Kategorie

Sytuacja prawna nauczycieli po reformie oświaty

Sytuacja prawna nauczycieli po reformie oświaty./ fot. Fotolia
Zarówno samorządy, jak i dyrektorzy szkół starają się ratować miejsca pracy swoich nauczycieli. Niestety, reforma oświaty ma wpływ nie tylko na zwolnienia w szkołach, ale również na to, że nauczyciel będzie musiał pracować na część etatu. W najtrudniejszej sytuacji są nauczyciele gimnazjów.

Od 1 września 2017 r., w związku z reformą oświaty, zmieni się sytuacja prawna nauczycieli zatrudnionych zarówno w szkołach podstawowych, gimnazjach, jak i w szkołach ponadgimnazjalnych. Niestety, część z nich będzie musiała szukać innej pracy.

Sytuacja prawna nauczycieli po reformie oświaty będzie zależeć od rodzaju szkoły, w której obecnie są zatrudnieni. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy nauczycieli części gimnazjów, dla których zabraknie miejsca w nowym systemie oświaty.

● Nauczyciele sześcioletniej szkoły podstawowej

Nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej z dniem 1 września 2017 r. staną się nauczycielami zatrudnionymi w ośmioletniej szkole podstawowej. Dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej ma obowiązek w terminie do 15 maja 2017 r. poinformować na piśmie nauczycieli zatrudnionych w tej szkole o zaistniałej zmianie.

● Nauczyciele samodzielnego wygaszanego gimnazjum oraz nauczyciele zatrudnieni w szkołach, w których będą prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum

Nauczyciel samodzielnego wygaszanego gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST), zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, przenoszony jest w stan nieczynny odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. albo – jeśli nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny – rozwiązuje się z nim stosunek pracy. Zaś nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, którego dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć nie jest możliwe, dyrektor szkoły może zaproponować ograniczenie zatrudnienia. Ograniczenie zatrudnienia może nastąpić do 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć lub niższego, uzasadnionego względami organizacyjnymi. W tym przypadku wynagrodzenie nauczyciela ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru ograniczonego zatrudnienia.

Obowiązkiem dyrektora samodzielnego wygaszanego gimnazjum jest poinformowanie w formie pisemnej nauczycieli w terminie do 15 maja odpowiednio 2017 r. lub 2018 r. o zaistniałych zmianach.

Nauczyciel, w ciągu siedmiu dni od dnia uzyskania propozycji i informacji, może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny albo w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia. W razie braku oświadczenia lub zgody, dyrektor gimnazjum przenosi nauczyciela w stan nieczynny albo rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli ten nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny. Stosunek pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny wygasa z:

1) upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym,

2) dniem podjęcia zatrudnienia w innej szkole.

W przypadku podjęcia przez nauczyciela pracy w tej samej szkole w okresie pozostawania w stanie nieczynnym, z dniem podjęcia pracy ustaje stan nieczynny.

Z nauczycielem, który nie wyraził zgody na przeniesienie w stan nieczynny, dyrektor rozwiązuje stosunek pracy z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Zatem do 31 maja odpowiednio 2017 r. lub 2018 r. dyrektor musi nauczycielowi wypowiedzieć stosunek pracy, jeśli nie wyraził on zgody na przeniesienie w stan nieczynny. Wówczas rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z dniem 31 sierpnia odpowiednio 2017 r. lub 2018 r. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy w tym trybie, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, a nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, należą się świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wysokość odprawy nauczyciela, któremu ograniczono zatrudnienie, oblicza się z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ograniczenia tego zatrudnienia.

W okresie do 29 lutego 2020 r. regulacje te stosuje się odpowiednio do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum.

Zobacz również: Oświata

Reklama

W roku szkolnym 2018/2019 z nauczycielami gimnazjów prowadzonych przez JST, zatrudnionymi na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, rozwiązuje się stosunek pracy. Dyrektor gimnazjum rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy z końcem roku szkolnego, tj. z dniem 31 sierpnia 2019 r., po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Zatem do 31 maja 2019 r. dyrektor będzie musiał wypowiedzieć nauczycielowi stosunek pracy.

W roku szkolnym 2019/2020 z nauczycielami prowadzonych przez JST gimnazjów dla dorosłych, w których kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., zatrudnionymi na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, rozwiązuje się stosunek pracy. Dyrektor gimnazjum rozwiązuje z nimi stosunek pracy nie później niż z dniem 31 sierpnia 2020 r., po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

Nauczycielowi wygaszanego samodzielnego gimnazjum (także gimnazjum dla dorosłych), zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy w opisanym trybie, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, a nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony – należą się świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

● Nauczyciele gimnazjum przekształcanego albo włączanego do innej szkoły

Reklama

Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia albo włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, trzy- lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego, cztero- lub pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia staną się odpowiednio nauczycielami szkoły, w którą jest przekształcane lub do której jest włączane gimnazjum.

Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, w terminie do 15 maja roku, w którym nastąpi odpowiednio przekształcenie albo włączenie gimnazjum, poinformuje na piśmie nauczycieli o zaistniałej zmianie.

Nauczyciele gimnazjum publicznego i niepublicznego, prowadzonego przez osobę prawną niebędącą JST lub osobę fizyczną, posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela odpowiednio w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum lub w branżowej szkole I stopnia, w którą gimnazjum zostaje przekształcone lub włączone z dniem przekształcenia lub włączenia, staną się nauczycielami tej szkoły. Natomiast z nauczycielami niesamorządowego i niepublicznego gimnazjum, którzy nie mają wymaganych kwalifikacji, rozwiązuje się stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z końcem roku szkolnego (tj. z dniem 31 sierpnia) poprzedzającego rok szkolny, w którym następuje przekształcenie albo włączenie gimnazjum, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

● Nauczyciele dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego albo czteroletniego technikum

Nauczyciele zatrudnieni odpowiednio w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym lub czteroletnim technikum 1 września 2019 r. staną się nauczycielami zatrudnionymi odpowiednio w czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo pięcioletnim technikum. Dyrektor odpowiednio dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego albo czteroletniego technikum, do 15 maja 2019 r., ma obowiązek poinformować na piśmie nauczycieli o zaistniałej zmianie.

● Nauczyciele dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

Nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej z dniem 1 września 2017 r. staną się nauczycielami zatrudnionymi w branżowej szkole I stopnia. Dyrektor zasadniczej szkoły zawodowej do 15 maja 2017 r. poinformuje w formie pisemnej nauczycieli o powyższej zmianie.

● Nauczyciele dotychczasowej szkoły specjalnej

Nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 1 września 2017 r. staną się nauczycielami zatrudnionymi w trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy. Obowiązkiem dyrektora szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest, w terminie do 15 maja 2017 r., poinformować na piśmie nauczycieli zatrudnionych w tej szkole o zaistniałej zmianie.

● Nauczyciele dotychczasowej szkoły policealnej

Nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowej szkole policealnej 1 września 2017 r. staną się nauczycielami zatrudnionymi w szkole policealnej dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Dyrektor dotychczasowej szkoły policealnej ma obowiązek w terminie do 15 maja 2017 r. poinformować na piśmie nauczycieli zatrudnionych w szkole o zaistniałej zmianie.

● Nauczyciele dotychczasowego zespołu szkół

1 września 2017 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowym zespole szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum lub dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa, z dniem przekształcenia odpowiednio w ośmioletnią szkołę podstawową lub w branżową szkołę I stopnia staną się nauczycielami odpowiednio ośmioletniej szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia.

Natomiast 1 września 2019 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowym zespole szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i liceum ogólnokształcące lub dotychczasowe gimnazjum i technikum z dniem przekształcenia, odpowiednio w czteroletnie liceum ogólnokształcące lub pięcioletnie technikum, staną się nauczycielami odpowiednio czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo pięcioletniego technikum.

Dyrektor dotychczasowego zespołu szkół do 15 maja roku, w którym nastąpi przekształcenie, poinformuje na piśmie nauczycieli o zaistniałej zmianie.

Nauczyciele publicznego zespołu szkół prowadzonego przez osobę prawną niebędącą JST lub osobę fizyczną, mający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela odpowiednio w szkole podstawowej, branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym lub technikum, z dniem przekształcenia staną się nauczycielami szkoły, w którą jest przekształcany zespół. Natomiast z nauczycielami zespołu szkół niesamorządowych, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji, rozwiązuje się stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z końcem roku szkolnego (tj. z dniem 31 sierpnia) poprzedzającego rok szkolny, w którym następuje przekształcenie zespołu, po uprzednim trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia.

Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych do czasu wygaśnięcia stosunku pracy.

PODSTAWA PRAWNA

● art. 225, art. 226, art. 234, art. 236 ust. 1 i 3–5, art. 239 ust. 1 i 3–5, art. 242, art. 244, art. 246 ust. 1 i 2, art. 247 ust. 1 i 2, art. 249 ust. 1 i 3–5, art. 251 ust. 1 i 3–5, art. 253 ust. 1 i 3–5 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

Dr ANNA RYL

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?