Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obowiązki związane z identyfikacją odpadów komunalnych

Aleksandra Zagroba

Problematyka odpadów komunalnych z uwagi na coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące ich segregacji, a także koszty związane z ich wywozem stanowi bolączkę zarówno dla mieszkańców, jak i włodarzy gmin. Ci pierwsi są obarczani coraz wyższymi kosztami związanymi z wywozem odpadów liczonymi na różne, wzbudzające kontrowersje, sposoby. Natomiast gminy muszą się borykać nie tylko z niezadowoleniem mieszkańców, ale również z coraz to zmieniającymi się przepisami. Muszą zapewnić regularny wywóz odpadów w zależności od frakcji oraz w coraz większym procencie ich utylizację.

Zadania gminy

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) do zadań gminy należy zapewnienie selektywnego zbierania odpadków komunalnych obejmujących co najmniej papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady.

Rada gminy po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (dalej: regulamin), który jest aktem prawa miejscowego (art. 4 u.c.p.g.). Regulamin określa szczegółowe zasady selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej:

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady.

Worki i pojemniki - kolory, sposób opisania i przechowywania

W oparciu o art. 4a u.c.p.g. wydane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie określa kolory i sposób opisania pojemników lub worków na selektywnie zbierane odpady. Worki powinny być w jednolitym kolorze przypisanym do poszczególnych frakcji z odpowiednim napisem. tj.:

 • niebieski - „Papier”,
 • zielony - „Szkło”,
 • żółty - „Metale i tworzywa sztuczne”,
 • brązowy - „Bio”.

 

Jeśli zbiórka odpadów szklanych ma miejsce z podziałem na frakcje, to biały worek jest przeznaczony na szkło bezbarwne, a zielony na kolorowe.

Niezależnie od opakowania odpady zbiera się w sposób zapewniający zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem ich jakości, a worki niespełniające wymagań rozporządzenia mogą być używane do 30 czerwca 2022 r.

Z powyższych regulacji nie wynika, aby ustawodawca wskazywał, jakie odpady oraz w jakich sytuacjach powinny być zbierane do worków, a jakie do pojemników.

Zagadnienia regulowane regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Natomiast takie przepisy może ustalić regulamin. Stopień szczegółowości oraz obszerność tego aktu prawnego wynika ze specyfiki gminy. W miastach zazwyczaj worki dopuszczalne są jedynie w miejscach mniej zwartej zabudowy, a co do zasady preferowane są pojemniki na odpady.

Gminy wiejskie często pozostawiają dowolność właścicielom nieruchomości, czy korzystać z pojemników czy też worków. Zarówno pojemniki, jak i worki mogą być udostępnianie właścicielom nieruchomości przez podmiot zajmujący się selektywną zbiórką odpadów.

 

Regulamin może nakładać na właścicieli nieruchomości selektywną zbiórkę odpadów w szerszym zakresie niż przepisy u.c.p.g. Regulamin może dopuszczać zbieranie odpadów komunalnych w worki o określonej pojemości (np. od 80 do 120 l albo tylko w jednym czy dwóch wielkościach), minimalnej grubości, wykonane z konkretnego materiału, których kolorystyka powinna być zgodna z kolorystyką pojemników na odpady.

Z uwagi na jednorazowe użycie worków, jedynie pojemniki powinny mieć trwałe i widoczne oznaczenia wynikające z rozporządzenia i regulaminu. Powinno ono zawierać adres miejsca gromadzenia odpadów oraz nazwę i dane kontaktowe podmiotu obsługującego pojemnik. Gdy odpady zbierane są w workach, należy je zabezpieczyć przed wypadaniem np. poprzez zawiązanie w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów.

 

Regulamin może określać właściciele jakich nieruchomości mogą gromadzić odpady w workach (np. w zabudowie jednorodzinnej, domkach letniskowych oraz innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w których nie zamieszkują mieszkańcy).

Właściciele nieruchomości , którzy zbierają papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne w workach, mogą być zobowiązani do przechowywania worków w miejscu uniemożliwiającym ich uszkodzenie oraz zabezpieczenie odpadów przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.

Regulamin może dopuścić, w przypadku krótkotrwałego zwiększenia się ilości danego rodzaju odpadów (np. dla zabudowy jednorodzinnej), zbieranie nadwyżki w worki zamiast do pojemników.

Tak jak pojemniki, do których nie ma swobodnego dostępu, worki powinny być wystawione albo wieczorem poprzedniego dnia, albo rano w dniu odbioru przed nieruchomością. W regulaminie określona jest również częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji z uwzględnieniem ich rodzaju oraz specyfiki i wielkości odbiorcy.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W przypadku braku czy niewłaściwej segregacji śmieci obecnie obowiązuje zasada odpowiedzialności zbiorowej, gdy wielu mieszkańców korzysta ze wspólnych kontenerów na śmieci. W domach jednorodzinnych ten problem nie istnieje.

W związku z powyższym Sejm w dniu 8 lipca 2021 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta w dniu 21 sierpnia 2021 r. Większość jej przepisów weszła w życie 23 września 2021 r., a niektóre zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Z taką datą zaczną również obowiązywać zmiany dotyczące identyfikacji odpadów i możliwości indywidualnego oznakowania worków na śmieci.

Identyfikacja odpadów komunalnych

Celem zmian jest umożliwienie identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach, o ile ze strony właściciela nieruchomości będzie to technicznie możliwe.

 

W tym celu rada gminy, w drodze uchwały, może postanowić o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez:

 • właścicieli lokali w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali,
 • osoby, którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach wielolokalowych,
 • osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące lokale, lub
 • osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące lokale należące do spółdzielni mieszkaniowej.

 

Identyfikacja odpadów komunalnych ma zapewnić możliwość przypisania do poszczególnych lokali danej frakcji odpadów w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie mogły odczytać danych osobowych.

System segregacji odpadów komunalnych umożliwiający ich identyfikację pojawił się na jednym z osiedli w Ciechanowie, w którym korzystano z pojemników na poszczególne frakcje odpadów, które były otwierane przypisanym do danego lokalu kodem QR. Uniemożliwiono tym samym podrzucanie odpadów przez inne osoby. Śmieci dodatkowo były ważone, a na osiedlu został zainstalowany monitoring.

Uchwała rady gminy umożliwiająca identyfikację odpadów komunalnych może dotyczyć wszystkich albo określonych nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi. Zależne jest to i od tego, czy właściciele nieruchomości w uzgodnieniu z wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta (dalej: wójt) zapewnią techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach we wszystkich nieruchomościach zbudowanych budynkami wielolokalowymi albo na części tych nieruchomości.

 

Rada gminy podejmując uchwałę ma się kierować technicznymi możliwościami identyfikacji odpadów komunalnych w poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych, w tym:

 • liczbą lokali mieszkalnych w danym budynku wielolokalowym,
 • liczbą mieszkańców,
 • ilością odpadów wytwarzanych na danych nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi,
 • istniejącą infrastrukturą do gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

W przypadku podjęcia uchwały wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa składałaby deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały. Opłatę ponosiłaby, począwszy od miesiąca, w którym uchwała weszła w życie, jedynie za lokale nieobjęte uchwałą.

 

Dodatkowo w myśl uchwalonych zmian, rada gminy w regulaminie może wprowadzić obowiązek stosowania indywidualnego oznakowania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w sposób, który pozwoli na identyfikację:

 • właściciela nieruchomości, na której są wytwarzane odpady komunalne,

lub

 • w przypadku podjęcia uchwały przez właścicieli lokali w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, osób, którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach wielolokalowych, osób faktycznie zamieszkujących lub użytkujących te lokale lub osób faktycznie zamieszkujących lub użytkujących lokale należące do spółdzielni mieszkaniowej.

Podsumowanie

Mając na uwadze powyższą nowelizację, należy zauważyć następujące kwestie:

 • możliwość wprowadzenia identyfikacji odpadów komunalnych o charakterze fakultatywnym,
 • możliwość wprowadzenia identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach.

Należy również wskazać, że na właścicielach/użytkownikach/mieszkańcach - a nie jak dotychczas na spółdzielniach mieszkaniowych czy na wspólnotach - będą ciążyły wszelkie obowiązki o charakterze formalnym związane z odbiorem śmieci, w tym uiszczeniem opłat z tego tytułu, a nie tylko ich prawidłową segregacją.

Mając na uwadze, iż wspólnoty ani spółdzielnie nie będą podpisywać umów na odbiór odpadów komunalnych umożliwiających identyfikację, otwarta pozostaje kwestia sposobu gromadzenia i odbioru odpadów z domów wielolokalowych. Czy nadal i na jakich zasadach właściciele/użytkownicy/mieszkańcy będą mogli korzystać z dotychczas używanych miejsc pozostawiania odpadów komunalnych (komór czy altanek śmietnikowych)?

W jakich przypadkach wójt powinien podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z możliwością ich identyfikacji z właścicielem lokalu, a kiedy z użytkownikiem i mieszkańcem? Należy również zauważyć, że niezależnie od przyjętego rozwiązania technicznego nie wskazano, kto będzie zobowiązany do przygotowania wszelkiej infrastruktury technicznej w taki sposób, aby umożliwić techniczną możliwość identyfikacji odpadów komunalnych.

 

Podsumowując należy stwierdzić, że pewne rozwiązania będą wymagały doprecyzowania w praktyce, a inne być może korekt ze strony ustawodawcy.

🅒 🅟

 

Podstawa prawna

 • art. 3 ust. 2 pkt 5, 4 i 4a ustawy z 13 września 1994 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.),

 • ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1648),

 • art. 1a, art. 2 ust. 1-3 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (j.t. Dz.U z 2021 r. poz. 1048 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2021 r. poz. 906).

 

ALEKSANDRA ZAGROBA

radca prawny, procesualistka, autorka publikacji o tematyce prawnej

Monitor Prawa Ochrony Środowiska

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  30 lis 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dotacja oświatowa na 2,5-letniego przedszkolaka
  Czy dotacja oświatowa obejmuje 2,5-letniego przedszkolaka? Czy gmina przekazuje całą dotację, gdy dziecko zostaje przyjęte do przedszkola w trakcie miesiąca?
  Czy Omikron rozprzestrzenia się szybciej?
  Czy Omikron rozprzestrzenia się szybciej?
  COVID: Szczepienie najmłodszych dzieci w Polsce
  Szczepienie najmłodszych dzieci w Polsce szansą na uniknięcie zmory kwarantanny.
  Nabór wniosków „Dobry Start” do 30 listopada 2021 r.
  Tylko do końca listopada można składać wnioski o wypłatę szkolnej wyprawki w ramach programu "Dobry Start".
  Zakaz sprzedaży aut spalinowych w 2035 r.
  Wprowadzenie zakazu sprzedaży aut spalinowych w 2035 r. wymaga natychmiastowych działań prawnych.
  Jak zmieniło się życie w strefie stanu wyjątkowego? [PODCAST]
  Stan wyjątkowy. Działania pomocowe na rzecz uchodźców, mieszkańcy Podlasia podejmują już od września 2021. O tym, jakie są motywacje pomagających, ile ich to naprawdę kosztuje i jak zmieniła się codzienność w strefie stanu wyjątkowego w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) opowiada Joanna Łapińska z Białowiejskiej Akcji Humanitarnej. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".
  Whistleblowing – rejestr zgłoszeń
  Został mniej niż miesiąc do wdrożenia systemów dla sygnalistów przez podmioty prawne w sektorze publicznym, a więc i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty w sektorze prywatnym.
  Co buduje odporność na SARS-CoV-2
  Sprawdź co buduje odporność na SARS-CoV-2.
  Czy będzie kara dla pracodawcy za przymuszanie do szczepień
  Pracodawca nie zostanie ukarany za przymuszanie pracowników do szczepień.
  Program modernizacji służb mundurowych 2022-2025
  Projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji przyjęty przez Radę Ministrów.
  Zwalczanie dopingu w sporcie - zmiany
  Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, przedłożony przez ministra sportu i turystyki.
  Spółdzielcy chcą modyfikacji naliczania opłat za śmieci
  Spółdzielcy chcą modyfikacji naliczania opłat za śmieci. Nowa metoda powiązana jest z metrażem mieszkania.
  Coraz więcej młodych pacjentów z COVID-19
  Rośnie liczba młodych pacjentów, a także dzieci z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, a przebieg jest coraz cięższy.
  Szczepienia czy restrykcje - co lepiej chroni przed zakażeniem COVID-19
  Szczepienia lepiej chronią przed zakażeniem COVID-19 niż restrykcje.
  COVID-19: Trzecia dawka szczepionki wcześniej niż po pół roku
  Trzecia dawka szczepionki - kiedy, gdzie i dla kogo?
  Whistleblowing – regulamin przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia działań następczych
  Whistleblowing - regulamin. Został mniej niż miesiąc do wdrożenia systemów dla sygnalistów przez podmioty prawne w sektorze publicznym, a więc i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty w sektorze prywatnym. Pojawił się projekt ustawy. Coraz częściej pojawiają się zapytania ofertowe dotyczące regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.
  Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022
  Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.
  „Laboratoria Przyszłości” – termin składania wniosków przedłużony
  „Laboratoria Przyszłości” – termin składania wniosków przedłużony do 30 listopada!
  Wzmocnienie roli kuratora oświaty – projekt
  Wzmocnienie roli kuratora oświaty – projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów.
  Umowa o pracę to informacja publiczna
  Umowa o pracę - informacja publiczna. Treść umowy o pracę osoby pełniącej funkcję publiczną stanowi informację publiczną. Z takiej umowy mogą wynikać kwestie dotyczące dysponowania majątkiem publicznym oraz zasady działania danej jednostki, a te podlegają upublicznieniu. Nie oznacza to jednak wyłączenia ochrony prywatności. Organ zobowiązany jest do ustalenia, czy informacja nie narusza godności i intymności osoby, której dotyczy. Takie stanowisko wynika z orzeczenia NSA.
  Rekrutacja pracownika samorządowego
  Rekrutacja pracownika samorządowego stanowi spore wyzwanie dla współczesnych samorządów z uwagi na dużą konkurencję podmiotów prywatnych. Konkurencja na rynku pracy nie jest jednak jedynym problemem w procesie rekrutacji. Ciągle aktualna jest kwestia prawidłowości stosowania obowiązujących przepisów warunkujących proces zatrudnienia w jednostkach samorządowych.
  Budżet samorządu 2022 - planowanie krok po kroku
  Budżet samorządu 2022. W samorządach trwają prace nad projektem przyszłorocznych budżetów. Jak prawidłowo procedować budżet na 2022 rok, który będzie uwzględniał wskazówki resortu finansów oraz wszelkie zmiany w przepisach mające wpływ na kształtowanie budżetu w jednostkach sektora finansów publicznych - przedstawiamy krok po kroku.
  Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli Prawo o ruchu drogowym
  Sejm wprowadził poprawki do Prawa o ruchu drogowym, w tym zmianę zwiększającą limit na wsparcie budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich.
  Sejm przyjął część poprawek do noweli przepisów o opiece zdrowotnej po brexicie
  Sejm opowiedział się za częścią poprawek Senatu do noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, zakładającej m.in. możliwość korzystania z nich w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na podobnych zasadach, jak przed wyjściem tych krajów z UE.
  Wnioski dla Rudy Śląskiej z oceny wykonania Gminnego Programu Rewitalizacji
  Rozwój systemu komunikacji oraz sieci funkcjonalnych połączeń w mieście, rozwijanie miejsc spotkań mieszkańców czy działania na rzecz zatrzymania młodych ludzi – to wnioski z ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji obowiązującego w Rudzie Śląskiej od 2018 r.