Kategorie

Zapobieganie szkodom w środowisku

Alina Mielcarek
Obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2007 r. prawo określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę takich szkód. Jego celem jest zapewnienie rzeczywistego wdrożenia zasady „zanieczyszczający płaci”.
ReklamaPrzepisy nowej ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie stosuje się do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub do szkody w środowisku:
1) spowodowanych przez – określoną w ustawie – działalność podmiotu korzystającego ze środowiska stwarzającą ryzyko szkody w środowisku albo
2) spowodowanych przez inną działalność podmiotu korzystającego ze środowiska, jeżeli zagrożenie szkodą lub szkoda dotyczy gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych oraz wystąpiły z winy podmiotu korzystającego ze środowiska.

Przepisy ustawy stosuje się także do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub do szkody w środowisku wywołanych emisją rozproszoną, pochodzącą z wielu źródeł, gdy jest możliwe ustalenie związku przyczynowego między bezpośrednim zagrożeniem szkodą lub szkodą w środowisku a działalnością podmiotu korzystającego ze środowiska.

Do „działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku”, w myśl ustawy, zalicza się:
– działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wymagającą uzyskania zezwolenia (zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
– eksploatację instalacji wymagającą uzyskania: pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska),
– działalność dotycząca odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów (z zakresu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach),
– międzynarodowy obrót odpadami,
– wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego: wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, a także retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych (zgodnie z ustawą z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne),
– zamknięte użycie GMO oraz zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, w tym wprowadzanie produktów GMO do obrotu (zgodnie z ustawą z 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych),
– produkcję, wykorzystanie, przechowywanie, przetwarzanie, składowanie, uwalnianie do środowiska oraz transport: substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (w rozumieniu ustawy z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych), środków ochrony roślin (w rozumieniu ustawy z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin) lub produktów biobójczych (w rozumieniu ustawy z 3 września 2002 r. o produktach biobójczych), 
transport towarów lub materiałów niebezpiecznych (w rozumieniu ustawy z 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, ustawy z 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych, ustawy z 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim lub ustawy z 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej).

Przepisów ustawy nie stosuje się jednak m.in., jeżeli od emisji lub zdarzenia, które spowodowały bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkodę w środowisku, upłynęło więcej niż 30 lat albo jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku zostały spowodowane przez katastrofę naturalną.

W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, podmiot korzystający ze środowiska powinien niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze. Natomiast w przypadku wystąpienia szkody w środowisku podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek: podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu osłabieniu funkcji elementów przyrodniczych (w tym natychmiastowego skontrolowania, powstrzymania, usunięcia lub ograniczenia w inny sposób zanieczyszczeń lub innych szkodliwych czynników) oraz podjęcia działań naprawczych.

Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku nie zostało zażegnane, mimo przeprowadzenia działań zapobiegawczych, lub wystąpiła szkoda w środowisku, podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt organowi ochrony środowiska i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę tych szkód jest wojewoda (w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą lub szkody w środowisku spowodowanej przez organizmy genetycznie zmodyfikowane – minister właściwy do spraw środowiska).

Podmiot korzystający ze środowiska uzgadnia warunki przeprowadzenia działań naprawczych z organem ochrony środowiska (uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych następuje w drodze decyzji). Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie podejmie działań zapobiegawczych i naprawczych, organ ochrony środowiska, w drodze decyzji, nakłada na niego obowiązek przeprowadzenia takich działań.
Podmiot korzystający ze środowiska, obowiązany do przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych, informuje organ ochrony środowiska o ich zakończeniu.

Koszty przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych ponosi podmiot korzystający ze środowiska. Podmiot korzystający ze środowiska nie ponosi kosztów przeprowadzenia takich działań tylko w przypadku, gdy wykaże, że bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku:
– zostały spowodowane przez inny wskazany podmiot oraz wystąpiły mimo zastosowania przez podmiot korzystający ze środowiska właściwych środków bezpieczeństwa lub
– powstały na skutek podporządkowania się nakazowi wydanemu przez organ administracji publicznej, chyba że nakaz ten wynikał z emisji lub zdarzenia spowodowanego własną działalnością podmiotu korzystającego ze środowiska (wyłączenia te obejmują tylko kwestię odzyskania poniesionych kosztów, obowiązek podjęcia działań zapobiegawczych lub naprawczych pozostaje nienaruszony).

Organ ochrony środowiska jest obowiązany przyjąć od każdego zgłoszenie o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku. Po uzyskaniu informacji o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, które zostały spowodowane przez podmiot korzystający ze środowiska działający na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE, organ ochrony środowiska może, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw środowiska, wystąpić do tego państwa z wnioskiem o podjęcie działań zapobiegawczych lub naprawczych albo zwrot poniesionych kosztów przeprowadzonych działań zapobiegawczych lub naprawczych.

Do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub do szkody w środowisku, które zaistniały przed 30 kwietnia 2007 r. lub wynikały z działalności, która została zakończona przed tą datą, stosuje się przepisy dotychczasowe (do szkód w środowisku dotyczących powierzchni ziemi wyrządzonych przed 30 kwietnia 2007 r. stosuje się przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu dotychczasowym, z tym że organem właściwym jest wojewoda).


Alina Mielcarek
prawo.autorzy@infor.pl  

Akt prawny:
- ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 75, poz. 493)  

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?