REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego

Izabela Szczepankiewicz Elżbieta
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Audytem wewnętrznym jest ogół działań obejmujących niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów, oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.

Na podstawie nowelizacji przepisów ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w 2006 r. ogłoszono szereg nowych rozporządzeń i komunikatów regulujących funkcjonowanie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Są to przede wszystkim:

- rozporządzenie z 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego,

- rozporządzenie z 24 czerwca 2006 r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego,

- rozporządzenie z 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych,

- komunikat nr 11 Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych; dalej: komunikat nr 11,

- komunikat nr 13 Ministra Finansów z 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych; dalej: komunikat nr 13,

- komunikat nr 16 Ministra Finansów z 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia „Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” i „Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”; dalej: komunikat nr 16.

Zmiany dotyczące audytu w ustawie o finansach publicznych

W rozdziale 5 pod tytułem „Audyt wewnętrzny oraz koordynacja kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” ustawy o finansach publicznych zawarto nową definicję audytu wewnętrznego. Artykuł 49 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wymienia, w jakich jednostkach audyt wewnętrzny musi być prowadzony. Kolejna zmiana, na którą należy zwrócić uwagę, to wymóg, zgodnie z którym audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych z wyłączeniem audytorów zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego dotychczas mieli obowiązek przesyłania do Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego (GIAW) rocznych planów audytu i sprawozdań z ich wykonania. Obecnie na podstawie art. 53 ust. 5 pkt a sprawozdanie z wykonania planu audytu za 2007 r. powinno zostać przedstawione kierownikowi jednostki i Ministrowi Finansów.

W ustawie o finansach publicznych w art. 58 zmieniono podstawowy zapis wymagań kwalifikacyjnych na audytora wewnętrznego. W jednostkach sektora finansów publicznych audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada następujące kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:

- certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certfied Government Auting Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control SelfAssessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lubChartered Financial Analyst (CFA), lub

- ukończyła aplikację kontrolerską i złożyła egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa NIK, lub

- złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, lub

- posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Znowelizowana ustawa o finansach publicznych reguluje ponadto następujące zagadnienia:

- stanowisko i podporządkowanie organizacyjne audytora wewnętrznego,

- sporządzenie rocznego planu audytu,

- uprawnienia do prowadzenia audytu,

- zawiadomienie o przedmiocie i czasie trwania audytu,

- przeznaczenie sprawozdania z przeprowadzenia audytu,

- delegacje dla Ministra Finansów do wydania rozporządzeń w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego,

- uprawnienia do bycia audytorem,

- organy właściwe do koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego,

- zakres koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.

Przepisy regulujące obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego

W rozporządzeniu w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów, Minister Finansów ustalił wyższą kwotę przychodów i wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego. Kwota ta wynosi 40 mln zł.

Przepisy regulujące sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego

Zmienił się również zakres regulacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego. Rozporządzenie to określa:

a) przepisy ogólne (§ 1-4),

b) sposób dokumentowania wyników audytu wewnętrznego (§ 5-8),

c) szczegółowe warunki planowania audytu wewnętrznego oraz wzór planu audytu wewnętrznego (§ 9-13),

d) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, tym sprawozdawczość (§ 14-25),

e) czynności doradcze (§ 26-29).

Na podstawie art. 57 znowelizowanej ustawy o finansach publicznych w nowym rozporządzeniu określono szczegółowe warunki planowania audytu wewnętrznego oraz nowy wzór planu audytu, który zawiera załącznik do tego rozporządzenia.

W komunikacie nr 16 zaleca się opracowanie, na podstawie wyników analizy ryzyka, długoterminowego planu audytu wewnętrznego obejmującego wszystkie obszary działania jednostki. Plan długoterminowy powinien być sporządzony na trzy lata lub dłuższy okres. Powinien określać funkcje i obszary pracy komórki audytu wewnętrznego w perspektywie średnio- i długookresowej. Powinien zawierać określenie obiektów i celów audytu, zasobów niezbędnych do realizacji zaplanowanych celów, wstępnego harmonogramu poszczególnych audytów.

Wytyczne do sporządzenia Karty audytu wewnętrznego

W 2006 r. opublikowano także nowy wzór Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Komunikat nr 16 określa ogólne reguły funkcjonowania audytu wewnętrznego i wyznacza:

- ogólne zasady i cele audytu wewnętrznego,

- prawa i obowiązki audytora wewnętrznego,

- niezależność audytora wewnętrznego,

- zakres audytu wewnętrznego,

- procedury sporządzania i przekazywania sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego,

- sposoby zarządzania komórką audytu wewnętrznego,

- relacje z Najwyższą Izbą Kontroli (NIK) i innymi instytucjami kontrolnymi.

Wzór sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego

Audytor wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych ma obowiązek sporządzać dwa rodzaje sprawozdań z audytu:

1) sprawozdanie z zadania audytowego,

2) sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za dany rok.

Rozporządzenie w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego szczegółowo reguluje tryb sporządzania oraz określa wzór sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego. Zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, jeżeli audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce nadzorującej lub nadrzędnej prowadzi audyt wewnętrzny również w jednostkach nadzorowanych lub podległych, sporządza jedno sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za dany rok. Kopie sprawozdania audytor wewnętrzny przekazuje kierownikom wszystkich jednostek, o których mowa w ust. 1. W przypadku komórki audytu wieloosobowej, sprawozdanie podpisuje kierownik komórki audytu. Nowy wzór sprawozdania stanowi załącznik do wymienionego wyżej rozporządzenia.

Wprowadzenie do praktyki jsfp międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w komunikacie nr 11 w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych określono Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego opracowane przez The Institiute of Internal Auditors (IIA), jako standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Należy zwrócić uwagę także na ciągły wzrost roli systemów informatycznych w codziennym funkcjonowaniu jednostek sektora finansów publicznych. Ten obszar działania jednostek coraz częściej wskazywany jest przez audytorów wewnętrznych, jako obszar dużego ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych. W 2006 r. Minister Finansów oraz Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego wskazali, iż przy realizowaniu zadań audytowych w zakresie audytu informatycznego przez audytorów wewnętrznych bardzo przydatna jest znajomość dokumentów Stowarzyszenia do spraw Audytu i Kontroli Systemów Informatycznych (ISACA):

- SISA (Standards for Information Systems Auditing) - standardy i wytyczne audytowania systemów informatycznych,

- SISCP (Standards for Information Systems Control Professionals) - standardy dla sprawujących kontrole nad systemami informatycznymi,

- COBIT - Wytyczne zarządzania.

Kodeks etyki audytora wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych

Kodeks etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ogłoszono w komunikacie nr 16 Ministra Finansów z 18 lipca 2006 r.

Minister Finansów zaleca przyjmowanie w wewnętrznych przepisach jednostek sektora finansów publicznych niniejszego Kodeksu lub zobowiązanie audytorów wewnętrznych przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych, w inny przyjęty w danej jednostce sposób, do przestrzegania Kodeksu.

Należy zauważyć, że obecnie obowiązujący Kodeks etyki w jednostkach sektora finansów publicznych, stanowiąc uzupełnienie międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego obowiązujących od 1 lipca 2006 r. w jednostkach sektora finansów publicznych, nie jest stricte Kodeksem etyki opublikowanym przez IIA. Przy opracowywaniu obecnie obowiązującej wersji Kodeksu etyki wykorzystano:
- Kodeks etyki służby cywilnej,


- wzór Kodeksu etycznego wewnętrznego rewidenta księgowego opracowany przez Dyrekcję Generalną ds. Budżetu D. 6 Komisji Europejskiej,

- Kodeks etyki Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors).

W myśl obowiązujących regulacji prawnych, Kodeks etyki razem ze Standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i Kartą audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi wytyczne postępowania dla audytorów wewnętrznych w tych jednostkach.

Szczegółowy opis zasad organizacji i funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych po zmianie przepisów i wprowadzeniu nowych standardów wraz z interpretacją standardów i opisem wypełniania nowych wzorów planów i sprawozdań oraz innych dokumentów z audytu zawiera Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8 - Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych.

ELŻBIETA IZABELA SZCZEPANKIEWICZ

Podstawy prawne

- Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 791)

- Rozporządzenie z 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. z 2006 r., Nr 112, poz. 765)

- Rozporządzenie z 24 czerwca 2006 r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego (Dz.U. z 2006 r. Nr 112, poz. 764; sprost. Dz.U. z 2006 r. Nr 198, poz. 1462)

- Rozporządzenie z 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 112, poz. 763)

- Komunikat nr 11 Ministra Finansów z 26 czerwca 2006 r. w sprawie Standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF z 2006 r. Nr 7, poz. 56)

- Komunikat nr 13 Ministra Finansów z 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF z 2006 r. Nr 7, poz. 58)

- Komunikat nr 16 Ministra Finansów z 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia „Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” i „Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz.Urz. MF z 2006 r. Nr 9, poz. 70)

- Ustawa z 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rekordowa liczba pasażerów z lotniska Chopina

Ponad 2 mln odprawionych w ciągu miesiąca pasażerów. To rekord, który padł w czerwcu na lotnisku Chopina. Z szacunków wynika, ze w całym roku ta liczba będzie wynosić 20 mln. 

Darmowe potańcówki w Warszawie

Wracają potańcówki na Grochowskiej. Od 12 lipca mieszkańcy dzielnicy Praga-Południe i okolic będą mogli tańczyć do muzyki z różnych stron świata. 

Dla nauczycieli: co najmniej 15% podwyżki, 500 zł dodatku za wychowawstwo, 4 dni urlopu na żądanie, zmiany w zastępstwach, godzinach ponadwymiarowych. ZNP i NSZZ Solidarność do MEN: sprawy do pilnego załatwienia

Związek Nauczycielstwa Polskiego i  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wystosowały 10 lipca 2024 r. odrębne pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające obszerne listy spraw wymagających pilnego uregulowania. Są to odpowiedzi na ustalenia grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli z 26 czerwca br. działającej w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Czego domagają się związkowcy?

Mięsak. Poznaj objawy tego nowotworu

Mięsak to rzadki nowotwór. Stanowi około 1% wszystkich nowotworów u dorosłych i około 15% u dzieci. Lipiec to miesiąc poświęcony budowaniu świadomości na temat mięsaków. Warto wiedzieć, czym są te nowotwory, jakie dają objawy i jak ważna jest szybka diagnoza. 

REKLAMA

Czy warto iść na tradycyjne studia w 2024 roku? Gdzie zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w pracy?

Dziś coraz więcej osób kwestionuje sens tradycyjnego modelu akademickiego, który koncentruje się głównie na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, bez jednoczesnego zapewnienia praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Także rosnące koszty edukacji oraz obawy o przyszłe zatrudnienie skłaniają młodych ludzi do poszukiwania alternatywnych ścieżek rozwoju zawodowego, takich jak kursy, szkolenia praktyczne czy praca zdalna. Czy warto zatem jeszcze iść na tradycyjne studia?

Dyrektor CKE: Będą zmiany w maturach i egzaminie ósmoklasisty w 2025 r. Rok szkolny 2024/2025: Odchudzona o 20% podstawa programowa

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w rozmowie z Polską Agencją Prasową udzielił informacji odnośnie zmian w maturach i egzaminie ósmoklasisty wynikających z uszczuplenia podstawy programowej od roku szkolnego 2024/2025. Najwięcej zmian ma być na egzaminie maturalnym z języka polskiego, tak pisemnym, jak i ustnym, np. znacznie skrócona zostanie lista pytań jawnych.

Min. Sikorski: kilka tysięcy osób w Polsce zgłosiło się do Legionu Ukraińskiego. Polska zapewnia sprzęt i szkolenie

Kilka tysięcy osób zarejestrowało się już w Polsce, aby dołączyć do Legionu Ukraińskiego, czyli nowej ukraińskiej ochotniczej jednostki wojskowej - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas Forum Publicznego NATO, zorganizowanego przy okazji szczytu tej organizacji w Waszyngtonie.

Od piątku utrudnienia w Warszawie

W piątek kierowcy w stolicy napotkają utrudnienia na Wale Miedzeszyńskim i moście Poniatowskiego. 

REKLAMA

Poprawka matury w sierpniu 2024

Kiedy jest poprawka matury w sierpniu 2024 roku? Kiedy jest poprawkowa matura pisemna, a kiedy ustna? Co trzeba zrobić, aby przystąpić do terminu poprawkowego? Wyników można spodziewać się we wtorek 10 września 2024 r.

Siedem wsi w Polsce stanie się miastem od początku 2025 roku. Wiemy już które

Od 1 stycznia 2025 r. roku w Polsce przybędzie siedem miast. Tak wynika z założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy, które zostały opublikowane 9 lipca 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu. Nastąpi też 7 zmian dotyczących ustalenia granic gmin i 11 zmian dotyczących ustalenia granic miast.

REKLAMA