Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zamówienia publiczne - analiza problemów

Andrzela Gawrońska-Baran
Radca prawny, doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, specjalizujący się również w kwestiach legislacyjnych. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce zamówień publicznych. Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007-2008, w latach 2010-2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego.
inforCMS
Odpowiadamy na wybrane pytania związane z zawieraniem umów w sprawach zamówień publicznych, prowadzeniem przetargów oraz zasadami komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Zawarliśmy umowę w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Wartość zamówienia oszacowaliśmy powyżej progów unijnych, ale w konsekwencji umowa została zawarta na kwotę o wiele mniejszą niż progi unijne. Czy w związku z tym, że ostateczna wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, powinniśmy zamieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, czy też przekazać ogłoszenie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?

Ogłoszenie należy przekazać do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przy ustalaniu obowiązku i miejsca publikacji ogłoszenia po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego należy bowiem brać pod uwagę oszacowaną wartość zamówienia. Wynika to z treści art. 95 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp), w którym używa się określenia „wartość zamówienia”.

ZAPAMIĘTAJ!

Wartością zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 upzp).

W tym przypadku wartością zamówienia jest kwota powyżej progów unijnych. Zmniejszenie tej kwoty w zawartej umowie nie ma tutaj znaczenia i nie ma zatem obowiązku zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wadialna gwarancja ubezpieczeniowa

Wykonawca złożył wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Wynika z niej, że roszczenie zamawiającego o wypłatę z gwarancji powstaje w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 5 upzp, tj. gdy:

1) wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2) wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ,

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

4) wykonawca wycofał ofertę po upływie terminu składania ofert.

Czy jest to prawidłowe wadium?

Nie. Wadium jest nieprawidłowe, ponieważ nie obejmuje wszystkich okoliczności, po spełnieniu których możliwe jest zatrzymanie wadium przez zamawiającego. Warunki realizacji świadczenia z gwarancji powinny obejmować wszystkie okoliczności, a nie tylko wymienione w art. 46 ust. 5 upzp. Znaczy to, że wadium może być zatrzymane również wtedy, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 upzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie (art. 46 ust. 4a upzp).

ZAPAMIĘTAJ!

Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczeń z gwarancji nie może być utrudnione.

Gwarancja ubezpieczeniowa w swej treści powinna zatem określać warunki, których zaistnienie spowoduje powstanie po stronie towarzystwa ubezpieczeniowego obowiązku zapłaty. Nie ma przy tym wymogu ścisłego cytowania przepisów art. 46 ust. 4a i ust. 5 upzp.

SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ:

• opisanie sytuacji, w których towarzystwo ubezpieczeniowe będzie zobowiązane do zapłaty,

• odesłanie do przepisów prawa określających te warunki,

• jednoznaczne wskazanie, że towarzystwo zapłaci na zasadach określonych w upzp.

Wskazanie warunków musi być na tyle precyzyjne, aby nie budzić wątpliwości beneficjenta gwarancji (zamawiającego), co do możliwości zaspokojenia się z gwarancji. Również w doktrynie podkreśla się, że wniesienie wadium w formie gwarancji należy uznać za spełnione, jeżeli z treści tego dokumentu wynika, że interesy zamawiającego w zakresie roszczenia o wypłatę wadium są zabezpieczone w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 upzp.

Podobny problem był przedmiotem jednego z odwołań rozpoznawanych przez Krajową Izbę Odwoławczą (np. wyrok z 20 stycznia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 19/09). Podzieliła ona stanowisko zamawiającego, który wykluczył wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 upzp, uznając, że wadium wniesione przez wykonawcę w postaci gwarancji nieuwzględniającej możliwości zatrzymania wadium w sytuacji określonej w art. 46 ust. 4a upzp, nie zabezpiecza w pełni roszczeń zamawiającego.

Mając to na uwadze, zamawiający ma obowiązek w przedstawionym przypadku wykluczyć wykonawcę z postępowania.

Dokument potwierdzający zdolność finansową

Zamawiający (starostwo powiatowe) określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunek, że wykonawcy muszą posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł. Wykonawca złożył dokument potwierdzający, że posiada kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie sześciocyfrowej bez podania tej kwoty. Czy można uznać, że dokument potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu? Co zamawiający powinien zrobić?

Dokument potwierdzający posiadanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie sześciocyfrowej, bez podania tej kwoty, nie potwierdza jednoznacznie spełnienia określonego w powyższy sposób warunku udziału w postępowaniu. Kwotą sześciocyfrową może być bowiem zarówno kwota 100 000 zł, jak i 999 999 zł.

W tym przypadku trzeba mieć na względzie art. 26 ust. 3 upzp, który nakazuje zamawiającemu wezwanie do uzupełnienia dokumentów zawierających błędy. Za takie dokumenty uznaje się m.in. dokumenty nieaktualne (wystawione wcześniej niż wymagany termin), w niewłaściwej formie, nieczytelne, bez podpisu, bez potwierdzenia za zgodność z oryginałem, a także dokumenty, które w swej treści nie potwierdzają spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Z tym ostatnim mamy do czynienia w pytaniu. Dlatego zamawiający powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu. Dopiero gdy wykonawca w wyniku wezwania nie przedłoży dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, zamawiający ma obowiązek wykluczyć go z postępowania. Takie stanowisko potwierdza też orzecznictwo KIO (np. wyrok z 24 czerwca 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 567/08). Jednocześnie należy pamiętać, że uzupełniony dokument ma potwierdzać spełnianie warunku na dzień składania ofert.

Odwołanie poniżej progów unijnych

W prowadzonym przez ministerstwo przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej progów unijnych wykonawca oprotestował zaniechanie wykluczenia innego wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający nie uwzględnił protestu. Czy w takiej sytuacji wykonawca może złożyć odwołanie do Prezesa UZP?

Nie. Zgodnie z art. 184 ust. 1a upzp, w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp (progi unijne), odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,

2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

4) odrzucenia oferty.

Powyższe uprawnienie dotyczy zatem m.in. czynności wykluczenia z postępowania wykonawcy odwołującego się, a także czynności odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę odwołującego się. Nie dotyczy natomiast czynności wykluczenia lub odrzucenia oferty innych wykonawców - konkurentów odwołującego się wykonawcy, w szczególności tego, którego oferta została wybrana przez zamawiającego jako najkorzystniejsza.

ZAPAMIĘTAJ!

Odwołanie wnosi się w zakresie czynności „wykluczenia wykonawcy” oraz „odrzucenia oferty”, a nie w zakresie zaniechania tych czynności.

Oznacza to, że w przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych odwołanie od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje, jeżeli dotyczy zaniechania dokonania czynności wykluczenia wykonawcy z postępowania lub zaniechania odrzucenia oferty. Przy okazji warto wspomnieć, że odwołanie nie przysługuje również od rozstrzygnięcia protestu wniesionego na czynność wykluczenia innego wykonawcy z postępowania lub odrzucenia oferty złożonej przez innego wykonawcę.

W opisanej sytuacji odwołujący się wykonawca nie ma możliwości wykazania posiadania interesu prawnego we wnoszeniu środków ochrony prawnej. Nawet jeżeli wykonawca złoży odwołanie, to zostanie ono odrzucone na podstawie art. 187 ust. 4 pkt 8 upzp. Artykuł ten stanowi, że Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp odwołanie dotyczy innych czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a upzp.

Sposób komunikowania się z wykonawcami

Gmina zastrzegła w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym, że protest oraz ewentualnie przystąpienie do protestu należy złożyć w formie pisemnej do siedziby zamawiającego, a w przypadku przesłania ich faksem lub e-mailem nie będą brane pod uwagę. W pozostałym zakresie dopuściła jako formę komunikowania się przekazywanie korespondencji drogą faksową. Czy takie postanowienia specyfikacji są dopuszczalne?

Nie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Trzeba jednak pamiętać, że wszyscy powinni mieć takie same możliwości komunikowania.

ZAPAMIĘTAJ!

Wybrany sposób komunikacji nie może ograniczać konkurencji.

W przedstawionym przypadku zamawiający wprowadził w zakresie przyjętej formy kontaktów z wykonawcami ograniczenie tej formy w odniesieniu do niektórych czynności, i to w szczególności czynności związanych z korzystaniem ze środków ochrony prawnej. W tej sytuacji jest to niezrozumiałe, ponieważ zamawiający dopuścił generalnie, w zakresie pozostałych czynności, możliwość korzystania z formy faksowej. Dlatego należy uznać, że takie postanowienia specyfikacji są niedopuszczalne. Wprowadzenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ograniczenia w zakresie formy, w której protest czy też przystąpienie do protestu mogą być złożone zamawiającemu, przy generalnym dopuszczeniu przekazywania korespondencji drogą faksową, narusza zasadę równego traktowania wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne i może prowadzić do dyskryminacji wykonawców, zwłaszcza tych, których siedziby są oddalone od siedziby zamawiającego. Znacznie skraca im się bowiem czas na złożenie protestu, bo muszą dodatkowo uwzględnić czas niezbędny na dostarczenie do siedziby zamawiającego swoich pisemnych dokumentów.

Podstawa prawna

• Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101)

Andrzela Gawrońska-Baran

 

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dopłaty do rodzin pszczelich. Wnioski można składać w kwietniu i maju

  Dopłaty do rodzin pszczelich, którym udało się przezimować będą wypłacane na podstawie wniosków, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować od 1 kwietnia do 31 maja. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Ile wyniesie dopłata do jednej rodziny pszczelej?

  Zmiany w rozporządzeniu o dokumentacji pracowniczej [Nowelizacja kodeksu pracy z 9 marca 2023 r.]

  Zostanie zmienione rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Zmiana wynika z konieczności dostosowania akt pracowniczych do nowelizacji kodeksu pracy z 9 marca 2023 r.

  UCHWAŁA Nr 17/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych

  Do końca kwietnia wójtowie i burmistrzowie będą mileli czas na przekazanie komisarzowi wyborczemu informacji o każdej miejscowości w ich gminie, gdzie zamieszkuje co najmniej 200 mieszkańców, a nie było tam dotąd obwodowej komisji wyborczej; wójt musi też wskazać, czy jest tam właściwe miejsce na zorganizowanie lokalu wyborczego.

  MRiPS: Świadczenie wspierające 2024 r. [pytania i odpowiedzi]

  MRiPS udzieliło odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowego świadczenia wspierającego.

  Jaka sankcja za niezłożenie sprawozdania z oszczędzania prądu do 31 marca 2023 r.?

  W piątek, 31 marca upływa termin złożenia przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych pierwszego raportu z realizacji celu oszczędności energii elektrycznej. Z informacji URE wynika, że duża część zobowiązanych jeszcze tego nie zrobiła. 

  MEiN: Karta Nauczyciela a postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela

  Przepisy Karty Nauczyciela precyzyjnie wskazują ramy czasowe, w których zarówno rzecznicy dyscyplinarni, jak i komisje dyscyplinarne, wszczynają i prowadzą postępowania wobec nauczycieli - oświadczył wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski w odpowiedzi na interwencję rzecznika Praw Obywatelskich.

  Kiedy świadczenie wspierające, renta socjalna, świadczenie pielęgnacyjne? Co to jest ICF? [wyjaśnienia pełnomocnika rządu Pawła Wdówika]

  Do świadczenia wspierającego uprawnionych będzie około pół miliona osób z niepełnosprawnością. Koszt tego wsparcia to 3,5 mld zł - powiedział PAP wiceminister, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Zastrzegł, że wciąż trwają pracę nad ostatecznym kształtem tego rozwiązania.

  Regulacja Odry. Nie będzie nowych prac na Odrze, te które są w toku trzeba dokończyć

  Nowe prace regulacyjne na Odrze nie będą rozpoczynane zgodnie z orzeczeniami sądów administracyjnych. Te, które są obecnie prowadzone muszą zostać zakończone, bo inaczej może nastąpić katastrofa budowlana. Takie jest stanowisko Ministerstwa Infrastruktury.

  Mała retencja. Poznań wspiera gromadzenie deszczówki

  Mieszkańcy Poznania mogą już składać wnioski o dotacje na gromadzenie deszczówki. Miasto Poznań po raz kolejny dofinansuje działania związane z małą retencją; o wsparcie będą mogli starać się mieszkańcy, chcący ponownie wykorzystywać deszczówkę. Nabór do kolejnej edycji programu dotacyjnego rozpocznie się we wtorek 28 marca i potrwa do 27 kwietnia.

  Cieszyński: Centralny Rejestr Wyborców będzie gotowy do obsłużenia najbliższych wyborów parlamentarnych [wywiad]

  Centralny Rejestr Wyborców będzie gotowy do obsłużenia najbliższych wyborów parlamentarnych. 

  Minister Niedzielski: brak profilaktyki i permanentny problem z personelem medycznym to główne problemy

  Jeżeli patrzymy na cały system opieki zdrowotnej w Polsce i w różnych krajach europejskich, to widzimy, że te systemy opieki zdrowotnej będą miały permanentny problem z personelem medycznym - ocenił w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

  Obniżka nowych emerytur o 6% od kwietnia 2023 r.

  Zgodnie z tablicami GUS, 60 latek będzie miał przed sobą 254,3 miesiące życia wobec 238,9 miesiąca zapisanych w tablicach opublikowanych rok temu.

  Wyższe o 10% dotacje na podręczniki dla uczniów

  Podwyższenie o 10 proc. maksymalnych kwot dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – przewiduje projekt rozporządzenia, którego założenia opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu.   

  Dopłaty do 58 000 zł. Fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, kolektory [Mój prąd, kwiecień 2023 r.]

  Od 4,4 tys. zł do 28 tys. zł mogą wynieść dopłaty do pomp ciepła w piątej odsłonie programu "Mój prąd"; w przypadku kolektorów ma być to do 3,5 tys. zł - poinformował PAP wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski. Dodał, że "Mój prąd" 5.0 miałby ruszyć w drugiej połowie kwietnia.

  Gdański Tydzień Zawodowca. Oferta dla absolwentów szkół

  Gdański Tydzień Zawodowca to wydarzenie adresowane do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które rozpoczyna się 27 marca. W programie m.in. debata, dni otwarte, warsztaty, webinaria, a także Gdańskie Targi Szkół Ponadpodstawowych.

  Minister Czarnek: Mniej o 5h godzin nauki w szkole. Religia od trzeciego roku życia dziecka to za wcześnie. Katolik może głosować na PO i PSL

  Ponad 8 mld zł przeznaczyliśmy na rządowe inwestycję w oświatę od 2021 roku - mówił w niedzielę w Lublinie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zapowiedział przywrócenie uprawnienia emerytalnego nauczycielskiego, a także plany uruchomienia stałego funduszu dla szkół specjalnych.

  10 nowych wzorów z USC. Akty urodzenia, małżeństwa i zgonu [Maj 2023 r.]

  Możliwość łatwiejszego pozyskiwania zaświadczeń z USC wymusza zmianę 10 wzorów dokumentów wydawanych przez USC. Nowe wzory pojawią się w maju 2023 r.

  Wszystko o świadczeniu wspierającym: Wnioski do ZUS i wojewódzkich zespołów. Kwestionariusz. [Pełny projekt ustawy w Word]

  Będą dwa wnioski o świadczenie wspierające. Pierwszy do wojewódzkiego zespołu orzekania, który ustali w decyzji poziom potrzeby wsparcia. Do wniosku trzeba będzie załączyć kwestionariusz. Drugi wniosek będzie do ZUS poprzez PUE ZUS. ZUS nie będzie wydawał decyzji, tylko informację. Decyzję ZUS wyda tylko, gdy odmówi przyznania świadczenia. 

  Świadczenie wspierające: Co to jest międzynarodowa klasyfikacja ICF?

  Międzynarodowa klasyfikacja ICF ma być podstawą przyznawania świadczenia wspierającego osoby niepełnosprawne w 2024 r.

  PFRON: Jakie sprawozdania i do kiedy składa się za 2022 r.?

  Przedsiębiorcy o wielkości innej niż mikro- lub mały przedsiębiorca, którzy nie składają sprawozdań finansowych do KRS, mają obowiązek dostarczenia elektronicznego sprawozdania finansowego za 2022 r. lub „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r.” do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON do dnia 15 lipca 2023 r. 

  Wzór: Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 rok [PFRON]
  Założenia ustawy o świadczeniu wspierającym

  Jakie są założenia i zapisy ustawy o świadczeniu wspierającym?

  Tatrzańskie żaby przedostaną się na drugą stronę drogi

  Wolontariusze Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) rozpoczęli akcję przenoszenia żab trawnych przez ruchliwą drogę przy wejściu do Doliny Olczyskiej w Zakopanem. Płazy przemieszczają się do miejsc lęgowych, a akcja ma uchronić je przed śmiercią pod kołami samochodów.

  Emerytury nauczycielskie prawem nie przywilejem. Kiedy zostaną przywrócone

  Emerytury nauczycielskie po 20 latach pracy „przy tablicy” lub po 30 latach pracy w ogóle to przedmiot projektu, który – jak poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek – jest na końcowym etapie prac. Zapowiedział, że jeszcze wiosną tego roku ten projekt ujrzy światło dzienne. 

  Euro 2024. Ile razy reprezentacja Polski grała w mistrzostwach? Kiedy najbliższy mecz o eliminacje?

  Euro 2024. Polscy piłkarze czterokrotnie dotychczas grali w mistrzostwach Europy. Trzy razy po eliminacjach - w 2008, 2016 i 2021 roku, a w 2012 jako współgospodarze, obok Ukrainy. Zmagania o udział w kolejnej imprezie tej rangi - w 2024 w Niemczech - rozpoczną od piątkowego meczu z Czechami w Pradze.