Kategorie

Terminal płatniczy w jednostce budżetowej

Piotr Wieczorek
Szkoleniowiec, właściciel firmy doradczej, specjalista ds. rachunkowości. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2008. Praktyk kontroli z doświadczeniem od 2002 r. Niezależny ekspert w zakresie organizacji rachunkowości zgodnej ze standardami i kontroli z uwzględnieniem aspektów prawnych i merytorycznych, chętnie podejmujący trudne tematy. Autor wielu publikacji.
Terminal płatniczy w jednostce budżetowej
Terminal płatniczy w jednostce budżetowej
ShutterStock
Samorządowa jednostka budżetowa (zarząd zieleni miejskiej) chciałaby wprowadzić możliwość zapłaty kartą za usługi cmentarne dla klientów (w ramach działalności statutowej jednostka prowadzi cztery cmentarze). Czy opłatę wynikającą z prowizji za transakcję kartą można przerzucić na klienta? Jakie przepisy regulują tę kwestię?

Nie, opłatą wynikającą z prowizji za płatność za usługi cmentarne za pomocą karty płatniczej nie można bezpośrednio obciążać klienta. Do transakcji dokonywanych różnymi kartami płatniczymi ma zastosowanie ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: ustawa o usługach płatniczych). Ta ustawa zalicza do instrumentów płatniczych zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika (zarząd zieleni miejskiej) i dostawcę (firma, z którą zostanie zawarta umowa o usługi płatnicze) zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego przez płatnika – osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Istotne jest przy tym, że zarząd zieleni miejskiej musiałby mieć rachunek płatniczy, który służy do wykonywania transakcji płatniczych, przy czym przez rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy, jeżeli rachunki te służą do wykonywania transakcji płatniczych. Takich transakcji dokonuje się w ramach systemu płatności, czyli systemu transferu środków pieniężnych opartego na formalnych i znormalizowanych regułach i wspólnych zasadach dotyczących przetwarzania, rozliczeń lub rozrachunku transakcji płatniczych, a w szczególności systemu:

● autoryzacji i rozliczeń w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych,

● płatności w rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

Zobacz również: Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora finansów publicznych

SŁOWNICZEK

Transakcja płatnicza – zainicjowana przez płatnika lub odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych.

Usługi płatnicze – działalność polegająca m.in. na wykonywaniu transakcji płatniczych, w przypadku których zgoda płatnika na wykonanie transakcji udzielana jest przy użyciu urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego, a płatność przekazywana jest jedynie pośrednikowi pomiędzy użytkownikiem zlecającym transakcję płatniczą a odbiorcą.

Użytkownik uprawniony do korzystania z instrumentu płatniczego jest obowiązany korzystać z instrumentu płatniczego zgodnie z umową o usługi płatnicze (art. 42 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych). Istotne jest również to, że art. 27 zobowiązuje dostawcę do przekazania użytkownikowi m.in. informacji dotyczących opłat należnych dostawcy od użytkownika, w tym wyszczególnienie kwot tych opłat.

A zatem w myśl tej ustawy nie ma możliwości obciążenia bezpośredniego opłatami za transakcję osoby korzystającej z usług zarządu zieleni miejskiej, ponieważ klient (konsument) nie jest zobligowany umową, lecz użytkownik. Opłaty te mogą być jedynie wkalkulowane w cenę usługi. Jednak trzeba zwrócić uwagę na trzy następujące kwestie:

1. Sposób rozliczeń jednostek budżetowych z budżetem

W jednostkach budżetowych ważne jest działanie zgodne z art. 11 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp). Zarząd zieleni miejskiej jest zatem jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego, która nie ma osobowości prawnej i pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu (rachunku bankowego jednostki związanego z rachunkiem budżetu), a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu tej jednostki samorządu terytorialnego. Już ten zapis powoduje, że wpływy stanowiące dochody budżetowe nie mogą być dzielone na te, które trafią na rachunek budżetu, i opłaty, które byłyby odprowadzane do dostawcy usług płatniczych. Środki wpłacone w całości muszą przejść przez budżet.

2. Sposób gromadzenia środków publicznych

Nie bez znaczenia jest fakt, że budżet jednostki samorządu terytorialnego wykonuje jej zarząd (art. 247 uofp), który stanowi organ władzy publicznej zobowiązany do działania w granicach i na podstawie przepisów prawa (art. 7 Konstytucji). Zarząd jednostki samorządu terytorialnego (w miastach np. prezydent) ma prawo określić szczegółowe zasady, sposób i tryb przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych, a także zasady rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości i gospodarności dokonywania wydatków. Jednak o wykorzystaniu terminali płatniczych przy realizacji dochodów budżetowych nie ma mowy w uofp. W toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje m.in. norma, że ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów (art. 254 uofp). Natomiast bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych (art. 264 uofp). Zasady wykonywania obsługi bankowej określa umowa zawarta między zarządem jednostki samorządu terytorialnego a bankiem, gdy umowa o usługi płatnicze zawierana jest między użytkownikiem a dostawcą usług płatniczych i wymagany jest dodatkowy rachunek płatniczy.

3. Zakres i sposób realizacji zadań statutowych

Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Zarząd zieleni miejskiej realizuje zadania w zakresie:

● urządzania i konserwacji cmentarzy komunalnych oraz na obiektach pamięci narodowej,

● świadczenia usług pogrzebowych i cmentarnych, utrzymania i władania obiektami cmentarnymi.

Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy, a kompetencje w tym zakresie ma rada gminy. Utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony (art. 1 i art. 2 ust. 1 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Jedyną opłatą, jaką jednostka budżetowa może pobrać, zgodnie z tą ustawą, jest opłata, przewidziana za pochowanie zwłok określona w art. 7 ust. 2. Wynika to z zasad zawartych w art. 10 ust. 1, 42 i 60 uofp, które stanowią, że sposób gromadzenia środków publicznych z poszczególnych tytułów określają odrębne ustawy, więc w opisanym przypadku dochody pobierane przez samorządową jednostkę budżetową muszą być realizowane zgodnie z ww. ustawą o cmentarzach, która nie przewiduje pobierania wspomnianej opłaty poprzez terminal płatniczy. Usługi pogrzebowe i cmentarne nie stanowią przy tym zadania publicznego.

Z orzecznictwa

Uchwała organu gminy ustanawiająca w formie przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze gminy wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych nie zawiera upoważnienia ustawowego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym; pojęcie „zasady i tryb korzystania” z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy samorządowej) nie obejmuje określenia ścisłej wysokości opłat, albowiem oznaczałoby to w gruncie rzeczy wprowadzenie cen urzędowych, do czego rada nie jest upoważniona.

Wyrok NSA z 26 marca 1991 r., sygn. akt SA/Wr 81/91

Podstawy prawne

● art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 114, poz. 946)

● art. 27, art. 42 ust. 1 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1036)

● art. 2 pkt 17 ustawy z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1232)

● art. 1 pkt 1 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 246; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1036)

● art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 42, art. 60, art. 247, art. 254, art. 264 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 938)

● art. 1, art. 2 ust. 1, art. 7 ust. 2 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687; ost.zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 951)

Polecamy serwis: Rachunkowość budżetowa

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  24 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Whistleblowing – co z ustawą?

  Whistleblowing – co z ustawą? Czego nie wiemy o ustawie wdrażającej dyrektywę o sygnalistach? Czy warto na nią czekać?

  Zmiany dla nauczycieli - godziny karciane

  Godziny karciane wrócą do szkół? Zdaniem nauczycieli dojdzie do tego poprzez zwiększenie czasu pracy. Propozycje zmian przedstawiło MEiN.

  Co się musi znaleźć w aktach budynku?

  Dokumentacja techniczna budynku jest bardzo ważna. Przedstawiamy podstawowe informacje na jej temat i wyjaśniamy, czy może ona zostać odtworzona.

  6 dla nauczyciela - propozycje MEiN

  6 dla nauczyciela - propozycje MEiN. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycje zmian dla nauczycieli, w tym podwyżek wynagrodzeń. Nauczyciele mają jednak pracować więcej.

  Do 8 lat więzienia za zakażenie koronawirusem?

  Zakażenie koronawirusem. Wiceminister sprawiedliwości zapowiada wysokie kary, takie jak np. za zakażenie wirusem HIV. Sprawcy może grozić nawet 8 lat więzienia.

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany. Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, egzamin na mianowanie oraz zmiany w urlopach dla nauczycieli - to niektóre propozycje MEiN.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r. - ile wyniosą? Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycję wynagrodzeń. Nauczyciel dyplomowany zarobi nawet 7750 zł.

