REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wydatki strukturalne w instytucjach kultury

Ewa Susiec
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Wiele wątpliwości i problemów dotyczących wydatków strukturalnych mają również instytucje kultury. Właściwe kwalifikowanie jest podstawą prawidłowego sporządzenia sprawozdania Rb-WS. Wskazujemy, jakie wydatki kwalifikować jako strukturalne oraz których do nich nie należy zaliczać.

Niezależnie od podanych propozycji zakwalifikowania wydatków do odpowiednich kodów klasyfikacji wydatków strukturalnych należy mieć na uwadze zasadę, że w sytuacji gdy dany wydatek stanowi element projektu realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej i integralną część projektu – powinien zostać zaklasyfikowany do tego kodu, w ramach którego realizowany jest projekt.

REKLAMA

REKLAMA

Prawidłowo sporządzone sprawozdanie Rb-WS dana instytucja kultury przesyła do 31 marca bieżącego roku do jednostki nadrzędnej sporządzającej sprawozdanie łączne/zbiorcze. O szczegółowości sporządzania sprawozdania jednostkowego Rb-WS przez instytucje kultury decyduje jednostka nadrzędna sporządzająca sprawozdanie zbiorcze – czy ma być ono sporządzone w złotówkach, czy w tysiącach złotych. Jest to spowodowane tym, że zdarzają się przypadki łączenia sprawozdań sporządzanych w złotówkach i w tysiącach złotych, co powoduje konieczność dokonania korekty.

W sprawozdaniu Rb-WS wykazuje się wydatki poniesione z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji jednostki. Są to: środki budżetowe, środki własne, dotacje, pożyczki, kredyty i inne (np. środki uzyskane od jednostek samorządu terytorialnego czy Narodowego Centrum Kultury, darowizny, środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach itp.).

Wymienione kody odnoszą się do instytucji kultury i w dalszej części artykułu będą podawane jedynie ich numery:

Kod 10. Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kod 11. Technologie informacyjne i komunikacyjne TIK (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.)

Kod 13. Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.)

Kod 47. Jakość powietrza

Kod 58. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Kod 59. Rozwój infrastruktury kultury

Kod 60. Inne wsparcie dla poprawy usług w zakresie kultury

Kod 81. Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem instytucji kultury

Wydatki na zakup materiałów biurowych, a także na sfinansowanie innych kosztów związanych z funkcjonowaniem instytucji, np. wydatki ponoszone w związku z opłatami, konserwacja, koszt wystaw, nie są wydatkami strukturalnymi. Są to wydatki bieżące służące zapewnieniu możliwości podstawowego funkcjonowania instytucji, chyba że ściśle wiążą się z realizacją projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej i są w ramach tego projektu finansowane. W tej sytuacji współfinansowanie (o czym świadczy czwarta cyfra paragrafu 9) zakupu materiałów biurowych czy też inne koszty związane z realizacją projektu powinny zostać potraktowane jako część całkowitych wydatków związanych z realizacją projektu i zaklasyfikowane zgodnie z kodem kategorii klasyfikacji wydatków strukturalnych, określonym w projekcie.

Wydatki na zakup książek do biblioteki publicznej

Wydatki na zakup książek do biblioteki publicznej na uzupełnienie księgozbioru, w tym np. na zakup nowości wydawniczych w ramach programu promocji czytelnictwa i rozwoju księgozbiorów bibliotek – z zasady nie są uznawane za strukturalne. Wyjątkowo uzupełnienie/zakup księgozbioru może być uznane za wydatek strukturalny, jeśli stanowiło element projektu inwestycyjnego, tj. budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji i remontu instytucji kultury (w tym biblioteki). Wydatek ten klasyfikuje się w kodzie 59. Ponadto w bibliotekach publicznych, podobnie jak w innych obiektach publicznej infrastruktury kultury, wydatkami strukturalnymi mogą być wydatki na zakup wyposażenia związanego z wprowadzeniem nowoczesnych technik przekazu i ekspozycji, umożliwiających interaktywną prezentację oferty kulturalnej, klasyfikowane w kodzie 59.

