REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pożyczki z budżetu państwa dla jednostek samorządu

Małgorzata Michalska

REKLAMA

Od początku bieżącego roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych.

Rozporządzenie w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych, ma swą podstawę prawną w art. 224 ust. 6 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm., dalej FinPublU).

REKLAMA

Przedmiotowe rozporządzenie zanim weszło w życie w dniu 1.1.2011 r. było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 30.3.2006 r. o takim samym tytule (DZ.U. z 2006 Nr 61, poz. 433). Rozporządzenie poprzedzające straciło moc zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z 27.8.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078 i Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578).

Dokonane w projekcie rozporządzenia zmiany w stosunku do treści rozporządzenia poprzedzającego polegają głównie na:

1)    dostosowaniu brzmienia rozporządzenia do treści aktów prawnych regulujących problematykę finansów sektora jednostek samorządu terytorialnego (JST), które obowiązują po dniu 1.1.2011 r.,

2)    uproszczeniu zakresu wniosku i przekazywanych przez wnioskodawcę dokumentów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Celem rozporządzenia jest określenie m.in. szczegółowego zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki, wykazu dokumentów dołączanych do wniosku oraz rodzajów i zakresu przyjmowanych przez Skarb Państwa zabezpieczeń.

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem wniosek o udzielenie pożyczki z budżetu państwa powinien zawierać:

1)    określenie wysokości pożyczki oraz proponowane terminy jej spłaty i wysokości rat, jak również uzasadnienie ubiegania się o jej udzielenie, w tym szczegółowe określenie przeznaczenia pożyczki;

2)    ogólne informacje o JST, obejmujące nazwę JST oraz siedzibę jej władz, dane osób uprawnionych do reprezentowania JST, a także nazwę banku i numer rachunku bankowego, na którym jest prowadzona obsługa budżetu wnioskodawcy.

REKLAMA

Ponadto, rozporządzenie w sposób szczegółowy przedstawia wykaz niezbędnych dokumentów, które zainteresowana jednostka musi dołączyć do składanego wniosku. Na podstawie tychże dokumentów rozpatrujący przedmiotowy wniosek będzie miał możliwość m.in. dokonania oceny wniosku pod względem bieżącej i prognozowanej sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki. Dlatego też ważne jest aby dokumenty te były złożone w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

W odróżnieniu od dotychczas stosowanych regulacji w przedmiotowym zakresie jednostki zostały zwolnione z przekazywania wraz z wnioskiem niektórych dokumentów w formie papierowej. Dotyczy to:

-   sprawozdań rocznych z wykonania budżetu JST za okres 3 lat poprzedzających rok budżetowy, w którym jest składany wniosek, w zakresie dotyczącym dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu, należności i zobowiązań,

-   sprawozdań kwartalnych z wykonania budżetu JST, sporządzonych w roku budżetowym, w którym jest składany wniosek, w zakresie dotyczącym dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu, należności i zobowiązań, o ile są dostępne w czasie składania wniosku.

Czytaj także: Jak samorządy mogą przygotowywać się do nowej perspektywy finansowej>>

REKLAMA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 3.2.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103), oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 4.3.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247) informacje, o których mowa powyżej, trafiają w postaci elektronicznej za pośrednictwem RIO do Ministerstwa Finansów. Wtórne ich przekazywanie przez JST przy okazji składania wniosku o pożyczkę jest po prostu zbędne.

Począwszy od 1.1.2011 r. JST składające wniosek w sprawie pożyczki z budżetu państwa w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych muszą załączyć następujące dokumenty:

1)    uchwałę w sprawie przyjęcia programu postępowania ostrożnościowego lub naprawczego,

2)    uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa,

3)    aktualną uchwałę budżetową na rok, w którym jest  składany wniosek, wraz z załącznikami, jeśli do dnia złożenia wniosku nie została ona ogłoszona we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym, albo informacje o właściwych dziennikach wojewódzkich, w których uchwała budżetowa wraz ze zmianami została ogłoszona,

4)    program postępowania ostrożnościowego lub naprawczego oraz:

a)    analizę stanu finansów JST,

b)    plan przedsięwzięć ostrożnościowych lub naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania,

c)    przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć ostrożnościowych lub naprawczych, wraz z określeniem metodologii ich obliczania,

d)    uzasadnienie podejmowanych działań w ramach postępowania ostrożnościowego lub naprawczego — jeżeli nie są zawarte w programie ostrożnościowym lub naprawczym.

5)    uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej JST z uwzględnieniem wnioskowanej do zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa, obejmującą okres zwrotu pożyczki,

6)    ostatnio sporządzoną informację o stanie mienia komunalnego JST;

7)    opinie regionalnej izby obrachunkowej (RIO) o przedkładanych przez organ wykonawczy JST sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia JST i objaśnieniami, za okres 3 lat poprzedzających rok budżetowy, w którym jest składany wniosek, przy czym za rok bezpośrednio poprzedzający, jeżeli jest dostępna w czasie składania wniosku,

8)    opinię RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego, w którym jest składany wniosek, jeżeli jest dostępna w czasie składania wniosku,

9)    opinię RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, dotyczącą roku budżetowego, w którym jest składany wniosek, oraz kolejnego roku, jeżeli opinia taka jest dostępna w czasie składania wniosku,

10)    aktualną opinię RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

11)    opinię RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu JST wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 FinPublU, jeżeli opinia taka jest dostępna w czasie składania wniosku,

12)    opinię RIO o możliwości spłaty pożyczki z budżetu państwa,

13)    opinię RIO o przedłożonym przez organ wykonawczy JST projekcie uchwały budżetowej, dotyczącą roku budżetowego, w którym jest składany wniosek, oraz kolejnego roku, jeżeli opinia taka jest dostępna w czasie składania,

14)    oświadczenie wnioskodawcy o aktualnym zadłużeniu, obciążeniach na majątku trwałym oraz o toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych, mogących mieć wpływ na sytuację finansową JST,

15)    oświadczenie wnioskodawcy o wywiązywaniu się JST ze spłaty zobowiązań finansowych lub o zmianie warunków spłaty tych zobowiązań,

16)    wykaz aktualnych zobowiązań wnioskodawcy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, wraz z harmonogramem ich spłaty i wysokością oprocentowania, oraz zobowiązań długoterminowych będących konsekwencją zawartych umów o wykup wierzytelności,

17)    zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczące stanu płatności składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne,

18)    opinię wojewody o przedsięwzięciach proponowanych do realizacji przez JST w ramach postępowania ostrożnościowego lub naprawczego w zakresie zgodności z prawem proponowanych działań ostrożnościowych lub naprawczych,

19)    dokumenty potwierdzające uzgodnienia zawarte z wierzycielami JST,

20)    raport RIO o stanie gospodarki finansowej JST,

21)    propozycje zabezpieczeń spłaty pożyczki, zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem,

22)    opis działań podjętych przez wnioskodawcę w celu pozyskania środków finansowych, innych niż pożyczka z budżetu państwa, oraz ewentualnych trudności w ich pozyskaniu,

23)    oświadczenie wnioskodawcy o prawdziwości danych i informacji podanych przez wnioskodawcę we wniosku i załączonych dokumentach.

Czytaj także: Pożyczki dla samorządów na realizację programu rozwoju obszarów wiejskich>>

Analogicznie do rozwiązań stosowanych do końca 2010 roku rozporządzenie to określa rodzaje i zakres przyjmowanych przez Skarb Państwa zabezpieczeń.

Zabezpieczeniem wierzytelności z tytułu umowy pożyczki mogą być weksle własne in blanco lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji w trybie art 777 §1 pkt 5 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Zabezpieczenie to musi obejmować co najmniej 100% kwoty wierzytelności z tytułu umowy pożyczki. W porównaniu z obowiązującym uprzednio rozporządzeniem zrezygnowano z przepisu, który dopuszczał w uzasadnionych przypadkach uzgodnienia przez strony innych form zabezpieczeń.

Ze względu na zmianę przepisów prawa w zakresie nazewnictwa opinii RIO, którą JST jest zobowiązane do złożenia wraz z przedmiotowym wnioskiem, wprowadzono dodatkowy przepis informujący, że do wniosków składanych w 2011 r. oraz 2012 r. JST powinny dodatkowo załączyć opinie RIO na temat przekładanych przez organ wykonawczy JST sprawozdań z wykonania budżetu, sporządzone odpowiednio za lata 2008 i 20009 lub za rok 2009.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych (Dz.U. z 2010 r. Nr 257, Poz. 1730).

Małgorzata Michalska

samorzad.infor.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Helikopter z odbiornikiem pasywnym szukają surowców krytycznych na Suwalszczyźnie. Co to są surowce krytyczne?

  Od 1 marca 2024 r. na terenie kilku gmin na Suwalszczyźnie rozpoczęły się poszukiwania złóż surowców krytycznych ze skał magmowych. Badania z wykorzystaniem helikoptera potrwają około dwóch tygodni – poinformował PAP Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

  Są już wypłaty podwyżek 30-33% dla nauczycieli - informuje Lublin, Kalisz, Rzeszów, Biała Podlaska, Brwinów, Hrubieszów. Samorządy nie czekały do końca kwietnia

  Rozpoczęła się długo wyczekiwana wypłata podwyżek dla nauczycieli. 1 marca wyższe wynagrodzenie otrzymali nauczyciele z Lublina i Koszalina. Również mniejsze gminy uruchamiają wyższe przelewy.

  Stopnie alarmowe na terenie całego kraju. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia

  Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe - 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Pobyt w szpitalu - jak się przygotować?

  Pobyt w szpitalu często wiąże się ze stresem. Czasem zmniejszyć go może odpowiednie przygotowanie i wiedza o tym, co jest potrzebne do przyjęcia do szpitala. Podpowiadamy w artykule. 

  REKLAMA

  Od 1 marca 2024 r. zmiana wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

  Jaka jest aktualna wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny? Kiedy pobierana jest taka opłata?

  Infolinia dla żołnierzy i ich rodzin uruchomiona - wsparcie psychologiczne

  29 lutego 2024 roku została uruchomiona bezpłatna i ogólnodostępna infolinia dla żołnierzy WP, pracowników resortu obrony narodowej oraz ich rodzin.

  29 lutego - Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Ile ich jest na świecie?

  Dzień Chorób Rzadkich przypada na ostatni dzień lutego, data jest nieprzypadkowa. Na całym świecie 300 mln ludzi żyje z rzadkimi chorobami. 

  Jak pozbyć się mikroplastiku z wody? Prosty sposób

  Mikroplastik jest wszechobecny, niestety trafia także do pożywienia i wody. Chociaż na ten moment nie wiadomo dokładnie, jak wpływa na ludzki organizm, to wpływ ten z pewnością nie jest pozytywny. Naukowcy znaleźli sposób na pozbycie się mikroplastiku go z wody. 

  REKLAMA

  "Szczyt rolniczy" w Warszawie. Dziś premier spotkał się z protestującymi rolnikami

  Dziś w Warszawie miał miejsce "szczyt rolniczy". Premier Donald Tusk spotkał się z przedstawicielami protestujących rolników. Tematem rozmów jest m.in. kwestia napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Rolnicy sprzeciwiają się również unijnej polityce Zielonego Ładu.

  Ustawa o dostępności w produktach i usługach od 28 czerwca 2025 roku

  Ustawa o zapewnieniu dostępności w produktach i usługach dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami ma wejść w życie dnia 28 czerwca 2025 roku. O jakie produkty i usługi chodzi ustawodawcy wdrażającemu unijną dyrektywę zwaną "Europejskim Aktem o Dostępności” (EAA)?

  REKLAMA