| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Kultura > Wydatki strukturalne w instytucjach kultury

Wydatki strukturalne w instytucjach kultury

Wiele wątpliwości i problemów dotyczących wydatków strukturalnych mają również instytucje kultury. Właściwe kwalifikowanie jest podstawą prawidłowego sporządzenia sprawozdania Rb-WS. Wskazujemy, jakie wydatki kwalifikować jako strukturalne oraz których do nich nie należy zaliczać.

Niezależnie od podanych propozycji zakwalifikowania wydatków do odpowiednich kodów klasyfikacji wydatków strukturalnych należy mieć na uwadze zasadę, że w sytuacji gdy dany wydatek stanowi element projektu realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej i integralną część projektu – powinien zostać zaklasyfikowany do tego kodu, w ramach którego realizowany jest projekt.

Prawidłowo sporządzone sprawozdanie Rb-WS dana instytucja kultury przesyła do 31 marca bieżącego roku do jednostki nadrzędnej sporządzającej sprawozdanie łączne/zbiorcze. O szczegółowości sporządzania sprawozdania jednostkowego Rb-WS przez instytucje kultury decyduje jednostka nadrzędna sporządzająca sprawozdanie zbiorcze – czy ma być ono sporządzone w złotówkach, czy w tysiącach złotych. Jest to spowodowane tym, że zdarzają się przypadki łączenia sprawozdań sporządzanych w złotówkach i w tysiącach złotych, co powoduje konieczność dokonania korekty.

W sprawozdaniu Rb-WS wykazuje się wydatki poniesione z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji jednostki. Są to: środki budżetowe, środki własne, dotacje, pożyczki, kredyty i inne (np. środki uzyskane od jednostek samorządu terytorialnego czy Narodowego Centrum Kultury, darowizny, środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach itp.).

Wymienione kody odnoszą się do instytucji kultury i w dalszej części artykułu będą podawane jedynie ich numery:

Kod 10. Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Kod 11. Technologie informacyjne i komunikacyjne TIK (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.)

Kod 13. Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.)

Kod 47. Jakość powietrza

Kod 58. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Kod 59. Rozwój infrastruktury kultury

Kod 60. Inne wsparcie dla poprawy usług w zakresie kultury

Kod 81. Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem instytucji kultury

Wydatki na zakup materiałów biurowych, a także na sfinansowanie innych kosztów związanych z funkcjonowaniem instytucji, np. wydatki ponoszone w związku z opłatami, konserwacja, koszt wystaw, nie są wydatkami strukturalnymi. Są to wydatki bieżące służące zapewnieniu możliwości podstawowego funkcjonowania instytucji, chyba że ściśle wiążą się z realizacją projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej i są w ramach tego projektu finansowane. W tej sytuacji współfinansowanie (o czym świadczy czwarta cyfra paragrafu 9) zakupu materiałów biurowych czy też inne koszty związane z realizacją projektu powinny zostać potraktowane jako część całkowitych wydatków związanych z realizacją projektu i zaklasyfikowane zgodnie z kodem kategorii klasyfikacji wydatków strukturalnych, określonym w projekcie.

Wydatki na zakup książek do biblioteki publicznej

Wydatki na zakup książek do biblioteki publicznej na uzupełnienie księgozbioru, w tym np. na zakup nowości wydawniczych w ramach programu promocji czytelnictwa i rozwoju księgozbiorów bibliotek – z zasady nie są uznawane za strukturalne. Wyjątkowo uzupełnienie/zakup księgozbioru może być uznane za wydatek strukturalny, jeśli stanowiło element projektu inwestycyjnego, tj. budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji i remontu instytucji kultury (w tym biblioteki). Wydatek ten klasyfikuje się w kodzie 59. Ponadto w bibliotekach publicznych, podobnie jak w innych obiektach publicznej infrastruktury kultury, wydatkami strukturalnymi mogą być wydatki na zakup wyposażenia związanego z wprowadzeniem nowoczesnych technik przekazu i ekspozycji, umożliwiających interaktywną prezentację oferty kulturalnej, klasyfikowane w kodzie 59.

