| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Postępowanie administracyjne > Ewidencja ludności - zmiany 2019 r. i 2020 r.

Ewidencja ludności - zmiany 2019 r. i 2020 r.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych nie będzie już udostępniał informacji z rejestru PESEL. Obowiązek ten został przeniesiony na gminy. Prezydent w dniu 23 kwietnia 2019 r. podpisał ustawę z dnia 4 marca 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności. Co się zmieni?

Zmiana ma na celu przede wszystkim ułatwienie dostępu do pozyskiwania danych z rejestru PESEL. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru danych będzie można złożyć w dowolnym organie gminy. Podkreślić należy, że nie ma znaczenia miejsce zameldowania osoby, która wnioskuje o udostępnienie danych. Do tej pory wniosek w dowolnym organie gminy można było złożyć, ale o wydanie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.

Zobacz: Prawo administracyjne

O udostępnienie danych wnioskować może podmiot publiczny, obywatel, jak również przedsiębiorca. Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom:

1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

2) Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);

3) komornikom sądowym – wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;

4)  państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

W tym zakresie nic się nie zmienia. Jednakże od 1 stycznia 2020 r. osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się pobranie z tego rejestru informacji o adresie zameldowania tej osoby, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Najważniejszą zmianą w nowelizowanej ustawie jest to, że nie trzeba już będzie występować do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o udostępnienie danych z rejestru PESEL. Będzie można to załatwić w całej Polsce w dowolnym organie gminy. Pamiętać należy, że od zasady o której mowa w zdaniu poprzednim istnieje wyjątek. Mianowicie jeżeli wnioskodawca złoży jednocześnie ten sam wniosek do więcej niż jednego organu gminy albo, gdy zamierza złożyć w późniejszym terminie kolejny wniosek o wydanie danych z rejestru PESEL w tej samej sprawie, będzie mógł go złożyć wyłącznie do jednego organu gminy.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

EESTI CONSULTING OÜ

Consulting, doradztwo prawno-podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »