| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Rachunkowość budżetowa > Sprawozdanie z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Zbliża się termin przedstawienia radnym sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok. Wraz z nim należy przedłożyć także informacje o stanie mienia komunalnego.

Do 31 marca 2014 r. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (JST), a więc wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu lub województwa, ma obowiązek przedstawić organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej (RIO) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu JST za 2013 rok (art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; dalej: u.f.p.). Sprawozdanie to powinno zawierać zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu JST w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu JST należy przedłożyć:

1) sprawozdanie roczne jednostek, dla których organem założycielskim jest JST, z wykonania ich planów finansowych, w szczegółowości nie mniejszej niż w planach finansowych;

2) informację o stanie mienia komunalnego JST, zawierającą dane dotyczące:

● praw własności przysługujących JST, posiadania oraz innych niż własność praw majątkowych, w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach,

● zmian w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,

● dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

● innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia JST.

Do sprawozdania z wykonania budżetu JST należy ponadto dołączyć wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu JST sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej (art. 269 u.f.p.) i powinno uwzględniać:

1) dochody i wydatki z budżetu JST w szczegółowości określonej w uchwale budżetowej,

2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonywane w trakcie roku budżetowego,

3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu należy omówić:

1) odchylenia od wykonania planu dochodów i wydatków oraz ich przyczyny,

2) realizację dochodów własnych z uwzględnieniem podstawowych dochodów podatkowych, a także dochodów osiągniętych z gospodarowania mieniem komunalnym,

3) realizację planu wydatków rzeczowych, w szczególności zadań inwestycyjnych,

4) wynik budżetu, stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań wymagalnych,

5) ewentualne problemy występujące w trakcie wykonywania budżetu.

Odrębnie należy przedstawić realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między JST.

Sprawozdanie z wykonania budżetu opiniowane jest przez RIO pod kątem kompletności, zgodności wymienionych w nim kwot dochodów i wydatków z planem i z innymi sprawozdaniami oraz zgodności z obowiązującym prawem.

Zatwierdzenie sprawozdania JST z wykonania budżetu nie powoduje automatycznie obowiązku podjęcia przez organ stanowiący uchwały o udzieleniu organowi wykonawczemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Obie decyzje dotyczą bowiem dwóch różnych obszarów.

PODSTAWA PRAWNA

● art. 267 i 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1646)

Polecamy serwis: Rachunkowość budżetowa

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »