REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie Rb-34S

Stanisława Szlachta

REKLAMA

Samorządowe jednostki budżetowe, w których funkcjonuje wydzielony rachunek dochodów, mają obowiązek sporządzenia sprawozdań Rb-34S po raz pierwszy za I półrocze 2011 r. Na przykładzie liczbowym podajemy wskazówki dotyczące sporządzenia tego sprawozdania.

Sprawozdanie Rb-34S jest półrocznym/rocznym sprawozdaniem z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: ustawa o systemie oświaty) na podstawie art. 223 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) mają możliwość gromadzenia na wydzielonym rachunku (chodzi o rachunek bankowy) określonych dochodów.

REKLAMA

System oświaty

Jednostkami systemu oświaty są:

1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;

2) szkoły:

• podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

• ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,

• artystyczne;

3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

4) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

5) placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;

6) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

7) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi – realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

8) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

9) zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli;

10) biblioteki pedagogiczne;

11) kolegia pracowników służb społecznych.

Czytaj także: Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z>>

Uprawnienia organu stanowiącego JST

Źródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku powinny być określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST). Mogą one pochodzić w szczególności:

REKLAMA

ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej (§ 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”) – w praktyce oznacza to, że w testamencie lub w umowie darowizny spadkodawca lub darczyńca powinien wyraźnie wskazać, na rzecz jakiej jednostki organizacyjnej działającej na podstawie ustawy o systemie oświaty czyni darowiznę lub ustanawia spadek,

z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej (§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów”) – jednostki budżetowe ubezpieczają mienie na wypadek różnych zdarzeń losowych, np. wypadki drogowe, zdarzenia losowe, jak: pożar, powódź, itp., oczywiście w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia jednostki budżetowe opłacają ustaloną w umowie składkę. W przypadku wystąpienia zdarzeń opisanych w umowie ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie. Kwota odszkodowania może stanowić dochód gromadzony na wydzielonym rachunku.

Ustawodawca przyznał wiele uprawnień organowi stanowiącemu JST. Tak więc organ stanowiący: gmina (rada gminy), powiat (rada powiatu), województwo samorządowe (sejmik wojewódzki) określa:

• jednostki budżetowe, które gromadzą dochody,

• źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku,

• przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych,

• sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz zatwierdzania planów finansowych.

Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów mogą być dokonywane do wysokości zgromadzonych dochodów w ramach planu finansowego.

Środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu JST w terminie do 5 stycznia następnego roku.

Podstawowe zasady sporządzenia sprawozdania

Sprawozdania jednostkowe powinny być sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych, w sposób rzetelny i prawidłowy pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Kwoty w nich wykazane powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Jednostki otrzymujące sprawozdania są obowiązane sprawdzić je pod względem formalno-rachunkowym. Są również uprawnione do kontrolowania merytorycznej prawidłowości złożonych sprawozdań. W tym celu mogą żądać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych i dokumentów. Nieprawidłowości ujawnione w trakcie tej kontroli powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań zbiorczych. W razie potrzeby trzeba dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

Sprawozdania należy sporządzać w sposób w czytelny i trwały.

Podpisy na sprawozdaniach składa się odręcznie na każdym formularzu w oznaczonym miejscu. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

Czytaj także: Obowiązek badania sprawozdań finansowych JST>>

Terminy i forma przekazywania sprawozdania

Kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych są obowiązani do terminowego przekazywania sprawozdań odbiorcom sprawozdań.

Formę, terminy, odbiorców sprawozdania oraz sposób jego sporządzenia określa załącznik nr 44 do rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej: rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej). Patrz: tabela.

Sprawozdanie Rb-34S sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 25 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

TABELA. Terminy i forma składania sprawozdań

@RY1@i40/2011/011/i40.2011.011.000.0019.001.jpg@RY2@

Wskazówki dotyczące sporządzenia sprawozdania

Sprawozdanie jednostkowe sporządza się oddzielnie dla poszczególnych tytułów pozyskiwania dochodów, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, podając tę klasyfikację, w której realizowane są dochody i wydatki (klasyfikację budżetową określa rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych). Sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

Dział A

W dziale A. „Dochody” w kolumnach: „Plan” i „Wykonanie” wykazuje się:

REKLAMA

• w szczegółowości dział, rozdział, paragraf – odpowiednio planowane i zrealizowane wpływy środków pieniężnych na wydzielony rachunek dochodów (konto 132 „Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych”), np.: § 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”, § 0920 „Pozostałe odsetki”,

• w wydzielonym wierszu K 150 – stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku na początku okresu sprawozdawczego (z bilansu otwarcia konta 132 „Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych” – w roku 2011 wpiszemy „0” (zero).

Dział B

W dziale B. „Wydatki” w kolumnach: „Plan” i „Wykonanie” wykazuje się:

• w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf – odpowiednio planowane i poniesione wydatki, np.: § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia,” 4220 „Zakup środków żywności”, 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”,

• w wydzielonym wierszu P 150 – stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku na koniec okresu sprawozdawczego (stan konta 132 „Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych”).

Czytaj także: Sprawozdania w pytaniach i odpowiedziach>>

Dział C

W dziale C wykazuje się według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

• w wierszu W 020 – należności netto, tj. należności po pomniejszeniu o odpis aktualizujący oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie (konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – należności” pomniejszone o stronę Ma konta 290 „Odpisy aktualizujące należności”),

• w wierszu W 021 – kwotę odpisu aktualizującego należności (konto 290 „Odpisy aktualizujące należności”),

• w wierszu W 022 – kwotę odsetek od należności niezapłaconych w terminie (strona Ma konta 760 „Pozostałe przychody operacyjne”),

• w wierszu W 040 – zobowiązania (konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” – zobowiązania).


PRZYKŁAD

Od 1 stycznia 2011 r. w szkole podstawowej, zgodnie z uchwałą rady gminy, funkcjonuje wydzielony rachunek dochodów. Na 1 stycznia 2011 r. stan środków finansowych wynosił „0”. W ciągu I półrocza 2011 r. wystąpiły następujące operacje gospodarcze:

1) wynajęto niektóre pomieszczenia spółce z o.o. „Nadzieja” – Wn 201, Ma 760 (analityka według kontrahentów) 5 000 zł

2) wynajęto ścianę budynku na reklamy firmie „Zielony Świat” – Wn 201, Ma 760 10 000 zł

3) naliczono odsetki za zwłokę od nieterminowo uregulowanej należności przez firmę „Nadzieja” – Wn 201, Ma 760 200 zł

4) na wydzielony rachunek dochodów wpłynęła kwota 5000 zł (należność główna) i 200 zł (odsetki za zwłokę) – Wn 132, Ma 201 5 200 zł

5) firma „Zielony Świat” wpłaciła kwotę 5000 zł i wystąpiła z wnioskiem o umorzenie pozostałej kwoty z powodu trudności płatniczych – Wn 132, Ma 201 5 000 zł

6) dyrektor szkoły odmówił umorzenia zaległości, proponując rozłożenie kwoty 5000 zł i odsetek za zwłokę w wysokości 300 zł na raty i wzywając równocześnie kontrahenta do uregulowania odsetek za zwłokę w wysokości 300 zł – Wn 201, Ma 760 300 zł

7) na dzień 30 czerwca 2011 r. dyrektor szkoły dokonał odpisu aktualizującego:

a) należność główna – Wn 761, Ma 290 5 000 zł

b) odsetki za zwłokę – Wn 761, Ma 290 300 zł

8) w I półroczu 2011 r. szkoła dokonała następujących wydatków:

a) faktura za zakup materiałów – Wn 401, Ma 201 1 000 zł

b) faktura za zakup pomocy naukowych – Wn 401, Ma 201 4 000 zł

c) faktura za energię elektryczną – Wn 401, Ma 201 1 500 zł

9) zapłacono kontrahentom za:

a) materiały – Wn 201, Ma 132 1 000 zł

b) pomoce naukowe – Wn 201, Ma 132 4 000 zł

c) energię elektryczną – Wn 201, Ma 132 1 500 zł

Operacje te ujęto w księgach rachunkowych w następujący sposób:

@RY1@i40/2011/011/i40.2011.011.000.0019.002.jpg@RY2@

Dane ujęte w ewidencji księgowej wykazano w sprawozdaniu Rb-34S w następujący sposób:

@RY1@i40/2011/011/i40.2011.011.000.0019.003.jpg@RY2@

@RY1@i40/2011/011/i40.2011.011.000.0019.004.jpg@RY2@

Czytaj także: Prawidłowe sporządzanie sprawozdań jednostkowych a obowiązujące terminy>>

Państwowe jednostki budżetowe

Od 1 stycznia 2011 r. na podstawie art. 11a dodanego do uofp możliwość prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów mają również państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej, prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. Na rachunku tym gromadzone dochody:

• ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej – przeznaczone są na cele wskazane przez darczyńcę,

• z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej – mogą być przeznaczone na remont lub odtworzenie mienia,

• z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej m.in. na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych – mogą być przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych,

• z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji – mogą być przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych,

• z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów – mogą być przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych,

• z dopłat bezpośrednich i innych płatności stosowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów – mogą być przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych.

Uzyskane dochody nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych. Decyzję o utworzeniu rachunku dochodów podejmują kierownicy państwowych jednostek budżetowych, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę.

Uwaga! Do dnia oddania materiału do druku nie uregulowano obowiązku składania sprawozdań z wydzielonego rachunku dochodów państwowych jednostek budżetowych.

PODSTAWY PRAWNE

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 148, poz. 991)

• Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1546)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rekordowa liczba pasażerów z lotniska Chopina

Ponad 2 mln odprawionych w ciągu miesiąca pasażerów. To rekord, który padł w czerwcu na lotnisku Chopina. Z szacunków wynika, ze w całym roku ta liczba będzie wynosić 20 mln. 

Darmowe potańcówki w Warszawie

Wracają potańcówki na Grochowskiej. Od 12 lipca mieszkańcy dzielnicy Praga-Południe i okolic będą mogli tańczyć do muzyki z różnych stron świata. 

Koncert życzeń związków nauczycielskich: 500 zł dodatku za wychowawstwo, 15% lub 20% podwyżki w 2025 roku, 4 dni urlopu na żądanie, zmiany w zastępstwach, odprawach, godzinach ponadwymiarowych i inne postulaty

Związek Nauczycielstwa Polskiego i  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wystosowały 10 lipca 2024 r. odrębne pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające obszerne listy spraw wymagających pilnego uregulowania. Są to odpowiedzi na ustalenia grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli z 26 czerwca br. działającej w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Czego domagają się związkowcy?

Mięsak. Poznaj objawy tego nowotworu

Mięsak to rzadki nowotwór. Stanowi około 1% wszystkich nowotworów u dorosłych i około 15% u dzieci. Lipiec to miesiąc poświęcony budowaniu świadomości na temat mięsaków. Warto wiedzieć, czym są te nowotwory, jakie dają objawy i jak ważna jest szybka diagnoza. 

REKLAMA

Czy warto iść na tradycyjne studia w 2024 roku? Gdzie zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w pracy?

Dziś coraz więcej osób kwestionuje sens tradycyjnego modelu akademickiego, który koncentruje się głównie na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, bez jednoczesnego zapewnienia praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Także rosnące koszty edukacji oraz obawy o przyszłe zatrudnienie skłaniają młodych ludzi do poszukiwania alternatywnych ścieżek rozwoju zawodowego, takich jak kursy, szkolenia praktyczne czy praca zdalna. Czy warto zatem jeszcze iść na tradycyjne studia?

Dyrektor CKE: Będą zmiany w maturach i egzaminie ósmoklasisty w 2025 r. Rok szkolny 2024/2025: Odchudzona o 20% podstawa programowa

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w rozmowie z Polską Agencją Prasową udzielił informacji odnośnie zmian w maturach i egzaminie ósmoklasisty wynikających z uszczuplenia podstawy programowej od roku szkolnego 2024/2025. Najwięcej zmian ma być na egzaminie maturalnym z języka polskiego, tak pisemnym, jak i ustnym, np. znacznie skrócona zostanie lista pytań jawnych.

Min. Sikorski: kilka tysięcy osób w Polsce zgłosiło się do Legionu Ukraińskiego. Polska zapewnia sprzęt i szkolenie

Kilka tysięcy osób zarejestrowało się już w Polsce, aby dołączyć do Legionu Ukraińskiego, czyli nowej ukraińskiej ochotniczej jednostki wojskowej - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas Forum Publicznego NATO, zorganizowanego przy okazji szczytu tej organizacji w Waszyngtonie.

Od piątku utrudnienia w Warszawie

W piątek kierowcy w stolicy napotkają utrudnienia na Wale Miedzeszyńskim i moście Poniatowskiego. 

REKLAMA

Poprawka matury w sierpniu 2024

Kiedy jest poprawka matury w sierpniu 2024 roku? Kiedy jest poprawkowa matura pisemna, a kiedy ustna? Co trzeba zrobić, aby przystąpić do terminu poprawkowego? Wyników można spodziewać się we wtorek 10 września 2024 r.

Siedem wsi w Polsce stanie się miastem od początku 2025 roku. Wiemy już które

Od 1 stycznia 2025 r. roku w Polsce przybędzie siedem miast. Tak wynika z założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy, które zostały opublikowane 9 lipca 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu. Nastąpi też 7 zmian dotyczących ustalenia granic gmin i 11 zmian dotyczących ustalenia granic miast.

REKLAMA