REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obowiązki związane z identyfikacją odpadów komunalnych

Aleksandra Zagroba

REKLAMA

Problematyka odpadów komunalnych z uwagi na coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące ich segregacji, a także koszty związane z ich wywozem stanowi bolączkę zarówno dla mieszkańców, jak i włodarzy gmin. Ci pierwsi są obarczani coraz wyższymi kosztami związanymi z wywozem odpadów liczonymi na różne, wzbudzające kontrowersje, sposoby. Natomiast gminy muszą się borykać nie tylko z niezadowoleniem mieszkańców, ale również z coraz to zmieniającymi się przepisami. Muszą zapewnić regularny wywóz odpadów w zależności od frakcji oraz w coraz większym procencie ich utylizację.

Zadania gminy

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) do zadań gminy należy zapewnienie selektywnego zbierania odpadków komunalnych obejmujących co najmniej papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady.

REKLAMA

Rada gminy po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (dalej: regulamin), który jest aktem prawa miejscowego (art. 4 u.c.p.g.). Regulamin określa szczegółowe zasady selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej:

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady.

Worki i pojemniki - kolory, sposób opisania i przechowywania

W oparciu o art. 4a u.c.p.g. wydane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie określa kolory i sposób opisania pojemników lub worków na selektywnie zbierane odpady. Worki powinny być w jednolitym kolorze przypisanym do poszczególnych frakcji z odpowiednim napisem. tj.:

 • niebieski - „Papier”,
 • zielony - „Szkło”,
 • żółty - „Metale i tworzywa sztuczne”,
 • brązowy - „Bio”.

 

Jeśli zbiórka odpadów szklanych ma miejsce z podziałem na frakcje, to biały worek jest przeznaczony na szkło bezbarwne, a zielony na kolorowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niezależnie od opakowania odpady zbiera się w sposób zapewniający zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem ich jakości, a worki niespełniające wymagań rozporządzenia mogą być używane do 30 czerwca 2022 r.

Z powyższych regulacji nie wynika, aby ustawodawca wskazywał, jakie odpady oraz w jakich sytuacjach powinny być zbierane do worków, a jakie do pojemników.

Zagadnienia regulowane regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

REKLAMA

Natomiast takie przepisy może ustalić regulamin. Stopień szczegółowości oraz obszerność tego aktu prawnego wynika ze specyfiki gminy. W miastach zazwyczaj worki dopuszczalne są jedynie w miejscach mniej zwartej zabudowy, a co do zasady preferowane są pojemniki na odpady.

Gminy wiejskie często pozostawiają dowolność właścicielom nieruchomości, czy korzystać z pojemników czy też worków. Zarówno pojemniki, jak i worki mogą być udostępnianie właścicielom nieruchomości przez podmiot zajmujący się selektywną zbiórką odpadów.

 

REKLAMA

Regulamin może nakładać na właścicieli nieruchomości selektywną zbiórkę odpadów w szerszym zakresie niż przepisy u.c.p.g. Regulamin może dopuszczać zbieranie odpadów komunalnych w worki o określonej pojemości (np. od 80 do 120 l albo tylko w jednym czy dwóch wielkościach), minimalnej grubości, wykonane z konkretnego materiału, których kolorystyka powinna być zgodna z kolorystyką pojemników na odpady.

Z uwagi na jednorazowe użycie worków, jedynie pojemniki powinny mieć trwałe i widoczne oznaczenia wynikające z rozporządzenia i regulaminu. Powinno ono zawierać adres miejsca gromadzenia odpadów oraz nazwę i dane kontaktowe podmiotu obsługującego pojemnik. Gdy odpady zbierane są w workach, należy je zabezpieczyć przed wypadaniem np. poprzez zawiązanie w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów.

 

Regulamin może określać właściciele jakich nieruchomości mogą gromadzić odpady w workach (np. w zabudowie jednorodzinnej, domkach letniskowych oraz innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w których nie zamieszkują mieszkańcy).

Właściciele nieruchomości , którzy zbierają papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne w workach, mogą być zobowiązani do przechowywania worków w miejscu uniemożliwiającym ich uszkodzenie oraz zabezpieczenie odpadów przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.

Regulamin może dopuścić, w przypadku krótkotrwałego zwiększenia się ilości danego rodzaju odpadów (np. dla zabudowy jednorodzinnej), zbieranie nadwyżki w worki zamiast do pojemników.

Tak jak pojemniki, do których nie ma swobodnego dostępu, worki powinny być wystawione albo wieczorem poprzedniego dnia, albo rano w dniu odbioru przed nieruchomością. W regulaminie określona jest również częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji z uwzględnieniem ich rodzaju oraz specyfiki i wielkości odbiorcy.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W przypadku braku czy niewłaściwej segregacji śmieci obecnie obowiązuje zasada odpowiedzialności zbiorowej, gdy wielu mieszkańców korzysta ze wspólnych kontenerów na śmieci. W domach jednorodzinnych ten problem nie istnieje.

W związku z powyższym Sejm w dniu 8 lipca 2021 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta w dniu 21 sierpnia 2021 r. Większość jej przepisów weszła w życie 23 września 2021 r., a niektóre zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Z taką datą zaczną również obowiązywać zmiany dotyczące identyfikacji odpadów i możliwości indywidualnego oznakowania worków na śmieci.

Identyfikacja odpadów komunalnych

Celem zmian jest umożliwienie identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach, o ile ze strony właściciela nieruchomości będzie to technicznie możliwe.

 

W tym celu rada gminy, w drodze uchwały, może postanowić o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez:

 • właścicieli lokali w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali,
 • osoby, którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach wielolokalowych,
 • osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące lokale, lub
 • osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące lokale należące do spółdzielni mieszkaniowej.

 

Identyfikacja odpadów komunalnych ma zapewnić możliwość przypisania do poszczególnych lokali danej frakcji odpadów w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie mogły odczytać danych osobowych.

System segregacji odpadów komunalnych umożliwiający ich identyfikację pojawił się na jednym z osiedli w Ciechanowie, w którym korzystano z pojemników na poszczególne frakcje odpadów, które były otwierane przypisanym do danego lokalu kodem QR. Uniemożliwiono tym samym podrzucanie odpadów przez inne osoby. Śmieci dodatkowo były ważone, a na osiedlu został zainstalowany monitoring.

Uchwała rady gminy umożliwiająca identyfikację odpadów komunalnych może dotyczyć wszystkich albo określonych nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi. Zależne jest to i od tego, czy właściciele nieruchomości w uzgodnieniu z wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta (dalej: wójt) zapewnią techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach we wszystkich nieruchomościach zbudowanych budynkami wielolokalowymi albo na części tych nieruchomości.

 

Rada gminy podejmując uchwałę ma się kierować technicznymi możliwościami identyfikacji odpadów komunalnych w poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych, w tym:

 • liczbą lokali mieszkalnych w danym budynku wielolokalowym,
 • liczbą mieszkańców,
 • ilością odpadów wytwarzanych na danych nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi,
 • istniejącą infrastrukturą do gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

W przypadku podjęcia uchwały wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa składałaby deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały. Opłatę ponosiłaby, począwszy od miesiąca, w którym uchwała weszła w życie, jedynie za lokale nieobjęte uchwałą.

 

Dodatkowo w myśl uchwalonych zmian, rada gminy w regulaminie może wprowadzić obowiązek stosowania indywidualnego oznakowania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w sposób, który pozwoli na identyfikację:

 • właściciela nieruchomości, na której są wytwarzane odpady komunalne,

lub

 • w przypadku podjęcia uchwały przez właścicieli lokali w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, osób, którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach wielolokalowych, osób faktycznie zamieszkujących lub użytkujących te lokale lub osób faktycznie zamieszkujących lub użytkujących lokale należące do spółdzielni mieszkaniowej.

Podsumowanie

Mając na uwadze powyższą nowelizację, należy zauważyć następujące kwestie:

 • możliwość wprowadzenia identyfikacji odpadów komunalnych o charakterze fakultatywnym,
 • możliwość wprowadzenia identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach.

Należy również wskazać, że na właścicielach/użytkownikach/mieszkańcach - a nie jak dotychczas na spółdzielniach mieszkaniowych czy na wspólnotach - będą ciążyły wszelkie obowiązki o charakterze formalnym związane z odbiorem śmieci, w tym uiszczeniem opłat z tego tytułu, a nie tylko ich prawidłową segregacją.

Mając na uwadze, iż wspólnoty ani spółdzielnie nie będą podpisywać umów na odbiór odpadów komunalnych umożliwiających identyfikację, otwarta pozostaje kwestia sposobu gromadzenia i odbioru odpadów z domów wielolokalowych. Czy nadal i na jakich zasadach właściciele/użytkownicy/mieszkańcy będą mogli korzystać z dotychczas używanych miejsc pozostawiania odpadów komunalnych (komór czy altanek śmietnikowych)?

W jakich przypadkach wójt powinien podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z możliwością ich identyfikacji z właścicielem lokalu, a kiedy z użytkownikiem i mieszkańcem? Należy również zauważyć, że niezależnie od przyjętego rozwiązania technicznego nie wskazano, kto będzie zobowiązany do przygotowania wszelkiej infrastruktury technicznej w taki sposób, aby umożliwić techniczną możliwość identyfikacji odpadów komunalnych.

 

Podsumowując należy stwierdzić, że pewne rozwiązania będą wymagały doprecyzowania w praktyce, a inne być może korekt ze strony ustawodawcy.

🅒 🅟

 

Podstawa prawna

 • art. 3 ust. 2 pkt 5, 4 i 4a ustawy z 13 września 1994 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.),

 • ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1648),

 • art. 1a, art. 2 ust. 1-3 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (j.t. Dz.U z 2021 r. poz. 1048 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2021 r. poz. 906).

 

ALEKSANDRA ZAGROBA

radca prawny, procesualistka, autorka publikacji o tematyce prawnej

Monitor Prawa Ochrony Środowiska

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Globalna awaria systemów Microsoft. Czy mamy się czym martwić w Polsce?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że obecnie w Polsce systemy infrastruktury informatycznej działają płynnie. 

Jak uczniowie Szkoły w Chmurze poradzili sobie z maturą? "Wyniki są dramatyczne"

Kilkanaście procent polskich maturzystów nie zdało egzaminu maturalnego. Jak poszło uczniom Szkoły w Chmurze? 

Coraz większa liczba dzieci ukraińskich w polskich szkołach

Od 1 września 2024 r. do polskich szkół może pójść między 20 tys. a 60 tys. ukraińskich dzieci - szacuje Paulina Chrostowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zdaniem nauczycieli największym wyzwaniem w edukacji uczniów z doświadczeniem migracji jest bariera językowa.

Ta substancja wydłużyła życie myszy ok. 25%, wyszczupliła i zmniejszyła podatność na nowotwory. Teraz testy na ludziach

Międzynarodowa grupa badaczy aktualnie testuje nowy lek hamujący interleukinę 11, który wydłuża życie myszy prawie o jedną czwartą. Nie wiadomo jeszcze jak działa on u ludzi, ale rozpoczęto pierwsze badania kliniczne - informuje tygodnik „Nature” - ukazujące się od 1869 r. jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych.

REKLAMA

Co czwarty uczeń nie zdał matury w tej szkole. A oceny końcowe były wysokie. MEN: kuratoria przyjrzą się jakości kształcenia

Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała 18 lipca 2024 r., że kuratoria przyjrzą się wynikom egzaminów maturalnych w Szkole w Chmurze oraz temu, jak mają się one do ocen końcowych uczniów. Oceny te były wyjątkowo wysokie i nie przekładają się na wyniki matur - dodała.

Co oznaczają tajemnicze paski na tubkach past do zębów?

Większość Polaków nie wie, co oznaczają kolorowe paski na tubkach past do zębów. Jakie informacje przekazuje klientowi kolor tajemniczego paska na tubce? Czy konsumenci mogą być wprowadzani w błąd? 

Coś takiego raz na 5-10 tysięcy lat: Asteroida przeleci bliżej Ziemi niż satelity geostacjonarne 13 kwietnia 2029 roku. ESA przyśpiesza misję Ramses

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przyspiesza realizację nowej misji o nazwie Ramses, która ma na celu dotarcie do asteroidy Apophis – podał portal Space.com. W 2029 r. obiekt będzie bardzo blisko Ziemi, bliżej niż satelity geostacjonarne. Asteroida nie zagraża jednak naszej planecie.

Rodzice coraz rzadziej szczepią swoje dzieci. Najnowsze dane WHO

Alarmujące dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wyszczepialność dzieci i młodzieży na świecie wciąż nie może odzyskać poziomu sprzed pandemii. 

REKLAMA

Blisko 5 tys. zgłoszeń związanych ze zdarzeniami atmosferycznymi

We wtorek i środę strażacy w całym kraju mieli ręce pełne roboty. Do godz. 6 odnotowano 4998 zgłoszeń związanych z pogodą. Obrażenia odniosły cztery osoby. 

Wojsko Polskie to trzecia armia NATO pod względem liczebności

Polska ma trzecią największą co do liczebności armię w NATO - przekazał szef BBN Jacek Siewiera, powołując się na dane zebrane przez NATO. Z szacunków Sojuszu wynika, że Wojsko Polskie z ponad 216 tys. żołnierzy to trzecia armia NATO - po USA i Turcji.

REKLAMA