REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Projekt doradczy dla partnerstw

REKLAMA

Szanowni Państwo

REKLAMA

Burmistrzowie i Prezydenci

Miast Członkowskich ZMP

REKLAMA

Załączamy Formularz zgłoszeniowy dla partnerstw oraz Informację o zasadach zgłaszania udziału w projekcie predefiniowanym „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego”, który jest programem doradczym dla partnerstw JST działających na obszarach funkcjonalnych.

Projekt jest realizowany przez Związek Miast Polskich we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych, w ramach tzw. Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego", będącego jednym z priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014. Operatorem Programu Regionalnego jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (więcej na http://www.eog.gov.pl).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Celem projektu jest wsparcie współpracy JST na miejskich obszarach funkcjonalnych (miasto wraz z terenami otaczającymi, na który miasto oddziałuje i który oddziałuje na miasto) i przygotowanie lokalnych partnerstw, złożonych z JST oraz docelowo podmiotów społecznych i gospodarczych, do składania - począwszy od stycznia 2013 - wniosków aplikacyjnych do MRR o dotacje na realizacje własnych projektów w latach 2013-2016. Dzięki pozyskanemu grantowi (maksymalna wysokość dotacji 550 000 Euro), JST tworzące partnerstwo, będą mogły opracować, w zależności od potrzeb: strategię rozwoju swojego obszaru lub strategie sektorowe dotyczące wybranych dziedzin, a także programy operacyjne do tych strategii i wreszcie studia wykonalności oraz dokumentację projektowo-kosztorysową do projektów realizujących te strategie czy programy.

Dla każdego z partnerstw, które wezmą udział w projekcie predefiniowanym, produktem będzie wniosek aplikacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami do złożenia w konkursie grantowym MRR. Dokumenty te przygotowuje partnerstwo, a skala wsparcia ze strony doradców projektu będzie najwyższa w przypadku 20 partnerstw, które zgłoszą się jako pierwsze. Następne partnerstwa otrzymają wsparcie eksperckie w możliwie największym zakresie, w zależności od potrzeb każdego z nich i możliwości budżetowych projektu.

Nabór zgłoszeń jest otwarty od 17 lipca do 30 września 2012 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Więcej informacji o projekcie (w tym Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami, a także załączone dokumenty) znajduje się na www.zmp.poznan.pl (zakładka Projekt Norweski 2).

1. Jak zgłaszać się do udziału w projekcie predefiniowanym?

Zainteresowane partnerstwo powinno dostarczyć do siedziby Biura Związku Miast Polskich, ul. Robocza 46A, 61-517 Poznań, prawidłowo oraz kompletnie wypełnione i podpisane zgłoszenie sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

·       Oryginał zgłoszenia wraz z załącznikami musi być przesłany pocztą poleconą, kurierską, itp., lub    może być dostarczony osobiście do Biura (w godz. 8-16).

Na kopercie prosimy dopisać: ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU PREDEFINIOWANEGO.

Dla usprawnienia rejestracji oryginalny i podpisany formularz zgłoszenia wraz z załącznikami może być najpierw przesłany w formie zeskanowanej wraz z załącznikami, e-mailem na adres: biuro@zmp.poznan.pl  a następnie przesłany w oryginale pocztą.  Po zarejestrowaniu zgłoszenia w sekretariacie Biura ZMP Wnioskodawca niezwłocznie otrzymuje tą samą drogą potwierdzenie wpływu zgłoszenia, wraz z podaniem daty i godziny.  Jako moment wpływu liczy się wówczas datę i godzinę wpływu w formie elektronicznej pod warunkiem, że w ciągu 5 dni roboczych od tego momentu, wpłynie pocztą tożsamy oryginał zgłoszenia i załączników. Jeśli oryginał nie wpłynie w ciągu 5 dni roboczych od daty przesłania go w formie elektronicznej, za datę wpływu zgłoszenia uważa się datę dostarczenia oryginału pocztą.

·       Po dokonaniu oceny zgłoszeń pod względem formalnym, Związek Miast Polskich umieszcza (począwszy od dnia 25 lipca 2012 r.) na swojej stronie internetowej www.zmp.poznan.pl listę partnerstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie predefiniowanym. Lista będzie aktualizo-wana w każdy poniedziałek i czwartek.

·       Odrębnym pismem Biuro ZMP informuje partnerstwo o przyznanym zakresie doradztwa w ramach projektu. Decyduje o tym kolejność zgłoszeń.

UWAGA: Ze względu na potencjalnie różny charakter partnerstw oraz silnie zróżnicowany zakres ich działań, zgłoszenia do projektu predefiniowanego nie będą oceniane pod względem meryto-rycznym (nieporównywalność), a jedynie formalnym.

O zakresie wsparcia zadecyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszych 20 partnerstw, które spełnią warunki formalne, otrzyma wsparcie w przygotowaniu wniosków do konkursu otwartego MRR w pełnym zakresie, a wszystkie następne, które zgłoszą chęć udziału w projekcie - w zakresie zmniejszonym, w zależności od możliwości budżetowych I fazy projektu oraz potrzeb danego partnerstwa. Przeciętny zakres pomocy jest opisany w prezentacji „Opis działań przewidzianych w ramach projektu predefiniowanego” znajdującej się na tej samej stronie. Możliwe będą odchylenia od podanych tam orientacyjnych limitów zakresu doradztwa, jeśli będą tego wymagać indywidualne uwarunkowania danego partnerstwa. Ponadto przez cały okres realizacji projektu predefiniowanego wszystkim uczestnikom zapewniony będzie szeroki dostęp do wszelkich informacji, konferencji itp., dotyczących podejmowanych w projekcie działań. Każdy zainteresowany będzie mógł korzystać z informacji i materiałów umieszczanych na stronie internetowej projektu.


2. Termin przyjmowania zgłoszeń do projektu predefiniowanego

 

Nabór zgłoszeń jest otwarty w okresie od 17 lipca do 30 września 2012 r.

 

3. Kto może zgłosić się do udziału w projekcie predefiniowanym?

 

Projekt predefiniowany wspiera współpracę JST na miejskich obszarach funkcjonalnych (miasto wraz z terenami otaczającymi, na który miasto oddziałuje i który oddziałuje na miasto).

Akces do projektu mogą więc zgłosić wyłącznie partnerstwa JST, to znaczy:

a)      co najmniej dwie współpracujące jednostki samorządu terytorialnego, z których co najmniej jedna musi być miastem,

b)     stowarzyszenie JST, w którym co najmniej jeden członek jest miastem (albo miastem i gminą),

c)      związek komunalny, w którym co najmniej jeden członek jest miastem (albo miastem
i gminą),

d)     spółka utworzona przez więcej niż jedną JST, z których co najmniej jedna jest miastem (albo miastem i gminą), jeśli została ona utworzona w celu prowadzenia działań rozwojowych na miejskim obszarze funkcjonalnym (dopuszczalny mniejszościowy udział podmiotów niekomu-nalnych w spółce).

W partnerstwie mogą uczestniczyć inne jednostki samorządu terytorialnego: powiaty i/lub województwa.

W partnerstwie mogą także uczestniczyć dowolne inne podmioty współpracujące z JST (ich udział nie stanowi wymogu formalnego).

 

W przypadku, o którym mowa w punkcie a, do formularza zgłoszenia należy dołączyć porozumienie o współpracy lub list intencyjny partnerów, który powinien potwierdzać istniejącą współpracę partnerów.  Wniosek w imieniu partnerstwa składa partner wskazany w zgłoszeniu jako wnioskodawca.

 

Przez potwierdzenie istniejącej współpracy partnerów rozumie się na przykład: tekst zawartego porozumienia, opis wspólnego projektu/przedsięwzięcia, a także opisy innych, formalnych lub nieformalnych form dotychczasowej współpracy.

 

W przypadkach wymienionych w punktach b i c zamiast listu intencyjnego wnioskodawca dołącza statut stowarzyszenia/związku oraz aktualny wykaz członków.

 

W przypadku określonym w punkcie d zamiast listu intencyjnego wnioskodawca dołącza statut albo umowę spółki oraz aktualny wykaz udziałowców (akcjonariuszy).

 

4. Formalna poprawność:

Za poprawnie wypełnione zgłoszenie uznaje się takie, w którym wypełnione są wszystkie rubryki formularza oraz spełnione są warunki udziału w projekcie predefiniowanym

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Tomasz Potkański, kierownik projektu,

email: tomasz.potkanski@zmp.poznan.pl, tel. kom. 669-16-16-16

                lub

Alicja Grenda, z-ca kierownika projektu ds. organizacyjnych,

email: alicja.grenda@zmp.poznan.pl, tel. stacjonarny (61) 633 50 55, tel. kom 601-79-56-97

Formularz zgłoszeniowy

1.  Nazwa własna (skrótowe określenie) Partnerstwa:

2.  Aktualni członkowie Partnerstwa:

1.…...….…………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………,…..

3. ……………………………………………………………………………………………..……………..

4.……………………………………………………………………………………………………………..

3.  Forma prawna Partnerstwa [proszę zaznaczyć odpowiednio znakiem X]:

a) │  │związek międzygminny (art. 64-73 usg, art. 74 usp) albo powiatowy (art. 65-72 usp)

b) │  │porozumienie międzygminne (art. 74 usg) albo powiatowe (art. 73 usp)

c) │  │stowarzyszenie JST  (art. 84 usg, 75 usp)

d) │  │spółka międzygminna

e) │  │inne, jakie                                                     (np. porozumienie JST o współpracy)

4.  Opis zidentyfikowanych problemów – wspólnych dla obszaru funkcjonalnego, na którym działa Partnerstwo [opis do 1500 znaków]:

……………………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………….

 

 

 

5.  Lista potencjalnych wspólnych przedsięwzięć, które Partnerzy zamierzają podjąć, aby rozwiązać zidentyfikowane wspólne problemy [do 1500 znaków]:

……………………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………….

 

 

 

6.  Opis dotychczasowej współpracy w ramach Partnerstwa [opis do 1500 znaków]:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Wnioskodawca (JST, inna wym. w p. 3) …………………..………………………………………..

Adres …………………………………………………………………………………………………………………

Reprezentant prawny  …………………………………………….………………………………………..

telefon ………………………………. Telefon komórkowy ……….…….…….……………………….

Fax …………………………………... e-mail ……………………………………………………………………

 

Osoba do kontaktu …………………………………………………………………………………………….

telefon ………………………………. Telefon komórkowy ……….…….…….……………………….

Fax …………………………………... e-mail ……………………………………………………………………

 

 

…………………………………….                                         ………………………………………………..

data                                                  podpis i pieczątka osoby upoważnionej

 

Załączniki [ proszę zaznaczyć właściwy dokument znakiem X ]:

1)    list intencyjny, porozumienie o współpracy itp. (dot. p. 3e)                   │  │

2)    statut stowarzyszenia / związku (dot. p. 3a i 3c)                                       │  │

3)    statut / umowa spółki (dot. p. 3d)                                                                │  │

4)    lista uczestników porozumienia międzygminnego / powiatowego oraz kopie odpowiednich uchwał rad gmin / powiatów (dot. p. 3b)             │  │                           

usg – ustawa o samorządzie gminnym

usp – ustawa o samorządzie powiatowym

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  D. Tusk odblokował unijne pieniądze na polskie KPO [137 mld euro, 600 mld zł]. W przyszłym tygodniu dwie ważne decyzje. von der Leyen: Razem będziemy bronić praworządności w całej Europie

  Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Belgii Alexander De Croo w piątek 23 lutego 2023 r. rozmawiali w Warszawie z premierem Tuskiem. Przewodnicząca KE poinformowała po spotkaniu, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy.

  PFRON: Od 1 marca wnioski o samochody dla osób niepełnosprawnych. Dopłata 80% od 150 000 zł albo 85% od 130 000 zł

  Maksymalna wartość samochodu objęta wsparciem wynosi 300 000 zł (osoba niepełnosprawna jest kierowcą) albo 230 000 zł (opiekun jest kierowcą). Muszą to być samochody dostosowane do potrzeb osób korzystających w poruszaniu się wózkiem inwalidzkim.

  Depresja nie wybiera. Ale na dobrostan psychiczny może wpłynąć dieta albo... pies

  23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. To dobra okazja do tego, aby przypomnieć sobie, że ta choroba może dotknąć każdego. Gdzie szukać pomocy? Jak poprawić swój dobrostan psychiczny? 

  Stawki uposażenia żołnierzy zawodowych w 2024 roku [Tabela]. Podwyżka z wyrównaniem od 1 stycznia. Rozporządzenie już obowiązuje. Będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową

  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zostały określone te stawki ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2024 r. Od 1 kwietnia 2024 r. będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową żołnierzy zawodowych.

  REKLAMA

  Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

  Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

  Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I. Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

  W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

  Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

  W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

  Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

  Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

  REKLAMA

  Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne

  W 2023 r. 398 globalnych katastrof naturalnych wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. Ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach. 

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa. "Czy można rolnikom zapewnić opłacalne ceny, czy Krajowa Grupa Spożywcza będzie pomagała w stabilizacji rynków rolnych" - to pytania, na które ma odpowiedzieć dzisiejsze posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - poinformował jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski.

  REKLAMA