Wydatki na cele informatyczne

Wydatki ponoszone na tworzenie, budowę lub modernizację publicznych punktów dostępu do usług elektronicznych oraz Internetu (pasywnych, aktywnych – w formie telecentrów, pośrednich – PIAP-ów, Hot-Spotów) umieszczonych w obiektach publicznie dostępnych: bibliotekach publicznych, domach kultury, itp. (z połączeniem szerokopasmowym) oraz oprogramowanie użytkowe, komputery i urządzenia sieciowe oraz inny sprzęt niezbędny do realizacji projektu, budynek/lokal wraz z wyposażeniem niezbędnym do realizacji projektu należy ujmować w kodzie 10.

Wydatki poniesione na realizację projektów pozyskania lub/i przełożenia treści zasobów informacyjnych oraz danych: tekstowych, graficznych (np. map) i/lub audiowizualnych dostępnych w formie analogowej na formę cyfrową, w tym digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym obiektów muzealnych (również digitalizacja 3D), zasobów bibliotecznych i archiwalnych (tworzenie baz danych zasobów cyfrowych), w tym także budowa, zakup lub rozbudowa systemów digitalizacji oraz budowa platform dystrybucji treści cyfrowych, należy wpisywać w kodzie 11.

W kodzie 13 należy umieszczać wydatki poniesione na tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji. Wydatki związane z rozwojem regionalnych zasobów cyfrowych promujących turystykę i kulturę regionu, tj. cyfrowe zasoby biblioteczne i archiwalne, zasoby wirtualnych muzeów, systemy informacji turystycznej i kulturalnej oraz usług elektronicznych w zakresie kultury i turystyki (e-Kultura, e-Turystyka). Zalicza się tu także wydatki na zakup i wdrożenie systemów bezpiecznego świadczenia usług elektronicznych oraz wdrożenie podpisu elektronicznego. Wydatki poniesione na zakup/wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz inwestycje w usługi lub aplikacje dla obywateli, w tym usprawnienie informatyczne działalności służb publicznych w zakresie użyteczności publicznej, także wpisuje się w tym kodzie.

Czytaj także: Polityka kulturalna miast rozwija gospodarkę>>

Termomodernizacja

W kodzie 47 dana instytucja kultury powinna umieścić wydatki poniesione na termomodernizację wraz z wymianą wyposażenia obiektu na energooszczędne (w tym zmiana źródeł wytwarzania energii w celu ograniczenia tzw. niskiej emisji) – potwierdzona bilansem cieplnym.

Prace pielęgnacyjne

Wydatki ponoszone na prowadzenie prac pielęgnacyjnych na terenie cmentarza będącego obiektem czy też zespołem zabytkowym są wydatkami strukturalnymi z następującym zastrzeżeniem: wydatki, które są ponoszone na prace związane z zachowaniem tego obiektu lub zabezpieczeniem go przed zagrożeniami, jakie mogą się na tym obiekcie pojawić (np. konserwacja nagrobków, renowacja ogrodzenia, oświetlenia, ewentualnie monitoring, zabezpieczanie zabytkowego drzewostanu itp.), są wydatkami strukturalnymi i należy je zaklasyfikować do kodu 58. Nie będą w tym przypadku wydatkami strukturalnymi wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tego cmentarza (np. uprzątanie i wywóz śmieci, liści, naprawa chodniczków dla pieszych, regularne przycinanie – czyszczenie drzewostanu itp.).

W kodzie 58 należy umieścić także wydatki poniesione na usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych; monitoring i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń.

Wydatki poniesione na rewitalizację, konserwację, renowację, rewaloryzację, modernizację, adaptację, wyposażenie, zabezpieczenie przed zniszczeniem, kradzieżą historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem (z zachowaniem pełnionych przez nie dotychczas funkcji kulturalnych lub nadaniem takich funkcji), w tym:

• obiektów sakralnych,

• zespołów fortyfikacyjnych,

• budowli i zespołów obronnych,

• parków zabytkowych,

• obiektów poprzemysłowych,

także ujmujemy w kodzie 58.

Inwestycje w infrastrukturę kultury

Wydatki poniesione na budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację, remont oraz wyposażenie obiektów publicznej infrastruktury kultury przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze (przede wszystkim sale koncertowe i wystawowe, muzea, teatry, ośrodki i centra kultury, biblioteki publiczne, amfiteatry, inne obiekty i otwarte przestrzenie służące celom kulturalnym itp.) oraz zagospodarowanie ich otoczenia są ujmowane w kodzie 59. Umieszcza się tu także wydatki związane z robotami budowlanymi i modernizacją infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych), a także poniesione na monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury na wypadek zagrożeń.

