Kategorie

Ministerstwo reformując administrację nie zaplanowało opcji zerowej

Ministerstwo reformując administrację nie zaplanowało opcji zerowej Utworzenie od przyszłego roku Krajowej Administracji Skarbowej z połączenia dzisiejszej skarbówki i służby celnej nie będzie miało nic wspólnego z opcją zerową. Wszyscy dzisiejsi urzędnicy staną się pracownikami nowej administracji.ROZMAWIAMY Z MARIANEM BANASIEM, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów


l Jakie są szanse na uchwalenie ustawy o KAS i ustawy wprowadzającej ustawę o KAS w kształcie opublikowanym w połowie maja przez Ministerstwo Finansów?

- Kierownictwo Ministerstwa Finansów 14 maja przyjęło projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i skierowało go do konsultacji międzyresortowych. Jest to dobry projekt i uważam, że są duże szanse na uchwalenie ustawy o KAS.

l Reforma dotycząca KAS zakłada opcję zerową od 1 kwietnia 2008 r., a nie od 1 stycznia 2008 r. Czy tak należy odczytywać intencje projektu?

- Nie chcę odnosić się do różnych zapisów roboczych, które były rozważane przy tworzeniu projektu ustawy. Rozmawiać możemy jedynie o projekcie, który uzyskał akceptację kierownictwa MF, a ten nie zakłada opcji zerowej, bo z chwilą wejścia w życie ustawy wszyscy pracownicy staną się pracownikami KAS. Stracą natomiast stanowiska dyrektorzy i naczelnicy likwidowanych izb i urzędów skarbowych i celnych, co będzie pochodną konsolidacji odpowiednich izb i urzędów skarbowych i celnych.

l Czy to oznacza, że pełnomocnik, który będzie miał za zadanie m.in. do końca marca 2008 r. przedstawić pracownikom KAS propozycje zatrudnienia, będzie musiał to zrobić tylko w stosunku do dyrektorów i naczelników dzisiejszych organów? Reszta urzędników może spać spokojnie?

- Nie. Pełnomocnik będzie musiał do końca marca 2008 r. przedstawić propozycje zatrudnienia wszystkim pracownikom zarówno skarbówki, jak i służby celnej.

l A jak pełnomocnik nie zdąży do końca marca?

- Zdąży. Dlatego przewidzieliśmy na tą procedurę trzy miesiące, aby wszystko odbyło się w odpowiednim terminie.

l Którzy pracownicy powinni obawiać się sita kwalifikacyjnego?

- Generalnie nie przewidujemy systemowych zwolnień pracowników, stąd myślę, że trudno mówić o sicie kwalifikacyjnym. Natomiast oczywiste jest, że każda zmiana organizacyjna, a tym bardziej reforma budzi pewne obawy pracowników administracji skarbowej i funkcjonariuszy służby celnej, czyli osób najbardziej zainteresowanych i uczestniczących w przemianach. Naszą rolą jest wyjaśnianie celów reformy oraz rzetelne informowanie, a zwłaszcza przekonanie do reformy tych wszystkich, którzy uczciwie i sumiennie pracują, ale nie lubią nowych wyzwań i dlatego obawiają się zmian. To właśnie takie osoby chciałbym przekonać, aby nie obawiały się przekształceń, które leżą w interesie państwa, ale także i samych pracowników. Należy bowiem podkreślić, że lepiej będą wynagradzani pracownicy zatrudnieni w nowoczesnej i przyjaznej administracji skarbowej.

l Sita kwalifikacyjnego nie będzie. Jednak dzisiejsi urzędnicy obawiają się reformy. Czy ma pan pomysł na to, jak ich uspokoić?

- Systematycznie będziemy odwiedzać poszczególne izby i urzędy, aby mieć jak największy kontakt z ludźmi i móc wyjaśniać rozwiązania zaproponowane w projektach. Chcemy rozwiać wszystkie wątpliwości.

l W wywiadzie dla GP z początku tego roku wspominał pan, że jeśli przy okazji reformy konieczne będą redukcje w zatrudnieniu, to w pierwszej kolejności będzie to dotyczyć osób w wieku emerytalnym. Czy nadal takie założenie jest aktualne?

- Tak, ten pomysł jest nadal aktualny i podtrzymujemy go. W ten sposób może odejść z obu administracji ok. 7-10 proc. osób. A to będą spore oszczędności, które będzie można wykorzystać na poprawę wynagrodzeń i warunków pracy.

WYDATKI NA ODPRAWY EMERYTALNE

Resort finansów będzie musiał przewidzieć w budżecie środki na odprawy emerytalne w związku z przewidywanym przechodzeniem urzędników na emeryturę. Dotyczy to około 10 proc. pracowników. Będą to kwoty rzędu

l 9,6 mln zł - w przypadku izb skarbowych (około 400 pracowników)

l 83,8 mln zł - w przypadku urzędów skarbowych (około 4 tys. pracowników).

l Jak w praktyce będzie odbywać się procedura zatrudniania pracowników do nowej administracji? Co będzie decydować o przyjęciu?

