REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pożyczki z budżetu państwa dla jednostek samorządu

Małgorzata Michalska

REKLAMA

Od początku bieżącego roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych.

Rozporządzenie w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych, ma swą podstawę prawną w art. 224 ust. 6 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm., dalej FinPublU).

REKLAMA

Przedmiotowe rozporządzenie zanim weszło w życie w dniu 1.1.2011 r. było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 30.3.2006 r. o takim samym tytule (DZ.U. z 2006 Nr 61, poz. 433). Rozporządzenie poprzedzające straciło moc zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z 27.8.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078 i Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578).

Dokonane w projekcie rozporządzenia zmiany w stosunku do treści rozporządzenia poprzedzającego polegają głównie na:

1)    dostosowaniu brzmienia rozporządzenia do treści aktów prawnych regulujących problematykę finansów sektora jednostek samorządu terytorialnego (JST), które obowiązują po dniu 1.1.2011 r.,

2)    uproszczeniu zakresu wniosku i przekazywanych przez wnioskodawcę dokumentów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Celem rozporządzenia jest określenie m.in. szczegółowego zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki, wykazu dokumentów dołączanych do wniosku oraz rodzajów i zakresu przyjmowanych przez Skarb Państwa zabezpieczeń.

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem wniosek o udzielenie pożyczki z budżetu państwa powinien zawierać:

1)    określenie wysokości pożyczki oraz proponowane terminy jej spłaty i wysokości rat, jak również uzasadnienie ubiegania się o jej udzielenie, w tym szczegółowe określenie przeznaczenia pożyczki;

2)    ogólne informacje o JST, obejmujące nazwę JST oraz siedzibę jej władz, dane osób uprawnionych do reprezentowania JST, a także nazwę banku i numer rachunku bankowego, na którym jest prowadzona obsługa budżetu wnioskodawcy.

REKLAMA

Ponadto, rozporządzenie w sposób szczegółowy przedstawia wykaz niezbędnych dokumentów, które zainteresowana jednostka musi dołączyć do składanego wniosku. Na podstawie tychże dokumentów rozpatrujący przedmiotowy wniosek będzie miał możliwość m.in. dokonania oceny wniosku pod względem bieżącej i prognozowanej sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki. Dlatego też ważne jest aby dokumenty te były złożone w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

W odróżnieniu od dotychczas stosowanych regulacji w przedmiotowym zakresie jednostki zostały zwolnione z przekazywania wraz z wnioskiem niektórych dokumentów w formie papierowej. Dotyczy to:

-   sprawozdań rocznych z wykonania budżetu JST za okres 3 lat poprzedzających rok budżetowy, w którym jest składany wniosek, w zakresie dotyczącym dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu, należności i zobowiązań,

-   sprawozdań kwartalnych z wykonania budżetu JST, sporządzonych w roku budżetowym, w którym jest składany wniosek, w zakresie dotyczącym dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu, należności i zobowiązań, o ile są dostępne w czasie składania wniosku.

Czytaj także: Jak samorządy mogą przygotowywać się do nowej perspektywy finansowej>>

REKLAMA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 3.2.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103), oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 4.3.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247) informacje, o których mowa powyżej, trafiają w postaci elektronicznej za pośrednictwem RIO do Ministerstwa Finansów. Wtórne ich przekazywanie przez JST przy okazji składania wniosku o pożyczkę jest po prostu zbędne.

Począwszy od 1.1.2011 r. JST składające wniosek w sprawie pożyczki z budżetu państwa w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych muszą załączyć następujące dokumenty:

1)    uchwałę w sprawie przyjęcia programu postępowania ostrożnościowego lub naprawczego,

2)    uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa,

3)    aktualną uchwałę budżetową na rok, w którym jest  składany wniosek, wraz z załącznikami, jeśli do dnia złożenia wniosku nie została ona ogłoszona we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym, albo informacje o właściwych dziennikach wojewódzkich, w których uchwała budżetowa wraz ze zmianami została ogłoszona,

4)    program postępowania ostrożnościowego lub naprawczego oraz:

a)    analizę stanu finansów JST,

b)    plan przedsięwzięć ostrożnościowych lub naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania,

c)    przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć ostrożnościowych lub naprawczych, wraz z określeniem metodologii ich obliczania,

d)    uzasadnienie podejmowanych działań w ramach postępowania ostrożnościowego lub naprawczego — jeżeli nie są zawarte w programie ostrożnościowym lub naprawczym.

5)    uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej JST z uwzględnieniem wnioskowanej do zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa, obejmującą okres zwrotu pożyczki,

6)    ostatnio sporządzoną informację o stanie mienia komunalnego JST;

7)    opinie regionalnej izby obrachunkowej (RIO) o przedkładanych przez organ wykonawczy JST sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia JST i objaśnieniami, za okres 3 lat poprzedzających rok budżetowy, w którym jest składany wniosek, przy czym za rok bezpośrednio poprzedzający, jeżeli jest dostępna w czasie składania wniosku,

8)    opinię RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego, w którym jest składany wniosek, jeżeli jest dostępna w czasie składania wniosku,

9)    opinię RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, dotyczącą roku budżetowego, w którym jest składany wniosek, oraz kolejnego roku, jeżeli opinia taka jest dostępna w czasie składania wniosku,

10)    aktualną opinię RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

11)    opinię RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu JST wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 FinPublU, jeżeli opinia taka jest dostępna w czasie składania wniosku,

12)    opinię RIO o możliwości spłaty pożyczki z budżetu państwa,

13)    opinię RIO o przedłożonym przez organ wykonawczy JST projekcie uchwały budżetowej, dotyczącą roku budżetowego, w którym jest składany wniosek, oraz kolejnego roku, jeżeli opinia taka jest dostępna w czasie składania,

14)    oświadczenie wnioskodawcy o aktualnym zadłużeniu, obciążeniach na majątku trwałym oraz o toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych, mogących mieć wpływ na sytuację finansową JST,

15)    oświadczenie wnioskodawcy o wywiązywaniu się JST ze spłaty zobowiązań finansowych lub o zmianie warunków spłaty tych zobowiązań,

16)    wykaz aktualnych zobowiązań wnioskodawcy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, wraz z harmonogramem ich spłaty i wysokością oprocentowania, oraz zobowiązań długoterminowych będących konsekwencją zawartych umów o wykup wierzytelności,

17)    zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczące stanu płatności składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne,

18)    opinię wojewody o przedsięwzięciach proponowanych do realizacji przez JST w ramach postępowania ostrożnościowego lub naprawczego w zakresie zgodności z prawem proponowanych działań ostrożnościowych lub naprawczych,

19)    dokumenty potwierdzające uzgodnienia zawarte z wierzycielami JST,

20)    raport RIO o stanie gospodarki finansowej JST,

21)    propozycje zabezpieczeń spłaty pożyczki, zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem,

22)    opis działań podjętych przez wnioskodawcę w celu pozyskania środków finansowych, innych niż pożyczka z budżetu państwa, oraz ewentualnych trudności w ich pozyskaniu,

23)    oświadczenie wnioskodawcy o prawdziwości danych i informacji podanych przez wnioskodawcę we wniosku i załączonych dokumentach.

Czytaj także: Pożyczki dla samorządów na realizację programu rozwoju obszarów wiejskich>>

Analogicznie do rozwiązań stosowanych do końca 2010 roku rozporządzenie to określa rodzaje i zakres przyjmowanych przez Skarb Państwa zabezpieczeń.

Zabezpieczeniem wierzytelności z tytułu umowy pożyczki mogą być weksle własne in blanco lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji w trybie art 777 §1 pkt 5 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Zabezpieczenie to musi obejmować co najmniej 100% kwoty wierzytelności z tytułu umowy pożyczki. W porównaniu z obowiązującym uprzednio rozporządzeniem zrezygnowano z przepisu, który dopuszczał w uzasadnionych przypadkach uzgodnienia przez strony innych form zabezpieczeń.

Ze względu na zmianę przepisów prawa w zakresie nazewnictwa opinii RIO, którą JST jest zobowiązane do złożenia wraz z przedmiotowym wnioskiem, wprowadzono dodatkowy przepis informujący, że do wniosków składanych w 2011 r. oraz 2012 r. JST powinny dodatkowo załączyć opinie RIO na temat przekładanych przez organ wykonawczy JST sprawozdań z wykonania budżetu, sporządzone odpowiednio za lata 2008 i 20009 lub za rok 2009.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych (Dz.U. z 2010 r. Nr 257, Poz. 1730).

Małgorzata Michalska

samorzad.infor.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rządowi brakuje pieniędzy na służby: Policję, SG, PSP i SOP. Co z programem modernizacyjnym?

Cały czas mamy sytuację niepełnego pokrycia w budżecie wydatków na służby (chodzi o Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa) - poinformował 23 lipca 2024 r. podczas sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Dodał, że w najbliższym czasie przedstawione zostaną propozycje na kolejne lata.

Ponad 854 mln zł na Sejm w 2025 r. Podwyżki wynagrodzeń dla posłów i wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu. Większe ryczałty na biura poselskie

Budżet Kancelarii Sejmu na 2025 r. ma wynieść 854 mln 258 tys. zł - to ponad 80 mln więcej niż w 2024 roku. W dniu 23 lipca 2024 r. sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Sejmu na 2025 rok. Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki poinformował, że w 2025 roku nastąpi wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu a także posłów.

Zmiany w finansowaniu ochotniczych straży pożarnych. Znamy plany ministerstwa

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał, że w resorcie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia ws. przyznawania rekompensaty pieniężnej oraz wyrównania do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej.

Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych wchodzą w życie 1 sierpnia 2024 r. Pensje od 4000 zł do 6200 zł

1 sierpnia wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ale na wyższe pensje można liczyć przy pensjach należnych od 1 lipca. 

REKLAMA

Polaków ubywa, takie są fakty. Dane GUS pokazują co się dzieje, jest coraz gorzej

Polaków jest coraz mniej. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o prawie 130 tys. osób. Spadek liczby ludności zanotowano w 14 województwach i w 270 powiatach. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Tragiczne dane z weekendu - wypadki i utonięcia

Statystyki z minionego weekendu są zatrważające. W niedzielę w pięciu wypadkach śmiertelnych zginęło 5 osób, łącznie w weekend zginęło 11 osób. 17 osób utonęło.

Nie żartuj, że masz bombę w walizce, nie zostawiaj bagażu bez opieki. Mandaty są surowe

Pozostawienie na lotnisku bagaży bez opieki staje się plagą. Straż Graniczna od początku czerwca interweniowała już 125 razy. Nałożono mandaty na łączna kwotę 11 tys. zł.

Globalna awaria systemów Microsoft. Czy mamy się czym martwić w Polsce?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że obecnie w Polsce systemy infrastruktury informatycznej działają płynnie. 

REKLAMA

Jak uczniowie Szkoły w Chmurze poradzili sobie z maturą? "Wyniki są dramatyczne"

Kilkanaście procent polskich maturzystów nie zdało egzaminu maturalnego. Jak poszło uczniom Szkoły w Chmurze? 

Coraz większa liczba dzieci ukraińskich w polskich szkołach

Od 1 września 2024 r. do polskich szkół może pójść między 20 tys. a 60 tys. ukraińskich dzieci - szacuje Paulina Chrostowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zdaniem nauczycieli największym wyzwaniem w edukacji uczniów z doświadczeniem migracji jest bariera językowa.

REKLAMA