Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Odpowiedzialność podatkowa kierownika jednostki

Grażyna Urbaniak
Monika Górska
Uniknięcie przez kierownika jednostki sankcji z tytułu nieprzestrzegania przepisów podatkowych zależy przede wszystkim od prawidłowego i terminowego wypełniania nałożonych nań obowiązków.

Jak wynika z praktyki, świadomość ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania i rozliczenia podatkowe nie wydaje się wśród kierowników jednostek budżetowych zbyt powszechna.

Aktem prawnym, który nakłada w tym zakresie obowiązki na podatników, jest przede wszystkim ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa).

Przepisom Ordynacji podatkowej podlegają wszelkie należności publicznoprawne, zaś podstawą do wyłączeń z tego zakresu mogą być tylko odrębne – szczegółowe regulacje prawne.

Przepisy Ordynacji podatkowej stosuje się do:

podatków – w tym także zaliczek na podatki i rat podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach; zgodnie z art. 6 Ordynacji podatkowej przez pojęcie podatków należy rozumieć publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenia pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, które wynikają z ustawy podatkowej,

opłat publicznych – przez które należy rozumieć opłaty przymusowo nakładane przez państwo i samorząd terytorialny w celu pokrycia publicznych potrzeb finansowych; stanowią one rodzaj świadczenia wzajemnego na rzecz ww. korporacji publicznoprawnych w zamian za oferowane przez nie świadczenia lub urządzenia w całości lub części służące jednostkom lub określonym grupom osób,

niepodatkowych należności budżetowych – w myśl art. 3 pkt 8 Ordynacji podatkowej są to niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które wynikają ze stosunków publicznoprawnych.

Ustawy szczegółowe wskazują także na inne świadczenia, takie jak:

obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

obowiązkowe wpłaty na Fundusz Pracy (zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),

wpłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (zgodnie z art. 23 ust. 1, art. 26 ust. 4, art. 27 ust. 2–3, art. 28 ust. 3 pkt 3, art. 29 ust. 3 i 4 oraz art. 31 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych)

– do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, mimo że wpływy z tych świadczeń nie stanowią dochodów budżetowych, lecz są dochodami funduszy celowych.

Obowiązki jednostki jako płatnika

Według przepisów Ordynacji podatkowej, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu (art. 8 Ordynacji podatkowej). Celem istnienia instytucji płatnika jest pobranie podatku u źródła. Rozwiązanie takie pozwala na zupełne wyeliminowanie bądź też choćby na zmniejszenie procesu unikania opodatkowania, uszczuplania lub zalegania z płatnością podatku, a ponadto prowadzi również do zmniejszenia kosztów wymiaru i poboru podatków.

Ustanowienie podmiotu płatnikiem oraz zwolnienie go z tej funkcji może nastąpić jedynie w drodze ustawowej, jednak art. 8 Ordynacji podatkowej wskazuje jako podstawę prawną „przepisy prawa podatkowego”, a tym samym także akty rangi podustawowej.

Na płatnika nałożone zostały trzy podstawowe obowiązki podatkowe:

1) obliczenie podatku (zaliczki, raty),

2) jego pobranie,

3) wpłacenie we właściwym terminie.

Jednostka budżetowa (jako zakład pracy) jest obowiązana (jako płatnik) obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, które uzyskują od niego przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (art. 31 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie tych obowiązków płatnik ponosi odpowiedzialność podatkową oraz odpowiedzialność karną skarbową. Jednocześnie – oprócz ponoszenia odpowiedzialności – płatnik posiada również prawa (jak np. prawo do skorygowania złożonych deklaracji czy wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji – art. 81 i 220 Ordynacji podatkowej). Ponadto płatnikom pobierającym podatki na rzecz budżetu państwa przysługuje prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia (z którego mogą zrezygnować) w wysokości 0,3% kwoty podatku pobranej od podatnika, a następnie terminowo przekazanej na rzecz budżetu państwa (na podstawie art. 28 Ordynacji podatkowej i rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa). W przypadku państwowych jednostek budżetowych wynagrodzenie to stanowi dochód budżetu państwa.

ZAPAMIĘTAJ!

Na kierowniku jednostki budżetowej ciąży obowiązek wykonania funkcji płatnika podatków i innych należności publicznoprawnych.

Czytaj także: Odpowiedzialność kierownika jednostki za naruszenie dyscypliny finansów publicznych>>

Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków płatnika

Określenie w przepisach Ordynacji podatkowej jednostki budżetowej jako płatnika – czyli jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, wiąże się z obowiązkiem wyznaczenia osoby fizycznej, która będzie wykonywała obowiązki płatnika – czyli obliczała i pobierała podatki oraz terminowo wpłacała je organowi podatkowemu (art. 31 Ordynacji podatkowej). Osobę tę (może to być jedna osoba albo też kilka osób – w tym również niebędących pracownikami płatnika) musi wyznaczyć kierownik jednostki w drodze zwiększenia zakresu obowiązków pracowniczych (umowa o pracę) lub umownego zobowiązania do wykonywania czynności przypisanych płatnikowi.

Z ORZECZNICTWA

Za osobę wyznaczoną do obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych może być uznana osoba, która zobowiązana została, przez podmiot uprawniony do tego, w imieniu zakładu pracy, na podstawie właściwych dla tego zakładu przepisów ustawy lub wydanego na ich podstawie statutu, do wykonywania czynności stanowiących treść funkcji płatnika. Zobowiązanie takie wynikać może z treści jakiejkolwiek czynności wyrażającej wolę uprawnionego, jeżeli wskazuje osobę zobowiązaną oraz określa zakres powierzonych jej obowiązków w sposób pozwalający przyjąć, że wykonywać ma czynności płatnika.

Postanowienie SN z 24 lutego 1999 r.,

sygn. akt I KZP 26/98

Imiona, nazwiska i adresy wyznaczonych osób powinny zostać przez kierownika jednostki organizacyjnej zgłoszone właściwemu miejscowo organowi podatkowemu w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, zaś zmiana tych osób również wymaga zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę (art. 31 Ordynacji podatkowej). Organ podatkowy nie jest zaś uprawniony do ingerowania w dokonywany przez płatnika wybór osoby odpowiedzialnej.

ZAPAMIĘTAJ!

Płatnik lub inkasent, który nie wyznacza w wymaganym terminie osoby, do której obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, lub który nie zgłasza właściwemu miejscowo organowi podatkowemu wymaganych danych takiej osoby – podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Jednocześnie brak wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za pobór podatków nie może być traktowany jako brak płatnika czy też osoby odpowiedzialnej za wykonywanie jego obowiązków i ponoszącej z tego tytułu odpowiedzialność karną skarbową (wskazanie tej osoby na podstawie art. 31 Ordynacji podatkowej nie powoduje, że staje się ona płatnikiem – pozostaje nim bowiem zawsze podmiot wskazany jako płatnik w ustawach podatkowych. Na tych podmiotach (płatnikach) spoczywa więc wyłącznie odpowiedzialność podatkowa i tylko one mogą być podmiotami postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub skarbowej, czynności sprawdzających, zabezpieczenia, następstwa prawnego oraz innych instytucji ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego).

Na podstawie treści wyroku NSA w Gdańsku z 5 października 1994 r. (sygn. akt SA/Gd 1726/94) można stwierdzić, że z art. 31 Ordynacji podatkowej nie wynika, że osoba, która w ramach jednostki organizacyjnej była zobowiązana do wyznaczenia osoby, do której obowiązków należeć będzie obliczenie, pobieranie i terminowe wpłacanie kwot podatków – odpowiada jako płatnik podatku w sytuacji, gdy obowiązku takiego nie wykona.

Osoba wyznaczona do poboru podatków – w przypadku nienależytego wywiązywania się z powierzonych obowiązków – podlega jedynie odpowiedzialności pracowniczej (jeżeli jest pracownikiem danej jednostki) albo odpowiedzialności wynikającej z umowy – wobec czego dochodzenie ewentualnych roszczeń przez płatnika wobec tej osoby odbywać się będzie na podstawie przepisów prawa pracy lub przepisów prawa cywilnego.

Czytaj także: Podstawowe obowiązki i uprawnienia kierownika jednostki sektora finansów publicznych>>

Odpowiedzialność płatnika

Zgodnie z art. 26a Ordynacji podatkowej, organ podatkowy może wyłącznie od płatnika dochodzić zapłaty zaliczki – do pobrania której zobowiązany jest płatnik – niewpłaconej lub wpłaconej w kwocie zaniżonej z tytułu przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, przychodów z tzw. działalności wykonywanej osobiście oraz przychodów z praw majątkowych. Odpowiedzialność płatnika jest ograniczona do wysokości zaliczki, do której pobrania jest zobowiązany.

Płatnik odpowiada za podatek niepobrany lub pobrany a niewpłacony (art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej), jednak w istocie każda nieprawidłowość w wykonaniu jego obowiązków prowadzi do powstania odpowiedzialności. Jeżeli bowiem płatnik źle obliczy podatek (za prawidłowość obliczenia nie odpowiada), to w efekcie pobierze go w kwocie mniejszej niż powinien, a przez to będzie odpowiadał za niepobranie części podatku. Generalnie można zatem stwierdzić, że płatnik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania, których wynikiem jest niewpłacenie w prawidłowej wysokości podatku na rzecz właściwego organu podatkowego – za podatek niepobrany lub pobrany a niewpłacony odpowiada całym swoim majątkiem (art. 30 § 3 Ordynacji podatkowej).

Odpowiedzialność płatnika powstaje z dniem, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata przez płatnika należności z tytułu podatku powinna najpóźniej nastąpić (art. 47 § 4 Ordynacji podatkowej). Odpowiedzialność w zakresie konkretnego zobowiązania płatnika kończy się z dniem wygaśnięcia tego zobowiązania. Odpowiedzialność ta nie istnieje jednak przed tym dniem ani też w przypadku, gdy płatnik nie pobrał – choć powinien to zrobić – podatku od podatnika, lub w czasie przetrzymywania przez płatnika pobranego podatku, którego termin odprowadzenia na rzecz organu podatkowego jeszcze nie nadszedł.

Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że w wyniku niewykonania przez płatnika obowiązków zaistniała ww. okoliczność, czyli powstała zaległość podatkowa (art. 51 § 3 Ordynacji podatkowej), to organ ten obligatoryjnie wydaje decyzję o odpowiedzialności podatkowej płatnika, w której określa wysokość należności z tytułu niepobranego lub pobranego a niewpłaconego podatku (art. 30 § 4 Ordynacji podatkowej).

Jedyną więc i bezpośrednią przesłanką powodującą wydanie przez organ podatkowy takiej decyzji może być stwierdzenie przez organ podatkowy niewpłynięcia całości lub części należnej od płatnika kwoty podatku w terminie, który wynika z przepisów prawa podatkowego. Należy przy tym zauważyć, że decyzja organu podatkowego nie może dotyczyć podatku nadpłaconego – czyli przekazanego na rachunek organu podatkowego nienależnie lub w kwocie przekraczającej wysokość zobowiązania podatkowego, ponieważ powstała nadpłata może być tylko przedmiotem postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty (art. 75 § 1 w zw. z art. 72 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej). Także niepobranie przez płatnika podatku i wpłacenie do organu podatkowego wyklucza możliwość orzeczenia jego odpowiedzialności.

ZAPAMIĘTAJ!

Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. W tych przypadkach organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika (art. 30 § 5 Ordynacji podatkowej).

Z ORZECZNICTWA

Odpowiedzialność podatkowa płatnika i podatnika nie ma charakteru odpowiedzialności solidarnej ani też odpowiedzialności in solidum, bowiem odpowiedzialność za podatek to dopuszczalność żądania jego zapłaty, a ustawodawca wyłączył ją w stosunku do podatnika, gdy odpowiedzialność za podatek ponosi płatnik.

Wyrok NSA w Krakowie z 14 czerwca 1995 r.,

sygn. akt SA/Kr 2700/94

Widoczne jest więc wyraźnie, że w przypadku gdy za pobranie i wpłacenie podatku odpowiada płatnik, podatnik jest zwolniony z tej odpowiedzialności, jeżeli zaś podatnik zapłaci podatek, który powinien być pobrany przez płatnika, zwalnia to płatnika z jego obowiązków (zob. wyrok NSA w Katowicach z 28 października 1994 r., sygn. akt SA/Ka 2634/93).

Płatnik nie ponosi odpowiedzialności, gdy podatek nie został pobrany z winy podatnika (czyli wszelkich przyczyn leżących po stronie podatnika – zarówno działań jak i zaniechań wpływających na zachowanie się płatnika). Wina podatnika musi zostać ustalona przez organ podatkowy w prowadzonym postępowaniu podatkowym i – w przypadku jej stwierdzenia – płatnik zwolniony jest od odpowiedzialności. Jednak niepobranie podatku z przyczyn leżących po stronie innych osób albo też przyczyn, których nie można powiązać z jakimikolwiek osobami (obiektywnych, losowych itp.), nie wyłącza odpowiedzialności płatnika, nie stanowi zatem przeszkody do wydania decyzji o jego odpowiedzialności.

ZAPAMIĘTAJ!

Zarówno decyzję o odpowiedzialności podatkowej płatnika, w której organ podatkowy określa wysokość należności z tytułu niepobranego lub pobranego a niewpłaconego podatku, jak i decyzję o odpowiedzialności podatnika organ podatkowy może wydać również po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego (art. 30 § 6 Ordynacji podatkowej).

PODSTAWY PRAWNE

• Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 613)

• Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 105, poz. 655)

• Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 40, poz. 223)

• Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 81, poz. 531)

• Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 105, poz. 668)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. Nr 240, poz. 2065)

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czarnek: nikt nie może nauczycielowi nakazać albo zakazać korzystania z podręcznik HIT
  Czarnek: W przepisach prawa nie ma wymogu stosowania takiej albo innej książki, takiego albo innego podręcznika. To nauczyciel decyduje o tym, w jaki sposób realizuje podstawę programową, przy pomocy jakich narzędzi dydaktycznych, pomocy dydaktycznych.
  Lokalizacja miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
  Określanie zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych należy do tych regulacji, które ze względu na swoją lakoniczność przenoszą ciężar wyznaczenia granic prawidłowego ich stosowania na orzecznictwo i doktrynę. Warto zwrócić więc uwagę na kilka kwestii, które mogą rzutować na ważność oraz efektywność zasad regulowanych w uchwałach rad gmin.
  Ochrona środowiska w planie miejscowym
  Podstawowym celem wprowadzania i modyfikacji regulacji planistycznych jest zapewnienie poszanowania ładu przestrzennego. Organy gminy w planach miejscowych muszą jednak również uwzględniać zagadnienia związane z ochroną środowiska. Wynika to wprost z regulacji odnoszących się do planowania i zagospodarowania przestrzennego.
  Istotne naruszenie prawa przez organ
  Opierając się na konstrukcji wad powodujących nieważność uchwały organu gminy można wskazać takie rodzaje naruszeń przepisów, jakie da się zaliczyć do istotnych, a więc skutkujących nieważnością wydanego aktu. Do naruszeń tych będzie należało np. naruszenie przepisów określających kompetencję do podejmowania aktu normatywnego, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego przez wadliwą ich wykładnię, a także przepisów podjęcia aktu normatywnego, jeżeli na skutek tego naruszenia podjęto akt o innej treści niż gdyby naruszenie nie nastąpiło.
  Skarga na brak dostępności
  Od niemal roku w polskim prawie funkcjonuje instytucja skargi na brak dostępności. Można by się spodziewać, że skargi tego typu, przynajmniej w pierwszych miesiącach, będą wpływać lawinowo. Tymczasem Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odnotował wpływ zaledwie 25 skarg na brak dostępności, z czego zdecydowana większość posiadała wady formalne. Problem tkwi w nie do końca zrozumiałej procedurze. Złożenie skargi powinno być poprzedzone wnioskiem o zapewnienie dostępności.
  Wygaszenie mandatu radnego z powodu wykorzystania mienia gminy
  Wykorzystywanie mienia komunalnego stanowi przesłankę do wygaśnięcia mandatu radnego. Jednak nie każde korzystanie z tego mienia będzie wyczerpywało zakaz ustawowy. Tu istotną rolę odgrywa ustalenie, czy ma to charakter wykraczający poza warunki powszechnej dostępności mienia należącego do gminy.
  Nadawanie nazw przestrzeni publicznej
  Legislacja dotycząca zmian nazw obiektów przestrzeni publicznej oraz usuwania pomników stanowiła w ostatnich miesiącach źródło ożywionej dyskusji. Swój sprzeciw wyrażali zarówno samorządowcy, wskazując na naruszenie konstytucyjnej zasady suwerenności, jak i przedstawiciele doktryny, podkreślając nieprawidłowości względem techniki prawodawczej.
  Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy przez ePUAP? [Instrukcja]
  Wniosek elektroniczny o dodatek węglowy można wysłać w ePUAP jako załącznik w formacie WORD albo PDF w trybie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego". Nie ma bowiem osobnego formularza wniosku o dodatek węglowy dla systemu ePUAP, który można byłoby wypełnić po zalogowaniu się do niego.
  Interaktywny wzór wniosku o dodatek węglowy [PDF]
  Inforlex.pl przygotował interaktywny wzór wniosku o dodatek węglowy. Można go wypełnić na komputerze, wydrukować i podpisać.
  Program „Aktywny samorząd” [wnioski do 31 sierpnia i 10 października 2022 r.]
  Do 31 sierpnia 2022 r. trwa nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd”. Jest to dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnościami. Cytowana w komunikacie resortu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że od początku trwania programu dofinansowanie otrzymało ponad 230 tys. osób.
  Podstawa programowa z matematyki dla klas I–III [EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA]
  Podstawę programową dla klas I-III szkół podstawowych określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie m.in. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
  Centralny rejestr wyborców dopiero w 2025 r.?
  O stworzenie Centralnego Rejestru Wyborców (CRW) od lat apeluje Państwowa Komisja Wyborcza. Choć jego budowa miała się zakończyć w grudniu 2022 r., obecnie deklarowany przez rząd termin to rok 2025.
  Czy jeden licznik na prąd wyklucza wypłatę dodatku węglowego dla dwóch rodzin?
  W domu z jednym piecem na węgiel mieszkają dwie rodziny. W domu jest tylko jeden licznik na prąd i wodę. Czy jeden licznik jest przeszkodą do otrzymania przed każdą z rodzin dodatku węglowego?
  Dyrektor szkoły karze ucznia pracami porządkowymi [ustawa o resocjalizacji z 9 czerwca 2022 r.]
  Od 1 września 2022 r. dyrektor szkoły nie będzie musiał zawiadamiać policji lub sądu rodzinnego o każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia. Zamiast tego, w przypadku drobnych wykroczeń, będzie mógł za zgodą rodziców sam zdecydować o rodzaju konsekwencji, jakie poniesie winowajca.
  MEiN: Nie będzie zmian w przepisach o dodatkach za trudne i uciążliwe warunki pracy dla pedagogów specjalnych
  Grupa posłów skierowała do resortu edukacji interpelację poselską w sprawie dodatków do wynagrodzenia nauczycieli pracujących w trudnych i uciążliwych warunkach. Parlamentarzyści zwrócili uwagę, że zmienione w maju 2022 roku Prawo oświatowe obliguje dyrektorów przedszkoli oraz szkół niebędących placówkami specjalnymi do obligatoryjnego zatrudnienia z dniem 1 września 2022 roku pedagogów specjalnych.
  Od 2023 r. zakaz wzywania petentów do urzędów? Sprawa ma być załatwiona emailem albo przez telefon
  Resort rozwoju i technologii przygotował projekt zmian w przepisach, dzięki którym obywatele nie będą musieli tak często jak obecnie stawiać się osobiście w urzędach - poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że zmiany mają wejść od 2023 roku.
  Podwyżka cen węgla w sklepie internetowym PGG
  Polska Grupa Górnicza ujednoliciła od 16 sierpnia ceny sprzedaży poszczególnych sortymentów węgla opałowego we wszystkich kopalniach. Po zmianie średnia cena węgla opałowego wyniesie ok. 1,2 tys. zł za tonę wobec ok. 1 tys. zł/t dotychczas - podała spółka w komunikacie prasowym.
  Czy dodatek węglowy mogą otrzymać Ukraińcy?
  Czy dodatek węglowy może otrzymać uchodźca z Ukrainy, który wynajmuje mieszkanie ogrzewane węglem?
  Akademia budżetowa 2022
  Akademia budżetowa to cykl 4 szkoleń dedykowanych osobom zajmującym się rachunkowością oraz finansami w jednostkach sektora finansów publicznych m.in. w szkołach, przedszkolach, centrum usług wspólnych, ośrodkach pomocy społecznej, gminach, powiatach zatrudnionych na stanowiskach księgowych, inspektorów, referentów, sekretarzy oraz innych specjalistów. W ramach Akademii przybliżone zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości obowiązujące i planowane od 2023 r.
  Kopalnia Budryk: dodatkowy węgiel „Orzech” dla odbiorców indywidualnych
  Jastrzębska Spółka Węglowa, która jest największym producentem węgla koksowego w UE, zwiększy produkcję węgla do celów energetycznych sortymentu orzech i rozpoczęła już jego sprzedaż w kopalni Budryk odbiorcom indywidualnym.
  Czy wójt może wydawać wytyczne dyrektorowi szkoły
  Sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek oświatowych nie jest uprawnieniem na tyle szerokim, aby dawało wójtowi prawo ingerowania w kompetencje dyrektorów szkół i przedszkoli.
  W jednym domu mieszkają dwie rodziny. Kto ma prawo do dodatku węglowego?
  Pytanie: Mieszkam z mężem i dzieckiem na parterze domu. Piętro jest zamieszkałe przez teścia i teściową. Obie rodziny żyją osobno w zakresie rachunków, zakupów. W domu jest piec na węgiel zgłoszony do CEEB. Dom należy do teściów. Kto ma prawo do dodatku węglowego?
  Prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela. Co się zmienia od 1 września 2022 r.?
  Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadza: 1) dwa stopnie awansu zawodowego: nauczyciela minowanego oraz nauczyciela dyplomowanego oraz 2) zmiany w wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli.
  Jak zmiany klimatu wpływają na nasze zdrowie? Tegoroczne fale upałów to zaledwie początek
  20 sierpnia 1897 roku brytyjski lekarz, Sir Ronalda Rossa odkrył, że za przenoszenie malarii odpowiedzialne są samice komarów. Niestety, zmiany klimatu, jakie obecnie obserwujemy, sprzyjają rozwojowi chorób przenoszonych właśnie przez wektory (m.in. komary i kleszcze), a ich zasięg występowania rozszerza się coraz bardziej na kraje Europy Północnej, powodując pojawianie się jednostek chorobowych, które dotychczas były kojarzone z obszarami tropikalnymi.
  Wniosek o dodatek węglowy trzeba złożyć do 30 listopada 2022 r.
  Aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3000 zł, trzeba złożyć wniosek do gminy do 30 listopada. Gmina ma 30 dni na jego wypłatę.