Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Procedura absolutoryjna za 2016 rok - rozpoczęcie

Procedura absolutoryjna za 2016 rok - rozpoczęcie./ fot. Shutterstock
Procedura absolutoryjna za 2016 rok - rozpoczęcie./ fot. Shutterstock
Do 31 marca br. należy przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu. Sprawozdanie przedstawić należy radzie oraz RIO. Sprawozdanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest najważniejszym dokumentem w procedurze absolutoryjnej.

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (JST) ma obowiązek przedstawić organowi stanowiącemu oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej (RIO) w terminie do 31 marca roku następnego, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu JST, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej (art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; dalej: u.f.p.). Wraz ze sprawozdaniem, organ wykonawczy powinien przedłożyć:

1) sprawozdanie roczne jednostek organizacyjnych JST z wykonania ich planów finansowych, w szczegółowości nie mniejszej niż w planach finansowych,

2) informację o stanie mienia komunalnego JST zawierającą:

● dane dotyczące praw własności przysługujące jednostce,

● dane dotyczące innych praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania,

● dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,

● dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

● inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia JST.

Polecamy: Gazeta Samorządu i Administracji

Do sprawozdania należy dołączyć wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych. Ponadto organ wykonawczy przedkłada sprawozdania roczne z wykonania planów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu JST jest ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 13 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).

Najistotniejszym dokumentem w procedurze absolutoryjnej jest sprawozdanie z wykonania budżetu JST. Dzieje się tak, ponieważ instytucja absolutorium łączy się bezpośrednio z oceną wykonania budżetu samorządowego.

INFORAKADEMIA poleca: NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE RACHUNKOWOŚCI ORAZ PLANÓW KONT

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu JST sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej i powinno uwzględniać w szczególności:

● dochody i wydatki budżetu JST w szczegółowości określonej w uchwale budżetowej,

● zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, dokonywane w trakcie roku budżetowego,

● stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

– art. 269 u.f.p.

Zdaniem RIO (pismo RIO w Katowicach z 24 września 2012 r., zn. WA-0250/77/12), przez stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich należy rozumieć wykonanie w trakcie roku budżetowego wydatków w zakresie limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Zatem w sprawozdaniu z wykonania budżetu należy przedstawić dla każdego przedsięwzięcia wydatki, w podziale na bieżące i majątkowe. Jednocześnie należy podać nazwę i cel realizowanego programu, łączne nakłady oraz wykonanie wydatków z tego tytułu w danym okresie sprawozdawczym.

Zdaniem RIO stosowne byłoby, aby JST przy uwzględnianiu w sprawozdaniu z wykonania budżetu stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, nie odnosiła się tylko do kwot wykonania z danego roku do planu danego roku, czy też do planu całego zadania, ale aby również pojawiła się informacja, jakie kwoty zostały wydane na zadanie w latach poprzednich. Dopiero wtedy, zdaniem RIO, można by ocenić jak przebiega realizacja danego zadania wieloletniego, czyli jaki jest stopień jego zaawansowania.

W części opisowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu JST należy omówić w szczególności:

1) odchylenia od wykonania planu dochodów i wydatków oraz ich przyczyny,

2) realizację dochodów własnych z uwzględnieniem podstawowych dochodów podatkowych, a także dochodów osiągniętych z gospodarowania mieniem komunalnym,

3) realizację planu wydatków rzeczowych, w szczególności zadań inwestycyjnych,

4) wynik budżetu, stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań wymagalnych,

5) ewentualne problemy występujące w trakcie wykonywania budżetu.

Odrębnie należy przedstawić realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu opiniowane jest przez RIO pod względem: kompletności, zgodności wymienionych w nim kwot dochodów i wydatków z planem i innymi sprawozdaniami oraz zgodności z obowiązującym prawem.

Organ wykonawczy przekazuje sprawozdanie finansowe JST za 2016 rok organowi stanowiącemu w terminie do 31 maja 2017 r. Na podstawie art. 268 u.f.p., roczne sprawozdanie finansowe JST, w której liczba mieszkańców ustalona przez GUS na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy przekracza 150 tysięcy, podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.

Procedura absolutoryjna za 2016 rok

Komisja rewizyjna organu stanowiącego JST rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia komunalnego. W przypadku obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, komisja rewizyjna rozpatruje także opinię z tego badania.

Komisja rewizyjna w terminie do 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu wniosek w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego.

Wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez właściwą terytorialnie RIO. Wniosek powinien być podpisany przez przewodniczącego komisji, powinien posiadać cechy opinii i jednoznacznie wskazywać, czy komisja rewizyjna wnioskuje o udzielenie, czy o nieudzielenie absolutorium organowi wykonawczemu z tytułu wykonania budżetu.

Wniosek komisji rewizyjnej powinien umożliwić organowi stanowiącemu uzyskanie odpowiedzi na podstawowe dla głosowana nad absolutorium dla organu wykonawczego pytania:

1) jaki jest stan planowanych do wykonanych dochodów i wydatków,

2) jakie są przyczyny rozbieżności między planem a wykonaniem,

3) czy wina za powstałe rozbieżności ciąży na organie wykonawczym, czy też były one spowodowane obiektywnymi uwarunkowaniami?

Sformułowane we wniosku oceny powinny być uzasadnione faktami odnoszącymi się do sprawozdania z wykonania budżetu. Ponadto z przedłożonych radzie materiałów powinno wynikać, ilu radnych wchodzi w skład komisji, ilu wzięło udział w głosowaniu i jaki był wynik głosowania.

Z orzecznictwa

Absolutorium jest jednym z najważniejszych środków kontroli rady nad działalnością organu wykonawczego. Jego przedmiotem jest ocena gospodarki finansowej JST, za której prawidłowość organ wykonawczy ponosi odpowiedzialność (art. 60 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym). Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 4 u.s.g. jedyną faktycznie i prawnie uzasadnioną podstawą nieudzielenia absolutorium jest negatywna ocena wykonania budżetu. Ocena ta w żadnym razie nie powinna odnosić się do całokształtu działalności organu wykonawczego JST.

Wyrok WSA w Gdańsku z 25 października 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 782/10

Organ stanowiący JST rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe JST i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok w terminie do 30 czerwca 2017 r. oraz podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za 2016 rok. Uchwała w sprawie absolutorium może być podjęta po rozpatrzeniu przez organ stanowiący:

1) sprawozdania z wykonania budżetu JST za 2016 rok,

2) sprawozdania finansowego JST za 2016 rok,

3) opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego JST za 2016 rok – jeżeli istnieje obowiązek badania sprawozdania finansowego,

4) opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu JST za 2016 rok,

5) informacji o stanie mienia komunalnego,

6) stanowiska komisji rewizyjnej.

Przed głosowaniem nad uchwałą w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za 2016 rok organ stanowiący zobowiązany jest do zapoznania się z opinią RIO o wniosku komisji rewizyjnej. Z treści uchwały w sprawie udzielenia absolutorium powinno wynikać, że została podjęta po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu i po jego zatwierdzeniu.

Zatwierdzenie sprawozdania JST z wykonania budżetu nie powoduje automatycznie obowiązku podjęcia przez organ stanowiący uchwały o udzieleniu organowi wykonawczemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Obie decyzje dotyczą bowiem dwóch różnych obszarów. Trafne powiązania między rozpatrywaniem sprawozdania z wykonania budżetu JST a udzieleniem bądź nieudzieleniem absolutorium dla organu wykonawczego z tytułu wykonania budżetu przedstawia wyrok NSA z 17 lutego 1997 r. (sygn. akt FPS 8/96). Stwierdzono w nim, że „istotą sprawozdania jest odzwierciedlenie rzeczywistego i pełnego przebiegu wszystkich czynności faktycznych i prawnych składających się na wykonanie budżetu przez zarząd. Pod takim kątem musi być oceniane samo sprawozdanie (...) W pojęciu rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu mieści się rozważanie go, przeanalizowanie pod kątem czy jest ono rzetelne, tzn. odzwierciedla w sposób prawdziwy i pełny obraz wykonania budżetu. Podstawą zaś udzielenia lub nieudzielenia absolutorium nie może być wyłącznie ocena samego sprawozdania, choć jest rzeczą oczywistą, iż nierzetelność sprawozdania wyłącza możliwość oceny wykonania budżetu. Rozpatrywanie sprawozdania więc to nie to samo, co ocena wykonania budżetu”. NSA stwierdził ponadto, że „ocena sprawozdania z wykonania budżetu pod kątem jego rzetelności i zgodności z prawem jest wstępną przesłanką oceny wykonania budżetu”.

Z orzecznictwa

Badaniu nadzorczemu dokonywanemu przez RIO podlega nie tylko tryb podejmowania uchwały w przedmiocie udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium, ale również materialne przesłanki jej uchwalenia. W procesie udzielania absolutorium konieczne jest ustalenie, jak wykonano planowany budżet, czyli jaki jest stan zrealizowanych wydatków i dochodów budżetowych w stosunku do zaplanowanych, jakie są przyczyny ewentualnych rozbieżności w tym zakresie i czy winą za nie można obciążyć organ wykonawczy, czy też były one wynikiem obiektywnych uwarunkowań. Dokonując oceny wykonania budżetu rada jednostki samorządu terytorialnego powinna czynić to w sposób kompleksowy, odnosząc się do całości wykonania planu finansowego, jakim jest budżet, nie zaś koncentrować się jedynie na wybranych jego elementach, czy też kwestiach wręcz z nimi nie związanych, a dotyczących innych sfer działania organu wykonawczego.

Wyrok WSA w Warszawie z 18 stycznia 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 3368/05

PODSTAWY PRAWNE

● art. 267, art. 268, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 191)

● art. 13 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 296; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579)

Autor: LONGIN MAŻEWSKI

audytor wewnętrzny, ekspert w zakresie finansów publicznych

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Projekty i plany finansowe samorządowych jednostek budżetowych na 2022 r. krok po kroku (PDF)
Projekty i plany finansowe samorządowych jednostek budżetowych na 2022 r. krok po kroku (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z informatyki [PDF]
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z informatyki [PDF]
  Rejestr ciąż: w SIM będzie adnotacja o ciąży pacjentki [projekt rozporządzenia]
  W SIM pojawią się nowe dane odnoszące się do: wyrobów medycznych zaimplantowanych u pacjenta, występujących u niego alergii, wyniku grupy krwi oraz ciąży (w tym ostatnim zakresie tzw. rejestr ciąż). Dane mają identyfikować świadczenie zdrowotne, tym samym ich przekazanie do SIM będzie uzależnione od zakresu świadczenia udzielanego przez placówkę medyczną czy lekarza.
  Jak mediować w postępowaniu administracyjnym
  Mediacja jest alternatywną formą rozwiązywania sporów - również w postępowaniu administracyjnym. Jej największe zalety to możliwość znacznego przyspieszenia postępowania oraz wspólnego znalezienia rozwiązania, które zadowoli wszystkie strony. Pozwala uniknąć postępowania odwoławczego lub postępowania sądowoadministracyjnego. Choć daje stronom aktywny wpływ na wynik postępowania, zawsze musi zmierzać do podjęcia ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa.
  Powołanie zastępcy wójta - obowiązek czy wolna wola
  Władza na poziomie samorządu gminnego została podzielona pomiędzy organ kolegialny, jakim jest rada gminy, oraz organ monokratyczny, którym jest wójt. Ustawodawca, dostrzegając ryzyko związane z realizowaniem władzy wykonawczej jednoosobowo, wprowadził do systemu prawnego funkcję zastępcy wójta. Czy powołanie osoby na takie stanowisko jest jednak obowiązkowe oraz jakie konsekwencje mogą wynikać z braku powołania zastępcy?
  Kawa jest zdrowa. Lekarze zalecają 3 do 5 filiżanek dziennie. Jakim chorobom zapobiega kawa?
  Wokół kawy przez lata narosło wiele mitów. Część z nich jest wyniesiona jeszcze z czasów PRL-u, kiedy kawa często towarzyszyła papierosom i podejrzewano, że może nawet wywoływać wrzody żołądka. Jednak wieloletnie badania naukowe wykazały, że kawa ma wręcz prozdrowotne właściwości, a regularne, umiarkowane picie kawy wspiera profilaktykę wielu chorób cywilizacyjnych. Trzy–pięć filiżanek dziennie powoduje, że spada m.in. ryzyko zachorowania na cukrzycę, niektóre nowotwory czy choroby układu sercowo-naczyniowego. Dlatego kawę określa się dziś mianem „wschodzącej gwiazdy profilaktyki” i porównuje do zażywanej profilaktycznie aspiryny.
  86 mln zł od ZUS na żłobkowe
  W piątek 20 maja 2022 r. ZUS przelał na konta placówek w ramach świadczenia żłobkowego ponad 86 mln zł. Liczba dzieci, na które przyznano do tej pory dofinansowanie, wynosi ponad 65 tys. – poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.
  Matura 2022 r.: informatyka i język kaszubski [20 maja 2022 r.]
  Na maturze w piątek 20 maja 2022 r. pisemny egzamin z informatyki, a po południu pisemny z języka kaszubskiego. Oba nie są obowiązkowe.
  Pensja minimalna 2023 r.: 3350 zł i 3500 zł [wzrost o 490 zł]
  Podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od początku 2023 r. do 3350 zł, a od lipca do 3500 zł zapowiada Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Wypowiedź padła na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w dniu 19 maja 2022 r.
  Rozporządzenie z 18 maja 2022 r. o wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zmiana dodatków i grup zaszeregowania
  Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym w zależności od stopnia awansu zawodowego wzrasta o kwotę od 130 zł brutto do 178 zł brutto. Weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji i nauki dotyczące wynagrodzeń.
  Małpia ospa w Szwecji i Hiszpanii. Po chorobie powstają blizny, które utrzymują się przez kilka lat
  Małpia ospa to choroba odzwierzęca. Rezerwuarem i źródłem zakażenia dla ludzi są głównie gryzonie (zwłaszcza wiewiórki), rzadziej małpy (wbrew nazwie choroby).
  Platforma Yoopies rusza z inicjatywą wsparcia dla ukraińskich uchodźców
  Platforma Yoopies pomaga znaleźć pracę uciekinierom przed wojną
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z fizyki [PDF]
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z fizyki [PDF]
  Egzamin ósmoklasisty 2021/2022. Co uczeń musi wiedzieć o tegorocznym egzaminie, by mieć dobry wynik?
  Egzamin ósmoklasisty potrwa od 24 do 26 maja 2022 r. Jest obowiązkowy, a pojawienie się ucznia na egzaminie jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
  Ułatwienia dla uczniów ukraińskich na egzaminie ósmoklasisty [RPO, MEiN]
  MEiN: Przepisy na egzaminie ósmoklasisty gwarantują uczniom ukraińskim nie tylko takie samo traktowanie jak polskim, ale obejmują także wiele ułatwień i dostosowań
  Poradnik CKE dla ósmoklasistów. Ósmoklasisto idź przed egzaminem na spacer
  Poradnik "Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym? Zalecenia dla ósmoklasistów" opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna z myślą o uczniach klas VIII szkół podstawowych, którzy w dniach 24-26 maja przystąpią do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty.
  Wynagrodzenie 4560 zł miesięcznie za dobrowolną zasadniczą służbę wojskową [od 21 maja 2022 r.]
  Od 21 maja 2022 r. można wnioskować o odbycie rocznej, dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej
  Matura 2022 r.: fizyka i historia sztuki [19 maja 2022 r.]
  Na maturze w czwartek 19 maja 2022 r. odbędzie się pisemny egzamin z fizyki, a po południu pisemny z historii sztuki. Oba nie są obowiązkowe.
  1300 zł przez dwa lata dla 31 000 Polaków. Skonsumują czy zainwestują te pieniądze? Bezwarunkowy dochód podstawowy rusza w Polsce
  W Polsce rusza bezwarunkowy dochód podstawowy. Nawet 31 000 osób będzie przez dwa lata otrzymywać 1300 zł miesięcznie. Po co? Ekonomiści chcą sprawdzić, czy skonsumują czy zainwestują te pieniądze. Czy będą się uczyć, próbować awansować albo tworzyć firmy.
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z geografii [PDF]
  Na maturze w środę 18 maja 2022 r. odbył się pisemny egzamin z geografii.
  Warszawa: Można już legalnie pić alkohol nad Wisłą
  Od poniedziałku 16 maja 2022 r. został zniesiony stan epidemii. W związku z tym przestał obowiązywać wprowadzony przez radnych zakaz spożywania alkoholu na bulwarach i plaży Poniatówka.
  "DGP": Ile osób otrzyma odszkodowania po szczepionkach? Jakie to są kwoty?
  Najwyższa dotychczas kwota wypłacona jednemu pacjentowi to 87 tys. zł. W sumie to ok. 700 tys. zł. Standaryzacja przyspieszyła i uprościła uzyskiwanie rekompensat – poinformował rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec w wywiadzie opublikowanym w środę w "Dzienniku Gazecie Prawnej".
  Samorządom będzie łatwiej remontować pustostany i je wynajmować. 80% środków na remont z Funduszu Dopłat
  Rozważamy zmiany w Prawie budowlanym, które ułatwią samorządom remont lub przystosowywanie pustostanów do celów mieszkaniowych, uproszczą związane z tym procedury - powiedział wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.
  Matura 2022 r.: geografia i języki mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym [18 maja 2022 r.]
  Na maturze w środę 18 maja 2022 r. odbywa się pisemny egzamin z geografii. Po południu będą pisemne egzaminy z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego na poziomie rozszerzonym.
  Dlaczego uczeń z Ukrainy w oddziale przygotowawczym nie podlega ocenie w ramach klasyfikacji rocznej?
  Dzieci będące obywatelami Ukrainy objęte obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki mają prawo uczęszczać do polskich szkół publicznych i niepublicznych na takich samych warunkach jak obywatele Polski.
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z historii [PDF]
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z historii [PDF]