REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie Rb-34S

Stanisława Szlachta

REKLAMA

Samorządowe jednostki budżetowe, w których funkcjonuje wydzielony rachunek dochodów, mają obowiązek sporządzenia sprawozdań Rb-34S po raz pierwszy za I półrocze 2011 r. Na przykładzie liczbowym podajemy wskazówki dotyczące sporządzenia tego sprawozdania.

Sprawozdanie Rb-34S jest półrocznym/rocznym sprawozdaniem z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: ustawa o systemie oświaty) na podstawie art. 223 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) mają możliwość gromadzenia na wydzielonym rachunku (chodzi o rachunek bankowy) określonych dochodów.

REKLAMA

System oświaty

Jednostkami systemu oświaty są:

1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;

2) szkoły:

• podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

• ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,

• artystyczne;

3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

4) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

5) placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;

6) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

7) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi – realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

8) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

9) zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli;

10) biblioteki pedagogiczne;

11) kolegia pracowników służb społecznych.

Czytaj także: Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z>>

Uprawnienia organu stanowiącego JST

Źródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku powinny być określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST). Mogą one pochodzić w szczególności:

REKLAMA

ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej (§ 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”) – w praktyce oznacza to, że w testamencie lub w umowie darowizny spadkodawca lub darczyńca powinien wyraźnie wskazać, na rzecz jakiej jednostki organizacyjnej działającej na podstawie ustawy o systemie oświaty czyni darowiznę lub ustanawia spadek,

z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej (§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów”) – jednostki budżetowe ubezpieczają mienie na wypadek różnych zdarzeń losowych, np. wypadki drogowe, zdarzenia losowe, jak: pożar, powódź, itp., oczywiście w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia jednostki budżetowe opłacają ustaloną w umowie składkę. W przypadku wystąpienia zdarzeń opisanych w umowie ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie. Kwota odszkodowania może stanowić dochód gromadzony na wydzielonym rachunku.

Ustawodawca przyznał wiele uprawnień organowi stanowiącemu JST. Tak więc organ stanowiący: gmina (rada gminy), powiat (rada powiatu), województwo samorządowe (sejmik wojewódzki) określa:

• jednostki budżetowe, które gromadzą dochody,

• źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku,

• przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych,

• sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz zatwierdzania planów finansowych.

Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów mogą być dokonywane do wysokości zgromadzonych dochodów w ramach planu finansowego.

Środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu JST w terminie do 5 stycznia następnego roku.

Podstawowe zasady sporządzenia sprawozdania

Sprawozdania jednostkowe powinny być sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych, w sposób rzetelny i prawidłowy pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Kwoty w nich wykazane powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Jednostki otrzymujące sprawozdania są obowiązane sprawdzić je pod względem formalno-rachunkowym. Są również uprawnione do kontrolowania merytorycznej prawidłowości złożonych sprawozdań. W tym celu mogą żądać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych i dokumentów. Nieprawidłowości ujawnione w trakcie tej kontroli powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań zbiorczych. W razie potrzeby trzeba dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

Sprawozdania należy sporządzać w sposób w czytelny i trwały.

Podpisy na sprawozdaniach składa się odręcznie na każdym formularzu w oznaczonym miejscu. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

Czytaj także: Obowiązek badania sprawozdań finansowych JST>>

Terminy i forma przekazywania sprawozdania

Kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych są obowiązani do terminowego przekazywania sprawozdań odbiorcom sprawozdań.

Formę, terminy, odbiorców sprawozdania oraz sposób jego sporządzenia określa załącznik nr 44 do rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej: rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej). Patrz: tabela.

Sprawozdanie Rb-34S sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 25 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

TABELA. Terminy i forma składania sprawozdań

@RY1@i40/2011/011/i40.2011.011.000.0019.001.jpg@RY2@

Wskazówki dotyczące sporządzenia sprawozdania

Sprawozdanie jednostkowe sporządza się oddzielnie dla poszczególnych tytułów pozyskiwania dochodów, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, podając tę klasyfikację, w której realizowane są dochody i wydatki (klasyfikację budżetową określa rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych). Sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

Dział A

W dziale A. „Dochody” w kolumnach: „Plan” i „Wykonanie” wykazuje się:

REKLAMA

• w szczegółowości dział, rozdział, paragraf – odpowiednio planowane i zrealizowane wpływy środków pieniężnych na wydzielony rachunek dochodów (konto 132 „Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych”), np.: § 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”, § 0920 „Pozostałe odsetki”,

• w wydzielonym wierszu K 150 – stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku na początku okresu sprawozdawczego (z bilansu otwarcia konta 132 „Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych” – w roku 2011 wpiszemy „0” (zero).

Dział B

W dziale B. „Wydatki” w kolumnach: „Plan” i „Wykonanie” wykazuje się:

• w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf – odpowiednio planowane i poniesione wydatki, np.: § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia,” 4220 „Zakup środków żywności”, 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”,

• w wydzielonym wierszu P 150 – stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku na koniec okresu sprawozdawczego (stan konta 132 „Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych”).

Czytaj także: Sprawozdania w pytaniach i odpowiedziach>>

Dział C

W dziale C wykazuje się według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

• w wierszu W 020 – należności netto, tj. należności po pomniejszeniu o odpis aktualizujący oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie (konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – należności” pomniejszone o stronę Ma konta 290 „Odpisy aktualizujące należności”),

• w wierszu W 021 – kwotę odpisu aktualizującego należności (konto 290 „Odpisy aktualizujące należności”),

• w wierszu W 022 – kwotę odsetek od należności niezapłaconych w terminie (strona Ma konta 760 „Pozostałe przychody operacyjne”),

• w wierszu W 040 – zobowiązania (konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” – zobowiązania).


PRZYKŁAD

Od 1 stycznia 2011 r. w szkole podstawowej, zgodnie z uchwałą rady gminy, funkcjonuje wydzielony rachunek dochodów. Na 1 stycznia 2011 r. stan środków finansowych wynosił „0”. W ciągu I półrocza 2011 r. wystąpiły następujące operacje gospodarcze:

1) wynajęto niektóre pomieszczenia spółce z o.o. „Nadzieja” – Wn 201, Ma 760 (analityka według kontrahentów) 5 000 zł

2) wynajęto ścianę budynku na reklamy firmie „Zielony Świat” – Wn 201, Ma 760 10 000 zł

3) naliczono odsetki za zwłokę od nieterminowo uregulowanej należności przez firmę „Nadzieja” – Wn 201, Ma 760 200 zł

4) na wydzielony rachunek dochodów wpłynęła kwota 5000 zł (należność główna) i 200 zł (odsetki za zwłokę) – Wn 132, Ma 201 5 200 zł

5) firma „Zielony Świat” wpłaciła kwotę 5000 zł i wystąpiła z wnioskiem o umorzenie pozostałej kwoty z powodu trudności płatniczych – Wn 132, Ma 201 5 000 zł

6) dyrektor szkoły odmówił umorzenia zaległości, proponując rozłożenie kwoty 5000 zł i odsetek za zwłokę w wysokości 300 zł na raty i wzywając równocześnie kontrahenta do uregulowania odsetek za zwłokę w wysokości 300 zł – Wn 201, Ma 760 300 zł

7) na dzień 30 czerwca 2011 r. dyrektor szkoły dokonał odpisu aktualizującego:

a) należność główna – Wn 761, Ma 290 5 000 zł

b) odsetki za zwłokę – Wn 761, Ma 290 300 zł

8) w I półroczu 2011 r. szkoła dokonała następujących wydatków:

a) faktura za zakup materiałów – Wn 401, Ma 201 1 000 zł

b) faktura za zakup pomocy naukowych – Wn 401, Ma 201 4 000 zł

c) faktura za energię elektryczną – Wn 401, Ma 201 1 500 zł

9) zapłacono kontrahentom za:

a) materiały – Wn 201, Ma 132 1 000 zł

b) pomoce naukowe – Wn 201, Ma 132 4 000 zł

c) energię elektryczną – Wn 201, Ma 132 1 500 zł

Operacje te ujęto w księgach rachunkowych w następujący sposób:

@RY1@i40/2011/011/i40.2011.011.000.0019.002.jpg@RY2@

Dane ujęte w ewidencji księgowej wykazano w sprawozdaniu Rb-34S w następujący sposób:

@RY1@i40/2011/011/i40.2011.011.000.0019.003.jpg@RY2@

@RY1@i40/2011/011/i40.2011.011.000.0019.004.jpg@RY2@

Czytaj także: Prawidłowe sporządzanie sprawozdań jednostkowych a obowiązujące terminy>>

Państwowe jednostki budżetowe

Od 1 stycznia 2011 r. na podstawie art. 11a dodanego do uofp możliwość prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów mają również państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej, prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. Na rachunku tym gromadzone dochody:

• ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej – przeznaczone są na cele wskazane przez darczyńcę,

• z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej – mogą być przeznaczone na remont lub odtworzenie mienia,

• z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej m.in. na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych – mogą być przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych,

• z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji – mogą być przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych,

• z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów – mogą być przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych,

• z dopłat bezpośrednich i innych płatności stosowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów – mogą być przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych.

Uzyskane dochody nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych. Decyzję o utworzeniu rachunku dochodów podejmują kierownicy państwowych jednostek budżetowych, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę.

Uwaga! Do dnia oddania materiału do druku nie uregulowano obowiązku składania sprawozdań z wydzielonego rachunku dochodów państwowych jednostek budżetowych.

PODSTAWY PRAWNE

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 148, poz. 991)

• Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1546)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  W powietrzu nad Rzymem krążą... narkotyki

  W powietrzu nad Wiecznym Miastem krąży już nie tylko smog. Eksperci włoskiego Komitetu Badań Naukowych stwierdzili duże stężenie kokainy i innych narkotyków. W ciągu dekady zawartość wzrosła aż o 60 procent!

  Jakie są zasady refundacji leków? Kto może wypisać receptę?

  Koszty leczenia bywają naprawdę wysokie. Wiedzą o tym zwłaszcza pacjenci cierpiący na choroby przewlekłe i wymagający stałego przyjmowania leków. Zmniejszenie kosztów kuracji, miedzy innymi poprzez refundację leków, to jedno z kluczowych zadań ministra zdrowia. Kiedy możliwa jest refundacja leków?

  Podwyżki dla strażaków PSP 2024 - przeciętnie więcej o 1472 zł miesięcznie. Nowa tabela grup uposażenia zasadniczego. Zmiany w tabelach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Celem nowego rozporządzenia jest osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia strażaków PSP o 20%. Wzrost kwoty bazowej o 20% w 2024 r. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie strażaka PSP wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1472 zł.

  Podwyżki dla policjantów 2024. Nowa tabela dodatku za stopień. [projekt rozporządzenia] Przeciętne miesięczne uposażenie (z nagrodą roczną) wzrasta o 1472 zł od 1 stycznia

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Celem nowego rozporządzenia jest osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia policjantów o 20% tj. o 1.359 zł od 1 stycznia 2024 r. w zakresie wzrostu uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym, poprzez ustanowienie nowych stawek dodatku za stopień.  Wzrost kwoty bazowej o 20% w 2024 r. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie policjanta wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1.472 zł.

  REKLAMA

  Wybory samorządowe. 4 marca 2024 r. ostatnim dniem na zgłaszanie list kandydatów na radnych

  W tegorocznych wyborach samorządowych komitety wyborcze mogą zgłaszać listy kandydatów na radnych tylko do godz. 16 w poniedziałek.

  Helikopter z odbiornikiem pasywnym szukają surowców krytycznych na Suwalszczyźnie. Co to są surowce krytyczne?

  Od 1 marca 2024 r. na terenie kilku gmin na Suwalszczyźnie rozpoczęły się poszukiwania złóż surowców krytycznych ze skał magmowych. Badania z wykorzystaniem helikoptera potrwają około dwóch tygodni – poinformował PAP Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

  Są już wypłaty podwyżek 30-33% dla nauczycieli - informuje Lublin, Kalisz, Rzeszów, Biała Podlaska, Brwinów, Hrubieszów. Samorządy nie czekały do końca kwietnia

  Rozpoczęła się długo wyczekiwana wypłata podwyżek dla nauczycieli. 1 marca wyższe wynagrodzenie otrzymali nauczyciele z Lublina i Koszalina. Również mniejsze gminy uruchamiają wyższe przelewy.

  Stopnie alarmowe na terenie całego kraju. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia

  Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe - 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  REKLAMA

  Pobyt w szpitalu - jak się przygotować?

  Pobyt w szpitalu często wiąże się ze stresem. Czasem zmniejszyć go może odpowiednie przygotowanie i wiedza o tym, co jest potrzebne do przyjęcia do szpitala. Podpowiadamy w artykule. 

  Od 1 marca 2024 r. zmiana wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

  Jaka jest aktualna wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny? Kiedy pobierana jest taka opłata?

  REKLAMA