reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Domy składowe-kto może prowadzić a kto kontrolować?

Domy składowe-kto może prowadzić a kto kontrolować?

Przedsiębiorca zamierzający otworzyć dom składowy musi być wpisany do odpowiedniego rejestru oraz uiścić przy rejestracji opłat w wysokości 1000 euro. Konieczne jest też przygotowanie regulaminu przedsiębiorstwa składowego.Przez umowę składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu pokwitowanie, które powinno wymieniać rodzaj, ilość, oznaczenie oraz sposób opakowania rzeczy, jak też inne istotne postanowienia umowy.

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa składowego wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw składowych. Rejestr jest jawny.

Organem prowadzącym rejestr jest w przypadku:

n przedsiębiorców przyjmujących na skład towary przemysłowe - minister właściwy do spraw gospodarki,

n przedsiębiorców przyjmujących na skład towary rolne - minister właściwy do spraw rynków rolnych.

Dokonanie wpisu do rejestru podlega stałej opłacie w wysokości stanowiącej równowartość 1 tys. euro, ustalonej na dzień złożenia oświadczenia, przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.

Przedsiębiorstwo składowe może prowadzić firma:

n będąca osobą fizyczną, spółką jawną, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką akcyjną, przedsiębiorstwem państwowym albo spółdzielnią,

n w stosunku do której lub w stosunku do podmiotu dominującego wobec przedsiębiorcy nie ogłoszono upadłości lub nie otwarto wobec niego likwidacji,

n posiadająca magazyny, pomieszczenia i urządzenia techniczne spełniające warunki zapewniające prawidłowe przechowywanie oraz dokonywanie czynności konserwacyjnych rzeczy złożonych na skład oraz, w przypadku towarów rolnych, odpowiednio wyposażone laboratorium,

n mająca regulamin przedsiębiorstwa składowego.

Dowód i regulamin

Działalnością przedsiębiorcy prowadzącego dom składowy mogą kierować osoby, które nie są skazane prawomocnym wyrokiem np. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz przestępstwo skarbowe.

Dom składowy może wystawiać dowody składowe oraz zbywać przez licytację publiczną rzeczy złożone na skład na żądanie osoby uprawnionej do rozporządzania tymi rzeczami oraz w celu zaspokojenia przysługujących mu wobec składającego wierzytelności zabezpieczonych ustawowym prawem zastawu.

Dowód składowy to zbywalny przez indos dokument wydany przez dom składowy, składający się z dwóch części, z których jedna (rewers) stwierdza posiadanie rzeczy złożonych na skład, a druga (warrant) stwierdza ustanowienie zastawu na rzeczach złożonych na skład.

Konieczne ubezpieczenie

Dom składowy jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwego obrotu oraz do ochrony interesów składających.

Dom składowy nie może odmówić przyjęcia rzeczy na skład na warunkach regulaminu, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości magazynowe przedsiębiorstwa składowego.

Dom składowy nie może uzależniać zawarcia umowy składu od zawarcia przez składającego innej umowy z domem składowym lub z osobą trzecią. Dom składowy jest zobowiązany do ubezpieczenia towarów przemysłowych, przyjętych na skład, od ognia i innych zdarzeń losowych, chyba że warunki umowy stanowią inaczej.

Dom składowy jest zobowiązany do ubezpieczenia towarów rolnych, przyjętych na skład, od ognia i innych zdarzeń losowych. Z obowiązku tego dom składowy nie może być zwolniony.

Izba i fundusz

Domy składowe tworzą izbę domów składowych. Izba posiada osobowość prawną. Udział domu składowego w izbie jest obowiązkowy.

Izba tworzy składowy fundusz gwarancyjny. Członkostwo w funduszu jest obligatoryjne dla członków izby przyjmujących na skład towary rolne. Źródłem finansowania funduszu są obowiązkowe wpłaty domów składowych oraz oddających rzeczy na skład w przedsiębiorstwie prowadzonym przez członka funduszu.

JAKIE INFORMACJE WE WNIOSKU

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorstw składowych zawierać powinien m.in.:

n firmę przedsiębiorcy prowadzącego dom składowy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania, dane osobowe członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, o ile jest przewidziana, jak również innych osób, które odpowiadają za rozpoczęcie przez przedsiębiorstwo, spółkę lub spółdzielnię prowadzenia przedsiębiorstwa składowego lub będą nim kierować, a w odniesieniu do spółki jawnej i spółki komandytowej - dane osobowe wspólników,

n numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

n informacje o podmiotach dominujących i zależnych wobec wnioskodawcy,

n informacje o wysokości kapitału własnego (funduszy własnych), ze wskazaniem źródeł jego pochodzenia,

n adresy miejsc, w których będzie prowadzone przedsiębiorstwo składowe, wraz ze wskazaniem pomieszczeń i ich pojemności lub powierzchni,

n rodzaj towarów przemysłowych lub szczegółowy wykaz towarów rolnych przewidzianych do przyjmowania na skład,

n datę sporządzenia wniosku i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu domu składowego.


KATARZYNA WILKO

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

n Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. nr 114, poz. 1191 ze zm.).

n Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama