Kategorie

Zasady wynagradzania kierowników samorządowych ZOZ-ów

Aleksandra Ostapiuk
inforCMS
Jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość tworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ale dowolność w zakresie wynagradzania tych osób jest ograniczona poprzez obowiązujące przepisy. Oznacza to, że zatrudniony przez samorząd kierownik nie może otrzymać więcej, niż wynika z ustawy.
Reklama

Zakład opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, publiczny zakład opieki zdrowotne może być utworzony również przez jednostkę samorządu terytorialnego – gminę, powiat, województwo. Prowadzony jest on w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań.


Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz  kierownik, który jest też przełożonym pracowników zakładu. Podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej (w gminie – wójt, burmistrz lub prezydent, w powiecie – zarząd powiatu, w województwie – zarząd województwa), nawiązuje z kierownikiem tego zakładu stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

Reklama


Zatrudniając kierownika zakładu opieki zdrowotnej podmiot zatrudniający nie ma dowolności w kształtowaniu jego wynagrodzenia. Pułap maksymalny wynagrodzenia kierownika samorządowego zakładu wyznacza ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, która ma zastosowania do samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej i ich kierowników (art. 1 pkt 16 w związku z art. 2 pkt 10 ustawy). Powołana ustawa ogranicza poziom możliwego świadczenia tylko i wyłącznie do wynagrodzenia miesięcznego. Powyższe oznacza, że będąc zatrudnionym jako kierownik samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, można pobierać jedynie wynagrodzenie miesięczne, ograniczone przez powołaną ustawę do przewidzianej górnej wysokości maksymalnej. Nie ma znaczenia sama podstawa nawiązania stosunku pracy lub rodzaj umowy cywilnoprawnej, na podstawie której kierownik jest zatrudniony, ograniczenie obowiązuje bowiem w każdym przypadku.


Organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jest organ założycielski lub organ właściwy do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego w podmiocie. Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami reguluje wysokość miesięcznego wynagrodzenia maksymalnego (art. 8 ustawy), jako czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Uregulowania powyższe są skuteczne również w przypadku, gdy kierownik zakładu opieki zdrowotnej wykonujący zawód medyczny jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie.


Kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej można, w zależność od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań, przyznać dodatkowo na podstawie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi nagrodę roczną (na wniosek rady społecznej przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, która zakład ten utworzyła). Ustawa (w art. 10 ust. 7) reguluje również maksymalną wysokość ewentualnej nagrody rocznej, jako trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.


Prawo nie przewiduje w stosunku do kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej innych form wynagradzania w postaci świadczeń dodatkowych, przez które rozumie się świadczenia z tytułu zatrudnienia, w tym: bytowe, socjalne, komunikacyjne, oraz ubezpieczenia majątkowe i osobowe - inne bądź wyższe niż ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych przepisach. Należy pamiętać, że wśród osób uprawnionych do uzyskania takich świadczeń nie ma kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Nie przysługuje im również nagroda z zakładowego funduszu nagród.

Obowiązki i uprawnienia kierownika jednostki sektora finansów publicznych>>


Należy też pamiętać, że kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie jest uprawniony do otrzymania nagrody jubileuszowej. Nagroda ta jest świadczeniem dodatkowym, które mogą otrzymać jedynie te spośród osób objętych powołaną ustawą, które zostały w niej do tego wyraźnie uprawnione. W związku z tym, z tytułu świadczenia pracy na stanowisku kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nagroda jubileuszowa nie przysługuje nawet, jeżeli kierownik przepracował wymagany do jej nabycia okres. Sąd Najwyższy wskazał, że nagroda jubileuszowa nie ma charakteru wynagrodzenia miesięcznego, jest natomiast świadczeniem dodatkowym (nagroda jubileuszowa jest świadczeniem z tytułu zatrudnienia, skoro przypada z tytułu długoletniej pracy - wyrok Sądu Najwyższego z 23 czerwca 2005 r., II PK 289/04, OSNP 2006/5-6/77).


Należy również zaznaczyć, że w razie odwołania ze stanowiska lub w razie rozwiązania umowy cywilnoprawnej przez podmiot zatrudniający – kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może zostać przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego (art. 12 ww. ustawy). Warunkiem przyznania jej jest jednak to, aby rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, wynikających ze stosunku pracy tego kierownika.


Powołana ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi jest przepisem szczególnym w stosunku do regulacji zawartych w Kodeksie pracy w odniesieniu do wynagrodzeń grupy pracowników, jaką są kierownicy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Powoływanie się na regulamin wynagradzania jako układ zbiorowy w przedmiotowej sytuacji będzie błędne. Zgodnie z art. 24126 § 2 Kodeksu pracy układ zbiorowy nie może określać zasad wynagradzania osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, a kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest, zgodnie z art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy, osobą kierującą jednoosobowo zakładem pracy. 


Podsumowując, o wynagrodzeniu takiego pracownika, na podstawie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, stanowić może tylko i wyłącznie organ powołujący na stanowisko kierownika, a zarazem ustalający w granicach przewidzianych przez powołaną ustawę wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji. Należy pamiętać, że postanowień powołanej ustawy nie można wyłączyć powołując się na regulamin wynagradzania obowiązujący zakładzie, gdyż Kodeks pracy przewiduje w art. 24126 § 2 wyłączenie możliwości, aby osoby, które zawierają ze strony pracodawcy układ zakładowy (w myśl art. 24123 Kodeksu pracy), określały sobie same wynagrodzenie.

Wysokość wynagrodzenia w jednostkach samorządowych>>


Postanowienia układu zbiorowego, w postaci regulaminu wynagradzania pracowników samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej dotyczące możliwości wypłacania premii, nie mogą mieć zastosowania do kierownika zakładu, jako osoby zarządzającej w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Ewentualne naliczenie i wypłacenie przez zakład premii kierownikowi będzie stanowiło pobranie świadczenia bez tytułu prawnego. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej nie może nabyć bowiem prawa do premii z mocy stosownego przepisu regulaminu wynagradzania, gdyż zasady jego wynagradzania są ustalana przez organ zatrudniający. Przez „zasady wynagrodzenia” należy rozumieć postanowienia określające warunki przyznawania wynagrodzenia za pracę oraz składników wynagrodzenia.


Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy albo umów cywilnoprawnych ustalające wynagrodzenie miesięczne, nagrodę roczną, odprawę oraz wartość świadczeń dodatkowych, w wysokości wyższej niż maksymalna dopuszczona ustawą, są nieważne z mocy prawa w odniesieniu do tej części, która przewyższa kwotę maksymalną określoną w ustawie albo wykracza poza możliwość jej pobierania.


Należy pamiętać, że ustawodawca nie tylko wynagrodzenie kierowników samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej ograniczył ustawowo w postaci wprowadzenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia, ale również postanowił, że informacje o wynagrodzeniu tych osób oraz o nagrodach rocznych, świadczeniach dodatkowych i odprawach są jawne i nie podlegają ochronie danych osobowych ani tajemnicy handlowej.

Aleksandra Ostapiuk

samorzad.infor.pl

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?