Kategorie

Innowacyjne firmy są siłą rozwojową regionów

Wioletta Kępka
inforCMS
Parki przemysłowe, technologiczne i klastry są przewagą konkurencyjną regionów, ponieważ przyciągają innowacyjne i nowoczesne firmy. Jednak nie każda gmina ma warunki do funkcjonowania takich podmiotów. Podstawą ich sukcesu jest m.in. posiadanie zaplecza naukowego otwartego na współpracę z biznesem.

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o większej lub mniejszej konkurencyjności krajów, regionów i gmin jest innowacyjność przedsiębiorców. Warunki do rozwijania innowacyjności tworzą zaś m.in. samorządy.

- Miejscem, w którym skupia się wytwarzanie i pozyskiwanie wiedzy oraz umiejętności, stają się „regiony uczące się”, skupiające tych, którzy potrafią tworzyć warunki do innowacji i porzucić modele z przeszłości - uważa dr Bronisława Kowalak, dyrektor Departamentu Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki. - Siłą napędową regionalnych systemów innowacji są natomiast parki nauki i klastry.

Samorządy zdają sobie z tego sprawę i coraz częściej angażują się w tworzenie różnego rodzaju podmiotów oferujących przedsiębiorcom atrakcyjne warunki funkcjonowania.

Najczęściej powstają:

• parki przemysłowe,

• parki technologiczne (naukowe lub naukowo-technologiczne),

• inkubatory technologiczne (przy czym inkubator jest zawsze częścią parku technologicznego),

• klastry.

Nadal również dla samorządów atrakcyjna i korzystna jest możliwość ulokowania na swoim terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE).

Jednak nie wszystkie z wymienionych podmiotów przyciągają innowacyjne i nowoczesne firmy, które są podstawą rozwoju regionów. Warunkiem powodzenia takich podmiotów jest otwarte na współpracę z biznesem i komercyjne wykorzystywanie efektów prac naukowych zaplecze akademickie.

Najważniejszym zadaniem wszystkich wymienionych podmiotów jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i pozyskanie nowych firm. Nie wszystkie jednak mają na celu wspieranie innowacyjnej gospodarki.

JEDNYM ZDANIEM

- Aktywna współpraca na poziomie lokalnym między samorządem, placówkami naukowymi i lokalnymi firmami tworzącymi tzw. złoty trójkąt jest kluczem do sukcesu.

prof. Jerzy Buzek, eurodeputowany

 

O specjalnych strefach decyduje rząd

Specjalne strefy ekonomiczne to wyodrębnione administracyjnie części terytorium Polski, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorca w strefie podlega ulgowemu traktowaniu podatkowemu, a dodatkową korzyścią jest to, że obszar SSE jest z zasady przygotowany i uzbrojony.

Obecnie działa 14 SSE, przy czym istnieje możliwość zwiększenia ich obszaru poprzez dołączenie kolejnych podstref. O powiększeniu powierzchni stref decyduje Rada Ministrów, wydając w tej sprawie rozporządzenie.

SSE zarządzają spółki, których większościowym właścicielem jest Skarb Państwa lub samorząd województwa.

Zadaniem SSE jest przede wszystkim wspieranie działalności produkcyjnej i przyciągnięcie inwestorów, którzy stworzą dużo miejsc pracy. Im więcej przedsiębiorstw i zatrudnionych osób, tym lepiej działa strefa.

Nie ma tu natomiast wymogu, by firmy reprezentowały określone branże, np. z dziedziny nowoczesnych technologii, albo współpracowały ze sobą lub z jednostkami naukowymi.

Parki i inkubatory tworzy samorząd

O stworzeniu parku przemysłowego, przemysłowo-technologicznego lub technologicznego na swoim terenie najczęściej decyduje samorząd. Inicjatorem powstania podmiotu może być pojedyncza jednostka albo kilka współpracujących ze sobą, zarówno lokalnych, jak lokalnych i regionalnych. Wśród instytucji tworzących lub współtworzących park bądź inkubator mogą być też uczelnie, agencje rozwoju i przedsiębiorstwa.

Jeżeli park ma jednego właściciela samorządowego, to może działać na zasadzie jednostki organizacyjnej. Jeżeli jest ich więcej, to zazwyczaj powołują spółkę, w której obejmują udziały w zależności od wniesionego majątku.

