Kategorie

Zmiany w statutach JST jeszcze w tej kadencji

Zmiany w statutach JST jeszcze w tej kadencji./ fot. Fotolia
Zmiany w statutach JST jeszcze w tej kadencji./ fot. Fotolia
Ustawą z dnia 16 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadzono dość istotne zmiany do ustrojowych ustaw samorządowych.
Reklama

Sposób zredagowania przepisów przejściowych oraz przepisów o wejściu w życie wskazuje na dotkliwy brak doświadczenia legislacyjnego osób sporządzających projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadzono dość istotne zmiany do ustrojowych ustaw samorządowych [dalej: ustawa nowelizująca]. W ustawie nowelizującej wskazano, iż wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednakże w jej art. 15 wskazano, iż przepisy którymi zmieniono ustrojowe ustawy samorządowe stosować należy do kadencji organów następujących po kadencji w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie. Nie oznacza to nic innego jak de facto określenie, iż przepisy nowelizujące ustawę o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim wchodzą w życie dopiero z momentem rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, które wybrane zostaną w tegorocznych wyborach samorządowych, o ile z jakichś powodów termin wyborów nie zostanie przesunięty na rok kolejny. Zamiarem tak dziwnej redakcji  najwyraźniej było po prostu umożliwienie organom jednostek samorządu terytorialnego bieżącej kadencji przygotowania odpowiednich aktów prawa miejscowego, niezbędnych dla zapewnienia funkcjonowania znowelizowanych ustaw. Akty te powinny zostać przygotowane, podjęte i opublikowane w bieżącej kadencji ze wskazaniem, iż wejdą one w życie w momencie określonym art. 15 ustawy nowelizującej tj. z dniem rozpoczęcia kadencji organów jst kolejnej kadencji. Część z tych przepisów wymaga wręcz dokonania zmian statutów jst, a także innych uchwał w licznych sprawach,  które  po części uregulować można w nowelizowanych statutach, a po części w odrębnych uchwałach rad gmin.

Jedną z takich koniecznych zmian jest podjęcie uchwały przewidzianej art. 5a ust. 7 znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, który przewiduje, iż rada gminy określa w drodze uchwały wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, wskazujący jednocześnie jakie elementy dotyczące projektów obywatelskich podlegają obligatoryjnemu uregulowaniu. Są to m.in. takie elementy jak: określenie wymogów formalnych jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty obywatelskie oraz wymagania dot. liczby podpisów mieszkańców popierających projekt. Liczba ta nie może być większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt.

Polecamy: Gazeta Samorządu i Administracji

Reklama

W pełniejszym  zakresie wskazać należy na powiązanie tego przepisu z ust. 6 art. 5a u.s.g., z którego wynika, iż środki mogą być dzielone na pule obejmujące całość gminy, albo jej części z tym jednak, że muszą to być części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych. Rozważyć należałby zatem już teraz czy w związku z potrzebą realizowania określonych projektów obywatelskich dla określonych części gminy nie należałoby dokonać ustanowienia jednostek pomocniczych, bądź też dokonania odpowiednio zmian w tym zakresie, w sposób uwzględniający funkcjonowanie przewidywanych, bądź dających się przewidzieć budżetów obywatelskich.

Trzecim elementem uchwały rady gminy dotyczącej budżetów obywatelskich są zasady oceny zgłaszanych projektów, co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej i spełnienia wymogów formalnych oraz określenie trybu odwoływania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Spełnienie tego wymogu przez uchwałę wymaga szerszej analizy dot. określenia kto dokonywać będzie oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z elementami powyżej wskazanymi, w jaki sposób podejmowane  będzie rozstrzygnięcie  o ewentualnym niedopuszczeniu projektu do głosowania. Określenia wymaga także  wskazanie nie tylko trybu, ale również, organu do którego odwołać będzie się można od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Wobec braku ustawowych uregulowań w tym zakresie przyjąć można, iż może to być zarówno ten sam podmiot, który dokonywać będzie oceny, jak również inny podmiot w tym np. specjalnie w tym celu powołana komisja rady, jako jej organ wewnętrzny.

Zobacz: Postępowanie administracyjne

Wreszcie elementem ostatnim jest określenie zasad przeprowadzania głosowania nad projektami, ustalania wyników głosowania i podawania ich do publicznej wiadomości z uwzględnieniem wymogu równości oraz  bezpośredniości głosowania nad poszczególnymi projektami.

Kolejną zmianą wymaganą w świetle nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym jest konieczność dostosowania statutu do ustawowego wymogu  powołania przez rady gminy komisji skarg, wniosków i petycji. Wymaga to przewidzenia obowiązku powołania tego typu komisji, jako komisji obligatoryjnej na pierwszej sesji nowej rady gminy.

Stosowanie do art. 18b rada gminy ma obowiązek rozpatrywania skarg na działania wójta  i gminnych jednostek organizacyjnych za pośrednictwem komisji skarg, wniosków i petycji. Stosownie do ust. 2 art. 18b u.s.g. w skład tej komisji wchodzą radni, z tym jednak, że reprezentowane muszą być wszystkie kluby  z tym jednak zastrzeżeniem, że w skład komisji skarg, wniosków i petycji nie mogą wchodzić osoby o których mowa w art. 19 ust. 1 u.s.g., a zatem nie mogą to być przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rady.

Stosownie do art. 18a ust. 3 u.s.g. zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut gminy. Wynika stąd, iż niezbędne jest dokonanie zmiany statutu w sposób umożliwiający nie tylko powołanie, ale i funkcjonowanie komisji w kolejnej kadencji.

Zważywszy na skład osobowy komisji, a zwłaszcza konieczność zapewnienia w niej przedstawicieli wszystkich klubów niezbędne jest dokonanie zmiany statutów również w tym zakresie. Stosownie do art. 23 ust. 4 u.s.g. statut gminy określa również zasady działania klubów radnych.

Za nie mniej istotną uznać należy zatem potrzebę dokonania zmiany statutu w sposób zapewniający spełnienie wymogu transmitowania i utrwalania obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obowiązek ten zapewniony powinien być już od pierwszej sesji rady kolejnej kadencji. Nagrania z obrad powinny być stosownie do art. 20 ust. 1b u.s.g. udostępniane w biuletynie informacji publicznej oraz na stronie internetowej gminy, a także w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Celem uzupełnienia wskazać należy wreszcie, że zapewnienie realizacji postanowień art. 20 ust. 1b znowelizowanej u.s.g. wymaga wyposażenia sali obrad rady w odpowiedni sprzęt, bądź też zawarcia porozumienia z komisarzem wyborczym, który na tej podstawie udostępnić będzie mógł sprzęt którym dysponuje. Sprawa ta będzie przedmiotem kolejnego opracowania.

Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, profesor nadzwyczajny na WPiA UAM, Senior Partner, ekspert w zakresie prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego oraz energetycznego

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?