reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Zadania jednostek samorządu terytorialnego w ochronie środowiska

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w ochronie środowiska

Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie środowiska w sprawach objętych ich właściwością. Samorządy terytorialne powinny m.in. zapewnić udział społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska.


Kompetencje poszczególnych organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących ochrony środowiska są bardzo rozbudowane. Właściwość poszczególnych organów samorządowych w tych kwestiach była niejednokrotnie przedmiotem spraw rozpatrywanych przez sądy administracyjne i wojewodów przy okazji podejmowanych przez nich rozstrzygnięć nadzorczych. Rola samorządów jest o tyle istotna, że polityki, strategie, plany lub programy dotyczące w szczególności przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i określonego wykorzystywania terenu powinny uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. I tak np. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Programy ochrony

Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając wymagania polityki ekologicznej państwa, którą przyjmuje Sejm na cztery lata.

Wojewódzkie, powiatowe i gminne projekty programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez:

• ministra właściwego do spraw środowiska - w przypadku wojewódzkich projektów programów ochrony środowiska;

• organ wykonawczy województwa - w przypadku projektów powiatowych programów ochrony środowiska;

• organ wykonawczy powiatu - w przypadku projektów gminnych programów ochrony środowiska.

Organy samorządu terytorialnego powinny zapewnić możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska.

Programy ochrony środowiska uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy. Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co dwa lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy (przykład 1).

PRZYKŁAD 1

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA TO NIE PRAWO MIEJSCOWE

Rada miejska w T. podjęła 2 września 2004 r. uchwałę w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla miasta T. W par. 3 tej uchwały napisano, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia. Ten właśnie przepis zakwestionował wojewoda, który rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził jego nieważność. W uzasadnieniu wojewoda uznał, że zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 14 ust. 6 ustawy o odpadach, uchwały dotyczące programów ochrony środowiska oraz planów gospodarki odpadami są aktami prawa miejscowego i z tego powodu podlegają obowiązkowi publikacji w wojewódzkich dziennikach urzędowych.

Na takie rozstrzygnięcie nadzorcze gmina miasta T. wniosła skargę bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Sąd administracyjny uznał, że zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska - programy ochrony środowiska, których częścią są plany gospodarki odpadami, mają realizować politykę ekologiczną państwa. Jest o nich mowa w ogólnej części ustawy (art. 17 ust. 1). Ich treść ma mieć znaczenie kierunkowe, niekonkretyzujące jeszcze uprawnień lub obowiązków podmiotów zewnętrznych. Dopiero odrębnie nazwane przez ustawodawcę programy (bez określenia: ochrony środowiska), o jakich mowa w części szczegółowej ustawy (art. 84), mogą zawierać regulacje powszechnie obowiązujące, gdyż ich celem jest doprowadzenie do przestrzegania standardów jakości ochrony środowiska przez wszystkie podmioty. Okazuje się więc, że również przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie dają podstaw do traktowania planów gospodarki odpadami jako prawa miejscowego, gdyż plany te stanowią część programów ochrony środowiska w rozumieniu art. 17 tej ustawy, a nie część programów, o jakich mowa w jej art. 84.

Programy ochrony środowiska nie stanowią aktów prawa miejscowego. Realizują one politykę ekologiczną państwa, a ich treść z założenia ma znaczenie kierunkowe, niekonkretyzujące uprawnień lub obowiązków podmiotów zewnętrznych - na podstawie wyroku wojewódzkiego sąd administracyjnego w Krakowie z 25 stycznia 2005 r., II SA/Kr 1385/2004

ORGANY OCHRONY ŚRODOWISKA

• wójt, burmistrz lub prezydent miasta;

• starosta;

• sejmik województwa;

• marszałek województwa;

• wojewoda;

• minister ochrony środowiska.

Oddziaływanie na środowisko

Przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymagają m.in.:

• projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, projekty planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekty strategii rozwoju regionalnego;

• projekty polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu opracowywane przez organy administracji ustalające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, które m.in. mogą znacząco oddziaływać na środowisko.

Przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymagane jest też w przypadku wprowadzania zmian do przyjętych już dokumentów, o których mowa. Opracowujący projekt dokumentu lub wprowadzający zmiany do tych już przyjętych sporządza prognozę oddziaływania na środowisko.

Organ administracji opracowujący projekty polityk, strategii, planów lub programów, np. w dziedzinie przemysłu, energetyki czy też transportu lub wprowadzający do nich zmiany może, w porozumieniu m.in. z organem ochrony środowiska, odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień tych dokumentów nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko (przykład 2).

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Pracodawca w kryzysie (PDF)49.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama