Kategorie

Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Forum Rozwoju Demokracji Lokalnej
Rozwój demokracji lokalnej jest podstawowym elementem i warunkiem transformacji Polski. Wymaga on aktywnego udziału społeczeństwa, jego organizacji i instytucji publicznych. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej została utworzona, aby ten proces wspierać. Od ponad dwudziestu lat prowadzi aktywną działalność na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju samorządności lokalnej i współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym a organizacjami i inicjatywami obywatelskimi.

W tym okresie nastąpiły w Polsce wielkie przemiany. Jednak jeszcze wiele pozostało do zrobienia i konieczny jest dalszy wysiłek. Dla wsparcia tych niezbędnych zmian i wyróżnienia tych, którzy się do nich przyczynili w sposób szczególny, ustanowiona została w 2004 roku Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Od roku 2008 poświęcona jest wspieraniu integracji społeczności lokalnych, gdyż tylko społeczności silnie zintegrowane są zdolne do zarządzania własnymi sprawami, a  więc do realizacji celów samorządu terytorialnego.

Kluczową rolę w tym względzie odgrywa lokalna kultura i tradycja, które łączą mieszkańców wokół wspólnych wartości. Dlatego wszelkie inicjatywy obywatelskie i wydarzenia związane z krzewieniem i rozwojem kultury lokalnej oraz zachowaniem dziedzictwa kulturowego zasługują na wsparcie i upowszechnienie. Temu celowi ma służyć Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Polecamy serwis: Rozwój i promocja

REGULAMIN DOROCZNEJ NAGRODY FRDL ZA OSIĄGNIĘCIA W ROZWIJANIU DEMOKRACJI LOKALNEJ W POLSCE VI EDYCJA

Reklama

1. Doroczna Nagroda FRDL oraz wyróżnienia przyznawane są przez Kapitułę za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniły się do integracji społeczności lokalnych, jako podstawowego czynnika rozwoju demokracji lokalnej i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

2. Doroczna Nagroda FRDL oraz wyróżnienia w roku 2013 zostaną przyznane za szczególne przedsięwzięcia związane z kulturą, lokalną tradycją lub dziedzictwem narodowym, które w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia lokalnych więzi i integracji społeczności lokalnych oraz aktywizacji społeczności jako podstawowych czynników rozwoju samorządności i demokracji lokalnej w Polsce.

3. W roku 2013 ocenie będą podlegać przedsięwzięcia zrealizowane w latach 2012-2013.

4. Kandydatami zgłaszanymi do Dorocznej Nagrody FRDL mogą być podmioty należące do następujących kategorii:
a. jednostki samorządu terytorialnego;
b. samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, muzea, świetlice wiejskie, szkoły itp.);
c. organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego;
d. osoby indywidualne.

5. W każdej z wyżej wymienionych, czterech równorzędnych kategorii, zostanie przyznana jedna nagroda i nie więcej niż cztery wyróżnienia.

6. Nagroda będzie przyznawana za realizację przedsięwzięcia, które spełniło następujące warunki:
a. w sposób trwały i znaczący przyczyniło się do integracji społeczności danej miejscowości, gminy lub powiatu, poprzez aktywne zaangażowanie mieszkańców
w jego realizację oraz kształtowanie wśród nich poczucia dumy i satysfakcji z przynależności do wspólnoty lokalnej;
- wymóg trwałości oznacza, że wydarzenie spowoduje skutki społeczne, które będą trwały również po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia;
- powtarzalność wydarzenia będzie traktowana jako dodatkowa wartość;
- integracja społeczności może się wyrażać poprzez współpracę przy jego realizacji szerokiego wachlarza różnych aktorów sceny publicznej, jak np. instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, grup mieszkańców, przedsiębiorców i in.;
- wzrost poczucia dumy i satysfakcji z przynależności do wspólnoty powinny znaleźć odbicie w reakcjach mieszkańców po wydarzeniu, wyrażających te uczucia i gotowość do dalszych działań;
b. dotyczyło kultury, tradycji lub dziedzictwa narodowego, związanych z daną miejscowością lub regionem, stanowiąc szczególny wkład w proces promowania
poczucia więzi z lokalną „małą ojczyzną”; szczegółowa tematyka przedsięwzięć kandydujących nie podlega ograniczeniu i powinna być uzależniona od lokalnych potrzeb i preferencji społeczeństwa;
c. przyczyniło się do zwiększenia udziału społeczności w rozwiązywaniu wspólnych, lokalnych problemów;
d. dotyczyło zagadnień istotnych z punktu widzenia danej społeczności lokalnej;
e. elementem oceny będzie stopień zainteresowania społeczności przedsięwzięciem, znajdujący odbicie w skali bezpośredniego uczestnictwa, a także zainteresowania publicznego w mediach, Internecie lub w innych formach;
f. atutem, ale nie warunkiem, kandydującego przedsięwzięcia będzie wykorzystanie zasobów kultury lokalnej dla miejscowego rozwoju ekonomicznego;
g. przedsięwzięcie może stanowić wzór dla innych społeczności;
h. przydatność do powtórzeń może być potwierdzona przez:
- powtórzenie wydarzenia w innej miejscowości,
- zainteresowanie ze strony innych społeczności pod kątem możliwego wykorzystania wzoru,
- upublicznienie opisu w ten sposób, aby umożliwić korzystanie z niego lub podjęcie innych działań na rzecz upowszechnienia osiągnięcia.

Zobacz również: Pesymistyczna wizja przyszłości polskich miast

Reklama

7. Ustala się następujący tryb zgłaszania kandydatów:
a. kandydatów do postępowania konkursowego mogą zgłaszać: organizacje obywatelskie, indywidualne osoby, przedstawiciele władz samorządowych i inne instytucje publiczne, a w szczególności ośrodki szkoleniowo-doradcze Fundacji, po uzyskaniu zgody kandydata.
b. Kandydatami do Nagrody nie mogą być:
- laureaci Dorocznej Nagrody FRDL V edycji,
- osoby będące pracownikami FRDL.

8. Zgłoszenie kandydatów składa się z formularza Dorocznej Nagrody, wypełnionego i podpisanego przez uprawniony do tego podmiot (wersja wydrukowana i elektroniczna na CD), listu lub listów rekomendacyjnych oraz (fakultatywnie) załączników, dokumentujących informacje zawarte w formularzu. Formularz wypełniany jest on-line poprzez stronę internetową FRDL www.frdl.org.pl lub stronę Narodowego Centrum Kultury www.nck.pl, a następnie wydrukowany.

Zgłoszenie należy przesłać do 30 września 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Sekretariat Dorocznej Nagrody FRDL
Biuro Zarządu FRDL
pl. Inwalidów 10
01-552 Warszawa

9. Najciekawsze przedsięwzięcia zostaną zamieszczone w bazie dobrych praktyk na Platformie Kultury Narodowego Centrum Kultury http://platformakultury.pl

10. Wybór laureatów jest autonomiczną decyzją Kapituły, ma charakter ostateczny i nie podlega apelacji.

SKŁAD KAPITUŁY:

Adam Aduszkiewicz
Jadwiga Czartoryska
Krzysztof Dudek
Adam Kowalewski
Jan Król
Sławomir Ratajski
Jerzy Regulski (przewodniczący)
Jerzy Stępień
Joanna Staręga-Piasek
Warszawa dn. 11 lipca 2013 roku

ORGANIZACJA PRAC

Sekretariat Kapituły prowadzony jest przez Biuro Zarządu FRDL.

Prace przygotowawcze:

Prace przygotowawcze - I etap. Sekretariat Kapituły pod nadzorem Przewodniczącego dokonuje wstępnej oceny złożonych aplikacji, pod względem zgodności formalnej z Regulaminem przyznawania Nagrody.
Prace przygotowawcze - II etap. Sekretariat Kapituły pod nadzorem Przewodniczącego dokonuje wstępnej oceny złożonych aplikacji pod względem merytorycznej zgodności dorobku i osiągnięć z Regulaminem przyznawania Nagrody. Eliminowane są kandydatury nieodpowiadające kryteriom pkt. 6 Regulaminu, bez względu na ich osiągnięcia w innych dziedzinach działalności społecznej i zawodowej.

Prace Kapituły:

Etap I. Kandydaci spełniający formalne i merytoryczne wymogi Regulaminu Dorocznej Nagrody, podlegają ocenie Kapituły. Członkowie Kapituły podczas pierwszego posiedzenia ustalają procedurę wyłonienia laureatów Dorocznej Nagrody.

Etap II. Członkowie Kapituły przedstawiają swoje propozycje kandydatów do Dorocznej Nagrody w każdej z czterech kategorii nie więcej niż po 5 kandydatów, których osiągnięcia są w ich ocenie najwybitniejsze, a następnie zawiadamiają każdego kandydata o nominacji.

Wybrane kandydatury mogą podlegać audytowi przez desygnowane przez Kapitułę osoby.

Kapituła może również zaprosić finalistów do osobistego przedstawienia swoich osiągnięć.

Etap III. Kapituła w trybie głosowania dokonuje wyboru jednego laureata w każdej z czterech kategorii. Kapituła przyznaje również nie więcej niż po 4 wyróżnienia w każdej z kategorii.

Polecamy: Forum

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  12 cze 2021
  Zakres dat:

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy. Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów.

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda?

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wtedy planowane jest kolejne luzowanie obostrzeń dotyczących COVID-19.

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne?

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne? Rząd łagodzi obostrzenia covidowe, ale utrzymuje całkowity zakaz zgromadzeń spontanicznych. RPO przesłał swoje stanowisko do premiera Mateusza Morawieckiego.

  Rola najwyższego kierownictwa we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów 

  Najwyższe kierownictwo - rola we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, zwaną potocznie dyrektywą o sygnalistach, pozostało 6 i pół miesiąca, aby sektor publiczny oraz duże przedsiębiorstwa wdrożyły systemy dla sygnalistów. Odpowiedzialność za to ponosi najwyższe kierownictwo.

  Program "Sportowe Wakacje+" w 2021 roku

  "Sportowe Wakacje+". Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej przeznaczyły 30 milionów złotych na drugą edycję programu "Sportowe Wakacje+" - poinformował szef resortu, wicepremier Piotr Gliński.

  Polski Ład - utrata dochodów samorządów

  Polski Ład - w dużej mierze zapłacą za niego samorządy. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że ich dochody mają spaść o ok. 10–11 mld zł, ale rząd obiecuje, że ten ubytek pokryje specjalna subwencja inwestycyjna. Według ekspertów może ona jednak się okazać niewystarczająca.

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów dotyczących samorządów lokalnych. Dzięki nowym rozwiązaniom, młode osoby będą miały szersze możliwości do angażowania się w życie publiczne i obywatelskie.