Kategorie

Formy zastępowania pracowników sfery budżetowej

Magdalena Kasprzak
Magdalena Kasprzak
Radca prawny, doktor nauk prawnych. Pracowała w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy, autorka licznych publikacji w wiodących polskich wydawnictwach prawniczych. Doradca prawny w kancelariach prawnych, wykładowca akademicki, prezes zarządu ANTERIS Fundacji Pomocy Prawnej
inforCMS
Okres wakacyjny często stanowi nie lada problem dla pracodawców. Urlopów pracownikom udzielać trzeba, a praca i tak musi być wykonana. Jak zatem pogodzić podstawowe prawa pracowników z zadaniami, które muszą być zrealizowane?


Pracodawcy radzą sobie w różny sposób. Najczęściej korzystają z możliwości zastąpienia nieobecnych pracowników innymi. Zawieranie umów na czas określony, umów na zastępstwo czy chociażby powierzanie dodatkowych obowiązków - to jedne z dopuszczalnych form zastępowania pracowników przebywających na urlopach wypoczynkowych.

Umowa zawarta na czas określony

Cechą charakterystyczną umów zawartych na czas określony jest dokładne określenie czasu trwania takich umów. Istotne jest bowiem, aby umowa taka miała określony termin jej zakończenia.

Taka forma zatrudniania pracowników daje spore możliwości pracodawcom. Obowiązujące przepisy nie przewidują bowiem ściśle określonych granic czasowych trwania takich umów. Oznacza to, że umowy na czas określony mogą być zawierane w zależności od potrzeb pracodawcy.

Zapamiętaj!

Umowa zawarta na czas określony, krótszy niż 6 miesięcy, ulega rozwiązaniu z upływem tego terminu, chyba że strony przewidzą możliwość wcześniejszego rozwiązania takiej umowy.

Przy zawieraniu umów na czas określony należy przede wszystkim zwrócić uwagę na cel zawierania takich umów. Zawierając umowę na czas określony w celu zastępstwa innego pracownika, pracodawca zawrze de facto umowę na zastępstwo, a taka umowa podlega już nieco innym regulacjom.

Przykład

Pracownik samorządowy był zatrudniony już dwa razy w naszej jednostce na podstawie umów o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracowników na urlopach. Pomiędzy umowami miał dwa miesiące przerwy w pracy. Czy mamy obowiązek zawarcia kolejnej umowy już na czas nieokreślony?

Nie, w związku z tym, iż umowa na czas określony była zawarta w celu zastępstwa nieobecnego pracownika, nie ma obowiązku zawarcia z tym pracownikiem umowy na czas nieokreślony.

Faktem jest, że umowa na czas określony może być z jednym pracownikiem zawarta tylko dwa razy. Zawarcie kolejnej (trzeciej) takiej umowy jest równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony. Sytuacja taka ma jednak miejsce w przypadku, gdy strony poprzednio już dwukrotnie zawierały umowę na czas określony na następujące po sobie okresy (art. 251 k.p.). Warunkiem takiego obowiązku zawarcia umowy na czas nieokreślony jest, aby przerwa pomiędzy zawartymi umowami o pracę na czas określony nie była dłuższa niż miesiąc.

Warunki te nie dotyczą sytuacji, w których umowa o pracę zostaje zawarta na czas określony w celu:

l zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. urlop wypoczynkowy),

l w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie (art. 251 k.p.).

Umowa zawarta na czas określony, która zostanie uznana za umowę zawartą w celu zastępstwa nieobecnego pracownika, będzie podlegała innym regulacjom dotyczącym dopuszczalnego okresu wypowiedzenia tej umowy. Dopuszczalny okres dokonania wypowiedzenia umowy zawartej na zastępstwo wynosi tylko 3 dni robocze.

Umowa na zastępstwo

Umowa zawarta na zastępstwo jest szczególnym rodzajem umowy zawartej na czas określony. W przypadku zastępstwa nie mają zastosowania przepisy dotyczące umów zawartych na czas określony.

Zapamiętaj!

Umowa na czas zastępstwa może być zawarta tylko w przypadkach usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika.

Przy zawieraniu umowy na zastępstwo z przyszłym pracownikiem należy przede wszystkim zwrócić uwagę na prawidłowe nazwanie tej umowy. W treści samej umowy należy wyraźnie zastrzec, że umowa dotyczy zastępstwa nieobecnego pracownika. Należy więc umieścić w umowie zapis „umowa o pracę na czas zastępstwa”.

Oczywiście umowa zawarta na czas zastępstwa może zostać w umowie nazwana umową zawartą na czas określony. Jednak z dalszych postanowień tej umowy powinien wynikać fakt, że została ona zawarta na czas zastępstwa nieobecnego pracownika. Rozwiązania takiej umowy można dokonać za 3-dniowym wypowiedzeniem.

Przykład

Chcemy zatrudnić pracownika na podstawie umowy na zastępstwo. Kilku pracowników pracuje już u nas na podstawie takich umów. Czy istnieją jakieś ograniczenia ilości zawieranych umów na zastępstwo z jednym pracownikiem?

Pracodawca może zawrzeć dowolną ilość umów na zastępstwo z jednym pracownikiem.

Brak ograniczeń prawnych co do liczby zawartych umów umożliwia pracodawcom zawieranie umów na czas zastępstwa z tym samym pracownikiem wielokrotnie. Umowy takie mogą być zatem zawierane ze względu na zaistniałe potrzeby pracodawcy do zastąpienia nieobecnego pracownika, niezależnie od ich terminu i częstotliwości.

