reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Pełnomocnictwo do głosowania w wyborach do sejmu i senatu

Pełnomocnictwo do głosowania w wyborach do sejmu i senatu

Wprowadzenie do kodeksu wyborczego instytucji pełnomocnika miało pozwolić osobom niepełnosprawnym na aktywny udział w życiu publicznym. Jak się jednak okazuje udzielenie pełnomocnictwa wcale nie jest rzeczą prostą, przeciwnie, jest ono obwarowane dość skomplikowaną procedurą. Wnioski o ustanowienie pełnomocnika można składać tylko do jutra - 29 września 2011 r.

Instytucja głosowania przez pełnomocnika jest oparta o cywilnoprawną konstrukcję pełnomocnictwa do dokonania określonej czynności. Przewidziana w ustawie procedura zakłada udzielanie pisemnego pełnomocnictwa do głosowania, przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). Akt pełnomocnictwa umożliwia pełnomocnikowi reprezentowanie swojego mocodawcy przed obwodową komisją wyborczą. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć do dnia 29 września 2011 r.

Uprawnienie do udzielenia pełnomocnictwa

Jedynie osoba mająca czynne prawo wyborcze może udzielić pełnomocnictwa do głosowania. Zgodnie z art.10 §1 k.wyb. prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma w wyborach do sejmu i do senatu obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

Nie mają prawa wybierania osoby:

1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,

3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Głosowanie przez pełnomocnika jest wyjątkiem od zasady, że głosuje się osobiście i dlatego może mieć miejsce tylko w ściśle określonych przypadkach. Ustawodawca znacznie ograniczył krąg osób mogących udzielić pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić wyborca, który:

•    jest osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub

•    najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

Nawet w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do głosowania, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku:

1)    głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich,

2)    głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w: zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, w domu studenckim lub zespołach domów studenckich prowadzonych przez uczelnie lub inne podmioty na podstawie umów zawartych z uczelniami,

3)    w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji (art. 4. ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008r., Nr 14, poz.92 z późn.zm.), dalej jako: u.r.z.).

Natomiast do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych (art.4 ust.2 u.r.z.). Stosownie do treści art.5 u.r.z. orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:

•    całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (u.FUS) traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

•    niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust.5 u.FUS jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

•    całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 u.FUS jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Ponadto, osoby które przed dniem wejścia w życie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów, są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy.

Orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zaś orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Natomiast osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy gospodarstwie rolnym uznaje się za niepełnosprawne, z tym że w takim razie jedynie osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności (art.62 u.r.z.).

Stwierdzenie ukończenia w dniu głosowania 75 lat nie nastręcza trudności – oczywiście następuje ono w oparciu o dane zawarte w dokumencie stwierdzającym tożsamość. Ważne, aby pamiętać, że decyduje ustalenie wieku na dzień wyborów.

Czytaj także: Komisje obwodowe w wyborach do sejmu i senatu 2011>>

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Zgodnie z art. 32 §1 k.wyb. wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców - na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców - na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Zaświadczenie to wydaje urząd gminy.  

Pełnomocnikiem nie może być:

1)    osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,

2)    osoba będąca mężem zaufania,

3)    kandydat na posła lub senatora.

W celu uniknięcia nieprawidłowości i nadużyć ustawodawca zdecydował, że pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby, a wyjątkowo od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl
Wideoszkolenie: JPK_VAT w nowej formie149.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama