli nigdy się nie kończy? Bo elektroniczne dzienniki są cały czas dostępne i rodzice piszą wiadomości do nauczycieli o różnych porach dnia i nocy, często oczekując natychmiastowej odpowiedzi.

Dodatkowe 50 mln zł z rezerwy Funduszu Pracy na działania dla powiatów, w których planowane są zwolnienia grupowe

Są zwolnienia grupowe na rynku pracy, jest też reakcja rządowa. "Chcemy dmuchać na zimne, dlatego podjęłam decyzję, żeby prewencyjnie uruchomić dodatkowe 50 mln zł dla powiatów, w których planowane są zwolnienia grupowe" - przekazała ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Podwyżka zasiłku pogrzebowego do 7000 zł już pewna. Czy jeszcze w 2024 roku?

22 kwietnia 2024 r. (w odpowiedzi na interpelację poselską) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - przewidujący podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł zostanie w najbliższych dniach skierowany do opiniowania w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

PFRON +15%: Nowe stawki dofinansowań dla przedsiębiorców. [dopłaty do etatów osób niepełnosprawnych]

PFRON: zwiększenie stawek dofinansowań: dla stopnia znacznego kwota bazowa 2760 zł (do tej pory: 2400 zł), dla stopnia umiarkowanego kwota bazowa 1550 zł (do tej pory: 1350 zł), dla stopnia lekkiego kwota bazowa 575zł (do tej pory: 500zł)

REKLAMA

Około 6000 zł minimalnego wynagrodzenia od 1 maja 2024 r. Dla kursanta w Straży Granicznej. Ze wszystkimi stałymi dodatkami. Wyższy mnożnik kwoty bazowej [rozporządzenie MSWiA]

Opublikowany 22 kwietnia 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przewiduje podwyższenie mnożnika kwoty bazowej dla grupy uposażenia zasadniczego 01 w I kategorii uposażenia zasadniczego z 1,372 do 1,862, co stanowi kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego o 1.020 zł  oraz w II kategorii z 1,322 do 1,862, co daje wzrost o 1.130 zł. Te zmiany spowodują podwyższenie uposażenia zasadniczego funkcjonariusza Straży Granicznej zaszeregowanego na stanowisku kursanta do ok. 6.000 zł (z dodatkami o charakterze stałym). 

Wenecja - od kiedy będą obowiązywać nowe zasady wjazdu, obowiązkowa rejestracja i opłata?

Aż 60 tysięcy turystów odwiedziło Wenecję w ostatnią niedzielę przed wejściem w życie nowych zasad wjazdu do historycznego centrum i rezerwacji wizyt. Ponadto w tych dniach odbyło się także Biennale Sztuki. Takich tłumów we włoskim mieście jeszcze nie było. 

Kto wygrał w drugiej turze wybory na prezydenta miasta? PKW podała wyniki

Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki II tury niedzielnych wyborów samorządowych. Jak wyglądają one w największych miastach?

Będzie eksplozja w Polsce? 15 000 zachorowań w Chinach. Wzrost o 1500%. Źle w Bułgarii, Czechach. I Chorwacji

Czy ta choroba eksploduje w Polsce tak jak w innych krajach. Krztusiec atakuje coraz więcej krajów.

REKLAMA

Min. edukacji B. Nowacka: W najbliższym roku szkolnym nie będzie HIT, WOS i edukacji obywatelskiej

Min. B. Nowacka Nowacka odrzuciła pomysł ZNP co do przywrócenia WOS na rok szkolny 2024/2025. Krótko stwierdziła: To byłby chaos.

Wniosek o bon energetyczny będą przyjmowały gminy do 31 października 2024 r. Sprawdź, czy przysługuje Ci nowe świadczenie!

Bon energetyczny jako nowe świadczenie pieniężne ma być przyznawany na wniosek beneficjenta złożony do końca października 2024 r. Obsługą bonu będą zajmowały się gminy i to tam należy kierować swoje kroki, by przejść całą procedurę. Szczegóły dotyczące składania wniosku zawiera ustawa, która właśnie ujrzała światło dzienne. Sprawdź, czy bon energetyczny jest dla Ciebie!

REKLAMA