Przyjmuje się, że końcowym terminem zawartej z pracownikiem umowy na zastępstwo jest moment powrotu do pracy zastępowanego pracownika. W ten sposób czas trwania umowy dostosowuje się do czasu trwania nieobecności zastępowanego pracownika, co powoduje, że w przypadku zmian w czasie trwania samej nieobecności automatycznie zmienia się również czas trwania umowy bez potrzeby dokonywania żadnych dodatkowych czynności.

Przykład

Nauczyciel naszej szkoły chce wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy. Czy na czas jego nieobecności możemy zatrudnić innego nauczyciela?

Nauczyciela można zatrudnić na czas określony jedynie wówczas, gdy zachodzi konieczność zastępstwa innego nauczyciela w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W tym celu można zatrudnić innego nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

Należy jednak pamiętać, że nauczyciel, aby mógł podjąć pracę w szkole, musi spełniać określone w przepisach Karty Nauczyciela warunki, czyli:

l mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z praw publicznych,

l nie może toczyć się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

l nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

l musi posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska.

Wzajemne zastępowanie się pracowników

Pracodawca może również skorzystać z możliwości powierzenia dodatkowych prac innemu pracownikowi. W okresie wykorzystywania urlopu wypoczynkowego przez pracownika, jego obowiązki mogą zostać przydzielone w całości lub w części innym pracownikom - oczywiście jeżeli pozwala na to zakres ich obowiązków i nie są one sprzeczne z uregulowaniami umowy o pracę oraz przepisami prawa pracy.

Przykład

Czy powierzając pracownikowi naszej jednostki samorządowej dodatkowe obowiązki za innego pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym, ponosimy dodatkowe koszty?

Dodatkowe koszty po stronie pracodawcy mogą powstać np. w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych.

W przypadku zwiększania obowiązków pracowników poprzez powierzenie im dodatkowych zadań należących do pracowników przebywających na urlopach wypoczynkowych, pracodawcy powinni pamiętać o ograniczeniach związanych z obowiązującymi normami czasu pracy.

Zapamiętaj!

Praca w godzinach nadliczbowych dopuszczalna jest tylko i wyłącznie w ściśle określonych przypadkach.

Pracownik może świadczyć pracę w godzinach nadliczbowych tylko w razie:

l konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

l szczególnych potrzeb pracodawcy.

Ponadto praca taka jest wykonywana przez pracownika na polecenie pracodawcy.

Zapamiętaj!

Pracownik świadczący pracę w podstawowym systemie czasu pracy, w ciągu pięciodniowego tygodnia pracy nie może pracować dłużej niż 48 godzin wraz z godzinami nadliczbowymi (art. 131 k.p.).

Nie ma tutaj znaczenia, czy pracownik ten w danym dniu będzie pracował przykładowo przewidziane 8 godzin, czy też dodatkowo przez 2 godziny będzie świadczył pracę w godzinach nadliczbowych w ramach dodatkowych obowiązków. Istotne jest, aby w jego pięciodniowym tygodniu pracy było maksymalnie 48 godzin pracy wraz z godzinami nadliczbowymi, czyli de facto tygodniowo pracownik ten może maksymalnie przepracować 8 godzin nadliczbowo.

Zapamiętaj!

Liczba godzin nadliczbowych, które pracownik przepracował, nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym 150 godzin (art. 151 k.p.).

Przykład

Nauczycielowi przedszkola powierzono dodatkowo obowiązki innego nauczyciela, który przebywa na urlopie wypoczynkowym. Mamy wątpliwości, ile godzin ponadwymiarowych taki nauczyciel może pracować w zastępstwie bez dodatkowej umowy?

Praca nauczyciela w godzinach ponadwymiarowych dopuszczalna jest tylko w określonych przypadkach wynikających z konieczności realizowania programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dyrektor w takich sytuacjach może przydzielić nauczycielowi bez jego zgody maksymalnie tyle godzin ponadwymiarowych, aby nie przekraczały one jednej czwartej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczyciela przedszkola to 25 godzin. Przydzielone godziny ponadwymiarowe za innego nauczyciela nie mogą zatem przekroczyć 1/4 z 25 godzin.

W wyjątkowych przypadkach liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielowi może zostać podwyższona.

Dyrektor może bowiem zobowiązać nauczyciela do realizacji godzin ponadwymiarowych w wyższym wymiarze niż określony powyżej. Wymiar tak udzielonych godzin ponadwymiarowych nie może być jednak wyższy niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela (czyli nie więcej niż 1/2 × 25). Warunkiem koniecznym do zlecenia nauczycielowi pracy w godzinach ponadwymiarowych w takim wymiarze jest uprzednie wyrażenie przez niego zgody na taką pracę.


Magdalena Kasprzak

Podstawy prawne

l Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589)

l Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542)

l Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1591)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Oszustwa metodą "na loterię" - ostrzeżenie NFZ

  Loteria szczepionkowa staje się okazją do zarobku dla oszustów. NFZ ostrzega przed oszustwami metodą "na loterię". Na czym polegają?

  Dobry Start - pieniądze wypłacane przez ZUS

  ZUS wypłaca już pieniądze w ramach programu Dobry Start. Kto najszybciej otrzymał świadczenie? Jaki błąd uniemożliwia przelanie pieniędzy?

  Dodatek specjalny za część miesiąca

  Dodatek specjalny za część miesiąca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - jak obliczyć w przypadku absencji z innego powodu niż choroba?

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?