Park to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz ze znajdującą się na nich infrastrukturą, najczęściej pozostałą po restrukturyzowanych lub likwidowanych przedsiębiorstwach oraz inne dołączone do nich nieruchomości. Coraz częściej zdarzają się jednak podmioty tworzone od podstaw. Tak stało się m.in. w przypadku Parku Technologicznego w Solcu Kujawskim. Gmina zdecydowała się na wykupienie gruntów, a następnie - przede wszystkim z funduszy unijnych - wybudowano drogi dojazdowe i uzbrojono działki.

Oprócz infrastruktury technicznej, przygotowanych gruntów lub pomieszczeń, zarządcy parków i inkubatorów oferują przedsiębiorcom dodatkowe przywileje. Są to m.in. zwolnienia lub ulgi w podatku od nieruchomości oraz opłatach za dzierżawę lub czynsz. W przypadku dzierżawy gruntu w parku zazwyczaj firmy otrzymują również gwarancje pierwokupu.

W zamian przedsiębiorcy muszą najczęściej zakończyć inwestycje w uzgodnionym terminie i utrzymać określone zatrudnienie.

W 2006 r. było w Polsce 46 różnego rodzaju parków.

 

Przede wszystkim innowacyjność

Chociaż parki przemysłowe i technologiczne są podobnie zorganizowane, to ich cele znacznie się różnią.

Parki przemysłowe powstają po to, by wspierać rozwój przedsiębiorczości, rozumianej również jako usługi i przyciąganie nowych inwestorów.

Natomiast głównym celem działania parków technologicznych jest tworzenie warunków do powstawania firm innowacyjnych i nowoczesnych oraz ułatwienie nawiązywania współpracy między biznesem a ośrodkami naukowymi. Parki takie mają stwarzać warunki do transferu innowacji i technologii ze sfery nauki do gospodarki.

Natomiast inkubatory technologiczne nastawione są na te same cele, lecz tylko odnośnie do rozpoczynających działalność małych i średnich firm.

WAŻNE

Jedną z głównych cech, jaka wyróżnia parki technologiczne i naukowe od pozostałych podmiotów, jest to, że w ich przypadku wymagane jest formalne powiązanie z jednostkami naukowymi i badawczymi.

 

Powstanie klastra zależy od przedsiębiorców

Ostatnim z wymienionych podmiotów są klastry, które zdecydowanie różnią się od pozostałych. Przede wszystkim ich powstanie i działanie nie jest zależne od żadnych władz czy instytucji publicznych.

- Tworzenie klastrów nie ma charakteru administracyjnego. Jest to proces rynkowy i oddolny. Inicjują go i uczestniczą w nim przedsiębiorcy - tłumaczy dyrektor Bronisława Kowalak.

Jednak warunkiem powodzenia przedsięwzięcia, zwłaszcza w realiach polskich, jest wsparcie inicjatywy ze strony władz publicznych. Rodzaj takiej pomocy jest uzależniony od stadium rozwoju klastra.

- Polskie firmy nie chcą, albo nie umieją ze sobą współpracować, a bez tego nie uda się żaden projekt - mówi Paweł Wojciechowski, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. - Państwo jest natomiast zainteresowane powstawaniem klastrów, dlatego chce wspierać finansowo takie inicjatywy.

Zachęty finansowe mogą przyspieszyć rozwój polskich klastrów.

- Liczymy, że dzięki pomocy pieniężnej powstanie wiele inicjatyw klastrowych. Tak, jak to się stało z parkami przemysłowymi i technologicznymi po przeznaczeniu na ich rozwój środków z Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw” - informuje Bronisława Kowalak.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w sierpniu br. ogłosiła przeznaczony dla koordynatorów klastrów konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem współpracy między firmami. Niestety, przyjmowanie wniosków trwało niecały miesiąc, a termin ich składania minął 21 września br.

Samorząd kreuje warunki dla klastra

Ważną rolę w rozwoju klastrów mają również władze samorządowe. To one mogą inicjować kontakty między przedsiębiorcami oraz organizować dla nich zaplecze doradcze.

Widząc potencjał dla powstania klastra, mogą również tak kierować swoje wsparcie, by trafiało przede wszystkim do tych sektorów i firm, które mogą i chcą rozwijać wzajemną współpracę. Pomoc taka może być również częścią innych przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorczości.

- Klastry bardzo często powstają przecież na terenach parków naukowych i technologicznych - twierdzi dyrektor Bronisława Kowalak.

Przy czym samorządy muszą pamiętać, że klastry mają za zadanie przede wszystkim tworzyć warunki do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, które są przecież podstawą gospodarki oraz rozwoju innowacji.

- Jednak firmy, a zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa działające „samotnie” i zdane na własne zasoby oraz pomysłowość w podejmowaniu innowacji nie mają szans w konkurencji z dużymi firmami - ubolewa Maciej Stachowiak, który reprezentuje pomorski klaster informatyczny ICT Pomerania.