Czytaj także: Samorządowa walka o tytuł ESK 2016 nabiera tempa>>

Wydatki na poprawę usług w zakresie kultury

W kodzie 60 wpisujemy wydatki poniesione na organizację imprez kulturalnych o znaczeniu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym, a zwłaszcza festiwale, targi w obrębie sfery kultury, wystawy i przeglądy form artystycznych. Do wydatków strukturalnych w tym kodzie zaliczamy także wydatki na ulotki, foldery reklamujące i informujące o imprezie, ogłoszenia w prasie i telewizji. Będzie to także budowa strony internetowej, na której będzie pokazana wystawa zorganizowana przez instytucję kultury.

Wydatki ponoszone na wspieranie imprez cyklicznych wpisujemy wyłącznie w przypadkach, gdy stanowią nową lub poszerzoną ofertę.

PRZYKŁAD

Gminny ośrodek kultury był współorganizatorem imprezy lokalnej „Obchody 150 rocznicy otrzymania praw miejskich przez miasto ....”. W związku z tym poniósł koszty m.in. na wynajęcie orkiestry, przygotowanie przedstawienia wraz z pokazem tańców i występem zespołu wokalnego, organizację wystawy, zakup materiałów pirotechnicznych (sztuczne ognie), wydrukowanie ulotek, folderów reklamowych, itp. Wydatki te są zaliczane do strukturalnych i należy umieścić je w kodzie 60.

PRZYKŁAD

Gminny ośrodek kultury zorganizował Gminne Dożynki. Koszty związane z organizacją tej imprezy nie stanowią wydatku strukturalnego, gdyż jest to uroczystość cykliczna, powtarzana co roku.

Wydatki na szkolenia

Doszkalanie i dokształcanie kadr jest działaniem wpisującym się w kod 81. Należy tu ująć wydatki poniesione na działania mające na celu wzmocnienie potencjału administracji, w tym podniesienie kompetencji kadr – poprzez szkolenia generalne i specjalistyczne. Zaliczamy tu wydatki na różne formy szkolenia i dokształcania pracowników (stacjonarne i na odległość), w tym m.in. studia, studia podyplomowe, kursy, szkolenia, wizyty studyjne – czyli wszystkie formy dokształcania mające na celu podniesienie jakości i zwiększenie dostępności świadczonych usług publicznych. Jeżeli w związku ze szkoleniami zostały poniesione wydatki na przejazd osób szkolonych i ewentualnie zakwaterowanie ich na czas szkolenia (koszt delegacji) – należy je uwzględnić w łącznych wydatkach na szkolenia. Do szkoleń nie zaliczamy szkoleń BHP.

Do kodu 81 zalicza się także wydatki ponoszone na realizację projektów promujących idee m.in.:

• partnerstwa publiczno-prywatnego,

• turystyki wiejskiej,

• finansowania, mecenatu, sponsoringu i promocji przedsięwzięć kulturalnych,

• produktów turystycznych.

PRZYKŁAD

Księgowa gminnej biblioteki publicznej uczestniczyła w szkoleniu nt. Ewidencji wydatków strukturalnych. Koszt szkolenia to 200 zł (§ 4700), koszty dojazdu – 150 zł (§ 4410). W kodzie 81 należy wykazać kwotę 350 zł.

PRZYKŁAD

Ośrodek Kultury zorganizował szkolenie dla twórców ludowych powiatu. Szkolenie jest częścią projektu „Przedsiębiorczość w kulturze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowity koszt organizacji szkolenia wyniósł 10 000 zł. Współfinansowanie unijne wyniosło 8500 zł, natomiast środki własne – 1500 zł. W kodzie 81 należy wykazać kwotę 1500 zł.

Ewa Susiec

 

Podstawy prawne

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 209, poz. 1511)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 261)

• Dokument „Klasyfikacja wydatków strukturalnych – Przykłady typów projektów według kodów klasyfikacji i obszarów tematycznych” z 10 marca 2009 r.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl

Zdjęcia


Alimenty. Jak szybko dostać pieniądze na dziecko14.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chronos-Investment Sp. z o. o.

Usługi księgowe i doradztwo podatkowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »