Kategorie

Zasady ewidencji pozabilansowej jednostki oświatowej

Magdalena Rypińska
ewidencja pozabilawa w oświacie
ewidencja pozabilawa w oświacie
Fotolia
W zakładowym planie kont jednostki oświatowej konieczne jest ujęcie szczegółowych zasad ewidencji pozabilansowej, ponieważ w przepisach wskazane zostały jedynie ogólne zasady jej prowadzenia, które wymagają doprecyzowania.

Jednostki sektora finansów publicznych (w tym również szkoły) ze względu na ich przejrzystość zobowiązane są do budowy zakładowego planu kont według jednolitych zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont. Zasady te zobowiązują jednostki oświatowe do prowadzenia oprócz ewidencji bilansowej również ewidencji pozabilansowej.

Uwaga! Ze względu na zasadę szczególną, zgodnie z którą jednostka oświatowa zobowiązana jest potraktować liczbę kont wskazaną w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont jako standardową liczbę, z której pominąć może tylko te konta, które służą do ewidencji operacji niewystępujących w jednostce, nie można pominąć (nie stosować) kont pozabilansowych, jeśli dotyczą procesów występujących w jednostce. 

Masz pytania? Zapraszamy na Forum!

Reklama

ZAPAMIĘTAJ!
Każda jednostka oświatowa musi prowadzić przynajmniej następujące konta pozabilansowe:
● 975 „Wydatki strukturalne”, jeśli nie są ujmowane w ewidencji bilansowej, np. jako analityka do konta 130,
● 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”,
● 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych”,
● 990 „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym”, jeśli jednostkę obowiązuje budżet zadaniowy i operacje z nim związane nie są ujmowane w ewidencji bilansowej,
● 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”,
● 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”.

W ewidencji pozabilansowej może wystąpić ponadto konto 981 „Plan finansowy niewygasających wydatków” – jeśli w planie finansowym szkoły ustanowiono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W zakresie kont pozabilansowych w przypadku występowania takich środków w jednostce muszą być prowadzone konta:
● 970 „Płatności ze środków europejskich”,
● 982 „Plan wydatków środków europejskich”,
● 983 „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego”,
● 984 „Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat”.

Reklama

Poza wymienionymi kontami jednostka może stosować również inne konta pozabilansowe, jeśli przyjmie taki sposób ewidencjonowania niektórych, występujących w niej zdarzeń, jeżeli nie podlegają ewidencji bilansowej. Przykładem mogą być tu konta pozabilansowe dotyczące środków trwałych, np.:
● „Środki trwałe w likwidacji”,
● „Obce środki trwałe w używaniu”.

ZAPAMIĘTAJ!
W zakładowym planie kont jednostki oświatowej konieczne jest ujęcie szczegółowych zasad ewidencji pozabilansowej, ponieważ w przepisach wskazane zostały jedynie ogólne zasady jej prowadzenia, które wymagają doprecyzowania.

W rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont do kont pozabilansowych określono, co i po których stronach się na nich ewidencjonuje, np. na koncie 980 na stronie Wn ujmuje się plan finansowy wydatków i jego korekty, a na stronie Ma – wykonane wydatki oraz wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. W komentarzu jednak nie określono, z jaką częstotliwością mają być dokonywane te księgowania, jednak zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów (znak pisma: DR3/502/326/BMI/2010/DR-2382) istnieje konieczność bieżącego ujmowania w ewidencji księgowej jednostki operacji związanych z wykonaniem planu finansowego wydatków budżetowych, jak i z zaangażowaniem wydatków. 

Zobacz również: Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym w państwowych jednostkach budżetowych

PRZYKŁAD
W jednostce oświatowej na koncie 980 plan wydatków ewidencjonuje się pod datą 1 stycznia na podstawie zatwierdzonego planu, a jeśli jeszcze nie został zatwierdzony – na podstawie projektu.

Zmiany planu ewidencjonuje się pod datą wprowadzenia zmiany w planie finansowym stosownym aktem wewnętrznym.
W zakładowym planie kont należy również zaznaczyć, w jakich terminach ewidencjonuje się wykonanie wydatków.

PRZYKŁAD
W jednostce oświatowej wykonanie planu wydatków na koncie 980 ewidencjonuje się w okresach miesięcznych (pod datą ostatniego dnia każdego miesiąca księguje się wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach za dany miesiąc).

Analogicznych zapisów w zakładowym planie kont jednostki oświatowej należy dokonać również dla pozostałych kont pozabilansowych.

ZAPAMIĘTAJ!
Do wszystkich kont pozabilansowych jednostka oświatowa zobowiązana jest prowadzić ewidencję analityczną w przekroju podziałek klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z zasadami rachunkowości, na kontach pozabilansowych obowiązuje zasada jednostronnego zapisu.
6. Odpisy aktualizujące należności

Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu należności wątpliwych i nieściągalnych (art. 28 ust. 1 pkt 7 uor).

Celem odpisu aktualizującego jest odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym rzeczywistego stanu należności (w bilansie wykazuje się należności pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące), czyli tylko tych, co do których zachodzi znaczne prawdopodobieństwo, że zostaną uregulowane w normalnym trybie.

Jak zaznaczono, odpisów dokonuje się w stosunku do należności wątpliwych i nieściągalnych. Za należności wątpliwe uznaje się takie, co do których zachodzi prawdopodobieństwo, że nie zostaną zapłacone w terminie i w pełnej wysokości, ale nie można ich jeszcze uznać za nieściągalne. Za wątpliwe uznaje się też należności sporne, jeśli zachodzi przypuszczenie niewygrania sprawy lub że należności trudno będzie ściągnąć, mimo wyroku sądu na korzyść jednostki.
Należności aktualizuje się, dokonując ich odpisów w ciężar konta 290 „Odpisy aktualizujące należności”.

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych oraz należności z tytułu odsetek przypisanych, ale niezapłaconych do dnia bilansowego, a także wartości przypisanych należności z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych, które nie zostały wpłacone do dnia bilansowego.

ZAPAMIĘTAJ!
Odpisy aktualizujące należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Uwaga! Dokonanie odpisu aktualizującego nie oznacza, że można zaprzestać ściągania danej należności. Odpisy służą wyłącznie temu, aby sytuacja majątkowa przedstawiona w bilansie jednostki była jak najbardziej wiarygodna. Natomiast mimo dokonania odpisu jednostka ma obowiązek dołożyć starań i egzekwować należność (chyba że zaistnieją okoliczności pozwalające na jej umorzenie).

Do konta 290 powinno się prowadzić ewidencję analityczną, pozwalającą ustalić, jakiego tytułu należności dotyczy dany odpis.

Zasady ewidencji na koncie 290 „Odpisy aktualizujące należności” przedstawia schemat 8.

SCHEMAT 8. Ewidencja odpisów aktualizujących należności 

Należy również pamiętać, że w jednostce oświatowej nie zawsze będą występowały odpisy aktualizujące. Główny księgowy jednostki oświatowej musi dokonać analizy należności pod kątem występowania należności spornych, wątpliwych i nieściągalnych. Jeśli stwierdzi, że wszystkie należności są ściągalne (nie ma przesłanek świadczących, że mogą nie zostać uregulowane w terminie i pełnej wysokości), nie dokonuje się odpisu. 

Polecamy serwis: Rachunkowość budżetowa

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: Poradnik Oświatowy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Dobry Start - pieniądze wypłacane przez ZUS

  ZUS wypłaca już pieniądze w ramach programu Dobry Start. Kto najszybciej otrzymał świadczenie? Jaki błąd uniemożliwia przelanie pieniędzy?

  Dodatek specjalny za część miesiąca

  Dodatek specjalny za część miesiąca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - jak obliczyć w przypadku absencji z innego powodu niż choroba?

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?