Odczuwają one przede wszystkim brak szerszej współpracy z innymi firmami, zwłaszcza dotyczącej prowadzenia prac rozwojowych, kooperacji i marketingu. Mają także słabe więzi z instytucjami naukowymi, doradczymi oraz instytucjami finansowymi.

I to właśnie w tych dziedzinach mali i średni przedsiębiorcy chcący rozwijać współpracę o charakterze klastrowym potrzebują wsparcia od władz lokalnych.

- Niestety, urzędnicy często nie rozumieją, jakie korzyści przynosi regionowi klaster i nie angażują się we wspieranie takich projektów - uważa Maciej Stachowiak.

Wsparcie z funduszy unijnych

Tymczasem zarówno twórcy parków, jak i klastrów w latach 2007-2013 mogą liczyć na wsparcie z funduszy unijnych. Środki na ten cel będą pochodzić z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, z działania 5.1 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”. Przeznaczono na ten cel ponad 104 mln euro. Będą się mogły o nie starać grupy przedsiębiorców, przede wszystkim uczestnicy klastrów innowacyjnych i eksportowych, a pomoc będzie można uzyskać na takie przedsięwzięcia, jak:

• zakup środków trwałych i wartości niematerialnych związanych z nową inwestycją,

• doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju,

• udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń.

Działanie będzie wdrażać PARP

Natomiast parki naukowe i technologiczne będą wspierane z Działania 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności”, na które przeznaczono prawie 190 mln euro. O pieniądze te będą mogły ubiegać się podmioty zarządzające parkami technologicznymi, inkubatorami technologii, centrami zaawansowanych technologii oraz centrami produktywności.

Środki będzie można przeznaczyć m.in. na:

• przygotowanie studium wykonalności,

• rozbudowę lub modernizację infrastruktury,

• badania rynku,

• poszukiwanie rynków zbytu,

• oszacowanie wartości rynkowej wyników prac B+R,

• promocję.

Ponadto budowa i uruchomienie parków przemysłowych, parków technologicznych, przygotowanie obszarów produkcyjnych oraz strefy nowoczesnych usług i produkcji, wspieranie sieci współpracy dotyczącej innowacyjnej działalności gospodarczej (np. identyfikacja i rozwój klastrów) będą także wspierane ze środków Priorytetu I - „Nowoczesna gospodarka” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

O pieniądze przeznaczone na Działanie 1.3. „Wspieranie innowacji” będą mogły się ubiegać m.in. jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe. Pomocą objęte zostaną przedsięwzięcia związane z przygotowaniem terenów do działalności inwestycyjnej związanej z parkami technologicznymi i przemysłowymi oraz inkubatorami, a także kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje produkcyjne oraz sferę nowoczesnych usług i produkcji.

Zainteresowani rozwojem parków i klastrów w poszczególnych regionach znajdą również wsparcie na tego typu przedsięwzięcia w Regionalnych Programach Operacyjnych.

WIOLETTA KĘPKA

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  18 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków?

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków na dofinansowanie do wycieczek szkolnych? Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, są dodatkowe środki.

  Protest medyków 2021 [PODCAST]

  Protest medyków - jakie są postulaty protestujących? Jak wygląda obecnie praca w służbie zdrowia? Na te pytania, w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) odpowiada ratownik medyczny, Jan Świtała. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

  Laboratoria Przyszłości - miliard na wyposażenie dla szkół

  Laboratoria Przyszłości - rusza największa rządowa inwestycja w nowoczesną edukację. Na co będzie można uzyskać wsparcie z programu?

  Whistleblowing – stan gotowości sektora publicznego

  Whistleblowing. Zostały trzy miesiące dni do wdrożenia systemów dla sygnalistów przez podmioty prawne w sektorze publicznym, a więc i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty w sektorze prywatnym. Do dnia dzisiejszego, pomimo upływu blisko 22 miesięcy od dnia publikacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, nie pojawił się nawet projekt ustawy implementującego ww. Dyrektywę do polskiego porządku prawnego.

  Brakuje nauczycieli - czy prawo do nauki jest zagrożone?

  Prawo do nauki może być zagrożone przez brak nauczycieli.

  Do kiedy wniosek o 300+?

  Wniosek o 300+ wciąż można złożyć. Do kiedy ZUS przyjmuje wnioski o "Dobry start" w 2021 r.?

  "Dla lasu, dla ludzi" - kampania społeczna Lasów Państwowych

  Lasy Państwowe przygotowały kampanię społeczną "Dla lasu, dla ludzi". Jakie są cele kampanii?

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS - ważny termin

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS to ważny dokument dla uczniów i studentów pobierających rentę rodzinną. Do kiedy należy go złożyć?

  Środki dla samorządów na działania edukacyjne

  Samorządy do 17 września 2021 r. mają otrzymać środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Whistleblowing – czemu sygnaliści nie zgłaszają naruszeń?

  Whistleblowing. Kluczowym testem dla systemów będzie to czy wpłyną zgłoszenia od sygnalistów i jak na nie zareagujemy. Ilu pracowników jest gotowych zgłosić nadużycie w pracy? Dlaczego pracownicy nie powiadamiają swoich pracodawców o nadużyciach w pracy?

  Stan wyjątkowy w Polsce 2021 - czy jest zgodny z prawem? [PODCAST]

  2 września 2021 na części terytorium Polski wprowadzono stan wyjątkowy. Jest to odpowiedź polskich władz na, trwający od kilku tygodni, kryzys uchodźczy na granicy z Białorusią. Co to właściwie oznacza dla obywateli? Czy działania rządu są zgodne z prawem? Te kwestie w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) wyjaśnia mec. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

  Podział uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych - czy jest dozwolony?

  Podział uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych - czy jest dozwolony? Oto odpowiedź Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

  Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży i rodziców

  Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i już działa pod numerem telefonu 800 800 605. Można na niej uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów oraz prawników. Połączenia są bezpłatne.

  Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli?

  Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli? Nauczyciel, który nie będzie chciał pracować przy wyższym pensum, będzie mógł odejść na wcześniejszą emeryturę na obowiązujących wcześniej zasadach – dowiedział się DGP.

  Podwyżki dla nauczycieli i wyższe pensum w 2022 r.?

  Podwyżki dla nauczycieli i wyższe pensum w 2022 roku? Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowuje kolejne propozycje dotyczące reformy systemu wynagradzania nauczycieli.

  Stan wyjątkowy a stan wojenny

  Stan wyjątkowy a stan wojenny - czym się różnią, kiedy można je wprowadzić? Jakie stany nadzwyczajne przewiduje Konstytucja?

  Stan wyjątkowy - kogo nie obowiązują ograniczenia?

  Stan wyjątkowy - kogo nie obowiązują ograniczenia? Co z weselami, pogrzebami, chrzcinami? Czy w stanie wyjątkowym mogą się odbyć wybory?

  Stypendium szkolne w 2021 r.

  Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022 to jedna z dostępnych form pomocy materialnej dla uczniów. Kto i kiedy może uzyskać stypendium?

  Reforma wynagrodzeń nauczycieli 2022

  Reforma wynagrodzeń nauczycieli 2022 - minister Czarnek zapowiada podwyżki wiążące się z reformą edukacji. Ile ma wynieść pensum?

  Czy będą podwyżki dla nauczycieli w 2022 r.?

  Ile zarabiają nauczyciele? Czy projekt ustawy budżetowej na 2022 rok przewiduje podwyżki dla nauczycieli? Przedstawiamy stanowisko ZNP.

  Stan wyjątkowy w Polsce - wątpliwości RPO

  Stan wyjątkowy. RPO ma wątpliwości ws. ograniczeń pracy dziennikarzy oraz dostępu do informacji publicznej.

  Stan wyjątkowy - Sejm zdecydował

  Stan wyjątkowy - Sejm nie uchylił rozporządzenia Prezydenta. Stanem wyjątkowym są objęte 183 miejscowości na Podlasiu i Lubelszczyźnie, znajdujące się przy granicy z Białorusią.

  „Hazard? Nie daj się wciągnąć!” – akcja edukacyjna KAS

  Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wznawia ogólnopolską akcję edukacyjną, której celem jest podniesienie świadomości o zagrożeniach związanych z uzależnieniem od hazardu i uczestnictwem w nielegalnych grach hazardowych. W poprzednich edycjach akcji zorganizowano  ponad 1,6 tys. spotkań w szkołach. Wzięło w nich udział prawie 110 tys. osób. Akcja odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

  Stan wyjątkowy - kary za łamanie zakazów

  Stan wyjątkowy - jakie kary grożą za łamanie zakazów i przebywanie na terenach przygranicznych na Podlasiu i w województwie lubelskim?

  Miasta a zmiany klimatu - projekt ustawy

  Projekt ustawy, która ma zwiększyć odporność miast na zamiany klimatu i poprawić jakość życia mieszkańców, opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Co zawiera?