Kategorie

Prawidłowe sporządzanie sprawozdań jednostkowych a obowiązujące terminy

Dużo zamieszania i niepokoju wzbudził nowy zapis w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - dotyczący nieprzekazania w terminie sprawozdań.

Pytanie jednostki:

Reklama

W rozporządzeniu Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej określono termin sporządzenia sprawozdań jednostkowych Rb-27S i Rb-28S dla jednostek budżetowych samorządu terytorialnego 10 dni po upływie okresu sprawozdawczego (także tych za marzec, czerwiec, wrzesień, rocznych – 1 lutego). Sprawozdaniem jednostkowym jest także sprawozdanie urzędu jako jednostki budżetowej i organu – wynika to wprost z zapisów § 6 ust. 1 pkt 3, który stanowi, że sprawozdania zbiorcze są sporządzane na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu. Jednocześnie od 1 stycznia 2010 r. – zgodnie z nowym brzmieniem art. 18 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

Jak prawidłowo wykazać w sprawozdaniu jednostkowym Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (sporządzanym do 10 dnia następnego miesiąca za marzec, czerwiec, wrzesień oraz grudzień do 1 lutego) dochody wykonane, należności oraz zaległości i nadpłaty dotyczące dochodów pobranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, w sytuacji gdy urzędy skarbowe mają termin przekazania sprawozdań Rb-27 do zarządów jednostek samorządu terytorialnego 15 dni po upływie okresu sprawozdawczego, za grudzień do 13 lutego? W praktyce urzędy skarbowe wysyłają 15 dnia sprawozdania, natomiast otrzymujemy je około 20 dnia (są to sprawozdania urzędów skarbowych z całej Polski). Wiemy, że poprzednie terminy były takie same, ale także nie mogliśmy dotrzymywać terminów sporządzenia sprawozdań jednostkowych jednostki samorządu terytorialnego ze względów przedstawionych powyżej (nie było to naruszeniem dyscypliny finansów publicznych). Zaznaczamy, że te sprawozdania jednostkowe pozostają w jednostce samorządu terytorialnego, nie są nigdzie składane.

Jednocześnie nie możemy prawidłowo w tym terminie sporządzić jednostkowego sprawozdania Rb-N jednostki samorządu terytorialnego.

Terminy są odpowiednie tylko dla sprawozdań zbiorczych, które są składane do Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Reklama

Jednocześnie prosimy o odpowiedź odnośnie do sporządzania sprawozdania Rb-28S jednostkowego urzędu jako jednostki budżetowej. W związku z terminem sporządzenia tego sprawozdania w zobowiązaniach ujmujemy tylko te faktury, które wpłyną do 8. dnia po okresie sprawozdawczym, natomiast wpływające później ujmujemy do zobowiązań miesiąca, w którym otrzymaliśmy te dokumenty, mimo że dotyczą poprzedniego miesiąca. Niestety, chcąc dotrzymać terminu sporządzenia sprawozdania, nie zachowujemy jednej z istotnych zasad rachunkowości – zasady memoriału. Czy prawidłowo postępujemy?

W związku z naszymi wątpliwościami prosimy o odpowiedź, jak również o rozważenie możliwości zmiany terminu na sporządzenie sprawozdań jednostkowych jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i organu.

Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje również sprawozdanie Rb-ZN. Jaką gotówkę i depozyty oraz jakie należności Skarbu Państwa wykazywać w tym sprawozdaniu z tytułu wykonywania zadań zleconych przez gminę?

Czytaj także: Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z>>

Odpowiedź Ministerstwa Finansów:

W związku z pismem nr (...) dotyczącym zasad sporządzania i terminów przesyłania sprawozdań budżetowych – Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Od 2010 r. – zasady sporządzania sprawozdań budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz terminy ich przekazywania, w odniesieniu do sprawozdań Rb-27S, określone zostały przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103), które w zakresie sporządzania sprawozdań Rb-27S nie uległy zmianom.

Zasady sporządzania sprawozdań Rb-Z i Rb-N i terminy przekazywania ich odbiorcom określone zostały przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247).

W rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w formie załączników, określone zostały m.in. instrukcje sporządzania sprawozdań budżetowych oraz terminy ich przekazywania i odbiorcy tych sprawozdań. W § 3 instrukcji, stanowiącej załącznik nr 39 do ww. rozporządzenia, określone zostały tytuły dochodów, z których sporządzane są sprawozdania jednostkowe.

Przepisy rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej nie określają terminów sporządzania sprawozdań budżetowych, natomiast w załączniku nr 44 określają terminy przekazywania oraz odbiorców tych sprawozdań.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że dane o zrealizowanych przez urząd skarbowy dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych powinny być ujmowane w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdania jednostkowe są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie ksiąg rachunkowych.

Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania zbiorcze na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdań jednostkowych jednostek samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu w szczegółowości sprawozdań jednostkowych.

Zgodnie z § 10 ust. 2 załącznika nr 37 do ww. rozporządzenia, urzędy skarbowe, jako organy podatkowe, sporządzają sprawozdania jednostkowe Rb-27 w zakresie wykonania dochodów poszczególnych budżetów jednostek samorządu terytorialnego za miesiące kończące kwartał, tj. za marzec, czerwiec, wrzesień oraz rok i zgodnie z załącznikiem nr 42 przekazują te sprawozdania do zarządów jednostek samorządu terytorialnego w terminie 15 dni po zakończeniu kwartału.

Zamów komplet informacji PAKIET SPRAWOZDAWCZOŚĆ!

Natomiast zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują zbiorcze sprawozdania Rb-27S do regionalnych izb obrachunkowych w terminach określonych w załączniku nr 44 do rozporządzenia, tj. odpowiednio za:

● marzec – do 22 kwietnia,

● czerwiec – do 22 lipca,

● wrzesień – do 22 października,

● grudzień – do 22 stycznia.

Czytaj także: Sprawozdawczość za I półrocze 2010 r. w JST>>

W związku z powyższym to organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może tak określić terminy sporządzania sprawozdań jednostkowych, by zostały dotrzymane terminy przekazywania sprawozdań zbiorczych do regionalnych izb obrachunkowych określone w ww. rozporządzeniu.

Natomiast terminy przekazywania sprawozdań Rb-27 – przez urzędy skarbowe do zarządów jednostek samorządu terytorialnego, określone w odpowiednich załącznikach do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, pozwalają na terminowe przekazywanie sprawozdań Rb-27S przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do regionalnych izb obrachunkowych.

Biorąc pod uwagę wątpliwości jednostek samorządu terytorialnego odnośnie do sporządzania sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych, Ministerstwo Finansów, przy najbliższej zmianie przepisów rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, rozważy doprecyzowanie zapisów w tym zakresie.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że sprawozdanie Rb-ZN jest sprawozdaniem uzupełniającym do sprawozdań Rb-Z i Rb-N dla dysponenta środków budżetu państwa przekazującego dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.

Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych z zakresu ogółu operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247), dysponenci środków budżetu państwa (odbiorcy sprawozdań Rb-ZN), na jego podstawie mogą uzupełnić swoje sprawozdania Rb-Z i Rb-N o wartość środków zgromadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (np. z tytułu dochodów budżetu państwa pobranych, ale nieprzekazanych na rachunek budżetu państwa) oraz o stan należności przypisany do budżetu państwa w ramach realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.

Sprawozdanie Rb-ZN posiada identyczny ze sprawozdaniami Rb-Z i Rb-N układ grup wierzycieli i dłużników, jak również nazwy kategorii dłużnych i aktywów finansowych, dlatego, zgodnie z § 10 ust. 9 rozporządzenia, przy wypełnianiu sprawozdania Rb-ZN należy stosować zawarte w instrukcji wyjaśnienia dotyczące sprawozdań Rb-Z i Rb-N.

W zakresie wykazywania dotacji udzielonych innym jednostkom, w sprawozdaniu Rb-N nie należy ujmować nierozliczonych dotacji. W związku z powyższym, udzielona, ale nierozliczona dotacja, niezależnie od stopnia wykorzystania środków, nie powinna być ujmowana w sprawozdaniu Rb-ZN, ani w Rb-N, podmiotu przekazującego dotację. Do momentu rozliczenia takiej dotacji jednostki samorządu terytorialnego wykazują te środki jako własne na rachunku bankowym w sprawozdaniu Rb-N. Istotną informacją jest to, że sprawozdanie Rb-ZN nie stanowi źródła informacji o stopniu wykorzystania dotacji celowych na zadania zlecone, lecz powinno zawierać m.in. informacje o stanie środków finansowych zgromadzonych na rachunkach jednostek samorządu terytorialnego, przypisanych budżetowi państwa (Skarbowi Państwa), ale jeszcze nieodprowadzonych na rachunek budżetu państwa oraz stan należności budżetu państwa z tytułu realizowanych zadań zleconych.

Oznacza to, że wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, realizujące zadania zlecone, poprzez sprawozdanie Rb-ZN, nie będą zmuszone do wykazywania we własnych sprawozdaniach należności lub stanu środków na rachunkach bankowych, które nie są przypisane budżetowi jednostki samorządu, tylko budżetowi państwa.

Pismo Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

znak pisma: ST 2-4834-14/SZH/2010/557

źródło: www.lublin.rio.gov.pl

Poszerzaj swoją wiedzę korzystając z naszego programu >>
INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
Tylko teraz
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.