Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Prawidłowe sporządzanie sprawozdań jednostkowych a obowiązujące terminy

Dużo zamieszania i niepokoju wzbudził nowy zapis w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - dotyczący nieprzekazania w terminie sprawozdań.

Pytanie jednostki:

W rozporządzeniu Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej określono termin sporządzenia sprawozdań jednostkowych Rb-27S i Rb-28S dla jednostek budżetowych samorządu terytorialnego 10 dni po upływie okresu sprawozdawczego (także tych za marzec, czerwiec, wrzesień, rocznych – 1 lutego). Sprawozdaniem jednostkowym jest także sprawozdanie urzędu jako jednostki budżetowej i organu – wynika to wprost z zapisów § 6 ust. 1 pkt 3, który stanowi, że sprawozdania zbiorcze są sporządzane na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu. Jednocześnie od 1 stycznia 2010 r. – zgodnie z nowym brzmieniem art. 18 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

Jak prawidłowo wykazać w sprawozdaniu jednostkowym Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (sporządzanym do 10 dnia następnego miesiąca za marzec, czerwiec, wrzesień oraz grudzień do 1 lutego) dochody wykonane, należności oraz zaległości i nadpłaty dotyczące dochodów pobranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, w sytuacji gdy urzędy skarbowe mają termin przekazania sprawozdań Rb-27 do zarządów jednostek samorządu terytorialnego 15 dni po upływie okresu sprawozdawczego, za grudzień do 13 lutego? W praktyce urzędy skarbowe wysyłają 15 dnia sprawozdania, natomiast otrzymujemy je około 20 dnia (są to sprawozdania urzędów skarbowych z całej Polski). Wiemy, że poprzednie terminy były takie same, ale także nie mogliśmy dotrzymywać terminów sporządzenia sprawozdań jednostkowych jednostki samorządu terytorialnego ze względów przedstawionych powyżej (nie było to naruszeniem dyscypliny finansów publicznych). Zaznaczamy, że te sprawozdania jednostkowe pozostają w jednostce samorządu terytorialnego, nie są nigdzie składane.

Jednocześnie nie możemy prawidłowo w tym terminie sporządzić jednostkowego sprawozdania Rb-N jednostki samorządu terytorialnego.

Terminy są odpowiednie tylko dla sprawozdań zbiorczych, które są składane do Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Jednocześnie prosimy o odpowiedź odnośnie do sporządzania sprawozdania Rb-28S jednostkowego urzędu jako jednostki budżetowej. W związku z terminem sporządzenia tego sprawozdania w zobowiązaniach ujmujemy tylko te faktury, które wpłyną do 8. dnia po okresie sprawozdawczym, natomiast wpływające później ujmujemy do zobowiązań miesiąca, w którym otrzymaliśmy te dokumenty, mimo że dotyczą poprzedniego miesiąca. Niestety, chcąc dotrzymać terminu sporządzenia sprawozdania, nie zachowujemy jednej z istotnych zasad rachunkowości – zasady memoriału. Czy prawidłowo postępujemy?

W związku z naszymi wątpliwościami prosimy o odpowiedź, jak również o rozważenie możliwości zmiany terminu na sporządzenie sprawozdań jednostkowych jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i organu.

Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje również sprawozdanie Rb-ZN. Jaką gotówkę i depozyty oraz jakie należności Skarbu Państwa wykazywać w tym sprawozdaniu z tytułu wykonywania zadań zleconych przez gminę?

Czytaj także: Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z>>

Odpowiedź Ministerstwa Finansów:

W związku z pismem nr (...) dotyczącym zasad sporządzania i terminów przesyłania sprawozdań budżetowych – Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Od 2010 r. – zasady sporządzania sprawozdań budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz terminy ich przekazywania, w odniesieniu do sprawozdań Rb-27S, określone zostały przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103), które w zakresie sporządzania sprawozdań Rb-27S nie uległy zmianom.

Zasady sporządzania sprawozdań Rb-Z i Rb-N i terminy przekazywania ich odbiorcom określone zostały przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247).

W rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w formie załączników, określone zostały m.in. instrukcje sporządzania sprawozdań budżetowych oraz terminy ich przekazywania i odbiorcy tych sprawozdań. W § 3 instrukcji, stanowiącej załącznik nr 39 do ww. rozporządzenia, określone zostały tytuły dochodów, z których sporządzane są sprawozdania jednostkowe.