- Naprawdę nie ma powodów do obaw. Zakładamy, że wszyscy pracownicy otrzymają propozycję zatrudnienia w usta- wowym terminie, a więc do 31 marca 2008 r. Jednocześnie szacujemy, że zatrudnienie zmniejszy się o ok. 7-10 proc. pracowników, którzy skorzystają z okazji i przejdą na emeryturę, a wygospodarowane w ten sposób środki finansowe przeznaczymy na podwyżki.

l Zmienią się pewne przepisy Ordynacji podatkowej. Część zmian ma charakter techniczny - dostosowujący, ale część to nowości. Jedyną z nich jest pomysł, aby podczas kontroli podatkowej, gdy zajdzie taka potrzeba, powoływać biegłego i specjalistę. Czym będzie różnić się ich praca?

- Jeżeli w toku kontroli konieczne jest zbadanie określonych zagadnień wymagających szczególnych wiadomości, właściwy organ podatkowy powołuje biegłego z listy biegłych sądowych. W postanowieniu o powołaniu biegłego określa się przedmiot i zakres badań oraz termin wydania opinii. W wyniku przeprowadzonych badań biegły sporządza szczegółowe sprawozdanie zawierające opis przeprowadzonych badań wraz z wydaną na ich podstawie opinią. Jeżeli jednak w toku kontroli ujawni się potrzeba dokonania przez kontrolującego określonych czynności badawczych z udziałem specjalisty w danej dziedzinie wiedzy lub praktyki, właściwy organ podatkowy może, w drodze postanowienia, powołać specjalistę do udziału w tych czynnościach, określając przedmiot, zakres i czas jego działania. Wyniki pracy specjalisty przedstawione zostają w sporządzonym przez niego sprawozdaniu albo w formie sporządzonego przez kontrolującego odrębnego protokołu. Biegły i specjalista działają na podstawie postanowienia o ich powołaniu.

l Jaką ścieżkę awansu będą mieli zapewnioną pracownicy KAS?

- Projekt ustawy o KAS przedłożony do konsultacji międzyresortowych przewiduje nie tylko awans pionowy, ale także poziomy, w tym wyraźną ścieżkę kariery zawodowej. Jestem przekonany, że wprowadzenie czytelnego sposobu kryteriów kariery wywoła mechanizm systemowego awansu pracowników, zgodnie z kwalifikacjami i indywidualnymi predyspozycjami.

l Dlaczego Ministerstwo Finansów wycofało się z jednego związku zawodowego w ramach KAS?

- Faktycznie projekt ustawy o KAS przedłożony do konsultacji międzyresortowych nie ogranicza liczby związków zawodowych działających w KAS. Natomiast w jednym z wcześniejszych roboczych projektów, zaznaczam, do rozważenia była m.in. kwestia zapisu o możliwości działania w KAS jednego związku zawodowego. Taka propozycja zapisu bliższa była np. rozwiązaniu, które zastosowano w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli.

l Czyli pomysł z jednym związkiem zawodowym to była zwyczajna pomyłka?

- Nie traktuję tego jako pomyłki. To był jeden z pomysłów i to w interesie związków zawodowych. Odeszliśmy od koncepcji jednego związku, bo szanujemy to, co jest obecnie w obu służbach.

l Czy zarówno celnicy, jak i skarbowcy, akceptują projekty dotyczące KAS w całości?

- Uważamy, że w zdecydowanej większości na pewno popierają reformę, natomiast w trybie konsultacji społecznych, w tym uwagi od związków zawodowych, otrzymamy do połowy czerwca. Wówczas poznamy więcej szczegółów.

l Ile reforma będzie kosztować?

- Nie zakładamy dodatkowych środków finansowych związanych z reformą, poza wydatkami wynikającymi w oczywisty sposób z ustawy. Tak zamierzamy gospodarować środkami, aby pokryć koszty reformy z wydatków bieżących.

l Ustawa o KAS określa minimalne wynagrodzenie pracownika KAS z 16 stopniem zawodowym, które ma wynosić nie mniej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Ile zatem będzie można maksymalnie zarobić w KAS?

- Nie sądzę, aby w warunkach budżetu państwa potrzebna była ustawa kominowa. Na razie w zdecydowany sposób wynagrodzenia kierownicze odbiegają od wynagrodzeń w gospodarce rynkowej.

