Kategorie

Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym w państwowych jednostkach budżetowych

Jolanta Błaszczyńska
sprawozdanie
sprawozdanie
inforCMS
Zbliża się termin sporządzenia sprawozdań z wykonania wydatków w układzie zadaniowym za I półrocze 2013 r., a doświadczenia w tym temacie są niewielkie, gdyż będzie to dopiero trzecie sprawozdanie w tym zakresie od czasu wprowadzenia takiego obowiązku. W artykule wskazano elementy gwarantujące poprawność weryfikacji sporządzenia sprawozdania Rb-BZ1, poczynając od właściwej ewidencji wydatków i zobowiązań, po określenie procedur sprawdzających ich zgodność z innymi sprawozdaniami budżetowymi.

Od 2012 r. państwowe jednostki budżetowe są zobowiązane do sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie klasyfikacji zadaniowej. Rodzaje i sposób sporządzania tych sprawozdań określa rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (dalej: rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości zadaniowej). Sprawozdania w układzie zadaniowym sporządza się dwa razy w roku, tj. na dzień 30 czerwca i 31 grudnia.

Państwowe jednostki budżetowe sporządzają sprawozdanie Rb-BZ1, które obejmuje wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich, z wyszczególnieniem zobowiązań obu budżetów na koniec okresu sprawozdawczego.

Terminy sporządzania sprawozdań w tym zakresie podane są w „Kalendarium budżetowym”.

Zobacz również: Terminarz

Wymagania ewidencyjne zapewniające prawidłowość sporządzenia sprawozdań Rb-BZ1

Dane wykazywane w sprawozdaniu Rb-BZ1 muszą oczywiście wynikać z ewidencji księgowej. Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont) daje pewną swobodę co do sposobu ujmowania w księgach rachunkowych wydatków w układzie zadaniowym. Może się to odbywać na kontach bilansowych, jako dalsze rozszerzenie stosowanych w jednostce kont księgowych, bądź pozabilansowo. Niezależnie od przyjętego sposobu księgowania istotne jest zapewnienie takiej szczegółowości ewidencji, która pozwoli na wykonanie obowiązków sprawozdawczych.

Niezbędne minimum to wyodrębnienie w układzie klasyfikacji zadaniowej:

● wydatków majątkowych i pozostałych, w tym wydatków budżetu państwa finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej,

● wydatków finansowanych w formie zleceń płatności z budżetu środków europejskich,

● zobowiązań budżetu państwa i budżetu środków europejskich.

Dla ewidencji zarówno planu, jak i wydatków w układzie klasyfikacji zadaniowej rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont przewiduje jedno konto 990 „Plan finansowy wydatków w układzie zadaniowym”, a nie wskazuje konta dla zobowiązań, które przecież podlegają wykazaniu w sprawozdaniu Rb-BZ1. Dlatego też jednostki prowadzące pozabilansową ewidencję wydatków zadaniowych muszą wprowadzić do zakładowego planu kont konto pozabilansowe dla ewidencji zobowiązań budżetu państwa i budżetu środków europejskich, grupujące zobowiązania jednostki według klasyfikacji zadaniowej, np. konto 991.

Przykład

Konto pozabilansowe 991 „Zobowiązania w układzie zadaniowym” służy do ewidencji zobowiązań w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych w układzie zadaniowym, z podziałem na zobowiązania:

● budżetu państwa,

● budżetu środków europejskich.

Na stronie Ma konta 991 ujmuje się zaciągnięte zobowiązania, a na stronie Wn – wartość uregulowanych zobowiązań.

Saldo Ma konta 991 na koniec okresu sprawozdawczego oznacza stan nieuregulowanych zobowiązań, które podlegają wykazaniu w sprawozdaniu Rb-BZ1.

Mając na uwadze, że utworzenie konta dla ewidencji zobowiązań w układzie zadaniowym wynika z obowiązku sprawozdawczego, a sprawozdanie sporządza się dwa razy w roku, jednostka może przyjąć uproszczenie polegające na ujmowaniu na koncie pozabilansowym wyłącznie zobowiązań nieuregulowanych na koniec okresu sprawozdawczego. Warunkiem zastosowania tego rozwiązania będzie opisanie takiego sposobu ewidencji w polityce rachunkowości jednostki.

Weryfikacja poprawności sporządzenia sprawozdania Rb-BZ1

Reklama

Wszystkie realizowane przez jednostkę wydatki budżetowe muszą być ewidencjonowane według klasyfikacji paragrafowej i równolegle według klasyfikacji zadaniowej. Są to te same wydatki, tylko w innym ujęciu klasyfikacyjnym, podobnie jak plan finansowy. W związku z tym musi zachodzić pełna zgodność sumy planowanych i wykonanych wydatków prezentowanych w sprawozdaniu Rb-BZ1 z wydatkami wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych: Rb-28, Rb-28UE i Rb-28 Programy.

