Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Uchodźcy wojenni z Ukrainy a prawo UE [Інформація для людей, які тікають від війни в Україні]

Unia Europejska; Uchodźcy wojenni z Ukrainy a prawo UE. Dyrektywa o ochronie tymczasowej
Unia Europejska; Uchodźcy wojenni z Ukrainy a prawo UE. Dyrektywa o ochronie tymczasowej
Komisja Europejska przygotowała najważniejsze informacje dla osób uciekających przed wojną z Ukrainy do Unii Europejskiej. Informacje dotyczą praw tych osób w zakresie przekraczania granicy z krajem UE, prawa do tymczasowej ochrony, ubiegania się o ochronę międzynarodową, a także przemieszczania się na terytorium Unii Europejskiej. Jakie prawa mają uchodźcy z Ukrainy w państwach UE? Jaka jest różnica między ochroną tymczasową a azylem? 18 marca 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła wytyczne operacyjne odnośnie stosowania dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony.

Wersja ukraińska: Інформація для людей, які тікають від війни в Україні

Wersja angielska: Information for people fleeing the war in Ukraine

Przed wyjazdem z Ukrainy

Jeśli jest to możliwe, zabierz ze sobą ważne dokumenty podróży (np. paszport). Brak dokumentów podróży lub dokumentów medycznych (zaświadczenia o szczepieniu lub testu na COVID-19) nie powinien jednak uniemożliwiać wjazdu na terytorium UE.

Wszystkie kraje UE graniczące z Ukrainą umożliwiają wjazd na swoje terytorium wszystkim osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie ze względów humanitarnych, niezależnie od tego, czy mają paszport biometryczny, czy nie. Dotyczy to również dzieci. Jeżeli masz obywatelstwo ukraińskie i paszport biometryczny, możesz wjechać na terytorium do UE, okazując paszport na granicy. We wszystkich innych przypadkach państwa członkowskie przyjmą Cię ze względów humanitarnych.

Osoby z obywatelstwem innego kraju i podlegające obowiązkowi wizowemu przy wjeździe do UE, muszą przedłożyć wizę krótkoterminową, jeżeli ją mają. Jeżeli nie masz wizy krótkoterminowej, kraje UE powinny nadal umożliwić Ci wjazd na swoje terytorium, aby ułatwić powrót do kraju pochodzenia.

W związku z obecną sytuacją w Ukrainie państwa członkowskie mogą przeprowadzać kontrole graniczne na granicy, jak również w innych bezpiecznych miejscach oddalonych od granicy. Kontrole mogą być przeprowadzane podczas transportu do bezpiecznego miejsca lub po dotarciu na miejsce. Organy publiczne mogą wymagać od osób poddawanych kontroli pozostania do ich dyspozycji w bezpiecznym miejscu docelowym. 

Prawa uchodźców z Ukrainy w UE

Niezależnie od obywatelstwa masz prawo do natychmiastowej pomocy i uzyskania informacji o przysługujących Ci prawach. Masz prawo do tymczasowego schronienia oraz zaspokojenia podstawowych potrzeb (np. żywność i leki). Możesz mieć też inne prawa, w zależności od statusu przyznanego Ci w UE

Ze względu na bezpieczeństwo i kontrolę migracji, na terytorium państw członkowskich możliwe są w każdej chwili kontrole policyjne i inne kontrole administracyjne. Polica, straż graniczna i inne właściwe organy proszą wszystkich o współpracę oraz przedkładanie odpowiednich dokumentów i informacji. W niektórych okolicznościach konieczne może być oddanie się do dyspozycji organów podczas kontroli w wyznaczonych obiektach.

Po przekroczeniu granicy UE masz kilka możliwości, w zależności od sytuacji osobistej. Organy publiczne poinformują Cię o przysługujących Ci prawach.

Ochrona tymczasowa

Osoby, które przebywały na stałe w Ukrainie i opuściły kraj 24 lutego 2022 r. lub później, aby uciec przed wojną, mogą mieć prawo do tymczasowej ochrony w dowolnym kraju UE. Ochrona tymczasowa będzie obowiązywać przez co najmniej jeden rok i może zostać przedłużona w zależności od sytuacji w Ukrainie. Prawa wynikające z dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony to m.in. prawo do pobytu, dostęp do rynku pracy i zakwaterowania, pomoc medyczna oraz dostęp dzieci do edukacji.

Kto może zostać objęty ochroną tymczasową?

Obywatele Ukrainy oraz członkowie ich rodzin przesiedleni w związku z konfliktem.
Bezpaństwowcy i obywatele innych państw trzecich, którzy korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony w Ukrainie, a także członkowie ich rodzin.
Obywatele państw trzecich innych niż Ukraina oraz bezpaństwowcy, którzy mogą udowodnić, że przebywali legalnie w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały, i którzy nie mogą powrócić do swojego kraju pochodzenia w sposób bezpieczny i na stałe, kwalifikują się do ochrony tymczasowej w UE lub odpowiedniej ochrony krajowej, w zależności od kraju UE, w którym przebywają.

A jeśli nie należę do żadnej z tych grup?

Nadal uzyskasz prawo wjazdu do UE. Zależnie od okoliczności możesz ubiegać się o ochronę międzynarodową lub o legalizację migracji. Organy publiczne mogą również podjąć decyzję o przyznaniu Ci ochrony tymczasowej. Co do zasady, jeśli w kraju pochodzenia nie zagraża Ci niebezpieczeństwo i jesteś w stanie do niego wrócić, możesz otrzymać pomoc w repatriacji do kraju pochodzenia. Skontaktuj się bezpośrednio z organami w kraju, w którym przebywasz. Więcej praktycznych informacji i linki do stron internetowych właściwych organów krajowych możesz również znaleźć w unijnym portalu imigracyjnym.

Czy ochrona tymczasowa przysługuje mi „automatycznie”, czy też muszę o nią wystąpić?

Organy krajowe państwa członkowskiego, w którym przebywasz, powinny poinformować Cię o prawie do przyznania ochrony tymczasowej. Twoim obowiązkiem jest poinformowanie organów, że ubiegasz się o zezwolenie na pobyt w ramach ochrony tymczasowej, i zastosowanie się do wytycznych w ramach procedury w danym kraju. Na poniższej mapie można znaleźć informacje o organach, do których należy się zwrócić w poszczególnych krajach. Podczas procedury rejestrowane są Twoje dane, potwierdzane jest zastosowanie ochrony tymczasowej oraz tego, że w Twojej sytuacji nie ma zastosowania żadna klauzula wyłączająca.

Jak długo będzie obowiązywać ochrona tymczasowa?

Do 4 marca 2023 r. Jeżeli utrzyma się sytuacja wymagająca udzielania ochrony tymczasowej, ochrona zostanie automatycznie przedłużona na okres 6 miesięcy dwukrotnie, tj. do 4 marca 2024 r. Jeżeli sytuacja nadal nie ulegnie zmianie, Komisja może zwrócić się do Rady z wnioskiem o przedłużenie ochrony tymczasowej o maksymalnie jeden kolejny rok (tj. do 4 marca 2025 r.).

Jakie mam prawa w ramach ochrony tymczasowej?

- prawo pobytu,
- dostęp do zakwaterowania,
- pomoc społeczna,
- opieka medyczna,
- opieka prawna i bezpieczne miejsce zamieszkania dla dzieci i nastolatków bez opieki,
- dostęp do edukacji dla dzieci i nastolatków,
- dostęp do rynku pracy (zależnie od polityki rynku pracy w krajach UE).

Czy ochrona tymczasowa obowiązuje tylko w jednym kraju UE?

Obywatele Ukrainy, jako osoby podróżujące bez wiz, mają prawo do swobodnego przemieszczania się na terenie Unii przez okres 90 dni po wjeździe na jej terytorium. Możesz zatem wybrać państwo członkowskie, w którym chcesz korzystać z praw związanych z ochroną tymczasową, i dołączyć do swojej rodziny i przyjaciół w kraju, w którym przebywają. Po uzyskaniu ochrony tymczasowej w danym państwie członkowskim, nadal przysługuje Ci prawo do podróżowania po terytorium Unii przez 90 dni w okresie 180 dni, ale z praw wynikających z ochrony tymczasowej możesz korzystać wyłącznie w państwie członkowskim, które wydało Ci dokument pobytowy. Inne państwo członkowskie może jednak również podjąć decyzję na zasadzie uznaniowej o wydaniu Ci nowego dokumentu pobytowego. Dyrektywa w sprawie tymczasowej ochrony ma zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE z wyjątkiem Danii. Nie ma ona zastosowania w krajach stowarzyszonych w ramach Schengen (Szwajcaria, Norwegia, Liechtenstein, Islandia).

Czy ochrona tymczasowa uniemożliwia mi ubieganie się o azyl?

Nie. Prawo do ochrony tymczasowej jest uzupełnieniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.

Czy muszę wystąpić o dokument pobytowy w ramach ochrony tymczasowej, zanim złożę wniosek o przyznanie mi ochrony międzynarodowej? Jeżeli planuję ubiegać się o azyl, czy muszę postępować w określonej kolejności?

Osoby uprawnione do ochrony tymczasowej mają co do zasady możliwość złożenia wniosku o azyl w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że celem ochrony tymczasowej jest ograniczenie konieczności ubiegania się o ochronę międzynarodową, ponieważ w ramach ochrony tymczasowej otrzymasz dokument pobytowy i nabędziesz odpowiednie prawa. Ponadto formalności administracyjne związane z ochroną tymczasową są ograniczone do minimum ze względu na pilną sytuację. Można spodziewać się, że procedura rozpatrywania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej będzie stosunkowo bardziej złożona ze względu na obecne okoliczności, będzie obejmować więcej kroków proceduralnych i w związku z tym potrwa znacznie dłużej. Jeżeli po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej azyl nie zostanie przyznany, a dana osoba jest również uprawniona do ochrony tymczasowej, osoba ta nadal może korzystać z ochrony tymczasowej do czasu wygaśnięcia decyzji Rady o jej przyznaniu.

Jeżeli korzystam z ochrony tymczasowej, czy mogę mieć pewność, że w późniejszym terminie przyznany mi zostanie również status uchodźcy lub status ochrony uzupełniającej?

Nie, przyznanie statusu ochrony międzynarodowej jest niezależne od korzystania z ochrony tymczasowej. Jest to odrębne, szczegółowe postępowanie prowadzone przez właściwe organy krajowe w danym państwie członkowskim, a jego wynik zależy od indywidualnej sytuacji osobistej.
Zobacz również: Poradnik praktyczny: Kwalifikowanie do objęcia ochroną międzynarodową

Przed 24 lutego 2022 r. legalnie przebywałem(-am) lub mieszkałem(-am) w UE i nie mogę wrócić do Ukrainy. Czy uzyskam tymczasową ochronę?

Państwa członkowskie mogą zdecydować o rozszerzeniu tymczasowej ochrony na osoby, które opuściły Ukrainę przed 24 lutego 2022 r. w związku ze wzrostem napięć lub które znajdowały się na terytorium Unii (np. na wakacjach lub z powodów zawodowych) przed tą datą i które w związku z konfliktem zbrojnym nie mogą wrócić do Ukrainy. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z władzami lokalnymi w kraju, w którym obecnie przebywasz. Jeżeli dane państwo członkowskie nie zgodzi się na przyznanie tymczasowej ochrony, możesz zawsze podjąć decyzję o złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

O ochronę międzynarodową można wystąpić w kraju pierwszego wjazdu (w pierwszym kraju, do którego trafi uchodźca)

Zgodnie z prawem UE o ochronę międzynarodową (azyl) możesz ubiegać się w pierwszym bezpiecznym kraju, na którego terenie się znajdziesz. Osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową mają podobne prawa jak w przypadku ochrony tymczasowej, ale istnieją też pewne różnice. W przypadku wniosku azylowego dana osoba może uzyskać dostęp do rynku pracy po upływie 9 miesięcy, jeżeli w danej sprawie nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji. W przypadku tymczasowej ochrony dostęp do rynku pracy może zostać przyznany znacznie wcześniej. Możesz również ubiegać się o „łączenie rodzin”, jeżeli w UE legalnie zamieszkuje już członek Twojej rodziny.

Jak złożyć wniosek o ochronę międzynarodową?

Poinformuj organy krajowe w państwie członkowskim, w którym przebywasz, że chcesz ubiegać się o ochronę międzynarodową, i postępuj zgodnie z ich wskazówkami. Informacje ministerstw spraw wewnętrznych są dostępne na mapie na tej stronie. Zobacz również: Praktyczne informacje na temat rejestracji

Jaka jest różnica między ochroną tymczasową a azylem?

Ochrona tymczasowa służy zapewnieniu natychmiastowej ochrony osobom przesiedlonym, m.in. osobom, które uciekają z obszarów konfliktu zbrojnego. Chociaż ochrona tymczasowa nie wyklucza ubiegania się o ochronę międzynarodową, w praktyce potrzeba uzyskania ochrony międzynarodowej jest mniej pilna, ponieważ osoby objęte ochroną tymczasową uzyskują prawo pobytu i inne prawa. Czas trwania ochrony tymczasowej jest zdefiniowany w prawie unijnym.
Azyl jest prawem indywidualnym, przyznawanym w wyniku specjalnej procedury administracyjnej i prawnej. Ustala się, czy osoba wnioskująca o azyl ma uzasadnione obawy przed prześladowaniem ze względu na rasę, religię, narodowość, przynależność do szczególnej grupy społecznej lub poglądy polityczne. Przyznany azyl może zostać cofnięty w sytuacji, gdy pojawią się nowe elementy lub ustalenia wskazujące, że istnieją powody do ponownego rozpatrzenia jego ważności.
Od organów krajowych w państwie członkowskim, w którym przebywasz, możesz uzyskać szczegółowe informacje na temat konkretnych warunków w zależności od rodzaju systemu ochrony, takich jak dostęp do opieki medycznej, zakwaterowania i rynku pracy, edukacja dla dzieci i zatrzymanie (pozbawienie swobody przemieszczania się). Ogólne informacje na temat praw podstawowych w trakcie procedury azylowej można znaleźć tutaj.

Czy oprócz ochrony tymczasowej lub ochrony międzynarodowej istnieją inne możliwości prawne, z których mogę skorzystać?

Możesz mieć prawo do uzyskania dokumentu pobytowego jako członek rodziny obywatela UE lub osoby już legalnie zamieszkującej w UE oraz jako student, naukowiec, stażysta lub pracownik. Aby uzyskać więcej informacji o tego rodzaju możliwościach, skontaktuj się z odpowiednimi organami w kraju, w którym obecnie przebywasz. Więcej praktycznych informacji i linki do stron internetowych właściwych organów krajowych możesz również znaleźć w unijnym portalu imigracyjnym.

Uchodźca może ubiegać się o pomoc w repatriacji

Osoby, które mieszkały w Ukrainie i uciekły przed wojną, powinny mieć możliwość przekroczenia granicy z UE, niezależnie od obywatelstwa. Jeśli powrót do Twojego kraju pochodzenia jest bezpieczny, skontaktuj się z właściwymi organami lub organizacjami, które pomogą Ci w powrocie do kraju pochodzenia.

Aby uzyskać pomoc w repatriacji, skontaktuj się z ambasadą/konsulatem kraju pochodzenia w państwie członkowskim, w którym obecnie przebywasz. Organy krajowe w kraju pobytu mogą również pomóc w skontaktowaniu się z ambasadą/konsulatem w razie problemów oraz zaoferować pomoc w repatriacji.

Dalsza podróż uchodźcy na terenie UE

W większości przypadków, jeśli uciekasz przed wojną w Ukrainie, będziesz mieć możliwość przemieszczenia się do innych krajów UE. W przypadku Ukraińców prawo to wynika z ruchu bezwizowego między UE a Ukrainą. Jeśli masz obywatelstwo innego państwa trzeciego, musisz sprawdzić, czy Twój kraj pochodzenia znajduje się na liście państw trzecich, których obywatele są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy.

Czy po przekroczeniu granicy UE po raz pierwszy mogę kontynuować podróż do innych krajów UE/strefy Schengen, czy też muszę zatrzymać się w tym kraju?

Ukraińcy lub obywatele innych krajów objętych ruchem bezwizowym mogą kontynuować podróż do innych krajów UE/strefy Schengen. W przypadku pierwszego przekroczenia granicy UE w kraju nienależącym do obszaru UE bez kontroli na granicach wewnętrznych (Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr i Irlandia), dokumenty będą co do zasady ponownie kontrolowane na przejściu granicznym prowadzącym do kraju obszaru Schengen.

Bezpłatny tranzyt oferowany przez różnych przewoźników

Od początku wojny wielu europejskich przewoźników oferuje osobom uciekającym z Ukrainy bezpłatny transport. Możliwa jest podróż pociągiem, autokarem, promem i samolotem. Tutaj można znaleźć listę przewoźników. Więcej informacji opublikujemy wkrótce.

Wjechałem(-am) do UE przez Rumunię lub Bułgarię. Co mam zrobić, jeśli chcę kontynuować podróż do kraju, który jest częścią strefy bez wewnętrznych kontroli granicznych?

Możesz jechać do innego kraju. Twoje dokumenty zostaną ponownie sprawdzone na granicy pierwszego kraju UE należącego do strefy Schengen. Tak będzie na przykład, jeśli zdecydujesz się przekroczyć granicę rumuńsko-węgierską.

Czy mogę przemieszczać się między krajami, które należą do strefy Schengen, bez kontroli na granicach wewnętrznych?

Tak. Po wjeździe do kraju należącego do strefy Schengen możesz co do zasady przemieszczać się bez kontroli granicznej do innych krajów należących do strefy Schengen. Możliwość taka przewidziana jest przez 90 dni w ciągu okresu trwającego 180 dni.

Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein nie są krajami UE, ale należą do strefy Schengen. Po wjeździe do strefy Schengen możesz udać się do tych krajów, ale Twoje prawa związane z ochroną międzynarodową lub tymczasową mogą różnić się od praw przysługujących Ci w krajach UE.

Dania jest państwem członkowskim UE i należy strefy Schengen, ale nie uczestniczy w systemie ochrony tymczasowej i nie stosuje unijnych przepisów dotyczących azylu. Twoje prawa związane z ochroną międzynarodową lub tymczasową w Danii mogą różnić się od praw przysługujących Ci w innych krajach UE.

Czy straż graniczna, policja lub inne organy mogą mnie prosić o okazanie dokumentów tożsamości, nawet jeśli przebywam w kraju strefy Schengen?

Tak. Ze względu na bezpieczeństwo i kontrolę migracji, na terytorium kraju oraz na wewnętrznych granicach zawsze możliwe są kontrole policyjne i inne kontrole administracyjne. Polica i straż graniczna proszą wszystkich o współpracę oraz przedkładanie odpowiednich dokumentów i informacji. W niektórych okolicznościach konieczne może być oddanie się do dyspozycji organów podczas kontroli w wyznaczonych obiektach.

Czy obowiązują ograniczenia w podróżowaniu w związku z pandemią COVID-19?

Na stronie Re-open EU można znaleźć informacje na temat podróżowania i środków sanitarnych w UE i krajach strefy Schengen (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) w związku z pandemią COVID-19.

Twoje bezpieczeństwo

Przemieszczając się do UE i na jej obszarze, pamiętaj o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi i wykorzystywaniem ludzi. Zgadzaj się na transport i zakwaterowanie, tylko jeśli są oferowane przez organy publiczne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Nie przekazuj dokumentów tożsamości, danych osobowych ani rzeczy osobistych osobom innym niż funkcjonariusze władz publicznych lub straży granicznej. Zawsze informuj swoich najbliższych o miejscu pobytu. Jeżeli otrzymasz ofertę zatrudnienia, sprawdź informacje o pracodawcy i w razie wątpliwości poproś policję lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego o dodatkowe informacje.

Więcej informacji na temat organów krajowych zajmujących się handlem ludźmi oraz organizacji, które mogą być pomocne w różnych krajach, można znaleźć tutaj.

EU stands with Ukraine: Information for people fleeing Russia's invasion of Ukraine (239.5 KB - PDF)

Wersja ukraińska: Інформація для людей, які тікають від війни в Україні

Wersja angielska: Information for people fleeing the war in Ukraine

Uchodźcy z Ukrainy: wytyczne KE dot. stosowania dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony

18 marca 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła wytyczne operacyjne odnośnie stosowania dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony.

Kompleksowe wytyczne pomogą osobom przybywającym korzystać ze spójnych i skutecznych praw oraz ułatwią państwom członkowskim wywiązywanie się ze swoich nowych obowiązków. 

Wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas oświadczył: Bezprecedensowa decyzja o przyznaniu natychmiastowej ochrony wszystkim osobom, dla których Ukraina jest domem, jest wprowadzana w życie. Chcąc jak najbardziej usprawnić ten proces, Komisja wspiera państwa członkowskie za pomocą wytycznych operacyjnych. Aby zapewnić możliwość swobodnego przemieszczania się po Unii, wyjaśniamy na przykład, że osoby przekraczające granicę powinny mieć możliwość otrzymania 15-dniowej wizy oraz że przewoźnicy w żadnym wypadku nie powinni być karani grzywną za ich przewóz. Jednym z największych problemów jest obecnie liczba przybywających do UE dzieci bez opieki, które trzeba zarejestrować i które potrzebują specjalnego wsparcia.

Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson powiedziała: W ciągu kilkunastu dni granicę z UE przekroczyło 3 mln osób. Okazywana im solidarność jest ogromna, a reakcja władz – godna podziwu. Trzeba jednak włożyć dużo wysiłku w to, aby uchronić systemy krajowe przed przeciążeniem i zapewnić ludziom należytą ochronę. Na podstawie pytań otrzymanych od państw członkowskich przygotowaliśmy wytyczne operacyjne, które będziemy regularnie aktualizować. Komisja będzie wspierać państwa członkowskie na każdym etapie – od przybycia tych osób do ich integracji.

Wytyczne dla państw członkowskich UE

Wytyczne mają być żyjącym dokumentem, który będzie odzwierciedlał sytuację w terenie i należycie uwzględniał zmieniające się potrzeby państw członkowskich. Jego najważniejsze elementy to:

 • Wyjaśnienie, kto jest uprawniony do tymczasowej ochrony, na przykład osoby, które korzystały z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie przed 24 lutego i które zostały wysiedlone z Ukrainy 24 lutego lub później, oraz członkowie ich rodzin.
 • Definicja „odpowiedniej ochrony” w prawie krajowym, ewentualnej alternatywy tymczasowej ochrony, którą mogą zaoferować państwa członkowskie i która nie musi być wszędzie taka sama, ale musi być zgodna z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej i z duchem dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony. Wszystkim należy zapewnić poszanowanie godności ludzkiej, a tym samym godny poziom życia.
 • Określenie rodzaju dowodów niezbędnych do skorzystania z tymczasowej ochrony lub odpowiedniej ochrony na mocy prawa krajowego.
 • Zachęcenie państw członkowskich do rozważenia rozszerzenia tymczasowej ochrony na osoby, które, ściśle rzecz biorąc, nie są objęte zakresem stosowania decyzji, ale potrzebują ochrony, jak np. osoby, które uciekły z Ukrainy krótko przed 24 lutego 2022 r.
 • Dzieci: wytyczne zawierają specjalny rozdział poświęcony dzieciom. Dzieciom i nastolatkom bez opieki należy niezwłocznie wyznaczyć opiekuna prawnego lub zapewnić odpowiednie przedstawicielstwo prawne. Komisja koordynuje również relokację dzieci i nastolatków bez opieki do innych państw członkowskich. Wszystkie dzieci uciekające przed wojną, niezależnie od ich statusu, powinny mieć pełną ochronę i szybki dostęp do przysługujących im szczególnych praw (w tym do edukacji, opieki zdrowotnej, pomocy psychospołecznej).
 • Wytyczne dotyczące szczególnych praw przewidzianych w dyrektywie w sprawie tymczasowej ochrony: dokument pobytowy powinien służyć jako potwierdzenie statusu danej osoby w urzędach pracy, szkołach czy szpitalach. Jeśli dokumenty pobytowe nie zostały jeszcze wydane, państwa członkowskie powinny ułatwiać otwieranie rachunków bankowych i dostęp do odpowiednich usług na podstawie dokumentu tożsamości lub dowodu wjazdu na terytorium UE po 24 lutego 2022 r.
 • Wytyczne zapewniające swobodne przemieszczanie się zarówno przed wydaniem dokumentów pobytowych, jak i po: obywatele Ukrainy mający paszporty biometryczne lub obywatele innych państw, niepotrzebujący wizy krótkoterminowej, aby wjechać do Unii, po wjeździe mogą swobodnie podróżować w strefie Schengen przez 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu. Jeśli chodzi o obywateli niezwolnionych z obowiązku wizowego Komisja zaleca, aby państwa członkowskie pierwszego wjazdu wydawały im 15-dniową wizę na granicy, a inne państwa członkowskie nie nakładały kar finansowych na przewoźników, którzy przewożą osoby korzystające z tymczasowej ochrony i nieposiadające ważnych dokumentów wjazdu. Osoby objęte tymczasową ochroną i posiadające dokument pobytowy mają prawo do swobodnego przemieszczania się.
 • Zapewnienie pomocy przy przesiedleniu osobom bez prawa do pozostania w UE, np. konieczność zapewnienia im pomocy konsularnej w przypadku przesiedlenia, w czym może pomóc Frontex.

Kontekst

4 marca 2022 r., na wniosek Komisji złożony dzień wcześniej, Rada jednomyślnie przyjęła decyzję wykonawczą wprowadzającą tymczasową ochronę osób uciekających z Ukrainy. Po przyjęciu decyzji przez Radę Komisja, w odpowiedzi na wyraźne zapotrzebowanie na bardziej szczegółowe informacje, uruchomiła stronę internetową służącą informowaniu i wspieraniu osób uciekających przed wojną do UE.

Aby skoordynować wsparcie operacyjne dla państw członkowskich pierwszego wjazdu, Komisja zwołuje spotkania na temat sytuacji w Ukrainie w ramach unijnego planu gotowości do reagowania w obszarze migracji i na wypadek kryzysu migracyjnego. Oprócz tej sieci Komisja koordynuje również „platformę solidarności”, która zbiera i analizuje informacje na temat potrzeb państw członkowskich, aby zapewnić odpowiednie działania operacyjne. Wytyczne te uzupełnią również istniejące wytyczne dotyczące zarządzania granicami zewnętrznymi w celu ułatwienia przekraczania granicy między UE a Ukrainą.

Wytyczne operacyjne dotyczące wykonania decyzji wykonawczej Rady wprowadzającej tymczasową ochronę

Decyzja wykonawcza Rady wprowadzająca tymczasową ochronę

Dyrektywa w sprawie tymczasowej ochrony

Źródło: Komisja Europejska

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Komisja Europejska
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Jak zmiany klimatu wpływają na nasze zdrowie? Tegoroczne fale upałów to zaledwie początek
  20 sierpnia 1897 roku brytyjski lekarz, Sir Ronalda Rossa odkrył, że za przenoszenie malarii odpowiedzialne są samice komarów. Niestety, zmiany klimatu, jakie obecnie obserwujemy, sprzyjają rozwojowi chorób przenoszonych właśnie przez wektory (m.in. komary i kleszcze), a ich zasięg występowania rozszerza się coraz bardziej na kraje Europy Północnej, powodując pojawianie się jednostek chorobowych, które dotychczas były kojarzone z obszarami tropikalnymi.
  Wniosek o dodatek węglowy trzeba złożyć do 30 listopada 2022 r.
  Aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3000 zł, trzeba złożyć wniosek do gminy do 30 listopada. Gmina ma 30 dni na jego wypłatę.
  Nauka umiejętności strzeleckich w szkołach dopiero od 2024 r. [klasa VIII i klasa I w LO i technikum]
  Zmieniona podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa w zakresie umiejętności strzeleckich z wykorzystaniem broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych będzie realizowana począwszy od roku szkolnego 2024/2025, a w przypadku dostępności na terenie danego powiatu odpowiedniego sprzętu - nawet od kolejnego roku szkolnego.
  Pracownik socjalny może otrzymać nagrodę ministra za nowatorskie rozwiązania stosowane przy integrowaniu osób starszych
  Pracownik socjalny stosujący nowatorskie rozwiązania przy integrowaniu osób starszych i osób niepełnosprawnych w środowisku, umożliwiające ich uczestnictwo w życiu publicznym, zawodowym, kulturalnym, artystycznym, może otrzymać nagrodę ministra.
  4432,15 zł brutto dla początkującego nauczyciela. Podwyżka o 738,69 zł brutto. Nauczyciel kontraktowy zyska 332,41 zł brutto
  Od 1 września 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego będzie wynosiło 4 432,15 zł. To jest wzrost wynagrodzenia o 20 proc., czyli o 738,69 zł - powiedział w czwartek w Warszawie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
  Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli [projekt rozporządzenia]
  Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało nowelizację przepisów dotyczącą zasad rekrutacji do szkół i przedszkoli. Zmiany uwzględniają m.in. wykreślenie z egzaminu ósmoklasisty czwartego przedmiotu obowiązkowego wybieranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
  Wzór wniosku o dodatek węglowy [rozporządzenie]
  Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia z wzorem wniosku o wypłatę dodatku węglowego.
  Jakie są przedmioty w VII klasie w roku szkolnym 2022/2023?
  Jakie przedmioty dochodzą w klasie VII? W porównaniu do klasy VI uczniowie uczą się w klasie VII dodatkowo: drugiego języka obcego, chemii, fizyki, geografii, biologii, doradztwa zawodowego. Nie mają już zajęć z techniki.
  Jakie są przedmioty w klasie VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023?
  W klasie VI język polski, to 5 godzin tygodniowo. Matematyka - 4 godziny zajęć. Język angielski - 3 godziny.
  Wiceszef MEiN: Brakuje ponad 16 tys. nauczycieli
  Brakuje ponad 16 tys. nauczycieli, to blisko 4 tys. więcej niż w poprzednim roku.
  Rzecznik Finansowy: wzór wniosku o skorzystanie z wakacji kredytowych [Word]
  Rzecznik Finansowy opracował wniosek o o skorzystanie z wakacji kredytowych.
  Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego [PDF]
  Znany jest wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Opublikowano go w projekcie rozporządzenia. Wzór załączamy w formacie PDF i Word (.docx).
  Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. [rozporządzenie z 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1) z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego.
  Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1636
  Kwalifikacje na stanowisku pedagoga specjalnego
  Określenie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli zatrudnianych na stanowisku pedagoga specjalnego w przedszkolach, szkołach i zespołach przedszkoli i szkół niebędących szkołami specjalnymi znalazło się w projekcie rozporządzenia. Zmieni ono rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
  Ile wyniosą podwyżki opłat za wodę i ścieki w 2023 r.?
  Wody Polskie od 1 września rozpoczną ponowny proces taryfikacji, czyli ustalania cen za wodę i ścieki - poinformowały w we wspólnym komunikacie Wody Polskie oraz Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie".
  Przedmioty dodatkowe na egzaminie maturalnym w 2023 r.
  Przedmioty dodatkowe na egzaminie maturalnym w 2023 r. - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.
  Deklaracja przystąpienia do matury 2023 r.
  Deklaracja przystąpienia do matury 2023 r. - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.
  Czy piec kaflowy i koza na węgiel dają prawo do dodatku węglowego?
  Czy piec kaflowy i koza na węgiel dają prawo do dodatku węglowego?
  Kontrola prawa do dopłaty do pelletu i węgla [urzędnicy w gminach, straż miejska i kominiarze]
  W Rzeszowie do połowy zeszłego tygodnia korekty deklaracji zgłosiło 30 osób, a w Częstochowie w okresie od 20 lipca do 2 sierpnia było ich 26 (co stanowiło niemal jedną piątą wszystkich złożonych deklaracji w tym czasie). Ale już np. w Katowicach w zeszłym tygodniu urzędnicy szacowali, że zmiany wcześniejszych deklaracji mogło dokonać ponad 200 właścicieli i zarządców nieruchomości.
  Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. [jednolite rozporządzenie]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2017 r. z późn. zm.)
  Czy dodatek węglowy jest opodatkowany?
  Pytanie: Czy po otrzymaniu dodatku węglowego, mam zapłacić podatek dochodowy PIT od 3000 zł?
  Czy jest dopuszczalna egzekucja obowiązku szkolnego w wakacje
  Do organu prowadzącego szkołę podstawową wpłynął wniosek dyrektora tej szkoły o wszczęcie egzekucji administracyjnej wobec rodziców uchylających się od obowiązku zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Wniosek wpłynął 14 czerwca 2022 r. Rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia. Czy zasadne jest by wójt gminy jako organ egzekucyjny wszczynał procedurę w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego po zakończeniu roku szkolnego?
  Czy urzędnik na stanowisku kierowniczym może też być kierownikiem jednostki organizacyjnej w gminie?
  Czy pracownik na stanowisku urzędniczym kierowniczym w urzędzie gminy może jednocześnie pełnić obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej w gminie, na zasadzie wydania zarządzenia wójta w sprawie powierzenia obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej X z zaznaczeniem, że pełnienie tych obowiązków wygasa z dniem zatrudnienia kierownika tej jednostki?
  Jak wyjaśnić rażąco niską cenę zamówienia publicznego
  Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Złożono trzy oferty. Wartość jednej z ofert jest o 90% niższa od pozostałych dwóch ofert oraz o 90% od oszacowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma obawy co do możliwości prawidłowej realizacji zamówienia. Czy zamawiający może w tym przypadku zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie ceny rażąco niskiej?