Kategorie

Pożyczki z budżetu państwa dla jednostek samorządu

Małgorzata Michalska
Od początku bieżącego roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych.

Rozporządzenie w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych, ma swą podstawę prawną w art. 224 ust. 6 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm., dalej FinPublU).

Przedmiotowe rozporządzenie zanim weszło w życie w dniu 1.1.2011 r. było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 30.3.2006 r. o takim samym tytule (DZ.U. z 2006 Nr 61, poz. 433). Rozporządzenie poprzedzające straciło moc zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z 27.8.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078 i Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578).

Dokonane w projekcie rozporządzenia zmiany w stosunku do treści rozporządzenia poprzedzającego polegają głównie na:

1)    dostosowaniu brzmienia rozporządzenia do treści aktów prawnych regulujących problematykę finansów sektora jednostek samorządu terytorialnego (JST), które obowiązują po dniu 1.1.2011 r.,

2)    uproszczeniu zakresu wniosku i przekazywanych przez wnioskodawcę dokumentów.

Celem rozporządzenia jest określenie m.in. szczegółowego zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki, wykazu dokumentów dołączanych do wniosku oraz rodzajów i zakresu przyjmowanych przez Skarb Państwa zabezpieczeń.

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem wniosek o udzielenie pożyczki z budżetu państwa powinien zawierać:

1)    określenie wysokości pożyczki oraz proponowane terminy jej spłaty i wysokości rat, jak również uzasadnienie ubiegania się o jej udzielenie, w tym szczegółowe określenie przeznaczenia pożyczki;

Reklama

2)    ogólne informacje o JST, obejmujące nazwę JST oraz siedzibę jej władz, dane osób uprawnionych do reprezentowania JST, a także nazwę banku i numer rachunku bankowego, na którym jest prowadzona obsługa budżetu wnioskodawcy.

Ponadto, rozporządzenie w sposób szczegółowy przedstawia wykaz niezbędnych dokumentów, które zainteresowana jednostka musi dołączyć do składanego wniosku. Na podstawie tychże dokumentów rozpatrujący przedmiotowy wniosek będzie miał możliwość m.in. dokonania oceny wniosku pod względem bieżącej i prognozowanej sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki. Dlatego też ważne jest aby dokumenty te były złożone w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

W odróżnieniu od dotychczas stosowanych regulacji w przedmiotowym zakresie jednostki zostały zwolnione z przekazywania wraz z wnioskiem niektórych dokumentów w formie papierowej. Dotyczy to:

-   sprawozdań rocznych z wykonania budżetu JST za okres 3 lat poprzedzających rok budżetowy, w którym jest składany wniosek, w zakresie dotyczącym dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu, należności i zobowiązań,

-   sprawozdań kwartalnych z wykonania budżetu JST, sporządzonych w roku budżetowym, w którym jest składany wniosek, w zakresie dotyczącym dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu, należności i zobowiązań, o ile są dostępne w czasie składania wniosku.

Czytaj także: Jak samorządy mogą przygotowywać się do nowej perspektywy finansowej>>

Reklama

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 3.2.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103), oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 4.3.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247) informacje, o których mowa powyżej, trafiają w postaci elektronicznej za pośrednictwem RIO do Ministerstwa Finansów. Wtórne ich przekazywanie przez JST przy okazji składania wniosku o pożyczkę jest po prostu zbędne.

Począwszy od 1.1.2011 r. JST składające wniosek w sprawie pożyczki z budżetu państwa w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych muszą załączyć następujące dokumenty:

1)    uchwałę w sprawie przyjęcia programu postępowania ostrożnościowego lub naprawczego,

2)    uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa,

3)    aktualną uchwałę budżetową na rok, w którym jest  składany wniosek, wraz z załącznikami, jeśli do dnia złożenia wniosku nie została ona ogłoszona we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym, albo informacje o właściwych dziennikach wojewódzkich, w których uchwała budżetowa wraz ze zmianami została ogłoszona,

4)    program postępowania ostrożnościowego lub naprawczego oraz:

a)    analizę stanu finansów JST,

b)    plan przedsięwzięć ostrożnościowych lub naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania,

c)    przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć ostrożnościowych lub naprawczych, wraz z określeniem metodologii ich obliczania,

d)    uzasadnienie podejmowanych działań w ramach postępowania ostrożnościowego lub naprawczego — jeżeli nie są zawarte w programie ostrożnościowym lub naprawczym.

