| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Rachunkowość budżetowa > Obligacje jako źródło finansowania działalności samorządu terytorialnego

Obligacje jako źródło finansowania działalności samorządu terytorialnego

Emisja obligacji to jedna z form pozyskania środków finansowych na działalność jednostek samorządu terytorialnego, i to zarówno tę podstawową, w zakresie której pozyskane środki z emisji służą pokryciu powstałego niedoboru finansowego, jak i pozyskania nowych środków na inwestycje.

Zgodnie z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp), jednost­ki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów i wyprzedzające finansowanie działań fi­nansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Obligacje komunalne

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Przez papiery wartościowe emitowane w serii rozumie się papiery wartościowe reprezentujące prawa majątko­we podzielone na określoną liczbę równych jednostek. Świadczenie może mieć charakter pieniężny lub niepie­niężny.

Emisja obligacji odbywa się na podstawie ustawy z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (dalej: ustawa o obli­gacjach), która określa zasady emisji, zbywania, nabywa­nia i wykupu obligacji.

Na podstawie art. 89 ust. 1 uofp obligacje mogą być emitowane przez jednostki sektora finansów publicz­nych, takie jak:

  • gminy,
  • powiaty,
  • województwa,
  • związki tych jednostek oraz m.st. Warszawa.

Wskazane jednostki występują w tym wypadku w roli emitentów obligacji.

Podstawą emisji obligacji jest uchwała właściwego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialne­go, np. rady gminy, o emisji obligacji wydana w przypad­ku samorządu gminnego na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy o obligacjach. Uchwała powinna określać m.in.:

  • ilość i wartość nominalną obligacji,
  • adresatów emisji, czyli podmioty, które mogą nabyć obligacje,
  • termin emisji obligacji,
  • oznaczenie serii i jej wartość (jeśli emisja odbywa się w seriach),
  • cenę emisyjną,
  • termin wykupu obligacji.

Istotną kwestią z punktu widzenia zadań księgowe­go jednostki jest „zgranie" uchwały o emisji obligacji z budżetem jednostki i wieloletnią prognozą finansową (dalej: WPF). Uchwała emitująca obligacje powinna określać, że zarówno wydatki związane z emisją ob­ligacji jak i wykupem zostaną zabezpieczone w pla­nach finansowych jednostki. Oznacza to, że dochody z emisji obligacji, jak też wydatki z tym związane znajdą odzwierciedlenie w budżetach tych jednostek.

Zobacz również: W jaki sposób przekazać dotację dla przedszkola specjalnego

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »