REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak skarżyć się do instytucji unijnych

REKLAMA

Prawo wspólnotowe chroni również Polaków. Jeśli przepisy krajowe naruszają regulacje unijne, można bezpośrednio odwołać się przed sądami krajowymi do przepisów Unii Europejskiej.
Zgodnie z art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), jeśli Komisja Europejska uzna, że państwo członkowskie uchybiło jednemu ze zobowiązań, które na nim ciążą na mocy Traktatu Rzymskiego, wydaje uzasadnioną opinię w tym przedmiocie, po uprzednim umożliwieniu temu państwu przedstawienia swoich uwag. Jeśli państwo nie zastosuje się do opinii w terminie określonym przez Komisję, może ona wnieść sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Komisja może wszcząć postępowanie na skutek skargi jednostki, która poniosła szkodę w wyniku naruszenia przez państwo członkowskie prawa wspólnotowego. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku pobierania akcyzy w Polsce na samochody przywożone z innych krajów UE. Zatem w prawie wspólnotowym stworzono pewną procedurę wnoszenia do Komisji skarg indywidualnych. Jednostka jest uprawniona do złożenia skargi na jakikolwiek środek krajowy (ustawę, rozporządzenie, decyzję administracyjną) lub praktykę, którą uważa za niezgodną z przepisem lub zasadą prawa wspólnotowego. Skarżący nie muszą przedstawić swojego formalnego zainteresowania wszczynaniem postępowania. Nie są też zobowiązani wykazać, że zostali bezpośrednio dotknięci naruszeniem. Skarga dopuszczalna jest jedynie na tej podstawie, że zarzuca się w niej naruszenie prawa wspólnotowego przez państwo członkowskie. To Komisja zdecyduje, czy nadać skardze dalszy bieg.
Decydując się na skargę, trzeba pamiętać, że Komisja Europejska oczekuje od skarżącego, że przed lub ewentualnie równocześnie z wniesieniem skargi rozpocznie dochodzenie swych roszczeń na szczeblu krajowym przed władzami administracyjnymi i sądowymi (włączając w to rzeczników praw obywatelskich, organy arbitrażowe i koncyliacyjne).
Skargi do Trybunału
Jedną z kluczowych instytucji Unii Europejskiej jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości, przy którym funkcjonuje Sąd Pierwszej Instancji (SPI). W trybie art. 230 TWE osoby fizyczne lub prawne mają ograniczoną możliwość składania skargi do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich.
Każda osoba fizyczna lub prawna może wnieść, na tych samych warunkach, skargę na decyzje instytucji wspólnotowej, której jest adresatem, oraz na decyzje, które mimo przyjęcia w formie rozporządzenia lub decyzji skierowanej do innej osoby dotyczą jej bezpośrednio i indywidualnie. Skargi takie powinny być wniesione w terminie dwóch miesięcy od daty publikacji aktu lub jego notyfikowania skarżącemu lub, w razie ich braku, od daty powzięcia przez niego wiadomości o tym akcie. Jeśli SPI uzna skargę za zasadną, może stwierdzić nieważność zaskarżonego aktu prawnego. Gdy przedmiotem skargi jest rozporządzenie, można pozostawić niektóre jego postanowienia w mocy.
Jeżeli Parlament Europejski, Rada lub Komisja, z naruszeniem Traktatu Rzymskiego, zaniechają działania, to, według artykułu 232 TWE, każda osoba fizyczna lub prawna może wnieść skargę do SPI, stawiając zarzut jednej z instytucji Wspólnoty, że zaniechała wydania aktu skierowanego do niej, innego niż zalecenie lub opinia.
Wniesienie skargi do Sądu Pierwszej Instancji następuje poprzez skierowanie jej w formie pisemnej do sekretarza sądu. Skarga musi zawierać nazwisko i adres skarżącego oraz charakter, w jakim występuje osoba podpisująca, wskazanie strony lub stron, przeciw którym wnosi się skargę, przedmiot sporu, wnioski oraz zwięzłe przedstawienie zarzutów prawnych stanowiących podstawę skargi. Skardze towarzyszy, w stosownych przypadkach, akt, co do którego wnioskuje się o stwierdzenie nieważności. Jeśli skarga odnosi się do zaniechania działania prawodawczego, trzeba przedłożyć dokumenty dowodowe wskazujące datę wezwania instytucji do działania. Gdy dokumenty nie będą przedłożone ze skargą, sekretarz zwraca się do strony o przedstawienie ich w rozsądnym terminie, lecz w takim przypadku prawa strony nie wygasają nawet wtedy, gdy takie dokumenty są przedstawione po terminie wyznaczonym do wszczęcia postępowania.
Procedura SPI obejmuje zasadniczo fazę pisemną oraz ustną. Prezes wyznacza na początku sprawy sędziego sprawozdawcę, którego zadaniem jest śledzenie przebiegu sprawy. Na zakończenie procedury pisemnej, a w danym przypadku, po przeprowadzeniu środków dowodowych, sprawa jest rozpatrywana na posiedzeniu jawnym. Rozprawy sądowe są tłumaczone symultanicznie na różne języki urzędowe Unii Europejskiej.
Językiem postępowania może być którykolwiek z dwudziestu języków urzędowych Unii. Z zasady wyboru języka dokonuje skarżący. Niemniej jednak językiem roboczym Sądu Pierwszej Instancji jest język francuski.
Petycje do Parlamentu
Zgodnie z art. 21 TWE każdy obywatel Unii ma prawo złożenia petycji do Parlamentu Europejskiego w dowolnym języku urzędowym UE. Tym samym uzyska odpowiedź w takim samym języku. Przedmiotem petycji do Parlamentu Europejskiego mogą być wszystkie sprawy, którymi zajmuje się Unia Europejska, czyli np. prawa człowieka, kwestie ochrony środowiska, sprawy socjalne itp.
Prawo do złożenia petycji przysługuje także przedsiębiorstwom, organizacjom i stowarzyszeniom, które posiadają siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Petycja może mieć formę skargi lub wniosku i może dotyczyć spraw leżących w interesie publicznym lub prywatnym. Petycja może zawierać indywidualny wniosek, skargę lub komentarz dotyczący stosowania wspólnotowego prawa, lub też wezwanie Parlamentu Europejskiego do przyjęcia stanowiska w danej sprawie. Petycje te umożliwiają Parlamentowi Europejskiemu zwrócenie uwagi na wszelkie przypadki naruszenia praw obywateli Unii przez państwo członkowskie, władze lokalne lub instytucję.
GDZIE SKŁADAĆ SKARGI
 