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19 – dla kogo? Jakim preparatem będzie można się zaszczepić?

  Darmowe przejazdy komunikacją w Dzień bez Samochodu - 22 września

  22 września w Dzień bez Samochodu darmowe przejazdy komunikacją zbiorową w Warszawie i w wielu innych miastach.

  Polski Ład - dochody gmin w 2022 r.

  Polski Ład. Wiceminister Finansów Sebastian Skuza zapewnia, że żadna gmina w 2022 nie będzie miała mniejszych dochodów niż prognozowała przed Polskim Ładem.

  Wynagrodzenia i zatrudnienie w samorządach

  Wynagrodzenia w samorządach - czy będą podwyżki w 2022 roku? Czy spodziewana jest redukcja etatów w urzędach?

  Stan wyjątkowy - do kiedy?

  Stan wyjątkowy - do kiedy? Czy stan nadzwyczajny przy granicy polsko-białoruskiej zostanie przedłużony?

  Podwyżki cen za wodę i ścieki 2021-2024

  Podwyżki cen za wodę i ścieki. Wiceszef Wód Polskich poinformował, że do regulatora trafiło ok. 2,6 tys. wniosków taryfowych od przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. W ponad 90 proc. przypadków przedsiębiorstwa zawnioskowano o podwyżki cen za wodę i ścieki. Propozycje nowych taryf są składane na trzy lata (2021-2024).

  4 fala COVID - kiedy lockdown?

  4 fala COVID - kiedy lockdown? Minister Zdrowia poinformował w jakiej sytuacji rząd będzie wprowadzał obostrzenia.

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków?

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków na dofinansowanie do wycieczek szkolnych? Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, są dodatkowe środki.

  Protest medyków 2021 [PODCAST]

  Protest medyków - jakie są postulaty protestujących? Jak wygląda obecnie praca w służbie zdrowia? Na te pytania, w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) odpowiada ratownik medyczny, Jan Świtała. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

  Laboratoria Przyszłości - miliard na wyposażenie dla szkół

  Laboratoria Przyszłości - rusza największa rządowa inwestycja w nowoczesną edukację. Na co będzie można uzyskać wsparcie z programu?

  Whistleblowing – stan gotowości sektora publicznego

  Whistleblowing. Zostały trzy miesiące dni do wdrożenia systemów dla sygnalistów przez podmioty prawne w sektorze publicznym, a więc i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty w sektorze prywatnym. Do dnia dzisiejszego, pomimo upływu blisko 22 miesięcy od dnia publikacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, nie pojawił się nawet projekt ustawy implementującego ww. Dyrektywę do polskiego porządku prawnego.

  Brakuje nauczycieli - czy prawo do nauki jest zagrożone?

  Prawo do nauki może być zagrożone przez brak nauczycieli.

  Do kiedy wniosek o 300+?

  Wniosek o 300+ wciąż można złożyć. Do kiedy ZUS przyjmuje wnioski o "Dobry start" w 2021 r.?

  "Dla lasu, dla ludzi" - kampania społeczna Lasów Państwowych

  Lasy Państwowe przygotowały kampanię społeczną "Dla lasu, dla ludzi". Jakie są cele kampanii?

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS - ważny termin

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS to ważny dokument dla uczniów i studentów pobierających rentę rodzinną. Do kiedy należy go złożyć?

  Środki dla samorządów na działania edukacyjne

  Samorządy do 17 września 2021 r. mają otrzymać środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Whistleblowing – czemu sygnaliści nie zgłaszają naruszeń?

  Whistleblowing. Kluczowym testem dla systemów będzie to czy wpłyną zgłoszenia od sygnalistów i jak na nie zareagujemy. Ilu pracowników jest gotowych zgłosić nadużycie w pracy? Dlaczego pracownicy nie powiadamiają swoich pracodawców o nadużyciach w pracy?

  Stan wyjątkowy w Polsce 2021 - czy jest zgodny z prawem? [PODCAST]

  2 września 2021 na części terytorium Polski wprowadzono stan wyjątkowy. Jest to odpowiedź polskich władz na, trwający od kilku tygodni, kryzys uchodźczy na granicy z Białorusią. Co to właściwie oznacza dla obywateli? Czy działania rządu są zgodne z prawem? Te kwestie w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) wyjaśnia mec. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".