Kategorie

Terminal płatniczy w jednostce budżetowej

Piotr Wieczorek
Szkoleniowiec, właściciel firmy doradczej, specjalista ds. rachunkowości. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2008. Praktyk kontroli z doświadczeniem od 2002 r. Niezależny ekspert w zakresie organizacji rachunkowości zgodnej ze standardami i kontroli z uwzględnieniem aspektów prawnych i merytorycznych, chętnie podejmujący trudne tematy. Autor wielu publikacji.
Terminal płatniczy w jednostce budżetowej
ShutterStock
Samorządowa jednostka budżetowa (zarząd zieleni miejskiej) chciałaby wprowadzić możliwość zapłaty kartą za usługi cmentarne dla klientów (w ramach działalności statutowej jednostka prowadzi cztery cmentarze). Czy opłatę wynikającą z prowizji za transakcję kartą można przerzucić na klienta? Jakie przepisy regulują tę kwestię?

Nie, opłatą wynikającą z prowizji za płatność za usługi cmentarne za pomocą karty płatniczej nie można bezpośrednio obciążać klienta. Do transakcji dokonywanych różnymi kartami płatniczymi ma zastosowanie ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: ustawa o usługach płatniczych). Ta ustawa zalicza do instrumentów płatniczych zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika (zarząd zieleni miejskiej) i dostawcę (firma, z którą zostanie zawarta umowa o usługi płatnicze) zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego przez płatnika – osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Istotne jest przy tym, że zarząd zieleni miejskiej musiałby mieć rachunek płatniczy, który służy do wykonywania transakcji płatniczych, przy czym przez rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy, jeżeli rachunki te służą do wykonywania transakcji płatniczych. Takich transakcji dokonuje się w ramach systemu płatności, czyli systemu transferu środków pieniężnych opartego na formalnych i znormalizowanych regułach i wspólnych zasadach dotyczących przetwarzania, rozliczeń lub rozrachunku transakcji płatniczych, a w szczególności systemu:

● autoryzacji i rozliczeń w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych,

● płatności w rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

Zobacz również: Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora finansów publicznych

SŁOWNICZEK

Transakcja płatnicza – zainicjowana przez płatnika lub odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych.

Reklama

Usługi płatnicze – działalność polegająca m.in. na wykonywaniu transakcji płatniczych, w przypadku których zgoda płatnika na wykonanie transakcji udzielana jest przy użyciu urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego, a płatność przekazywana jest jedynie pośrednikowi pomiędzy użytkownikiem zlecającym transakcję płatniczą a odbiorcą.

Użytkownik uprawniony do korzystania z instrumentu płatniczego jest obowiązany korzystać z instrumentu płatniczego zgodnie z umową o usługi płatnicze (art. 42 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych). Istotne jest również to, że art. 27 zobowiązuje dostawcę do przekazania użytkownikowi m.in. informacji dotyczących opłat należnych dostawcy od użytkownika, w tym wyszczególnienie kwot tych opłat.

A zatem w myśl tej ustawy nie ma możliwości obciążenia bezpośredniego opłatami za transakcję osoby korzystającej z usług zarządu zieleni miejskiej, ponieważ klient (konsument) nie jest zobligowany umową, lecz użytkownik. Opłaty te mogą być jedynie wkalkulowane w cenę usługi. Jednak trzeba zwrócić uwagę na trzy następujące kwestie:

1. Sposób rozliczeń jednostek budżetowych z budżetem

W jednostkach budżetowych ważne jest działanie zgodne z art. 11 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp). Zarząd zieleni miejskiej jest zatem jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego, która nie ma osobowości prawnej i pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu (rachunku bankowego jednostki związanego z rachunkiem budżetu), a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu tej jednostki samorządu terytorialnego. Już ten zapis powoduje, że wpływy stanowiące dochody budżetowe nie mogą być dzielone na te, które trafią na rachunek budżetu, i opłaty, które byłyby odprowadzane do dostawcy usług płatniczych. Środki wpłacone w całości muszą przejść przez budżet.

2. Sposób gromadzenia środków publicznych

Nie bez znaczenia jest fakt, że budżet jednostki samorządu terytorialnego wykonuje jej zarząd (art. 247 uofp), który stanowi organ władzy publicznej zobowiązany do działania w granicach i na podstawie przepisów prawa (art. 7 Konstytucji). Zarząd jednostki samorządu terytorialnego (w miastach np. prezydent) ma prawo określić szczegółowe zasady, sposób i tryb przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych, a także zasady rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości i gospodarności dokonywania wydatków. Jednak o wykorzystaniu terminali płatniczych przy realizacji dochodów budżetowych nie ma mowy w uofp. W toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje m.in. norma, że ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów (art. 254 uofp). Natomiast bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych (art. 264 uofp). Zasady wykonywania obsługi bankowej określa umowa zawarta między zarządem jednostki samorządu terytorialnego a bankiem, gdy umowa o usługi płatnicze zawierana jest między użytkownikiem a dostawcą usług płatniczych i wymagany jest dodatkowy rachunek płatniczy.

3. Zakres i sposób realizacji zadań statutowych

Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Zarząd zieleni miejskiej realizuje zadania w zakresie:

● urządzania i konserwacji cmentarzy komunalnych oraz na obiektach pamięci narodowej,

● świadczenia usług pogrzebowych i cmentarnych, utrzymania i władania obiektami cmentarnymi.

Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy, a kompetencje w tym zakresie ma rada gminy. Utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony (art. 1 i art. 2 ust. 1 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Jedyną opłatą, jaką jednostka budżetowa może pobrać, zgodnie z tą ustawą, jest opłata, przewidziana za pochowanie zwłok określona w art. 7 ust. 2. Wynika to z zasad zawartych w art. 10 ust. 1, 42 i 60 uofp, które stanowią, że sposób gromadzenia środków publicznych z poszczególnych tytułów określają odrębne ustawy, więc w opisanym przypadku dochody pobierane przez samorządową jednostkę budżetową muszą być realizowane zgodnie z ww. ustawą o cmentarzach, która nie przewiduje pobierania wspomnianej opłaty poprzez terminal płatniczy. Usługi pogrzebowe i cmentarne nie stanowią przy tym zadania publicznego.

Z orzecznictwa

Uchwała organu gminy ustanawiająca w formie przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze gminy wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych nie zawiera upoważnienia ustawowego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym; pojęcie „zasady i tryb korzystania” z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy samorządowej) nie obejmuje określenia ścisłej wysokości opłat, albowiem oznaczałoby to w gruncie rzeczy wprowadzenie cen urzędowych, do czego rada nie jest upoważniona.

Wyrok NSA z 26 marca 1991 r., sygn. akt SA/Wr 81/91

Podstawy prawne

● art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 114, poz. 946)

● art. 27, art. 42 ust. 1 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1036)

● art. 2 pkt 17 ustawy z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1232)

Reklama

● art. 1 pkt 1 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 246; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1036)

● art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 42, art. 60, art. 247, art. 254, art. 264 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 938)

● art. 1, art. 2 ust. 1, art. 7 ust. 2 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687; ost.zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 951)

Polecamy serwis: Rachunkowość budżetowa

Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  7 maja 2021
  Zakres dat:

  Matura z angielskiego 2021 [ARKUSZ CKE]

  Matura z angielskiego 2021 – arkusz CKE. Czy matura podstawowa z angielskiego był trudna? Pobierz arkusz i sprawdź.

  Przecieki na maturze 2021?

  Przecieki na maturze 2021. Pojawiają się liczne informacje, że na maturze z polskiego i z matematyki mogło dojść do przecieku. CKE złożyła zawiadomienie do prokuratury.

  Matura 2021: Czy były przecieki?

  Przecieki matura 2021. Nie milkną głosy, że na egzaminie maturalnym mogło dojść do przecieku. Co na to MEiN i CKE?

  Matura z matematyki 2021 – arkusz, odpowiedzi

  Matura z matematyki 2021 – prezentujemy arkusz CKE i odpowiedzi. Co na maturze 2021? Z jakimi zadaniami musieli się zmierzyć maturzyści?

  Szczepienia uczniów przeciwko COVID-19 w wakacje?

  Szczepienia uczniów przeciwko COVID-19 w wakacje? Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odniósł się do możliwości szczepień na koronawirusa dzieci i młodzieży.

  Powrót do szkół 2021 - harmonogram, rozporządzenie

  Kiedy uczniowie wracają do szkół? W Dzienniku Ustaw ukazało się już rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki. Przedstawiamy harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej.

  Matura z polskiego 2021 – arkusz CKE

  Matura 2021 z polskiego - arkusz CKE. Co na maturze 2021? Sprawdź jakie zadania, lektury i tematy rozprawek maturalnych pojawiły się na egzaminie. Pobierz arkusz.

  Matura z polskiego 2021 – tematy rozprawek

  Matura z polskiego 2021 – tematy rozprawek. Jakie lektury pojawiły się na maturze z polskiego 2021? Sprawdź tematy wypracowań.

  Matura 2021 – arkusze CKE, kiedy wyniki

  Matura 2021 – arkusze CKE. Kiedy poznamy zadania z tegorocznych matur oraz wyniki egzaminów?

  Matura 2021 - harmonogram egzaminów

  Matura 2021 - przedstawiamy terminy egzaminów. Matury zaczynają się już 4 maja i potrwają do 20 maja 2021 roku. Sprawdź harmonogram dzień po dniu.

  Matura 2021 – jakie przedmioty najczęściej wybierają maturzyści?

  Matura 2021 - jakie przedmioty na poziomie rozszerzonym najczęściej zdają tegoroczni maturzyści? Co trzeba zdać na maturze?

  Druga dawka szczepienia dla nauczycieli a matury

  Szczepienia nauczycieli - czy druga dawka szczepienia przeciwko COVID-19 zostanie przełożona ze względu na matury?

  Od 1 maja większa dostępność obiektów sportowych. Muzea i galerie otwarte od 4 maja

  Obiekty sportowe, muzea i galerie. Z początkiem maja wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące ograniczeń wynikających ze stanu pandemii. Zgodnie z opublikowanym 29 kwietnia rozporządzeniem Rady Ministrów, od soboty, 1 maja, na obiektach sportowych na świeżym powietrzu będzie mogło przebywać jednocześnie do 50 osób. Także od soboty na baseny oraz zamknięte obiekty sportowe mogą wrócić zorganizowane grupy dzieci i młodzieży. 4 maja działalność w reżimie sanitarnym mogą wznowić muzea, galerie sztuki oraz inne instytucje kultury prowadzące działalność wystawienniczą.

  Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli - czy będą powiązane z pensją minimalną?

  Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli - jakie są propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki? Czy wynagrodzenia nauczycieli będą powiązane z pensją minimalną lub średnim wynagrodzeniem? Czy będą podwyżki dla nauczycieli?

  Szczepienie przeciw COVID-19 bez rejestracji w majówkę

  Szczepienie przeciw COVID-19 - zaszczep się w majówkę w Warszawie bez rejestracji. Kto będzie mógł się zaszczepić? Gdzie to zrobić?

  Nowe dowody osobiste - czy są bezpieczniejsze?

  Nowe dowody osobiste zaczną być wydawane od 2 sierpnia 2021 roku. Czy są bezpieczniejsze? Czy rządowa aplikacja mObywatel ochroni nas przed kradzieżą danych osobowych?

  Systemy dla sygnalistów w gminach - badania, problemy

  Jakimi kanałami pracownicy urzędu mogą zgłaszać nieprawidłowości według deklaracji gmin? Czy ankietowane gminy dopuszczają możliwość anonimowego zgłaszania nieprawidłowości?

  Czy studenci wrócą na uczelnię w październiku 2021?

  Czy studenci wrócą na uczelnie w październiku 2021? Ministerstwo Edukacji i Nauki ma przygotowane kilka scenariuszy na naukę w roku akademickim 2021/2022.

  Fundusz Odbudowy - unijne środki dla Polski

  Fundusz Odbudowy - unijne środki dla Polski. Jakie środki dla Polski zakłada unijny budżet na lata 2021-2027? Czym jest Krajowy Plan Odbudowy?

  Szczepienie przeciwko COVID-19 osób w wieku 18-39 lat

  Rejestracja na szczepienie COVID. Od 30 kwietnia e-skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19 będą otrzymywać osoby w wieku 39-18 lat.

  Powrót do nauki stacjonarnej w szkołach – maj 2021

  Powrót do szkół nastąpi już po majówce. Najpierw do nauki stacjonarnej wrócą klasy 1-3 szkoły podstawowej, następnie starsi uczniowie. Sprawdź harmonogram powrotu do szkół w maju 2021 roku.

  Odbiór świadectw ukończenia liceum lub technikum 2021

  Odbiór świadectw ukończenia liceum lub technikum 2021. Jak powinno to wyglądać w obecnym roku szkolnym?

  Uproszczona rekrutacja na zagraniczne uczelnie w 2021 r.

  Rekrutacja na studia za granicą - jakie ułatwienia dla polskich studentów przygotowały zagraniczne uczelnie?

  Paszporty covidowe od czerwca 2021 r.?

  Paszport covidowy - czym jest? Od kiedy ma wejść w życie? Czy cyfrowe zaświadczenia o szczepieniu ułatwią wakacyjne podróże w UE?

  Edukacja domowa – dla kogo, jak wygląda?

  Edukacja domowa – czym jest? Jak zacząć? Czy potrzebna jest opinia poradni? Jakie zmiany w nauczaniu domowym wejdą w życie w 2021 r.?