Skarga do Komisji Europejskiej
Formularz lub pismo przedstawiające sprawę należy kierować do Komisji na adres:
Commission of the European Communities
(Attn: Secretary-General)
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
BELGIUM
Skarga do Sądu Pierwszej Instancji
Skargę wnosi się bezpośrednio do Sądu Pierwszej Instancji bez pośrednictwa jakichkolwiek instytucji w Polsce w formie pisma skierowanego do Sekretariatu danej instytucji na adres:
Sekretariat Sądu Pierwszej Instancji
Bd Konrad Adenauer
L-2925 Luxembourg
tel.: (352) 4303-1
faks: (352) 43 37 66
e-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int
Ważne!
W przypadku konfliktu między prawem wspólnotowym a prawami poszczególnych krajów, prawo wspólnotowe ma nadrzędność w stosunku do prawa krajów członkowskich
4 KROKI
Jak wygląda procedura składania skarg
1 Skarga na decyzje instytucji wspólnotowych Organem właściwym do rozpatrywania bezpośrednio skarg jednostek na decyzje instytucji wspólnotowych sprzecznych z prawem Unii Europejskiej jest Sąd Pierwszej Instancji.
 
2 Skarga na państwo członkowskie W przypadku naruszenia prawa wspólnotowego przez państwo członkowskie, osoby fizyczne i prawne są uprawnione do wniesienia sprawy do Komisji Europejskiej. Komisja, uznając skargę za zasadną, może wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
 
3 Brak możliwości odwołania Jeśli dana kwestia nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej, obywatele Polski nie mogą odwoływać się do instytucji wspólnotowych.
 
