Kategorie

Ekologiczny Kalendarz 2011 - marzec

dr Hanna Sztrantowicz
Dekada 2005  - 2015 r - „ Woda dla Życia”.

8 marca – Ogólnopolski Dzień Sterylizacji Zwierząt

Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt „Arka” ogłosiło marzec miesiącem sterylizacji zwierząt. Dzień ten obchodzony będzie w tym roku po raz dziesiąty.

Sterylizacja zwierząt to inaczej ubezpłodnienie, czyli pozbawienie płodności. Akcja ta dotyczy zwierząt ( głównie psów i kotów) zarówno bezdomnych jak i zwierząt trzymanych w domach. Celem sterylizacji jest ograniczenie przypadkowego rozmnażania, kontrola narodzin, zapobieganie pogłębiania się zjawiska bezdomności, a również troska o zdrowie naszych  zwierząt. Sterylizacja zapobiega występowaniu wielu chorób w tym również nowotworowych.

Akcja w całej Polsce oparta jest o współpracę z lecznicami weterynaryjnymi, które bezpłatnie lub po promocyjnych cenach przeprowadzają zabiegi. Adresy lecznic z danego rejonu można uzyskać w urzędach gmin lub na stronach internetowych.

17 marca – Światowy Dzień Morza

Morza to akweny słonych wód, położone w pobliżu lądu, będące częścią oceanów, oddzielone od nich wyspami, podwodnymi progami, cieśninami.

Reklama

Morza dzielą się na : otwarte/ pełne i terytorialne. Morza otwarte są przestrzenią nie podlegającą suwerenności żadnego państwa, a w związku z tym wszystkie państwa mogą z niej swobodnie korzystać (żegluga, przeloty). Korzystanie z otwartych mórz reguluje konwencja podpisana w 1958r. Morza terytorialne ( wody terytorialne) są to pasy wód morskich , przyległych do wybrzeża  i stanowią integralną część terytorium nabrzeżnego. Szerokość morza terytorialnego ustala dane państwo, jednostronną decyzją - zwykle jest to od 3 do 12 mil morskich. W Polsce jest to pas 12 mil. Za użytkowanie i czystość tych wód odpowiadają poszczególne państwa.

Gwałtownie wzrasta zanieczyszczenie zarówno wód terytorialnych jak też otwartych mórz. Wiele państw odprowadza odpady przemysłowe, ścieki bezpośrednio do własnych wód terytorialnych. Ponadto do mórz spływają zanieczyszczenia przenoszone przez rzeki. Najpoważniejszym jest jednak problem zatapiania na otwartych morzach odpadów, również radioaktywnych. Do roku 1989 powszechnym zwyczajem było również spalanie odpadów na otwartych akwenach. Obecnie wydano wiele ustaw zabraniających takich praktyk. Mimo to za specjalnym zezwoleniem różne firmy mogą wyrzucać na otwartym morzu swoje odpady.

Z powodu obecności szkodliwych substancji w morzach zamierają rośliny morskie takie jak np.: glony, które są producentami tlenu oraz pokarmem dla wielu zwierząt. Zmniejszenie ilości tlenu w morzu zakłóca dotkliwie naturalną równowagę. Skażenie mórz metalami ciężkimi, dioksynami, olejami z tankowców, powoduje poważne uszkodzenia i zwyrodnienia u zwierząt, głównie u ryb.

18 marca – Międzynarodowy Dzień Słońca

Dzień został ustanowiony w 2000 roku przez Amerykańską Agencję Kosmiczną NASA, w celu przybliżenia wiedzy o centralnej gwieździe Układu Słonecznego. Masa Słońca to 330 000 mas Ziemi, zaś średnica to 109 średnic Ziemi. Odległość Słońca od Ziemi zmienia  się od 147,1 ( w styczniu) do 152,1 mln km ( w czerwcu).Ze Słońca na Ziemię światło biegnie 499 s. Dostępna obserwacji część Słońca nosi nazwę atmosfery Słońca.

Słońce składa się głównie z wodoru i helu. Energię Słońca wytwarza cykl zachodzących w jego jądrze reakcji termojądrowych.

Aktywność Słońca wpływa na atmosferę Ziemi, powoduje prawdopodobnie zmiany klimatyczne, zmiany ekosystemów Ziemi.

Badania Słońca prowadzone są m.in. poprzez wysyłane satelity. Obecnie na jednym z nich zainstalowane są urządzenia skonstruowane w Polsce, przeznaczone do badania rozbłysków w koronie Słońca.

20 marca – Dzień Bez Mięsa

Dzień został ustanowiony w 1985 roku w Stanach Zjednoczonych, przez amerykańską pozarządową ekologiczną organizację. Organizacja ta działa na rzecz przestrzegania praw zwierząt.

Dzień bez mięsa to promocja dwóch idei. Pierwsza z nich to ograniczenie spożywania mięsa a zwiększenie spożywania warzyw i owoców, co zdecydowanie wpływa na stan zdrowia: zmniejsza nawet o 50 - 75% ilość nowotworów, pomaga eliminować nadciśnienie, zmniejsza zachorowalność na cukrzycę.

Druga idea tego dnia to zmniejszenie ilości zabijanych zwierząt, ograniczenie ich hodowli, walka o humanitarne postępowanie z hodowanymi zwierzętami.

Czytaj także: Obowiązek przedkładania sprawozdań przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej>>

21 marca – Dzień Wierzby

Reklama

Wierzba występuje aż w 350 gatunkach, głównie w strefie umiarkowanej północnej półkuli. W Polsce występuje 25 gatunków drzew lub krzewów. Często rosną one na terenach podmokłych, wzdłuż rzek i potoków, sadzone są również przy drogach.

Wierzba należy do gatunków pionierskich, często pojawiają się jako pierwsze rośliny drzewiaste na terenach zdewastowanych. Wierzba ma wielorakie zastosowanie: jako surowiec koszykarski, na drewno opałowe (wierzba energetyczna – specjalne ekologiczne plantacje), do zadrzewień śródpolnych ( są remizami dla zwierząt głównie owadów) do obsadzania dróg i skarp, jako rośliny miododajne i lecznicze ( dostarczają związków salicylowych).

22 marca – Dzień Ochrony Bałtyku

Ustanowiony przez Komisję Helsińską w 1997 roku , jako element Światowego Dnia Wody , który także jest obchodzony w dniu 22 marca.

W 1974 roku państwa nadbałtyckie podpisały konwencję która reguluje kompleksowo ochronę środowiska morskiego oraz terenów nabrzeżnych. Konwencja obejmuje działania zapobiegające zanieczyszczeniom z lądu i statków, zakaz zatapiania odpadów i innych substancji oraz współpracę przy zwalczaniu zanieczyszczeń morza.

Szczególnie chronione przez Komisję Helsińską fragmenty polskiego wybrzeża to: Woliński Park Narodowy, Nadmorski Park Krajobrazowy, Mierzeje Helska i Wiślana, oraz Kępa Redłowska.

W 2000 r ratyfikowano konwencję ekologiczną podpisaną przez wszystkie państwa leżące nad Bałtykiem oraz podpisaną przez Europejską Wspólnotę.

Morze Bałtyckie jest częścią Oceanu Atlantyckiego o pow. 422 tys. km², średnia głębokość 56 m, maksymalna 459 m. Zasolenie w głównym basenie morza Bałtyckiego zależy od odległości od Atlantyku i jest najwyższe w części zachodniej 8-11 promili a najniższe we wschodniej 1-5 promili.

W wodach Bałtyku prowadzi się połowy węgorzy, śledzi, łososi, dorszy, płastug, szprotów. Na wybrzeżach rozwinął się przemysł stoczniowy i porty.

Morze Bałtyckie narażone jest na zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu chemicznego, metalurgicznego, rolnictwa oraz z eksploatacji statków. Zanieczyszczenia chemiczne powodują zaburzenia kodu genetycznego wielu gatunków , co w znacznym stopniu morze zmieniać cały ekosystem.

22 marca – Międzynarodowy Dzień Wody

Akweny wodne pokrywają 70 proc. powierzchni Ziemi, z tego oceany gromadzą 97 proc.. Pozostałe 3 proc. wody naszej planety to woda słodka. Nie jest ona jednak w całości dostępna bo 2,997 proc. występuje w lodowcach. Tak więc przy ogromnych obszarach wodnych na Ziemi tylko 0,003 proc. wody wykorzystywane może być do celów gospodarczych. Źródłem jej są jeziora, rzeki, płytko przepływające wody gruntowe, wody wgłębne, para wodna w atmosferze i wilgoć ziemi.

Gdyby całą wodę na Ziemi reprezentowało 100 litrów to pitna woda, do której mamy dostęp, stanowiłaby tylko 0,003 litra tj. pół łyżeczki od herbaty.

Dodatkowym problemem jest nierównomierna zasobność w wody słodkie obszarów, problemy związane z zanieczyszczeniem wód lądowych, przegęszczenie obszarów mało zasobnych w wodę, marnotrawstwo wody w wielu procesach gospodarczych , brak programów wspierających retencję.

Polska należy do obszarów Europy słabo zasobnych w wodę. Na jednego mieszkańca w Polsce przypada ok. 1 600 m³, podczas gdy w Europie ok. 4 500 m. Zgodnie z analizą przygotowaną dla Ministerstwa Środowiska co najmniej do 2030 roku nasz kraj nie będzie zagrożony niedostatkiem wody. W Europie marnuje się ok. 30 proc. wody. Polska jest w czołówce państw marnotrawiących wodę, związane to jest ze starą infrastrukturą wodną, i złymi nawykami. Jednak wzrost cen wody wymusi jej oszczędzanie.

Czytaj także: Zadania jednostek samorządu terytorialnego w ochronie środowiska>>

23 marca – Światowy Dzień Meteorologii

Meteorologia jest nauką o zjawiskach i procesach fizycznych zachodzących w atmosferze ziemskiej. Wykorzystuje dane z obserwacji instrumentalnych i wizualnych dokonywanych na meteorologicznych stacjach.

Już w starożytności (ok. 3700 - 3300 p.n.e) w Chinach, Indiach czynione były próby regularnych obserwacji meteorologicznych. Najstarszymi dziennikami pogody są notatki Klaudiusza Ptolemeusza ze 171 dniami obserwacji z ok. 120 n.e.

Początki współczesnej meteorologii sięgają XVII w, kiedy zostały wynalezione pierwsze przyrządy (termometr 1641 r, barometr 1643 r), umożliwiające prowadzenie instrumentalnych obserwacji. Pod koniec XVIII w Palatyńskie Towarzystwo Meteorologiczne (Mannheim, Niemcy) zorganizowało międzynarodową sieć składającą się z 39 stacji. Ok. 1820 r Brands (Niemcy) opracował pierwszą mapę synoptyczną. W Warszawie od 1779 r rozpoczęły się systematyczne obserwacje pogody.

Na początku XX w oprócz obserwacji naziemnych zaczęto wykorzystywać  pomiary wykonywane podczas lotów balonami. Duży postęp w ostatnich latach był możliwy dzięki zastosowaniu m.in. radarów, automatycznych stacji, rakiet i sztucznych satelitów Ziemi, oraz maszyn cyfrowych (komputerów) umożliwiających opracowanie danych i stworzenie modeli.

Ważnym działem współczesnej meteorologii jest m. kosmiczna, wykorzystująca jako stacje obserwacyjne i pomiarowe sztuczne satelity Ziemi. Gromadzą one obrazy powłok chmur, pokrywy śnieżnej i zlodowacenia, mierzą pionowy rozkład temperatur, określają bilans cieplny atmosfery, śledzą ruchy mas powietrza.

Ważne znaczenie w rozwoju meteorologii ma współpraca międzynarodowa koordynowana przez Światową Organizację Meteorologiczną.

23 marca – Światowy Dzień Lasu

Las to zbiorowisko roślinne o warstwowej budowie, składające się z piętra drzew (drzewostan), krzewów (podszyt), ziół i krzewinek (runo leśne) oraz warstwy mchów i porostów. W naturalnych warunkach las jest najbardziej złożonym i trwałym ekosystemem, znajdującym się w stanie dynamicznej równowagi. Jest charakterystycznym biomem strefy klimatycznej subarktycznej, umiarkowanej, zwrotnikowej i podzwrotnikowej.

Ze względu na pochodzenie las może być naturalny (pierwotny np.: Puszcza Białowieska) lub powstały przy udziale człowieka.

Najważniejsze funkcje przyrodnicze lasu to: glebochronna i przeciwerozyjna (lasy na wydmach i stromych zboczach), hydrologiczna (retencja wody, poprawa bilansu wodnego, zmniejszenie częstotliwości powodzi), klimatyczna (złagodzenie amplitudy temperatur, zwiększenie wilgotności względnej powietrza), akustyczna (w naturalny sposób tłumią hałas). Ponadto las jest głównym producentem tlenu i filtrem dla zanieczyszczeń powietrza.

Począwszy od lat 70 XX w obserwuje się gwałtownie narastające zamieranie lasów w strefie umiarkowanej obszarów Europy i Ameryki Północnej.

Na wielu obszarach lasy są wyrąbywane dla celów gospodarczych: zamienianie terenów na pola uprawne, pozyskiwanie surowca energetycznego i budowlanego. Wielkie połacie lasów usuwane są pod duże inwestycje: drogi, rurociągi przesyłowe, wydobywanie surowców naturalnych. Kurcząca się w szybkim tempie powierzchnia lasów na kuli ziemskiej powoduje duże zmiany klimatyczne.   

dr Hanna Sztrantowicz

samorzad.infor.pl

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Dobry Start - pieniądze wypłacane przez ZUS

  ZUS wypłaca już pieniądze w ramach programu Dobry Start. Kto najszybciej otrzymał świadczenie? Jaki błąd uniemożliwia przelanie pieniędzy?

  Dodatek specjalny za część miesiąca

  Dodatek specjalny za część miesiąca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - jak obliczyć w przypadku absencji z innego powodu niż choroba?

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?