WYDATKI NA WZROST WYNAGRODZEŃ

Minimalne wynagrodzenie w Krajowej Administracji Skarbowej ma wzrosnąć do trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2007 r. wynosi 936 zł. MF musi się liczyć z następującymi wydatkami:

l 72 mln zł - w przypadku izb i urzędów skarbowych, gdzie jest ok. 5 tys. pracowników zarabiających poniżej 2 tys. zł,

l 155,5 mln zł dla około 27 tys. pracowników zarabiających pomiędzy 2-3 tys. zł,

l 21 mln zł - przypadku izb i urzędów celnych, gdzie jest ok. 1,5 tys. pracowników zarabiających poniżej 2 tys. zł,

l 40,3 mln zł dla ok. 7 tys. pracowników zarabiających pomiędzy 2-3 tys. zł.

l Jak będzie wyglądał system kształcenia pracowników?

- Przewidujemy jednolite formy kształcenia i dokształcania zawodowego w Krajowej Szkole Skarbowości, przy czym nie zakładamy uruchomienia jej jako uczelni wyższej już w pierwszych latach funkcjonowania reformy.

l Kiedy projekt trafi do Sejmu, zakładając, że rząd go zaakceptuje?

- Dobrze byłoby, gdyby projekt trafił do Sejmu przed przerwą wakacyjną i sądzę, że jest to realne.

l Czy jest pan przygotowany na ewentualną walkę o przeforsowanie tego projektu w Sejmie? Nie można przecież wykluczyć, że nie wszyscy zaakceptują projekt w całości.

- Każdy ma prawo do swojego zdania. Bierzemy pod uwagę to, że podczas prac nad ustawami dotyczącymi reformy możemy spotkać się z oporem. Jednak mam nadzieję, że po głębszej analizie projektów, a także obecnej sytuacji, każdy racjonalnie myślący polityk dojdzie do wniosku, że stworzenie Krajowej Administracji Skarbowej jest niezbędne. Wszyscy, którym zależy na poprawie sytuacji w skarbówce, powinni głosować za tą ustawą.

l Na ile ocenia pan szanse powołania Krajowej Administracji Skarbowej od początku przyszłego roku?

- Jestem optymistą. Cały czas zakładam 100 proc. Jak będzie? Czas pokaże. Robimy wszystko, aby zdążyć z utworzeniem KAS od początku przyszłego roku. Gdyby wystąpiły jakieś trudności, to myślę, że byłoby to przesunięcie o miesiąc, dwa. Na razie jednak takiego wariantu nie rozważam.

l Czego by pan oczekiwał po tej reformie?

- Przede wszystkim większej efektywności pracy administracji skarbowej, prostszych procedur, przyjaźniejszego urzędu wobec podatnika i lepszej funkcjonalności całego aparatu.

l Czy reforma, która będzie w dużej części operacją techniczną, da takie efekty?

- To nie będzie reforma czysto techniczna. My zlikwidujemy dwie dzisiejsze administracje, które są bardzo kosztowne i co najgorsze, w wielu aspektach dublują swoje zadania. Jedna administracja będzie tańsza i ułatwi życie podatnikom.

WYDATKI NA ORGANIZACJĘ

Koszty ogólnotechniczne i organizacyjne (zmiana pieczątek, zmiana tablic, znaków, papierów firmowych itp.) dadzą wydatki około 2,15 mln zł (ok. 430 nowych jednostek organizacyjnych - izb i urzędów administracji skarbowej x 5 tys. zł/jednostkę).

l A czego panu życzyć?

- Oczywiście, aby udało się stworzyć Krajową Administrację Skarbową.Rozmawiała Ewa Matyszewska

l Marian Banaś

podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków?

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków na dofinansowanie do wycieczek szkolnych? Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, są dodatkowe środki.

  Protest medyków 2021 [PODCAST]

  Protest medyków - jakie są postulaty protestujących? Jak wygląda obecnie praca w służbie zdrowia? Na te pytania, w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) odpowiada ratownik medyczny, Jan Świtała. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

  Laboratoria Przyszłości - miliard na wyposażenie dla szkół

  Laboratoria Przyszłości - rusza największa rządowa inwestycja w nowoczesną edukację. Na co będzie można uzyskać wsparcie z programu?

  Whistleblowing – stan gotowości sektora publicznego

  Whistleblowing. Zostały trzy miesiące dni do wdrożenia systemów dla sygnalistów przez podmioty prawne w sektorze publicznym, a więc i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty w sektorze prywatnym. Do dnia dzisiejszego, pomimo upływu blisko 22 miesięcy od dnia publikacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, nie pojawił się nawet projekt ustawy implementującego ww. Dyrektywę do polskiego porządku prawnego.

  Brakuje nauczycieli - czy prawo do nauki jest zagrożone?

  Prawo do nauki może być zagrożone przez brak nauczycieli.

  Do kiedy wniosek o 300+?

