Kategorie

Specustawa mieszkaniowa - pierwsze rozstrzygnięcie nadzorcze 2018 r.

Specustawa mieszkaniowa - pierwsze rozstrzygnięcie nadzorcze 2018 r./ fot. Fotolia
Specustawa mieszkaniowa - pierwsze rozstrzygnięcie nadzorcze 2018 r./ fot. Fotolia
Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność w części warszawskich lokalnych standardów urbanistycznych.

Przedstawiając stanowisko zajęte przez Wojewodę Mazowieckiego w ww. rozstrzygnięciu nadzorczym, przypomnieć należy w pierwszej kolejności, że w dniu 22 sierpnia br. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496), zwana potocznie specustawą mieszkaniową. Rozwiązania i mechanizmy prawne w niej przyjęte budzą skrajnie rozbieżne oceny w środowisku samorządowym – część spośród gmin upatruje w nich szansę na przyspieszenie rozwoju budownictwa mieszkaniowego na swoim terenie, część przeciwnie widzi w niej poważne zagrożenie dla realizowanej od lat lokalnej wizji ładu przestrzennego. Nie opowiadając się w tym miejscu za stanowiskiem żadnej ze stron, ograniczyć należy się do wskazania, że jednym z podstawowych założeń nowej ustawy jest możliwość realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji im towarzyszących w ramach specjalnej procedury planistycznej i budowlanej uwolnionej od wielu dotychczas obowiązujących wymogów prawnych przy realizacji tego rodzaju inwestycji.

Polecamy: Specustawa mieszkaniowa z wyjaśnieniem rządowym

Reklama

Z dobrodziejstwa licznych uproszczeń i ułatwień przewidzianych specustawą mieszkaniową mogą skorzystać wyłącznie zamierzenia inwestycyjne spełniające określone nią standardy lokalizacji i realizacji inwestycji dotyczące m.in. zapewnienia określonego ustawą dostępu do infrastruktury technicznej i społecznej. Ustawodawca uznał, że standardy ustawowe mają charakter wymagań powszechnych, jednakże gminy mogą we własnym zakresie określić standardy lokalne w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. Przedmiotowa uchwała może w sposób istotny zaostrzyć standardy ustawowe ograniczając tym samym możliwość realizacji inwestycji w oparciu o specustawę mieszkaniową.

Z upoważnienia do określenia standardów lokalnych skorzystała jako pierwsza Rada Miasta St. Warszawy. Projekt uchwały w tym przedmiocie został opublikowany na stronach Miasta już 23 sierpnia br. tj. następnego dnia po dniu wejścia w życie specustawy mieszkaniowej. Sama uchwała natomiast została podjęta na sesji już 30 sierpnia br.

W toku kontroli wspomnianej powyżej uchwały, Wojewoda Mazowiecki w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 4 października br. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 8 października 2018 r., poz. 9498) uznał, że część z jej postanowień narusza przepisy nowej ustawy w sposób istotny. Stwierdzeniem nieważności objął przepisy uchwały w części dotyczącej określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla realizacji inwestycji towarzyszących. Wojewoda wskazał mianowicie, że uchwała rady gminy określająca lokalne standardy urbanistyczne może określać wyłącznie standardy w zakresie realizacji i lokalizacji inwestycji mieszkaniowych, poza jej zakresem pozostają natomiast inwestycje towarzyszące.

Zobacz: Ustrój i jednostki

Reklama

Rozwijając powyższe, Wojewoda podkreślił, że decyzją ustawodawcy uchwała w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych stanowi akt prawa miejscowego, a tym samym akt prawny, którego granice przedmiotowe wyznacza w sposób ścisły upoważnienie ustawowe. Jego przekroczenie jest w tym kontekście istotnym naruszeniem porządku prawnego, które wymaga interwencji nadzorczej.

Wojewoda w omawianym rozstrzygnięciu nadzorczym wskazał, że przedmiotem regulacji uchwały dotyczącej lokalnych standardów urbanistycznych mogą być tylko i wyłącznie kwestie, o których mowa w art. 19 ust. 1, 2 i 3 specustawy mieszkaniowej, które stanowią, że:

„1. Standardy, o których mowa w art. 17 ust. 2, 4, 6 i 7, obowiązują, o ile gmina nie określi w drodze uchwały lokalnych standardów urbanistycznych w zakresie parametrów określonych w ust. 2.

2. Lokalne standardy urbanistyczne:

1) w zakresie odległości lub liczby kondygnacji nie mogą różnić się o więcej niż 50% od standardów, o których mowa w art. 17 ust. 2, 4, 6 i 7;

2) nie mogą różnić się o więcej niż 50% w zakresie wskaźników procentowych, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 lit. a lub b.

3. W lokalnych standardach urbanistycznych, o których mowa w ust. 1, rada gminy może określić liczbę miejsc parkingowych niezbędnych dla obsługi realizowanej inwestycji mieszkaniowej lub obowiązek zapewnienia dostępu do sieci ciepłowniczej na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000 i 1356).”

Mając na uwadze brzmienie przytoczonych przepisów, Wojewoda uznał, że brak jest podstaw prawnych do formułowania w uchwale w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych ustaleń dotyczących liczby miejsc parkingowych oraz kwestii odnoszących się do obowiązku zapewnienia dostępu do sieci ciepłowniczej w odniesieniu do inwestycji towarzyszących, tak jak to uczyniła Rada Miasta Stołecznego Warszawy w kontrolowanej uchwale. Wojewoda podkreślił, że z systematyki specustawy mieszkaniowej wynika jednoznacznie, że ustawodawca odrębnie potraktował procedurę lokalizacji i realizacji inwestycji towarzyszących w stosunku do procedury lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych. W ocenie Wojewody świadczy o tym niezbicie m.in. objęcie jej odrębnym, czwartym rozdziałem ustawy zatytułowanym „Przygotowanie i realizacja inwestycji towarzyszących”, wtenczas gdy upoważnienie z art. 19 ustawy ujęte jest w rozdziale trzecim zatytułowanym „Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych”.

Ustosunkowując się do sformułowanego w toku postępowania wyjaśniającego stanowiska organu, że w przepisie art. 20 specustawy mieszkaniowej dotyczącym podejmowania przez radę gminy uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej, ustawodawca wprost wskazał, że do tego typu uchwał stosuje się odpowiednio przepisy art. 7-19 ustawy, a tym samym również przepis zawierający upoważnienie do określenia lokalnych standardów urbanistycznych (cytowany powyżej przepis art. 19), Wojewoda wskazał, że przedmiotowe odesłanie nie może być traktowane jako rozszerzenie zakresu upoważnienia rady gminy. W ocenie Wojewody, wspomniane odesłanie dotyczy wyłącznie trybu i zasad podejmowania uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej, która ma charakter indywidualny i służy rozpatrzeniu wniosku inwestora, nie dotyczy natomiast określania w sposób powszechny – w drodze aktu prawa miejscowego – standardów obowiązujących wszystkich inwestorów.

Wojewoda uzasadniając swoje stanowisko wskazał nadto, że podjęcie uchwały w zakresie lokalnych standardów urbanistycznych odnoszących się do inwestycji towarzyszących, wkracza w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej poprzez ograniczenie możliwości jej realizacji bez wniosku samego inwestora odnoszącego się do konkretnej inwestycji. Co wydaje się, skłoniło dodatkowo Wojewodę, do przyjęcia, że upoważnienie z art. 19 musi podlegać wykładni ścieśniającej.

Omówione rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego - jak już wskazano w tytule niniejszego artykułu - jest pierwszym rozstrzygnięciem dotyczącym realizacji specustawy mieszkaniowej. Jego analiza potwierdza formułowane przez specjalistów spostrzeżenie, że specustawa mieszkaniowa stanowić będzie poletko do licznych sporów interpretacyjnych z uwagi na niejasność i niekonsekwentną konstrukcję niektórych spośród zawartych w niej regulacji normatywnych. Stanowisko zajęte przez Wojewodę Mazowieckiego w komentowanym rozstrzygnięciu nadzorczym jest niewątpliwie kontrowersyjne, gdyż podważa ono ratio odesłania do art. 19 specustawy w przepisach dotyczących inwestycji towarzyszących. Dopiero czas jednak pokaże, czy i w jakim zakresie zostanie one zrewidowane w praktyce.

Anna Kudra

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu,

doktorant WPiA UAM,

specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego.

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl

Poszerzaj swoją wiedzę z naszym programem >>
INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych
INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.