reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Uprawnienia organów publicznych przed sądami administracyjnymi

Uprawnienia organów publicznych przed sądami administracyjnymi

Organy publiczne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi występują nie tylko jako autor kontrolowanej przez sąd decyzji czy innego aktu administracyjnego. Organ ten może występować przed sądem w charakterze wnioskodawcy w sprawach o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.


Może się wydawać, że sądy administracyjne zajmują się tylko sprawami zainicjowanymi przez obywateli niezadowolonych z rozstrzygnięć organów administracji. Istotnie, podstawowym zadaniem sądów administracyjnych jest kontrola działalności administracji publicznej. Jednak nie oznacza to, że organ administracji występuje tylko w roli autora decyzji, która nie spełnia oczekiwań jej adresata. Postępowanie przed sądami administracyjnymi przewiduje sytuacje, w których organ administracji występuje albo w innym charakterze, albo posiada uprawnienia procesowe na równi z obywatelem.

Kiedy powstaje spór kompetencyjny

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego organy administracji publicznej z urzędu przestrzegają swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. W konsekwencji organ, który uważa, że jest niewłaściwy dla rozstrzygnięcia sprawy, przekazuję ją zgodnie z właściwością innemu organowi. Zdarzają się jednak i takie sytuacje, gdy żaden z organów nie chce się uznać za właściwy. Powstaje spór kompetencyjny. Przepisy jasno wskazują, kto rozstrzyga spór kompetencyjny między poszczególnymi rodzajami organów. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych powierzono także sądom administracyjnym. Zgodnie z przepisami prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.

Do czasu rozstrzygnięcia sporu o właściwość organ administracji publicznej, na którego obszarze wynikła sprawa, podejmuje tylko czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub słuszny interes obywateli i zawiadamia o tym organ właściwy do rozstrzygnięcia sporu.

Jednocześnie rozstrzyganie sporów kompetencyjnych należy do wyłącznej kompetencji Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oznacza to, że zajmuje się nimi nie sąd I instancji, ale od razu sąd II instancji. Do rozstrzygania sporów kompetencyjnych stosuje się jednak odpowiednio przepisy o postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym. NSA rozstrzyga je na wniosek organu. Wniosek składa się bezpośrednio do sądu. Przepisy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wyraźnie stanowią, że wniosek organu administracji o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego powinien czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Ponadto powinien zawierać określenie żądania, jego podstawy i uzasadnienie oraz oznaczenie stron i organów, a także spełniać inne wymagania określone w przepisach szczególnych. Do wniosku takiego stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Pismo w postępowaniu przed sądem administracyjnym obejmuje przede wszystkim wnioski i oświadczenia stron. Każde pismo strony w tym przypadku wnioskującego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego powinno zawierać:

• oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, nazwę organu, jego przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

• oznaczenie rodzaju pisma;

• osnowę wniosku lub oświadczenia;

• podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

• wymienienie załączników.

Pierwsze pismo w sprawie powinno ponadto zawierać oznaczenie adresu do doręczeń lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sprawy. Dalsze pisma muszą zawierać sygnaturę akt sprawy. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. A także jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, to trzeba dołączyć po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Odpisami w tym przypadku mogą być także uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej.

Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego załatwiany jest przez NSA na rozprawie. Sąd wydaje postanowienie, w którym wskazuje na organ właściwy do rozpoznania sprawy.

reklama

Czytaj także

Źródło:

GP

Zdjęcia


Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją (PDF)39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama