Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Projekt doradczy dla partnerstw

Szanowni Państwo

Burmistrzowie i Prezydenci

Miast Członkowskich ZMP

Załączamy Formularz zgłoszeniowy dla partnerstw oraz Informację o zasadach zgłaszania udziału w projekcie predefiniowanym „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego”, który jest programem doradczym dla partnerstw JST działających na obszarach funkcjonalnych.

Projekt jest realizowany przez Związek Miast Polskich we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych, w ramach tzw. Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego", będącego jednym z priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014. Operatorem Programu Regionalnego jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (więcej na http://www.eog.gov.pl).

Celem projektu jest wsparcie współpracy JST na miejskich obszarach funkcjonalnych (miasto wraz z terenami otaczającymi, na który miasto oddziałuje i który oddziałuje na miasto) i przygotowanie lokalnych partnerstw, złożonych z JST oraz docelowo podmiotów społecznych i gospodarczych, do składania - począwszy od stycznia 2013 - wniosków aplikacyjnych do MRR o dotacje na realizacje własnych projektów w latach 2013-2016. Dzięki pozyskanemu grantowi (maksymalna wysokość dotacji 550 000 Euro), JST tworzące partnerstwo, będą mogły opracować, w zależności od potrzeb: strategię rozwoju swojego obszaru lub strategie sektorowe dotyczące wybranych dziedzin, a także programy operacyjne do tych strategii i wreszcie studia wykonalności oraz dokumentację projektowo-kosztorysową do projektów realizujących te strategie czy programy.

Dla każdego z partnerstw, które wezmą udział w projekcie predefiniowanym, produktem będzie wniosek aplikacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami do złożenia w konkursie grantowym MRR. Dokumenty te przygotowuje partnerstwo, a skala wsparcia ze strony doradców projektu będzie najwyższa w przypadku 20 partnerstw, które zgłoszą się jako pierwsze. Następne partnerstwa otrzymają wsparcie eksperckie w możliwie największym zakresie, w zależności od potrzeb każdego z nich i możliwości budżetowych projektu.

Nabór zgłoszeń jest otwarty od 17 lipca do 30 września 2012 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Więcej informacji o projekcie (w tym Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami, a także załączone dokumenty) znajduje się na www.zmp.poznan.pl (zakładka Projekt Norweski 2).

1. Jak zgłaszać się do udziału w projekcie predefiniowanym?

Zainteresowane partnerstwo powinno dostarczyć do siedziby Biura Związku Miast Polskich, ul. Robocza 46A, 61-517 Poznań, prawidłowo oraz kompletnie wypełnione i podpisane zgłoszenie sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

·       Oryginał zgłoszenia wraz z załącznikami musi być przesłany pocztą poleconą, kurierską, itp., lub    może być dostarczony osobiście do Biura (w godz. 8-16).

Na kopercie prosimy dopisać: ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU PREDEFINIOWANEGO.

Dla usprawnienia rejestracji oryginalny i podpisany formularz zgłoszenia wraz z załącznikami może być najpierw przesłany w formie zeskanowanej wraz z załącznikami, e-mailem na adres: biuro@zmp.poznan.pl  a następnie przesłany w oryginale pocztą.  Po zarejestrowaniu zgłoszenia w sekretariacie Biura ZMP Wnioskodawca niezwłocznie otrzymuje tą samą drogą potwierdzenie wpływu zgłoszenia, wraz z podaniem daty i godziny.  Jako moment wpływu liczy się wówczas datę i godzinę wpływu w formie elektronicznej pod warunkiem, że w ciągu 5 dni roboczych od tego momentu, wpłynie pocztą tożsamy oryginał zgłoszenia i załączników. Jeśli oryginał nie wpłynie w ciągu 5 dni roboczych od daty przesłania go w formie elektronicznej, za datę wpływu zgłoszenia uważa się datę dostarczenia oryginału pocztą.

·       Po dokonaniu oceny zgłoszeń pod względem formalnym, Związek Miast Polskich umieszcza (począwszy od dnia 25 lipca 2012 r.) na swojej stronie internetowej www.zmp.poznan.pl listę partnerstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie predefiniowanym. Lista będzie aktualizo-wana w każdy poniedziałek i czwartek.

·       Odrębnym pismem Biuro ZMP informuje partnerstwo o przyznanym zakresie doradztwa w ramach projektu. Decyduje o tym kolejność zgłoszeń.

UWAGA: Ze względu na potencjalnie różny charakter partnerstw oraz silnie zróżnicowany zakres ich działań, zgłoszenia do projektu predefiniowanego nie będą oceniane pod względem meryto-rycznym (nieporównywalność), a jedynie formalnym.

O zakresie wsparcia zadecyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszych 20 partnerstw, które spełnią warunki formalne, otrzyma wsparcie w przygotowaniu wniosków do konkursu otwartego MRR w pełnym zakresie, a wszystkie następne, które zgłoszą chęć udziału w projekcie - w zakresie zmniejszonym, w zależności od możliwości budżetowych I fazy projektu oraz potrzeb danego partnerstwa. Przeciętny zakres pomocy jest opisany w prezentacji „Opis działań przewidzianych w ramach projektu predefiniowanego” znajdującej się na tej samej stronie. Możliwe będą odchylenia od podanych tam orientacyjnych limitów zakresu doradztwa, jeśli będą tego wymagać indywidualne uwarunkowania danego partnerstwa. Ponadto przez cały okres realizacji projektu predefiniowanego wszystkim uczestnikom zapewniony będzie szeroki dostęp do wszelkich informacji, konferencji itp., dotyczących podejmowanych w projekcie działań. Każdy zainteresowany będzie mógł korzystać z informacji i materiałów umieszczanych na stronie internetowej projektu.


2. Termin przyjmowania zgłoszeń do projektu predefiniowanego

 

Nabór zgłoszeń jest otwarty w okresie od 17 lipca do 30 września 2012 r.

 

3. Kto może zgłosić się do udziału w projekcie predefiniowanym?

 

Projekt predefiniowany wspiera współpracę JST na miejskich obszarach funkcjonalnych (miasto wraz z terenami otaczającymi, na który miasto oddziałuje i który oddziałuje na miasto).

Akces do projektu mogą więc zgłosić wyłącznie partnerstwa JST, to znaczy:

a)      co najmniej dwie współpracujące jednostki samorządu terytorialnego, z których co najmniej jedna musi być miastem,

b)     stowarzyszenie JST, w którym co najmniej jeden członek jest miastem (albo miastem i gminą),

c)      związek komunalny, w którym co najmniej jeden członek jest miastem (albo miastem
i gminą),

d)     spółka utworzona przez więcej niż jedną JST, z których co najmniej jedna jest miastem (albo miastem i gminą), jeśli została ona utworzona w celu prowadzenia działań rozwojowych na miejskim obszarze funkcjonalnym (dopuszczalny mniejszościowy udział podmiotów niekomu-nalnych w spółce).

W partnerstwie mogą uczestniczyć inne jednostki samorządu terytorialnego: powiaty i/lub województwa.

W partnerstwie mogą także uczestniczyć dowolne inne podmioty współpracujące z JST (ich udział nie stanowi wymogu formalnego).

 

W przypadku, o którym mowa w punkcie a, do formularza zgłoszenia należy dołączyć porozumienie o współpracy lub list intencyjny partnerów, który powinien potwierdzać istniejącą współpracę partnerów.  Wniosek w imieniu partnerstwa składa partner wskazany w zgłoszeniu jako wnioskodawca.

 

Przez potwierdzenie istniejącej współpracy partnerów rozumie się na przykład: tekst zawartego porozumienia, opis wspólnego projektu/przedsięwzięcia, a także opisy innych, formalnych lub nieformalnych form dotychczasowej współpracy.

 

W przypadkach wymienionych w punktach b i c zamiast listu intencyjnego wnioskodawca dołącza statut stowarzyszenia/związku oraz aktualny wykaz członków.

 

W przypadku określonym w punkcie d zamiast listu intencyjnego wnioskodawca dołącza statut albo umowę spółki oraz aktualny wykaz udziałowców (akcjonariuszy).

 

4. Formalna poprawność:

Za poprawnie wypełnione zgłoszenie uznaje się takie, w którym wypełnione są wszystkie rubryki formularza oraz spełnione są warunki udziału w projekcie predefiniowanym

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Tomasz Potkański, kierownik projektu,

email: tomasz.potkanski@zmp.poznan.pl, tel. kom. 669-16-16-16

                lub

Alicja Grenda, z-ca kierownika projektu ds. organizacyjnych,

email: alicja.grenda@zmp.poznan.pl, tel. stacjonarny (61) 633 50 55, tel. kom 601-79-56-97

Formularz zgłoszeniowy

1.  Nazwa własna (skrótowe określenie) Partnerstwa:

2.  Aktualni członkowie Partnerstwa:

1.…...….…………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………,…..

3. ……………………………………………………………………………………………..……………..

4.……………………………………………………………………………………………………………..

3.  Forma prawna Partnerstwa [proszę zaznaczyć odpowiednio znakiem X]:

a) │  │związek międzygminny (art. 64-73 usg, art. 74 usp) albo powiatowy (art. 65-72 usp)

b) │  │porozumienie międzygminne (art. 74 usg) albo powiatowe (art. 73 usp)

c) │  │stowarzyszenie JST  (art. 84 usg, 75 usp)

d) │  │spółka międzygminna

e) │  │inne, jakie                                                     (np. porozumienie JST o współpracy)

4.  Opis zidentyfikowanych problemów – wspólnych dla obszaru funkcjonalnego, na którym działa Partnerstwo [opis do 1500 znaków]:

……………………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………….

 

 

 

5.  Lista potencjalnych wspólnych przedsięwzięć, które Partnerzy zamierzają podjąć, aby rozwiązać zidentyfikowane wspólne problemy [do 1500 znaków]:

……………………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………….

 

 

 

6.  Opis dotychczasowej współpracy w ramach Partnerstwa [opis do 1500 znaków]:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Wnioskodawca (JST, inna wym. w p. 3) …………………..………………………………………..

Adres …………………………………………………………………………………………………………………

Reprezentant prawny  …………………………………………….………………………………………..

telefon ………………………………. Telefon komórkowy ……….…….…….……………………….

Fax …………………………………... e-mail ……………………………………………………………………

 

Osoba do kontaktu …………………………………………………………………………………………….

telefon ………………………………. Telefon komórkowy ……….…….…….……………………….

Fax …………………………………... e-mail ……………………………………………………………………

 

 

…………………………………….                                         ………………………………………………..

data                                                  podpis i pieczątka osoby upoważnionej

 

Załączniki [ proszę zaznaczyć właściwy dokument znakiem X ]:

1)    list intencyjny, porozumienie o współpracy itp. (dot. p. 3e)                   │  │

2)    statut stowarzyszenia / związku (dot. p. 3a i 3c)                                       │  │

3)    statut / umowa spółki (dot. p. 3d)                                                                │  │

4)    lista uczestników porozumienia międzygminnego / powiatowego oraz kopie odpowiednich uchwał rad gmin / powiatów (dot. p. 3b)             │  │                           

usg – ustawa o samorządzie gminnym

usp – ustawa o samorządzie powiatowym

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Plan Strategiczny WPR. Jest harmonogram naboru wniosków

  Harmonogram naboru wniosków o wsparcie dla rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 opublikowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy mogą występować o dopłaty bezpośrednie od połowy marca.