5)    uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej JST z uwzględnieniem wnioskowanej do zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa, obejmującą okres zwrotu pożyczki,

6)    ostatnio sporządzoną informację o stanie mienia komunalnego JST;

7)    opinie regionalnej izby obrachunkowej (RIO) o przedkładanych przez organ wykonawczy JST sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia JST i objaśnieniami, za okres 3 lat poprzedzających rok budżetowy, w którym jest składany wniosek, przy czym za rok bezpośrednio poprzedzający, jeżeli jest dostępna w czasie składania wniosku,

8)    opinię RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego, w którym jest składany wniosek, jeżeli jest dostępna w czasie składania wniosku,

9)    opinię RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, dotyczącą roku budżetowego, w którym jest składany wniosek, oraz kolejnego roku, jeżeli opinia taka jest dostępna w czasie składania wniosku,

10)    aktualną opinię RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

11)    opinię RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu JST wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 FinPublU, jeżeli opinia taka jest dostępna w czasie składania wniosku,

12)    opinię RIO o możliwości spłaty pożyczki z budżetu państwa,

13)    opinię RIO o przedłożonym przez organ wykonawczy JST projekcie uchwały budżetowej, dotyczącą roku budżetowego, w którym jest składany wniosek, oraz kolejnego roku, jeżeli opinia taka jest dostępna w czasie składania,

14)    oświadczenie wnioskodawcy o aktualnym zadłużeniu, obciążeniach na majątku trwałym oraz o toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych, mogących mieć wpływ na sytuację finansową JST,

15)    oświadczenie wnioskodawcy o wywiązywaniu się JST ze spłaty zobowiązań finansowych lub o zmianie warunków spłaty tych zobowiązań,

16)    wykaz aktualnych zobowiązań wnioskodawcy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, wraz z harmonogramem ich spłaty i wysokością oprocentowania, oraz zobowiązań długoterminowych będących konsekwencją zawartych umów o wykup wierzytelności,

17)    zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczące stanu płatności składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne,

18)    opinię wojewody o przedsięwzięciach proponowanych do realizacji przez JST w ramach postępowania ostrożnościowego lub naprawczego w zakresie zgodności z prawem proponowanych działań ostrożnościowych lub naprawczych,

19)    dokumenty potwierdzające uzgodnienia zawarte z wierzycielami JST,

20)    raport RIO o stanie gospodarki finansowej JST,

21)    propozycje zabezpieczeń spłaty pożyczki, zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem,

22)    opis działań podjętych przez wnioskodawcę w celu pozyskania środków finansowych, innych niż pożyczka z budżetu państwa, oraz ewentualnych trudności w ich pozyskaniu,

23)    oświadczenie wnioskodawcy o prawdziwości danych i informacji podanych przez wnioskodawcę we wniosku i załączonych dokumentach.

Czytaj także: Pożyczki dla samorządów na realizację programu rozwoju obszarów wiejskich>>

Analogicznie do rozwiązań stosowanych do końca 2010 roku rozporządzenie to określa rodzaje i zakres przyjmowanych przez Skarb Państwa zabezpieczeń.

Zabezpieczeniem wierzytelności z tytułu umowy pożyczki mogą być weksle własne in blanco lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji w trybie art 777 §1 pkt 5 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Zabezpieczenie to musi obejmować co najmniej 100% kwoty wierzytelności z tytułu umowy pożyczki. W porównaniu z obowiązującym uprzednio rozporządzeniem zrezygnowano z przepisu, który dopuszczał w uzasadnionych przypadkach uzgodnienia przez strony innych form zabezpieczeń.

Ze względu na zmianę przepisów prawa w zakresie nazewnictwa opinii RIO, którą JST jest zobowiązane do złożenia wraz z przedmiotowym wnioskiem, wprowadzono dodatkowy przepis informujący, że do wniosków składanych w 2011 r. oraz 2012 r. JST powinny dodatkowo załączyć opinie RIO na temat przekładanych przez organ wykonawczy JST sprawozdań z wykonania budżetu, sporządzone odpowiednio za lata 2008 i 20009 lub za rok 2009.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych (Dz.U. z 2010 r. Nr 257, Poz. 1730).

Małgorzata Michalska

samorzad.infor.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszych programów >>
INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
Tylko teraz
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.