Wydatki na cele informatyczne

REKLAMA

Wydatki ponoszone na tworzenie, budowę lub modernizację publicznych punktów dostępu do usług elektronicznych oraz Internetu (pasywnych, aktywnych – w formie telecentrów, pośrednich – PIAP-ów, Hot-Spotów) umieszczonych w obiektach publicznie dostępnych: bibliotekach publicznych, domach kultury, itp. (z połączeniem szerokopasmowym) oraz oprogramowanie użytkowe, komputery i urządzenia sieciowe oraz inny sprzęt niezbędny do realizacji projektu, budynek/lokal wraz z wyposażeniem niezbędnym do realizacji projektu należy ujmować w kodzie 10.

Wydatki poniesione na realizację projektów pozyskania lub/i przełożenia treści zasobów informacyjnych oraz danych: tekstowych, graficznych (np. map) i/lub audiowizualnych dostępnych w formie analogowej na formę cyfrową, w tym digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym obiektów muzealnych (również digitalizacja 3D), zasobów bibliotecznych i archiwalnych (tworzenie baz danych zasobów cyfrowych), w tym także budowa, zakup lub rozbudowa systemów digitalizacji oraz budowa platform dystrybucji treści cyfrowych, należy wpisywać w kodzie 11.

W kodzie 13 należy umieszczać wydatki poniesione na tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji. Wydatki związane z rozwojem regionalnych zasobów cyfrowych promujących turystykę i kulturę regionu, tj. cyfrowe zasoby biblioteczne i archiwalne, zasoby wirtualnych muzeów, systemy informacji turystycznej i kulturalnej oraz usług elektronicznych w zakresie kultury i turystyki (e-Kultura, e-Turystyka). Zalicza się tu także wydatki na zakup i wdrożenie systemów bezpiecznego świadczenia usług elektronicznych oraz wdrożenie podpisu elektronicznego. Wydatki poniesione na zakup/wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz inwestycje w usługi lub aplikacje dla obywateli, w tym usprawnienie informatyczne działalności służb publicznych w zakresie użyteczności publicznej, także wpisuje się w tym kodzie.

Czytaj także: Polityka kulturalna miast rozwija gospodarkę>>

Termomodernizacja

W kodzie 47 dana instytucja kultury powinna umieścić wydatki poniesione na termomodernizację wraz z wymianą wyposażenia obiektu na energooszczędne (w tym zmiana źródeł wytwarzania energii w celu ograniczenia tzw. niskiej emisji) – potwierdzona bilansem cieplnym.

Prace pielęgnacyjne

Wydatki ponoszone na prowadzenie prac pielęgnacyjnych na terenie cmentarza będącego obiektem czy też zespołem zabytkowym są wydatkami strukturalnymi z następującym zastrzeżeniem: wydatki, które są ponoszone na prace związane z zachowaniem tego obiektu lub zabezpieczeniem go przed zagrożeniami, jakie mogą się na tym obiekcie pojawić (np. konserwacja nagrobków, renowacja ogrodzenia, oświetlenia, ewentualnie monitoring, zabezpieczanie zabytkowego drzewostanu itp.), są wydatkami strukturalnymi i należy je zaklasyfikować do kodu 58. Nie będą w tym przypadku wydatkami strukturalnymi wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tego cmentarza (np. uprzątanie i wywóz śmieci, liści, naprawa chodniczków dla pieszych, regularne przycinanie – czyszczenie drzewostanu itp.).

W kodzie 58 należy umieścić także wydatki poniesione na usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych; monitoring i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń.

Wydatki poniesione na rewitalizację, konserwację, renowację, rewaloryzację, modernizację, adaptację, wyposażenie, zabezpieczenie przed zniszczeniem, kradzieżą historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem (z zachowaniem pełnionych przez nie dotychczas funkcji kulturalnych lub nadaniem takich funkcji), w tym:

• obiektów sakralnych,

• zespołów fortyfikacyjnych,

• budowli i zespołów obronnych,

• parków zabytkowych,

• obiektów poprzemysłowych,

także ujmujemy w kodzie 58.

Inwestycje w infrastrukturę kultury

Wydatki poniesione na budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację, remont oraz wyposażenie obiektów publicznej infrastruktury kultury przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze (przede wszystkim sale koncertowe i wystawowe, muzea, teatry, ośrodki i centra kultury, biblioteki publiczne, amfiteatry, inne obiekty i otwarte przestrzenie służące celom kulturalnym itp.) oraz zagospodarowanie ich otoczenia są ujmowane w kodzie 59. Umieszcza się tu także wydatki związane z robotami budowlanymi i modernizacją infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych), a także poniesione na monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury na wypadek zagrożeń.

Czytaj także: Samorządowa walka o tytuł ESK 2016 nabiera tempa>>

Wydatki na poprawę usług w zakresie kultury

W kodzie 60 wpisujemy wydatki poniesione na organizację imprez kulturalnych o znaczeniu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym, a zwłaszcza festiwale, targi w obrębie sfery kultury, wystawy i przeglądy form artystycznych. Do wydatków strukturalnych w tym kodzie zaliczamy także wydatki na ulotki, foldery reklamujące i informujące o imprezie, ogłoszenia w prasie i telewizji. Będzie to także budowa strony internetowej, na której będzie pokazana wystawa zorganizowana przez instytucję kultury.

Wydatki ponoszone na wspieranie imprez cyklicznych wpisujemy wyłącznie w przypadkach, gdy stanowią nową lub poszerzoną ofertę.

PRZYKŁAD

Gminny ośrodek kultury był współorganizatorem imprezy lokalnej „Obchody 150 rocznicy otrzymania praw miejskich przez miasto ....”. W związku z tym poniósł koszty m.in. na wynajęcie orkiestry, przygotowanie przedstawienia wraz z pokazem tańców i występem zespołu wokalnego, organizację wystawy, zakup materiałów pirotechnicznych (sztuczne ognie), wydrukowanie ulotek, folderów reklamowych, itp. Wydatki te są zaliczane do strukturalnych i należy umieścić je w kodzie 60.

PRZYKŁAD

Gminny ośrodek kultury zorganizował Gminne Dożynki. Koszty związane z organizacją tej imprezy nie stanowią wydatku strukturalnego, gdyż jest to uroczystość cykliczna, powtarzana co roku.

Wydatki na szkolenia

Doszkalanie i dokształcanie kadr jest działaniem wpisującym się w kod 81. Należy tu ująć wydatki poniesione na działania mające na celu wzmocnienie potencjału administracji, w tym podniesienie kompetencji kadr – poprzez szkolenia generalne i specjalistyczne. Zaliczamy tu wydatki na różne formy szkolenia i dokształcania pracowników (stacjonarne i na odległość), w tym m.in. studia, studia podyplomowe, kursy, szkolenia, wizyty studyjne – czyli wszystkie formy dokształcania mające na celu podniesienie jakości i zwiększenie dostępności świadczonych usług publicznych. Jeżeli w związku ze szkoleniami zostały poniesione wydatki na przejazd osób szkolonych i ewentualnie zakwaterowanie ich na czas szkolenia (koszt delegacji) – należy je uwzględnić w łącznych wydatkach na szkolenia. Do szkoleń nie zaliczamy szkoleń BHP.

Do kodu 81 zalicza się także wydatki ponoszone na realizację projektów promujących idee m.in.:

• partnerstwa publiczno-prywatnego,

• turystyki wiejskiej,

• finansowania, mecenatu, sponsoringu i promocji przedsięwzięć kulturalnych,

• produktów turystycznych.

PRZYKŁAD

Księgowa gminnej biblioteki publicznej uczestniczyła w szkoleniu nt. Ewidencji wydatków strukturalnych. Koszt szkolenia to 200 zł (§ 4700), koszty dojazdu – 150 zł (§ 4410). W kodzie 81 należy wykazać kwotę 350 zł.

PRZYKŁAD

Ośrodek Kultury zorganizował szkolenie dla twórców ludowych powiatu. Szkolenie jest częścią projektu „Przedsiębiorczość w kulturze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowity koszt organizacji szkolenia wyniósł 10 000 zł. Współfinansowanie unijne wyniosło 8500 zł, natomiast środki własne – 1500 zł. W kodzie 81 należy wykazać kwotę 1500 zł.

Ewa Susiec

 

Podstawy prawne

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 209, poz. 1511)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 261)

• Dokument „Klasyfikacja wydatków strukturalnych – Przykłady typów projektów według kodów klasyfikacji i obszarów tematycznych” z 10 marca 2009 r.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rządowi brakuje pieniędzy na służby: Policję, SG, PSP i SOP. Co z programem modernizacyjnym?

Cały czas mamy sytuację niepełnego pokrycia w budżecie wydatków na służby (chodzi o Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa) - poinformował 23 lipca 2024 r. podczas sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Dodał, że w najbliższym czasie przedstawione zostaną propozycje na kolejne lata.

Ponad 854 mln zł na Sejm w 2025 r. Podwyżki wynagrodzeń dla posłów i wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu. Większe ryczałty na biura poselskie

Budżet Kancelarii Sejmu na 2025 r. ma wynieść 854 mln 258 tys. zł - to ponad 80 mln więcej niż w 2024 roku. W dniu 23 lipca 2024 r. sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Sejmu na 2025 rok. Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki poinformował, że w 2025 roku nastąpi wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu a także posłów.

Zmiany w finansowaniu ochotniczych straży pożarnych. Znamy plany ministerstwa

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał, że w resorcie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia ws. przyznawania rekompensaty pieniężnej oraz wyrównania do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej.

Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych wchodzą w życie 1 sierpnia 2024 r. Pensje od 4000 zł do 6200 zł

1 sierpnia wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ale na wyższe pensje można liczyć przy pensjach należnych od 1 lipca. 

REKLAMA

Polaków ubywa, takie są fakty. Dane GUS pokazują co się dzieje, jest coraz gorzej

Polaków jest coraz mniej. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o prawie 130 tys. osób. Spadek liczby ludności zanotowano w 14 województwach i w 270 powiatach. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Tragiczne dane z weekendu - wypadki i utonięcia

Statystyki z minionego weekendu są zatrważające. W niedzielę w pięciu wypadkach śmiertelnych zginęło 5 osób, łącznie w weekend zginęło 11 osób. 17 osób utonęło.

Nie żartuj, że masz bombę w walizce, nie zostawiaj bagażu bez opieki. Mandaty są surowe

Pozostawienie na lotnisku bagaży bez opieki staje się plagą. Straż Graniczna od początku czerwca interweniowała już 125 razy. Nałożono mandaty na łączna kwotę 11 tys. zł.

Globalna awaria systemów Microsoft. Czy mamy się czym martwić w Polsce?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że obecnie w Polsce systemy infrastruktury informatycznej działają płynnie. 

REKLAMA

Jak uczniowie Szkoły w Chmurze poradzili sobie z maturą? "Wyniki są dramatyczne"

Kilkanaście procent polskich maturzystów nie zdało egzaminu maturalnego. Jak poszło uczniom Szkoły w Chmurze? 

Coraz większa liczba dzieci ukraińskich w polskich szkołach

Od 1 września 2024 r. do polskich szkół może pójść między 20 tys. a 60 tys. ukraińskich dzieci - szacuje Paulina Chrostowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zdaniem nauczycieli największym wyzwaniem w edukacji uczniów z doświadczeniem migracji jest bariera językowa.

REKLAMA