  Wniosek o 300+ wciąż można złożyć. Do kiedy ZUS przyjmuje wnioski o "Dobry start" w 2021 r.?

  "Dla lasu, dla ludzi" - kampania społeczna Lasów Państwowych

  Lasy Państwowe przygotowały kampanię społeczną "Dla lasu, dla ludzi". Jakie są cele kampanii?

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS - ważny termin

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS to ważny dokument dla uczniów i studentów pobierających rentę rodzinną. Do kiedy należy go złożyć?

  Środki dla samorządów na działania edukacyjne

  Samorządy do 17 września 2021 r. mają otrzymać środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Whistleblowing – czemu sygnaliści nie zgłaszają naruszeń?

  Whistleblowing. Kluczowym testem dla systemów będzie to czy wpłyną zgłoszenia od sygnalistów i jak na nie zareagujemy. Ilu pracowników jest gotowych zgłosić nadużycie w pracy? Dlaczego pracownicy nie powiadamiają swoich pracodawców o nadużyciach w pracy?

  Stan wyjątkowy w Polsce 2021 - czy jest zgodny z prawem? [PODCAST]

  2 września 2021 na części terytorium Polski wprowadzono stan wyjątkowy. Jest to odpowiedź polskich władz na, trwający od kilku tygodni, kryzys uchodźczy na granicy z Białorusią. Co to właściwie oznacza dla obywateli? Czy działania rządu są zgodne z prawem? Te kwestie w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) wyjaśnia mec. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

  Podział uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych - czy jest dozwolony?

  Podział uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych - czy jest dozwolony? Oto odpowiedź Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

  Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży i rodziców

  Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i już działa pod numerem telefonu 800 800 605. Można na niej uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów oraz prawników. Połączenia są bezpłatne.

  Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli?

  Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli? Nauczyciel, który nie będzie chciał pracować przy wyższym pensum, będzie mógł odejść na wcześniejszą emeryturę na obowiązujących wcześniej zasadach – dowiedział się DGP.

  Podwyżki dla nauczycieli i wyższe pensum w 2022 r.?

  Podwyżki dla nauczycieli i wyższe pensum w 2022 roku? Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowuje kolejne propozycje dotyczące reformy systemu wynagradzania nauczycieli.

  Stan wyjątkowy a stan wojenny

  Stan wyjątkowy a stan wojenny - czym się różnią, kiedy można je wprowadzić? Jakie stany nadzwyczajne przewiduje Konstytucja?

  Stan wyjątkowy - kogo nie obowiązują ograniczenia?

  Stan wyjątkowy - kogo nie obowiązują ograniczenia? Co z weselami, pogrzebami, chrzcinami? Czy w stanie wyjątkowym mogą się odbyć wybory?

  Stypendium szkolne w 2021 r.

  Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022 to jedna z dostępnych form pomocy materialnej dla uczniów. Kto i kiedy może uzyskać stypendium?

  Reforma wynagrodzeń nauczycieli 2022

  Reforma wynagrodzeń nauczycieli 2022 - minister Czarnek zapowiada podwyżki wiążące się z reformą edukacji. Ile ma wynieść pensum?

  Czy będą podwyżki dla nauczycieli w 2022 r.?

  Ile zarabiają nauczyciele? Czy projekt ustawy budżetowej na 2022 rok przewiduje podwyżki dla nauczycieli? Przedstawiamy stanowisko ZNP.

  Stan wyjątkowy w Polsce - wątpliwości RPO

  Stan wyjątkowy. RPO ma wątpliwości ws. ograniczeń pracy dziennikarzy oraz dostępu do informacji publicznej.

  Stan wyjątkowy - Sejm zdecydował

  Stan wyjątkowy - Sejm nie uchylił rozporządzenia Prezydenta. Stanem wyjątkowym są objęte 183 miejscowości na Podlasiu i Lubelszczyźnie, znajdujące się przy granicy z Białorusią.

  „Hazard? Nie daj się wciągnąć!” – akcja edukacyjna KAS

  Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wznawia ogólnopolską akcję edukacyjną, której celem jest podniesienie świadomości o zagrożeniach związanych z uzależnieniem od hazardu i uczestnictwem w nielegalnych grach hazardowych. W poprzednich edycjach akcji zorganizowano  ponad 1,6 tys. spotkań w szkołach. Wzięło w nich udział prawie 110 tys. osób. Akcja odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

  Stan wyjątkowy - kary za łamanie zakazów

  Stan wyjątkowy - jakie kary grożą za łamanie zakazów i przebywanie na terenach przygranicznych na Podlasiu i w województwie lubelskim?

  Miasta a zmiany klimatu - projekt ustawy

  Projekt ustawy, która ma zwiększyć odporność miast na zamiany klimatu i poprawić jakość życia mieszkańców, opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Co zawiera?