REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowa definicja partnerstwa publiczno-prywatnego

Michał Liżewski
Prawo./ Fot. Fotolia
Prawo./ Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

W przepisach unijnych regulujących nową perspektywę finansową 2014-2020 znalazła się definicja partnerstwa publiczno-prywatnego. Określa ona PPP dość szeroko, co rozwiewa dotychczasowe wątpliwości, czy taką współpracę można realizować na podstawie innych przepisów niż wyłącznie ustawa o PPP.

Wykorzystywanie przez sektor publiczny wiedzy i ka­pitału prywatnego do realizacji inwestycji publicznych jest coraz powszechniej stosowaną formą wykonywa­nia zadań własnych. Współpraca ta, rozumiana szero­ko jako partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) opiera się na długoterminowej umowie, która zakłada podział zadań i ryzyk między podmiot publiczny i inwesto­ra prywatnego, gdzie na stronie prywatnej spoczywa obowiązek sfinansowania i przeprowadzenia całości (lub znacznej części) inwestycji oraz świadczenia w oparciu o nowo powstałą infrastrukturę usług (za­rządzania/utrzymania), przy jednoczesnym czerpaniu z tego tytułu pożytków pochodzących - w zależności od charakteru projektu - bezpośrednio od strony pub­licznej bądź od osób trzecich korzystających z przed­miotu partnerstwa.

REKLAMA

Przepisy krajowe

Określone w ten sposób ramy PPP nie znalazły jed­nak odzwierciedlenia terminologicznego w aktualnie obowiązujących przepisach krajowych, mimo że po­jęcie partnerstwa publiczno-prywatnego w przeszłości funkcjonowało już w polskim porządku prawnym na gruncie ustawy z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: ustawa o PPP z 2005 r.). Sta­nowiła ona w art. 1 ust. 2, że „partnerstwo publiczno- -prywatne, w rozumieniu ustawy, to oparta na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym współpraca pod­miotu publicznego i partnera prywatnego, służąca reali­zacji zadania publicznego, jeżeli odbywa się na zasadach określonych w ustawie". Określona w ten sposób usta­wowa definicja współpracy publiczno-prywatnej dopro­wadziła w rezultacie do sztucznego podziału na przed­sięwzięcia PPP w rozumieniu ustawy (sensu stricto) oraz przedsięwzięcia PPP odnoszące się do form współpracy opartych na innych aktach prawnych, m.in. o gospodarce komunalnej (sensu largo). Wprowadzona w tym kształ­cie regulacja ostatecznie nie zdała egzaminu, bowiem w czasie obowiązywania ustawy o PPP z 2005 roku nie wdrożono w Polsce ani jednego przedsięwzięcia partner­skiego w rozumieniu tego aktu prawnego, a zamawia­jący - planując realizację przedsięwzięć z prywatnymi inwestorami - sięgali w tym czasie po inne instrumenty prawne.

Polecamy serwis: Rozwój i promocja

W rezultacie obecnie obowiązująca ustawa z 19 grud­nia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: ustawa o PPP) określa jedynie przedmiot partnerstwa jako wspólną realizację przedsięwzięcia opartą na po­dziale zadań i ryzyk między podmiot publiczny i part­nera prywatnego, nie definiując tej formy współpracy w sposób jednoznaczny i zamknięty.

Przepisy europejskie

REKLAMA

Podobnie rzecz się miała na gruncie prawodawstwa euro­pejskiego, gdzie rozporządzenie ogólne w zakresie wdra­żania polityki spójności UE na lata 2007-2013 [czyli roz­porządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundu­szu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999] zawierało jedynie kilka ogólnych odniesień do PPP w zakresie możliwo­ści łączenia środków unijnych z tą formą realizacji zadań publicznych w ramach tzw. projektów hybrydowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sytuacja ta uległa zmianie wraz z wejściem z ży­cie rozporządzenia ogólnego w sprawie polityki spójności UE na lata 2014-2020 [czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional­nego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiają­ce przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo­łecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Fundu­szu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporzą­dzenie Rady (WE) nr 1083/2006; dalej: rozporządzenie ogólne 2014-2020]. Mimo że pierwotny tekst projektu tego rozporządzenia z października 2011 r. nie zawierał żadnych regulacji w przedmiocie PPP, to z inicjatywy grupy roboczej ds. łączenia partnerstw publiczno-pry- watnych ze środkami europejskimi, działającej w ra­mach Europejskiego Centrum Wiedzy PPP (EPEC), Rada Unii Europejskiej w czerwcu 2012 r. podjęła decy­zję o zaktualizowaniu projektu rozporządzenia poprzez wprowadzenie odrębnego rozdziału poświęconego pro­jektom PPP.

REKLAMA

W rezultacie w grudniu 2013 r. rozporządzenie ogólne w sprawie polityki spójności UE na lata 2014-2020 wprowadziło po raz pierwszy do porząd­ku prawnego Unii Europejskiej legalną definicję partnerstwa publiczno-prywatnego. Zgodnie z art. 2 pkt 24 rozporządzenia ogólnego 2014-2020, stanowi ona, że „partnerstwo publiczno-prywatne oznacza for­my współpracy między organami władzy publicznej a sektorem prywatnym, których celem jest wzrost efek­tywności realizacji inwestycji infrastrukturalnych lub innego rodzaju operacji dotyczących usług publicznych przez dzielenie ryzyka, korzystanie ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego lub uzyskiwanie dodatko­wych źródeł kapitału".

Unijna definicja PPP wskazuje na bardzo szerokie ramy współdziałania sektora publicznego i prywatne­go związane z realizacją zadań publicznych. Świadczy to o tym, że PPP w polskim porządku prawnym może nie tylko obejmować projekty realizowane na podstawie obowiązującej ustawy o PPP, lecz także dotyczyć przed­sięwzięć, które są tworzone i wdrażane na podstawie in­nych aktów prawnych (np. przepisów o autostradach płat­nych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, przepisów o gospodarce nieruchomościami czy prawie zamówień publicznych).

Przesądza o tym m.in. fakt, że w perspektywie fi­nansowej na lata 2007-2013 niektóre przedsięwzięcia PPP posiadające status projektów hybrydowych, reali­zowane były na podstawie ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane i usługi oraz inne usta­wy (np. koncesja na budowę basenów mineralnych w Solcu-Zdroju). Dlatego też ustawodawca europejski także w nowej perspektywie finansowej UE nie zawęził definicji projektów hybrydowych wyłącznie do takich, które są realizowane na podstawie ustawy o PPP.

Autopromocja

Konsekwencje nowej definicji

Wprowadzenie jednolitej definicji PPP z perspektywy obowiązującej w Polsce ustawy o PPP pozwala także na rozwianie prezentowanych w literaturze przedmio­tu wątpliwości w zakresie obowiązku zastosowania przepisów tego aktu prawnego w każdym przypadku, gdy przedmiot współpracy pomiędzy stroną publiczną i prywatną będzie odpowiadał opisowi przedsięwzięcia w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy o PPP (tzw. samowymuszalność ustawy o PPP), czyli będzie obejmował:

 • budowę lub remont obiektu budowlanego,
 • świadczenie usług,
 • wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność lub
 • inne świadczenie

- połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składni­kiem majątkowym, który jest wykorzystywany do rea­lizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany.

Stanowisko takie, mimo że wyraża pożądany kieru­nek realizowania niektórych zadań publicznych na pod­stawie o ustawy o PPP, jednocześnie sugeruje ogranicze­nie swobody organów władzy publicznej w zakresie wyboru formy realizacji zadań własnych, co w świetle obowiązujących przepisów wzmocnionych „nową" definicją PPP jest nieprawidłowe.

Na możliwość skorzystania z szerokiego katalogu form współpracy publiczno-prywatnej nakreślonego obowią­zującą definicją PPP wskazało także Ministerstwo Infra­struktury i Rozwoju w dokumencie pn. „Analiza prawna możliwości realizacji przez podmioty publiczne projek­tów PPP na innej podstawie prawnej niż ustawa o PPP" (kwiecień 2014 r.). Wskazuje się w nim jednoznacznie, że ustawa o PPP nie jest jedyną formą realizacji projek­tów partnerstwa publiczno-prywatnego. Dopuszczalne jest ich realizowanie także w sytuacji, gdy spełniają defi­nicję przedsięwzięcia określoną w ustawie o PPP i reali­zowane są przez stronę publiczną i partnera prywatnego na podstawie innych przepisów. Nie oznacza to jednak, że przepisów ustawy o PPP nie należy stosować w ogóle lub stosować jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Wpro­wadzenie ustawy o PPP miało bowiem na celu stworzenie odrębnej regulacji, obejmującej kompleksowo mechanizm partnerstwa publiczno-prywatnego i było podyktowane przede wszystkim chęcią stworzenia nowych prawnych możliwości wykonywania zadań publicznych przez zaan­gażowanie środków zewnętrznych i wykorzystanie poten­cjału prywatnych inwestorów. W tym celu ustawodawca w jednym akcie prawnym zawarł wiele regulacji charakte­rystycznych dla tej formy realizacji zadań własnych, przy­znając stronie publicznej wiele uprawnień z tym związa­nych, m.in. w zakresie:

 • kontroli realizacji przedsięwzięcia przez stronę publiczną,
 • warunków wypłaty wynagrodzenia partnerowi prywat­nemu,
 • domniemanie zwrotu przez partnera prywatnego stro­nie publicznej składnika majątkowego, który był wy­korzystywany do realizacji przedsięwzięcia po zakoń­czeniu umowy o PPP.

Wprowadzenie do ustawodawstwa europejskiego le­galnej definicji partnerstwa publiczno-prywatnego było z pewnością słusznym krokiem, który pozwoli oczekiwać, że nowy okres programowania funduszy na lata 2014-2020 w większym niż dotychczas stopniu umożliwi integrację środków europejskich z kapitałem prywatnym w ramach PPP i koncesji. Nie zmienia to faktu, że istotną rolę w tym procesie musi odegrać ustawodawca krajowy oraz instytu­cje zarządzające programami operacyjnymi. Bez przyjęcia podstawowych przepisów oraz odpowiednich dokumen­tów, procedur, wytycznych i zasad wdrażania projektów hybrydowych, a także przeprowadzenia promocji i zapew­nienia wsparcia takich przedsięwzięć, niemożliwe będzie skuteczne wdrożenie przepisów rozporządzenia ogólnego 2014-2020 odnoszących się do partnerstw publiczno-pry- watnych. Jest to jednak z całą pewnością słuszny kierunek zmierzający do ujednolicenia przepisów krajowych w za­kresie PPP i możliwości stworzenia w przyszłości jednoli­tego europejskiego systemu regulacji w tym zakresie.

MICHAŁ LIŻEWSKI - Autor jest aplikantem adwokackim w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej projektów PPP i koncesji

PODSTAWY PRAWNE

 • ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane i usługi (Dz.U. nr 19, poz. 101; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1271)
 • art. 2 ust. 4 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1342)
 • art. 1 ust. 2 ustawy z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. nr 169, poz. 1420; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058) - nie obowiązuje od 27 lutego 2009 r.
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskie­go Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 320)

Czytaj więcej: Nowe przepisy unijne w zakresie PPP - PDF

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Przyznanie świadczenia wspierającego – 32 obszary codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej [rozporządzenie, test 32 czynności]

  Ocena 32 czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.

  Jest rozporządzenie w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Dz.U. poz. 2581 [świadczenie wspierające, osoby niepełnosprawne, PDF]

  Rozporządzenie reguluje szczegóły przyznawania punktów osobom niepełnosprawnym przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

  Czy umowa o dożywocie wyklucza świadczenie pielęgnacyjne?

  Fakt istnienia umowy o dożywocie zawartej między osobą wymagającą opieki a jedną z osób wskazanych przez ustawodawcę jako ta, której potencjalnie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, nie ma wpływu na ocenę spełniania przez inną z tych osób przesłanek uprawniających do świadczenia pielęgnacyjnego. Taką tezę postawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. 

  MRiRW: lista firm importujących zboże z Ukrainy

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępnia listę firm importujących zboże z Ukrainy.

  REKLAMA

  Antysemityzm w Europie Zachodniej. Tysiące przypadków od 7 października 2023 r. Francja, Niemcy, Belgia

  Mnożą się doniesienia o wzroście liczby zdarzeń antysemickich we Francji, Niemczech, Belgii i innych państwach Europy Zachodniej po 7 października 2023 r., czyli od ostatniego ataku Hamasu na Izrael.

  D.Tusk o zmianach w traktatach UE: nic o was bez was; polska suwerenność nie jest zagrożona przez Brukselę czy Unię Europejską

  Między innymi po to starałem się o zwycięstwo w wyborach, żeby znowu Polska wpływała na decyzje Europy, a nie odwrotnie. To my będziemy rozstrzygać o tym, jakie będą kierunki zmian w Unii Europejskiej - powiedział lider KO Donald Tusk, pytany o zmiany w traktatach UE. Na pewno nic o was bez was - dodał.

  Zimno? Oto 5 sposobów na rozgrzanie organizmu

  Obecna aura i prognozy pogody coraz bardziej przypominają, że już za chwilę nadejdzie zima. Niskie temperatury będą towarzyszyć nam przez kilka najbliższych miesięcy i na pewno nieraz porządnie zmarzniemy. Warto poznać sprawdzone sposoby na rozgrzanie organizmu. 

  TSUE: zakaz noszenia symboli religijnych przez wszystkich pracowników administracji publicznej jest zgodny z prawem UE

  W dniu 28 listopada 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym uznał za zgodny z prawem Unii Europejskiej zakaz noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli ujawniających przekonania światopoglądowe lub religijne, wydany przez administrację publiczną. Zdaniem TSUE taki zakaz nie jest dyskryminujący, jeżeli jest stosowany w sposób ogólny i bez rozróżnienia względem wszystkich pracowników tej administracji i ogranicza się do tego, co ściśle konieczne.

  REKLAMA

  Twój numer PESEL mógł zostać upubliczniony? Teraz możesz to bezpiecznie sprawdzić

  Obawiasz się, że Twoje dane mogły zostać upublicznione w związku z wyciekiem danych z systemu laboratoriów diagnostycznych ALAB? Możesz to sprawdzić na rządowej stronie "Bezpieczne dane". Najlepiej robić to regularnie. 

  W Polsce stosujemy 30 razy więcej antybiotyków niż innych krajach UE. Bakterie uodparniają się na antybiotyki. Naukowcy: infekcje bakteryjne będą zabijać więcej ludzi niż na nowotwory

  Jeśli nie podejmiemy żadnych działań, rosnąca oporność na antybiotyki będzie powodować 10 mln zgonów rocznie - ostrzegają eksperci. Polska jest jednym z krajów, które przodują w stosowaniu antybiotyków, w 2022 r. wykupiono w naszym kraju 45 mln opakowań tych leków – alarmują.

  REKLAMA