Dla uzyskania pewności, że sprawozdanie z wykonania planu wydatków w układzie zadaniowym zostało sporządzone poprawnie, należy przed jego zatwierdzeniem dokonać sprawdzenia prawidłowości poszczególnych jego elementów poprzez porównanie ich z danymi zawartymi w pozostałych wymienionych sprawozdaniach budżetowych.

W odniesieniu do kwoty zobowiązań wykazanych w Rb-BZ1, to nie będzie ona automatycznie sprawdzalna w zestawieniu ze sprawozdaniami Rb-28 i Rb-28UE, ponieważ w sprawozdaniu Rb-28UE nie wykazuje się takich danych.

Reklama

Niemniej jednak w sprawozdaniu Rb-BZ1 należy wykazać wszystkie zobowiązania zaciągnięte przez jednostkę, a nieuregulowane na dzień sprawozdawczy, dotyczące zarówno budżetu krajowego, jak i budżetu środków europejskich. Oznacza to, że w sprawozdaniu Rb-BZ1 kwota zobowiązań może być tylko większa bądź równa sumie zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-28 (równość wystąpi tylko w jednostce, która nie realizuje budżetu środków europejskich, bądź realizuje, ale nie ma z tego tytułu zobowiązań).

Weryfikując wzajemnie sprawozdania, trzeba mieć również na uwadze, że na dzień sprawozdawczy może zdarzyć się mylne uznanie lub obciążenie rachunku bieżącego wydatków państwowej jednostki budżetowej. Operacja taka musi zostać zaksięgowana na koncie 130 jako suma do wyjaśnienia, a następnie wykazana w sprawozdaniu Rb-28 pod symbolem 4990, zgodnie z § 13 ust. 4 instrukcji sporządzania sprawozdań, zawartej w załączniku nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Symbol 4990 nie jest paragrafem klasyfikacji budżetowej, a kwoty ujęte pod tym symbolem nie stanowią planowanego, celowego wydatku jednostki i podlegają wyjaśnieniu oraz rozliczeniu w następnym okresie sprawozdawczym.

Zobacz również: Klasyfikacja działów budżetowych

Jak sprawdzić zgodność danych wykazywanych w sprawozdaniu Rb-BZ1 z innymi sprawozdaniami budżetowymi

1. Wydatki majątkowe wykazane w sprawozdaniu Rb-BZ1 muszą być równe sumie wydatków w § 605* i 606* ujętych w sprawozdaniu Rb-28.

2. Wydatki pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-BZ1 będą stanowiły różnicę między łączną sumą wydatków paragrafowych ujętych w sprawozdaniu Rb-28 i sumą wydatków majątkowych.

3. Kwoty wykazane w sprawozdaniu Rb-BZ1 w kolumnie „Finansowanie projektów z udziałem środków UE” muszą być równe sumie wydatków ujętych w sprawozdaniu Rb-28 Programy.

4. Wydatki budżetu środków europejskich muszą być równe sumie wydatków wykazanych w sprawozdaniu Rb-28UE.

*) czwarta cyfra paragrafu od 0 do 9 oznaczająca źródło finansowania wydatków, z wyjątkiem cyfry 7, zastrzeżonej dla wydatków dokonywanych w ramach płatności budżetu środków europejskich.

Podobnego rozwiązania nie przewiduje rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości zadaniowej, co oznacza, że mylne uznania i obciążenia rachunku bieżącego nie mogą być ujęte w ewidencji budżetu zadaniowego, a następnie w sprawozdaniu Rb-BZ1, w związku z tym może wystąpić różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-28 i Rb-BZ1 o kwotę wykazaną pod symbolem 4990 w sprawozdaniu Rb-28.

Zobacz również: Uchwała budżetowa JST- elementy obligatoryjne i fakultatywne

Oczywiście sytuacja taka może wystąpić wyłącznie w sprawozdaniach sporządzanych na dzień 30 czerwca, ponieważ w sprawozdaniu Rb-28 według stanu na 31 grudnia wykazuje się dane po uwzględnieniu operacji okresu przejściowego po zakończeniu roku budżetowego, w trakcie którego sumy do wyjaśnienia muszą zostać ostatecznie rozliczone.

Podstawy prawne

● rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. Nr 298, poz. 1766)

● § 13 ust. 4 załącznika nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103)

● rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 289)

● załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 215)

Polecamy serwis: Rachunkowość budżetowa

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?