Stwierdzenie nieważności uchwały organu samorządowego może nastąpić tylko wtedy,  gdy w sposób oczywisty i bezpośredni jest ona sprzeczna z określonym przepisem prawnym.

Tak orzekł WSA w W-wie w wyroku z dnia 15 maja 2013r Sygn akt : IISA/Wa 447/13. Rada Gminy podjęła uchwałę o odwołaniu wójta w drodze referendum gminnego. W treści uchwały podano pytanie „czy jesteś za odwołaniem XY wójta gminy przed upływem kadencji?”. Termin referendum, wzór i treść karty do głosowania oraz kalendarz czynności przekazano w uchwale do wykonania Komisarzowi Wyborczemu bez podawania tych danych w samej uchwale.

Zdaniem sądu taka treść uchwały jest sprzeczna z art. 9 ust 2 ustawy o referendum lokalnym (Dz.U z 2000r nr 88 poz.985), który stanowi :

- uchwała musi zawierać pytanie lub pytania albo warianty do wyboru,

- termin przeprowadzenia referendum,

- wzór karty do głosowania,

- wzór karty do głosowania oraz wzory nakładek na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a,

- kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum.

Uchwała była wadliwa. Nie zawierała bowiem odniesienia do tematyki oznaczonej w art. 9 w/w ustawy o referendum lokalnym. Zobowiązanie Komisarza Wyborczego do podania terminu referendum, wzorów kart i kalendarza czynności  nie konwalidowało wadliwości uchwały, która zgodnie z prawem winna te dane zawierać w swojej treści. Uchwała, która nie zawiera któregokolwiek z elementów wymienionych w art. 9 ust 2 w/w ustawy jest oczywiście niezgodna z prawem.