Przepisy rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej nie określają terminów sporządzania sprawozdań budżetowych, natomiast w załączniku nr 44 określają terminy przekazywania oraz odbiorców tych sprawozdań.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że dane o zrealizowanych przez urząd skarbowy dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych powinny być ujmowane w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdania jednostkowe są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie ksiąg rachunkowych.

Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania zbiorcze na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdań jednostkowych jednostek samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu w szczegółowości sprawozdań jednostkowych.

Zgodnie z § 10 ust. 2 załącznika nr 37 do ww. rozporządzenia, urzędy skarbowe, jako organy podatkowe, sporządzają sprawozdania jednostkowe Rb-27 w zakresie wykonania dochodów poszczególnych budżetów jednostek samorządu terytorialnego za miesiące kończące kwartał, tj. za marzec, czerwiec, wrzesień oraz rok i zgodnie z załącznikiem nr 42 przekazują te sprawozdania do zarządów jednostek samorządu terytorialnego w terminie 15 dni po zakończeniu kwartału.

Zamów komplet informacji PAKIET SPRAWOZDAWCZOŚĆ!

Natomiast zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują zbiorcze sprawozdania Rb-27S do regionalnych izb obrachunkowych w terminach określonych w załączniku nr 44 do rozporządzenia, tj. odpowiednio za:

● marzec – do 22 kwietnia,

● czerwiec – do 22 lipca,

● wrzesień – do 22 października,

● grudzień – do 22 stycznia.

Czytaj także: Sprawozdawczość za I półrocze 2010 r. w JST>>

W związku z powyższym to organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może tak określić terminy sporządzania sprawozdań jednostkowych, by zostały dotrzymane terminy przekazywania sprawozdań zbiorczych do regionalnych izb obrachunkowych określone w ww. rozporządzeniu.

Natomiast terminy przekazywania sprawozdań Rb-27 – przez urzędy skarbowe do zarządów jednostek samorządu terytorialnego, określone w odpowiednich załącznikach do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, pozwalają na terminowe przekazywanie sprawozdań Rb-27S przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do regionalnych izb obrachunkowych.

Biorąc pod uwagę wątpliwości jednostek samorządu terytorialnego odnośnie do sporządzania sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych, Ministerstwo Finansów, przy najbliższej zmianie przepisów rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, rozważy doprecyzowanie zapisów w tym zakresie.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że sprawozdanie Rb-ZN jest sprawozdaniem uzupełniającym do sprawozdań Rb-Z i Rb-N dla dysponenta środków budżetu państwa przekazującego dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.

Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych z zakresu ogółu operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247), dysponenci środków budżetu państwa (odbiorcy sprawozdań Rb-ZN), na jego podstawie mogą uzupełnić swoje sprawozdania Rb-Z i Rb-N o wartość środków zgromadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (np. z tytułu dochodów budżetu państwa pobranych, ale nieprzekazanych na rachunek budżetu państwa) oraz o stan należności przypisany do budżetu państwa w ramach realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.

Sprawozdanie Rb-ZN posiada identyczny ze sprawozdaniami Rb-Z i Rb-N układ grup wierzycieli i dłużników, jak również nazwy kategorii dłużnych i aktywów finansowych, dlatego, zgodnie z § 10 ust. 9 rozporządzenia, przy wypełnianiu sprawozdania Rb-ZN należy stosować zawarte w instrukcji wyjaśnienia dotyczące sprawozdań Rb-Z i Rb-N.

W zakresie wykazywania dotacji udzielonych innym jednostkom, w sprawozdaniu Rb-N nie należy ujmować nierozliczonych dotacji. W związku z powyższym, udzielona, ale nierozliczona dotacja, niezależnie od stopnia wykorzystania środków, nie powinna być ujmowana w sprawozdaniu Rb-ZN, ani w Rb-N, podmiotu przekazującego dotację. Do momentu rozliczenia takiej dotacji jednostki samorządu terytorialnego wykazują te środki jako własne na rachunku bankowym w sprawozdaniu Rb-N. Istotną informacją jest to, że sprawozdanie Rb-ZN nie stanowi źródła informacji o stopniu wykorzystania dotacji celowych na zadania zlecone, lecz powinno zawierać m.in. informacje o stanie środków finansowych zgromadzonych na rachunkach jednostek samorządu terytorialnego, przypisanych budżetowi państwa (Skarbowi Państwa), ale jeszcze nieodprowadzonych na rachunek budżetu państwa oraz stan należności budżetu państwa z tytułu realizowanych zadań zleconych.

Oznacza to, że wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, realizujące zadania zlecone, poprzez sprawozdanie Rb-ZN, nie będą zmuszone do wykazywania we własnych sprawozdaniach należności lub stanu środków na rachunkach bankowych, które nie są przypisane budżetowi jednostki samorządu, tylko budżetowi państwa.

Pismo Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

znak pisma: ST 2-4834-14/SZH/2010/557

źródło: www.lublin.rio.gov.pl

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Deklaracja przystąpienia do matury 2023 r.
  Deklaracja przystąpienia do matury 2023 r.
  Czy piec kaflowy i koza na węgiel dają prawo do dodatku węglowego?
  Czy piec kaflowy i koza na węgiel dają prawo do dodatku węglowego?
  Kontrola prawa do dopłaty do pelletu i węgla [urzędnicy w gminach, straż miejska i kominiarze]
  W Rzeszowie do połowy zeszłego tygodnia korekty deklaracji zgłosiło 30 osób, a w Częstochowie w okresie od 20 lipca do 2 sierpnia było ich 26 (co stanowiło niemal jedną piątą wszystkich złożonych deklaracji w tym czasie). Ale już np. w Katowicach w zeszłym tygodniu urzędnicy szacowali, że zmiany wcześniejszych deklaracji mogło dokonać ponad 200 właścicieli i zarządców nieruchomości.
  Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. [jednolite rozporządzenie]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2017 r. z późn. zm.)
  Czy dodatek węglowy jest opodatkowany?
  Pytanie: Czy po otrzymaniu dodatku węglowego, mam zapłacić podatek dochodowy PIT od 3000 zł?
  Czy jest dopuszczalna egzekucja obowiązku szkolnego w wakacje
  Do organu prowadzącego szkołę podstawową wpłynął wniosek dyrektora tej szkoły o wszczęcie egzekucji administracyjnej wobec rodziców uchylających się od obowiązku zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Wniosek wpłynął 14 czerwca 2022 r. Rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia. Czy zasadne jest by wójt gminy jako organ egzekucyjny wszczynał procedurę w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego po zakończeniu roku szkolnego?
  Czy urzędnik na stanowisku kierowniczym może też być kierownikiem jednostki organizacyjnej w gminie?
  Czy pracownik na stanowisku urzędniczym kierowniczym w urzędzie gminy może jednocześnie pełnić obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej w gminie, na zasadzie wydania zarządzenia wójta w sprawie powierzenia obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej X z zaznaczeniem, że pełnienie tych obowiązków wygasa z dniem zatrudnienia kierownika tej jednostki?
  Jak wyjaśnić rażąco niską cenę zamówienia publicznego
  Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Złożono trzy oferty. Wartość jednej z ofert jest o 90% niższa od pozostałych dwóch ofert oraz o 90% od oszacowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma obawy co do możliwości prawidłowej realizacji zamówienia. Czy zamawiający może w tym przypadku zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie ceny rażąco niskiej?
  Ustawa z 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym [pełna treść]
  Poniżej treść ustawa z 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym:
  Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy 3000 zł? Do kiedy? Gdzie jest wzór? Czy trzeba wykazywać dochody? [Kompendium]
  Wniosek o wypłatę dodatku węglowego 3000 zł składa się do dnia 30 listopada 2022 r. Można go złożyć przez ePUAP, a wzór opracuje minister do spraw energii.
  Wniosek o dofinansowanie do pelletu, LPG, oleju, drewna. Co z dopłatami do gazu?
  Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zaprezentowała projekt ustawy dotyczącej wsparcia dla niektórych źródeł ciepła i ciepłowni. Według niego używający pelletu otrzymają 3 tys. zł, drewna kawałkowego – 1 tys. zł, oleju opałowego – 2 tys. zł, a gazu LPG – 500 zł.
  Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym (LO)?
  Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym? Jaki akt prawny wprowadza te przedmioty do programu nauczania w liceum?
  Gdzie znaleźć listę szkół prowadzących rekrutację uzupełniającą do liceum, technikum, zawodówki?
  Jak znaleźć liceum, technikum, szkołę zawodową prowadzącą rekrutację uzupełniającą?
  MEiN: rekrutacja uzupełniająca i odwołanie od wyniku rekrutacji do liceum, technikum, zawodówki
  Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe młodzież przyjmuje się do publicznych szkół ponadpodstawowych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. Wskazane w ustawie kryteria są możliwe do spełnienia przez każdego ucznia publicznej szkoły podstawowej.
  Minister rolnictwa: 4-5 zł za 1 kg cukru. 10 zł za chleb to sianie paniki. Chyba, że wzrośnie cena gazu
  Mąki nam nie zabraknie, jesteśmy bezpieczni żywnościowo - zapewnił w piątek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Mamy odpowiednie ilości zapasów cukru - dodał.
  Wczasy pod gruszą a wakacyjny wyjazd dziecka pracownika
  Wakacje, podobnie jak święta, to czas, w którym zainteresowanie pracowników możliwością uzyskania świadczeń z ZFŚS jest wzmożone. Wiąże się to z ponoszeniem w tym okresie większych wydatków związanych z organizacją wypoczynku rodzinnego oraz dla dzieci i młodzieży. Jakie środki mogą uzyskać pracownicy na te cele? Czy możliwe jest uzyskanie świadczenia zarówno na organizację wypoczynku własnego, jak i dziecka?
  Konferencja: Atom dla samorządu. Energetyka jądrowa szansą dla transformacji energetycznej Śląska i Zagłębia [13 września 2022 r.]
  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza do udziału w konferencji:
  Wykaz zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów i doradców zawodowych [rozporządzenie z 22 lipca 2022 r.]
  Znany jest wykaz zajęć prowadzonych przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – Dz.U z 2022 r. Poz. 1610.
  Egzamin ósmoklasisty: Lista lektur w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
  Minister edukacji Przemysław Czarnek określił listę lektur wymaganych na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.
  Walka z rakiem: naukowcy opracowali mapę układu odpornościowego
  Opublikowano właśnie pierwszą mapę powiązań i komunikacji między wszystkimi komórkami układu immunologicznego. Dzięki takiej wiedzy mogą powstać nowe terapie raka, chorób zakaźnych i innych schorzeń.
  Wymagania dla egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
  Minister Edukacji i nauki określił wymagania egzaminacyjne dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w 2023 r. i 2024 r. Wynikają z rozporządzenia z 15 lipca 2022 r. (Dz.U z 2022 r. poz. 1591). Zawiera ono załącznik podzielony na trzy części:
  Postępowania dyscyplinarne wobec nauczycieli – od niewłaściwego słowa po uwodzenie. Anonimy na nauczycieli
  Przybywa postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych wobec pedagogów. Czego dotyczą?
  Czy można zmienić deklarację CEEB, aby dostać dodatek węglowy 3000 zł?
  Po wprowadzeniu dodatku węglowego 3000 zł wzrosło zainteresowanie Polaków korygowaniem wpisów w ewidencji CEEB tak, aby do zgłoszonego np. pieca gazowego dodać piec opalany węglem. Albo zgłosić w ewidencji, że wcześniej zgłoszony taki piec jest głównym źródłem ogrzewania domu. Przed nadużyciami w tym zakresie przestrzega rzecznik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB).
  5,323 mld zł rekompensaty za zamrożenie taryfy na gaz w 2022 r. dla sprzedawcy gazu PGNiG Obrót Detaliczny
  Największy detaliczny sprzedawca gazu, PGNiG Obrót Detaliczny otrzymało 2,495 mld zł na poczet rekompensaty za zamrożenie taryfowych cen gazu - poinformowało 2 VIII 2002 r. PGNiG. Łącznie od 7 marca 2022 r. spółka otrzymała już 5,323 mld zł z tego tytułu.
  Wolne miejsca na uczelniach 2022 r. / 2023 r.
  Największym zainteresowaniem studentów cieszą się takie kierunki jak: informatyka, psychologia, prawo. Czy są jeszcze wolne miejsca?