4 Procedura naruszenia nie rozwiązuje indywidualnych spraw Zobowiązuje ona jedynie państwo członkowskie do przestrzegania prawa UE. Skarżący powinni wnosić indywidualne roszczenia za poniesione szkody przed krajowymi sądami, powołując się bezpośrednio na przepisy prawa wspólnotowego.
EWA MATYSZEWSKA
ewa.matyszewska@infor.pl
Czy ETS rozstrzygnie w indywidualnej sprawie
Czy istnieje możliwość złożenia indywidualnej skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości?
Nie
Żadne ustalenie Trybunału Sprawiedliwości nie wpływa na prawa osoby składającej skargę, ponieważ instytucja ta nie zajmuje się rozstrzyganiem spraw indywidualnych. Może jedynie zobowiązać państwo członkowskie do przestrzegania prawa wspólnotowego. Trzeba podkreślić, że każde indywidualne roszczenie o odszkodowanie musiałoby zostać wniesione do sądu krajowego.
 
Czy skarga do Komisji eliminuje procesy krajowe
Zamierzam złożyć skargę do Komisji Europejskiej, bo uważam, że w mojej sprawie zostało naruszone przez Polskę prawo wspólnotowe w zakresie prawa do odliczania VAT. Czy, jeśli złożę skargę do Komisji, nie muszę już występować na drogę sądową w kraju?
Nie
W razie uznania określonego środka (aktu prawnego, rozporządzenia lub działania administracyjnego) czy praktyki administracyjnej za niezgodne z prawem wspólnotowym zaleca się, aby przed lub równocześnie ze złożeniem skargi do Komisji ubiegać się o zadośćuczynienie w krajowych organach sądowniczych lub administracyjnych (w tym u krajowego lub regionalnego rzecznika praw obywatelskich i/lub przy wykorzystaniu dostępnych procedur rozjemczych i pojednawczych). Ponadto Komisja zaleca korzystanie z krajowych środków zadośćuczynienia – administracyjnych, sądowniczych czy innych – przed wniesieniem skargi do Komisji ze względu na korzyści, jakie się z tym wiążą.
 
Czy każdy może złożyć skargę
Czy każdy może złożyć skargę do Komisji Europejskiej, jeśli uzna, że państwo narusza regulacje Unii Europejskiej?
Tak
Każdy ma prawo złożyć do Komisji skargę przeciwko państwu członkowskiemu, dotyczącą środka (aktu prawnego, rozporządzenia lub działania administracyjnego) czy praktyki stosowanych przez to państwo, które zdaniem osoby wnoszącej skargę są niezgodne z którymś z przepisów lub zasad prawa wspólnotowego. Nie jest konieczne, aby wszczęcie postępowania leżało w formalnym interesie osoby wnoszącej skargę. Osoba taka nie musi również udowadniać, że dany przypadek naruszenia dotyczy jej zasadniczo lub bezpośrednio. Aby spełnić kryterium dopuszczalności, skarga musi odnosić się do naruszenia prawa wspólnotowego przez państwo członkowskie. Następnie Komisja zdecyduje, czy podjąć kolejne kroki dotyczące naruszenia prawa wspólnotowego.
EM
 
Podstawa prawna
• Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei, Dziennik Urzędowy UE C 325 z 24 grudnia 2002 r.).
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wyższe stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych w 2024 roku [Tabela]. Rozporządzenie już obowiązuje

  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zostały określone te stawki ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2024 r.

  Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

  Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

  Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I. Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

  W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

  Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

  W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

  REKLAMA

  Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

  Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

  Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne

  W 2023 r. 398 globalnych katastrof naturalnych wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. Ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach. 

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa. "Czy można rolnikom zapewnić opłacalne ceny, czy Krajowa Grupa Spożywcza będzie pomagała w stabilizacji rynków rolnych" - to pytania, na które ma odpowiedzieć dzisiejsze posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - poinformował jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski.

  Zmiany w KRS 2024 - rząd Tuska przyjął projekt nowelizacji

  Na posiedzeniu 20 lutego 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przygot4owany przez Ministra Sprawiedliwości. 

  REKLAMA

  Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku - rozporządzenie podpisane i opublikowane. Wchodzi w życie 22 lutego ze skutkiem od 1 stycznia

  W dniu 20 lutego 2024 r. Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Już 21 lutego rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%. Podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej.

  Ile jest osób w kryzysie bezdomności w Polsce? W nocy z 28 na 29 odbędzie się liczenie

  Ile jest w Polsce osób w kryzysie bezdomności? Dokładne szacunki nie są znane. Ostatnie badanie miało miejsce w 2019 r. W tym roku, w nocy z 28 na 29 lutego w całej Polsce zostanie przeprowadzone liczenie osób w kryzysie bezdomności. 

  REKLAMA