  W środę kolejna akcja NURD. Będzie więcej policji na drogach

  Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (NURD) – to nazwa ogólnopolskich działań kontrolno-prewencyjnych, jakie drogówka przeprowadzi w środę 22 marca. Funkcjonariusze będą kontrolować, czy kierowcy ustępują pierwszeństwa pieszym na przejściach.

  Kto, gdzie, kiedy składa wniosek o dopłaty w rolnictwie w 2023 r. [Harmonogram dla rolników pszczelarzy, producentów owoców]

  ARiMR opublikowała harmonogram naboru wniosków w ramach Planu Strategicznego WPR

  1,2 mln laptopów dla uczniów za 3 mld zł - szczegóły programu

  1,2 mln laptopów, za łączną kwotę blisko 3 mld zł; komputery trafią zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych, dostarczone będą wraz z oprogramowaniem; powstanie specjalny portal zgłoszeniowy, który pozwoli zgłaszać potencjalne problemy ze sprzętem - to niektóre z wyjaśnień kancelarii premiera w odpowiedzi na pytania posłów w sprawie zakupu laptopów dla czwartoklasistów i nauczycieli.

  Las – naturalne lekarstwo. I to bez recepty!

  Las – naturalne lekarstwo. Przywitaliśmy już wiosnę, a w nocy z 25 na 26 marca zmieniamy czas na letni i dłużej będziemy cieszyć się światłem w ciągu dnia. To dobry moment, aby przebywać jak najwięcej na świeżym powietrzu, w otoczeniu natury. Dlaczego las ma na nas taki dobry wpływ?

  Wdówik: Świadczenie wspierające 3176 zł będzie można łączyć z rentą socjalną albo zasiłkiem pielęgnacyjnym

  Dla osób z najcięższą niepełnosprawność będziemy kierować dodatkowe świadczenie równe 200 proc. renty socjalnej, czyli 3176 zł. To działanie w ramach skali opartej o narzędzia międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania ICF - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

  MRiPS: Badania psychiatryczne pacjenta DPS. Czy można trafić do DPS bez swojej zgody?

  Niedopuszczalne jest przyjmowanie i przebywanie w placówkach zapewniających całodobową opiekę osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku, bez wyrażenia przez te osoby świadomej zgody – wyjaśnił resort rodziny i polityki społecznej.

  Wiceminister Szwed: 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy

  W tym roku przekażemy łącznie ponad 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy - czyli ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - poinformował we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

  Rolniku! W tym roku nie tylko dopłaty. Możesz złożyć osobny wniosek o pieniądze na ekoschematy

  Podstawowy termin składania wniosków upłynie 15 maja 2023 r. Jeżeli rolnik złoży wniosek po tym terminie, jednak nie później niż do 9 czerwca 2023 r. jego dopłata zostanie pomniejszona o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

  Pierwszy stały garnizon US Army w Polsce od 21 marca 2023 r. "Camp Kościuszko"

  We wtorek 21 marca 2023 r. w poznańskim "Camp Kościuszko" odbędzie się uroczystość przekształcenia Regionalnej Grupy Wsparcia w Garnizon Sił Zbrojnych US Army w Polsce. Jak podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie to pierwszy stały garnizon wojsk amerykańskich w Polsce. 

  Nowe świadczenie wspierające 3176,88 zł dla niepełnosprawnych. Czy trzeba zrezygnować z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

  Od 1 stycznia 2024 r. osoba niepełnosprawna może otrzymać świadczenie wspierające w kwocie dwa razy większej niż renta socjalna.  Na dziś jest to 3176,88 zł brutto. Czy skorzystanie z niego wymaga rezygnacji z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

  Jak rozliczyć składkę zdrowotną za 2022 r. w ZUS RCA [nowy wzór od 1 maja 2023 r.]

  W 2023 r. po raz pierwszy masz obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Rozliczenie roczne przekazujesz w dokumencie za kwiecień 2023 roku

  Jak często Polacy myją zęby? Sytuacja nie wygląda najlepiej

  Jak często Polacy myją zęby?  Z najnowszego badania opinii społecznej wynika, że blisko 60% Polaków myje zęby dwa razy dziennie, a niecałe 20% robi to tylko raz. Z kolei ponad 11% ankietowanych sięga po szczoteczkę trzy razy w ciągu dnia, a niespełna 3% – częściej. Tylko nieco ponad 2% czyści zęby po każdym posiłku. Sondaż pokazuje też, że blisko 3% ankietowanych nie szczotkuje ich codziennie. Brakuje polityki profilaktycznej. 

  Co to jest wyspa ciepła w miastach? [wywiad]

  W miastach powstają tzw. wyspy ciepła, które - w połączeniu z falami upałów - dla wielu mogą być niebezpieczne. Aby sprawdzić, jak zmiany klimatu wpływają na miasta, Polska Agencja Kosmiczna zleciła wykonanie analizy wysp ciepła dla pięciu dużych polskich miast - mówi Jolanta Orlińska z POLSA.

  Nowy wzór ZUS DRA w PDF dla rozliczenia składki zdrowotnej od 1 maja 2023 r. [zasady ogólne, ryczałt, podatek liniowy]

  Do rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 r. wypełnia się blok XII nowego wzoru ZUS DRA. Formularz jest już opublikowany, ale obowiązuje od 1 maja 2023 r.

  ZUS ZSWA do 31 marca 2023 r. Poradnik ZUS [PDF do ściągnięcia]

  31 marca 2023 r. upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA – Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2022 rok.

  Nowelizacja Kodeksu wyborczego - Dz.U. poz. 497 [Centralny Rejestr Wyborców]

  Bezpłatne przewozy dla wyborców w gminach bez publicznego transportu, powstanie Centralnego Rejestru Wyborców, zmiany w zasadach nagrywania prac obwodowej komisji wyborczej.

  Skierowanie do sanatorium w formie elektronicznej od 17 marca 2023 r.

  Od piątku, 17 marca, działa e-skierowanie do sanatorium. Przyszły kuracjusz będzie mógł śledzić na Internetowym Koncie Pacjenta, na jakim etapie przetwarzania jest jego e-skierowanie - informuje Centrum e-Zdrowia

  Darowizna na krwiodawstwo

  Honorowy dawca krwi może skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym za 2022 r. Limit darowizn wynosi 6% dochodu/przychodu.

  MRiPS: 3176,88 zł świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych. Potrzebne orzeczenie od wojewódzkiego zespołu orzeczniczego

  Od 1 stycznia 2024 r. rząd wprowadzi nowy system pomocy osobom niepełnosprawnym. Będą trzy poziomy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Na najwyższym osoba niepełnosprawna otrzyma dwukrotność obecnej renty socjalnej, czyli 3176,88 zł brutto.

  Tabletka, kapsułka, czopek, globulka, syrop, zawiesina. Dlaczego lekarstwa mają różną postać?

  Z jakiego powodu lekarstwo jest produkowane w formie tabletki, kapsułki, czopka, syropu? Wyjaśniają to farmaceuci z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w opublikowanym na YouToube filmie "Tabletka tabletce nierówna - czyli o nowoczesnych postaciach leku". 

  Zmiany w umundurowaniu policjantów w 2023 r. Nowy rodzaj spodni ochronnych. Normy dla ubioru ćwiczebnego

  Zostaną wprowadzone spodnie ochronne, które wraz z kurtką ochronną będą stanowiły ubiór przeznaczony dla policjantów oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji.

  Egzamin ósmoklasisty z języka obcego [2023 r. i 2024 r., wymogi, podstawa programowa, rozporządzenie]
  Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty w 2023 r. i 2024 r.

  Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty w 2023 r.

  Egzamin ósmoklasisty z matematyki [wymogi, rozporządzenie]

  Jakie są wymagania dla egzaminu ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024?