Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obowiązki związane z identyfikacją odpadów komunalnych

Aleksandra Zagroba

Problematyka odpadów komunalnych z uwagi na coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące ich segregacji, a także koszty związane z ich wywozem stanowi bolączkę zarówno dla mieszkańców, jak i włodarzy gmin. Ci pierwsi są obarczani coraz wyższymi kosztami związanymi z wywozem odpadów liczonymi na różne, wzbudzające kontrowersje, sposoby. Natomiast gminy muszą się borykać nie tylko z niezadowoleniem mieszkańców, ale również z coraz to zmieniającymi się przepisami. Muszą zapewnić regularny wywóz odpadów w zależności od frakcji oraz w coraz większym procencie ich utylizację.

Zadania gminy

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) do zadań gminy należy zapewnienie selektywnego zbierania odpadków komunalnych obejmujących co najmniej papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady.

Rada gminy po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (dalej: regulamin), który jest aktem prawa miejscowego (art. 4 u.c.p.g.). Regulamin określa szczegółowe zasady selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej:

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady.

Worki i pojemniki - kolory, sposób opisania i przechowywania

W oparciu o art. 4a u.c.p.g. wydane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie określa kolory i sposób opisania pojemników lub worków na selektywnie zbierane odpady. Worki powinny być w jednolitym kolorze przypisanym do poszczególnych frakcji z odpowiednim napisem. tj.:

 • niebieski - „Papier”,
 • zielony - „Szkło”,
 • żółty - „Metale i tworzywa sztuczne”,
 • brązowy - „Bio”.

 

Jeśli zbiórka odpadów szklanych ma miejsce z podziałem na frakcje, to biały worek jest przeznaczony na szkło bezbarwne, a zielony na kolorowe.

Niezależnie od opakowania odpady zbiera się w sposób zapewniający zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem ich jakości, a worki niespełniające wymagań rozporządzenia mogą być używane do 30 czerwca 2022 r.

Z powyższych regulacji nie wynika, aby ustawodawca wskazywał, jakie odpady oraz w jakich sytuacjach powinny być zbierane do worków, a jakie do pojemników.

Zagadnienia regulowane regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Natomiast takie przepisy może ustalić regulamin. Stopień szczegółowości oraz obszerność tego aktu prawnego wynika ze specyfiki gminy. W miastach zazwyczaj worki dopuszczalne są jedynie w miejscach mniej zwartej zabudowy, a co do zasady preferowane są pojemniki na odpady.

Gminy wiejskie często pozostawiają dowolność właścicielom nieruchomości, czy korzystać z pojemników czy też worków. Zarówno pojemniki, jak i worki mogą być udostępnianie właścicielom nieruchomości przez podmiot zajmujący się selektywną zbiórką odpadów.

 

Regulamin może nakładać na właścicieli nieruchomości selektywną zbiórkę odpadów w szerszym zakresie niż przepisy u.c.p.g. Regulamin może dopuszczać zbieranie odpadów komunalnych w worki o określonej pojemości (np. od 80 do 120 l albo tylko w jednym czy dwóch wielkościach), minimalnej grubości, wykonane z konkretnego materiału, których kolorystyka powinna być zgodna z kolorystyką pojemników na odpady.

Z uwagi na jednorazowe użycie worków, jedynie pojemniki powinny mieć trwałe i widoczne oznaczenia wynikające z rozporządzenia i regulaminu. Powinno ono zawierać adres miejsca gromadzenia odpadów oraz nazwę i dane kontaktowe podmiotu obsługującego pojemnik. Gdy odpady zbierane są w workach, należy je zabezpieczyć przed wypadaniem np. poprzez zawiązanie w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów.

 

Regulamin może określać właściciele jakich nieruchomości mogą gromadzić odpady w workach (np. w zabudowie jednorodzinnej, domkach letniskowych oraz innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w których nie zamieszkują mieszkańcy).

Właściciele nieruchomości , którzy zbierają papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne w workach, mogą być zobowiązani do przechowywania worków w miejscu uniemożliwiającym ich uszkodzenie oraz zabezpieczenie odpadów przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.

Regulamin może dopuścić, w przypadku krótkotrwałego zwiększenia się ilości danego rodzaju odpadów (np. dla zabudowy jednorodzinnej), zbieranie nadwyżki w worki zamiast do pojemników.

Tak jak pojemniki, do których nie ma swobodnego dostępu, worki powinny być wystawione albo wieczorem poprzedniego dnia, albo rano w dniu odbioru przed nieruchomością. W regulaminie określona jest również częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji z uwzględnieniem ich rodzaju oraz specyfiki i wielkości odbiorcy.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W przypadku braku czy niewłaściwej segregacji śmieci obecnie obowiązuje zasada odpowiedzialności zbiorowej, gdy wielu mieszkańców korzysta ze wspólnych kontenerów na śmieci. W domach jednorodzinnych ten problem nie istnieje.

W związku z powyższym Sejm w dniu 8 lipca 2021 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta w dniu 21 sierpnia 2021 r. Większość jej przepisów weszła w życie 23 września 2021 r., a niektóre zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Z taką datą zaczną również obowiązywać zmiany dotyczące identyfikacji odpadów i możliwości indywidualnego oznakowania worków na śmieci.

Identyfikacja odpadów komunalnych

Celem zmian jest umożliwienie identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach, o ile ze strony właściciela nieruchomości będzie to technicznie możliwe.

 

W tym celu rada gminy, w drodze uchwały, może postanowić o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez:

 • właścicieli lokali w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali,
 • osoby, którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach wielolokalowych,
 • osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące lokale, lub
 • osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące lokale należące do spółdzielni mieszkaniowej.

 

Identyfikacja odpadów komunalnych ma zapewnić możliwość przypisania do poszczególnych lokali danej frakcji odpadów w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie mogły odczytać danych osobowych.

System segregacji odpadów komunalnych umożliwiający ich identyfikację pojawił się na jednym z osiedli w Ciechanowie, w którym korzystano z pojemników na poszczególne frakcje odpadów, które były otwierane przypisanym do danego lokalu kodem QR. Uniemożliwiono tym samym podrzucanie odpadów przez inne osoby. Śmieci dodatkowo były ważone, a na osiedlu został zainstalowany monitoring.

Uchwała rady gminy umożliwiająca identyfikację odpadów komunalnych może dotyczyć wszystkich albo określonych nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi. Zależne jest to i od tego, czy właściciele nieruchomości w uzgodnieniu z wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta (dalej: wójt) zapewnią techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach we wszystkich nieruchomościach zbudowanych budynkami wielolokalowymi albo na części tych nieruchomości.

 

Rada gminy podejmując uchwałę ma się kierować technicznymi możliwościami identyfikacji odpadów komunalnych w poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych, w tym:

 • liczbą lokali mieszkalnych w danym budynku wielolokalowym,
 • liczbą mieszkańców,
 • ilością odpadów wytwarzanych na danych nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi,
 • istniejącą infrastrukturą do gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

W przypadku podjęcia uchwały wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa składałaby deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały. Opłatę ponosiłaby, począwszy od miesiąca, w którym uchwała weszła w życie, jedynie za lokale nieobjęte uchwałą.

 

Dodatkowo w myśl uchwalonych zmian, rada gminy w regulaminie może wprowadzić obowiązek stosowania indywidualnego oznakowania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w sposób, który pozwoli na identyfikację:

 • właściciela nieruchomości, na której są wytwarzane odpady komunalne,

lub

 • w przypadku podjęcia uchwały przez właścicieli lokali w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, osób, którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach wielolokalowych, osób faktycznie zamieszkujących lub użytkujących te lokale lub osób faktycznie zamieszkujących lub użytkujących lokale należące do spółdzielni mieszkaniowej.

Podsumowanie

Mając na uwadze powyższą nowelizację, należy zauważyć następujące kwestie:

 • możliwość wprowadzenia identyfikacji odpadów komunalnych o charakterze fakultatywnym,
 • możliwość wprowadzenia identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach.

Należy również wskazać, że na właścicielach/użytkownikach/mieszkańcach - a nie jak dotychczas na spółdzielniach mieszkaniowych czy na wspólnotach - będą ciążyły wszelkie obowiązki o charakterze formalnym związane z odbiorem śmieci, w tym uiszczeniem opłat z tego tytułu, a nie tylko ich prawidłową segregacją.

Mając na uwadze, iż wspólnoty ani spółdzielnie nie będą podpisywać umów na odbiór odpadów komunalnych umożliwiających identyfikację, otwarta pozostaje kwestia sposobu gromadzenia i odbioru odpadów z domów wielolokalowych. Czy nadal i na jakich zasadach właściciele/użytkownicy/mieszkańcy będą mogli korzystać z dotychczas używanych miejsc pozostawiania odpadów komunalnych (komór czy altanek śmietnikowych)?

W jakich przypadkach wójt powinien podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z możliwością ich identyfikacji z właścicielem lokalu, a kiedy z użytkownikiem i mieszkańcem? Należy również zauważyć, że niezależnie od przyjętego rozwiązania technicznego nie wskazano, kto będzie zobowiązany do przygotowania wszelkiej infrastruktury technicznej w taki sposób, aby umożliwić techniczną możliwość identyfikacji odpadów komunalnych.

 

Podsumowując należy stwierdzić, że pewne rozwiązania będą wymagały doprecyzowania w praktyce, a inne być może korekt ze strony ustawodawcy.

🅒 🅟

 

Podstawa prawna

 • art. 3 ust. 2 pkt 5, 4 i 4a ustawy z 13 września 1994 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.),

 • ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1648),

 • art. 1a, art. 2 ust. 1-3 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (j.t. Dz.U z 2021 r. poz. 1048 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2021 r. poz. 906).

 

ALEKSANDRA ZAGROBA

radca prawny, procesualistka, autorka publikacji o tematyce prawnej

Monitor Prawa Ochrony Środowiska

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wdówik: Świadczenie wspierające 3176 zł będzie można łączyć z rentą socjalną albo zasiłkiem pielęgnacyjnym

Dla osób z najcięższą niepełnosprawność będziemy kierować dodatkowe świadczenie równe 200 proc. renty socjalnej, czyli 3176 zł. To działanie w ramach skali opartej o narzędzia międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania ICF - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

MRiPS: Badania psychiatryczne pacjenta DPS. Czy można trafić do DPS bez swojej zgody?

Niedopuszczalne jest przyjmowanie i przebywanie w placówkach zapewniających całodobową opiekę osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku, bez wyrażenia przez te osoby świadomej zgody – wyjaśnił resort rodziny i polityki społecznej.

Wiceminister Szwed: 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy

W tym roku przekażemy łącznie ponad 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy - czyli ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - poinformował we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Rolniku! W tym roku nie tylko dopłaty. Możesz złożyć osobny wniosek o pieniądze na ekoschematy

Podstawowy termin składania wniosków upłynie 15 maja 2023 r. Jeżeli rolnik złoży wniosek po tym terminie, jednak nie później niż do 9 czerwca 2023 r. jego dopłata zostanie pomniejszona o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Pierwszy stały garnizon US Army w Polsce od 21 marca 2023 r. "Camp Kościuszko"

We wtorek 21 marca 2023 r. w poznańskim "Camp Kościuszko" odbędzie się uroczystość przekształcenia Regionalnej Grupy Wsparcia w Garnizon Sił Zbrojnych US Army w Polsce. Jak podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie to pierwszy stały garnizon wojsk amerykańskich w Polsce. 

Nowe świadczenie wspierające 3176,88 zł dla niepełnosprawnych. Czy trzeba zrezygnować z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

Od 1 stycznia 2024 r. osoba niepełnosprawna może otrzymać świadczenie wspierające w kwocie dwa razy większej niż renta socjalna.  Na dziś jest to 3176,88 zł brutto. Czy skorzystanie z niego wymaga rezygnacji z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

Jak rozliczyć składkę zdrowotną za 2022 r. w ZUS RCA [nowy wzór od 1 maja 2023 r.]

W 2023 r. po raz pierwszy masz obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Rozliczenie roczne przekazujesz w dokumencie za kwiecień 2023 roku

Jak często Polacy myją zęby? Sytuacja nie wygląda najlepiej

Jak często Polacy myją zęby?  Z najnowszego badania opinii społecznej wynika, że blisko 60% Polaków myje zęby dwa razy dziennie, a niecałe 20% robi to tylko raz. Z kolei ponad 11% ankietowanych sięga po szczoteczkę trzy razy w ciągu dnia, a niespełna 3% – częściej. Tylko nieco ponad 2% czyści zęby po każdym posiłku. Sondaż pokazuje też, że blisko 3% ankietowanych nie szczotkuje ich codziennie. Brakuje polityki profilaktycznej. 

Co to jest wyspa ciepła w miastach? [wywiad]

W miastach powstają tzw. wyspy ciepła, które - w połączeniu z falami upałów - dla wielu mogą być niebezpieczne. Aby sprawdzić, jak zmiany klimatu wpływają na miasta, Polska Agencja Kosmiczna zleciła wykonanie analizy wysp ciepła dla pięciu dużych polskich miast - mówi Jolanta Orlińska z POLSA.

Nowy wzór ZUS DRA w PDF dla rozliczenia składki zdrowotnej od 1 maja 2023 r. [zasady ogólne, ryczałt, podatek liniowy]

Do rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 r. wypełnia się blok XII nowego wzoru ZUS DRA. Formularz jest już opublikowany, ale obowiązuje od 1 maja 2023 r.

ZUS ZSWA do 31 marca 2023 r. Poradnik ZUS [PDF do ściągnięcia]

31 marca 2023 r. upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA – Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2022 rok.

Nowelizacja Kodeksu wyborczego - Dz.U. poz. 497 [Centralny Rejestr Wyborców]

Bezpłatne przewozy dla wyborców w gminach bez publicznego transportu, powstanie Centralnego Rejestru Wyborców, zmiany w zasadach nagrywania prac obwodowej komisji wyborczej.

Skierowanie do sanatorium w formie elektronicznej od 17 marca 2023 r.

Od piątku, 17 marca, działa e-skierowanie do sanatorium. Przyszły kuracjusz będzie mógł śledzić na Internetowym Koncie Pacjenta, na jakim etapie przetwarzania jest jego e-skierowanie - informuje Centrum e-Zdrowia

Darowizna na krwiodawstwo

Honorowy dawca krwi może skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym za 2022 r. Limit darowizn wynosi 6% dochodu/przychodu.

MRiPS: 3176,88 zł świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych. Potrzebne orzeczenie od wojewódzkiego zespołu orzeczniczego

Od 1 stycznia 2024 r. rząd wprowadzi nowy system pomocy osobom niepełnosprawnym. Będą trzy poziomy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Na najwyższym osoba niepełnosprawna otrzyma dwukrotność obecnej renty socjalnej, czyli 3176,88 zł brutto.

Tabletka, kapsułka, czopek, globulka, syrop, zawiesina. Dlaczego lekarstwa mają różną postać?

Z jakiego powodu lekarstwo jest produkowane w formie tabletki, kapsułki, czopka, syropu? Wyjaśniają to farmaceuci z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w opublikowanym na YouToube filmie "Tabletka tabletce nierówna - czyli o nowoczesnych postaciach leku". 

Zmiany w umundurowaniu policjantów w 2023 r. Nowy rodzaj spodni ochronnych. Normy dla ubioru ćwiczebnego

Zostaną wprowadzone spodnie ochronne, które wraz z kurtką ochronną będą stanowiły ubiór przeznaczony dla policjantów oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego [2023 r. i 2024 r., wymogi, podstawa programowa, rozporządzenie]
Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty w 2023 r. i 2024 r.

Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty w 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki [wymogi, rozporządzenie]

Jakie są wymagania dla egzaminu ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024?

Nowe zasady wypłaty ekwiwalentu dla strażaków OSP [Nowelizacja, zmiany]

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą m.in. możliwości wypłacania ekwiwalentu kandydatom na strażaków OSP uczestniczącym w szkoleniu podstawowym. Będą też nowe zasady naliczania ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej.

P. Czarnek: Chcesz być lekarzem? Idź na studia. Będą miejsca. Potrzebujemy 60 000 lekarzy

Min. Czarnek: zwiększamy liczbę osób studiujących na kierunku lekarskim.

Minister P. Czarnek do rodziców: nie dezerterujcie z waszych obowiązków wychowawczych [wywiad]

Dzieci rodzą się w rodzinie i ich kondycja - również moralna - zależy od kondycji moralnej rodziny – powiedział PAP szef MEiN Przemysław Czarnek odnosząc się do ostatnich przypadków agresji młodych ludzi wobec rówieśników. I zaapelował: nie możemy dezerterować z naszych obowiązków wychowawczych.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego [wymogi, lektury, rozporządzenie]

Jakie są wymagania dla egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024?

OpenAI: nowy GPT-4 zda egzamin prawniczy. Czy za 10 lat zastąpi prawnika, księgową, programistę, dziennikarza?

Firma OpenAI zaprezentowała najnowszą wersję swojego modelu sztucznej inteligencji, GPT-4. Model językowy ma być m.in. zdolny do zdania egzaminu prawniczego z bardzo dobrym wynikiem i udzielać bardziej poprawnych odpowiedzi niż jego poprzednie wersje, takie jak GPT-3 i ChatGPT. Microsoft poinformował, że na nowym systemie oparł swoją wyszukiwarkę Bing.