Kategorie

Projekt doradczy dla partnerstw

Szanowni Państwo

Burmistrzowie i Prezydenci

Miast Członkowskich ZMP

Reklama

Załączamy Formularz zgłoszeniowy dla partnerstw oraz Informację o zasadach zgłaszania udziału w projekcie predefiniowanym „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego”, który jest programem doradczym dla partnerstw JST działających na obszarach funkcjonalnych.

Projekt jest realizowany przez Związek Miast Polskich we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych, w ramach tzw. Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego", będącego jednym z priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014. Operatorem Programu Regionalnego jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (więcej na http://www.eog.gov.pl).

Reklama

Celem projektu jest wsparcie współpracy JST na miejskich obszarach funkcjonalnych (miasto wraz z terenami otaczającymi, na który miasto oddziałuje i który oddziałuje na miasto) i przygotowanie lokalnych partnerstw, złożonych z JST oraz docelowo podmiotów społecznych i gospodarczych, do składania - począwszy od stycznia 2013 - wniosków aplikacyjnych do MRR o dotacje na realizacje własnych projektów w latach 2013-2016. Dzięki pozyskanemu grantowi (maksymalna wysokość dotacji 550 000 Euro), JST tworzące partnerstwo, będą mogły opracować, w zależności od potrzeb: strategię rozwoju swojego obszaru lub strategie sektorowe dotyczące wybranych dziedzin, a także programy operacyjne do tych strategii i wreszcie studia wykonalności oraz dokumentację projektowo-kosztorysową do projektów realizujących te strategie czy programy.

Dla każdego z partnerstw, które wezmą udział w projekcie predefiniowanym, produktem będzie wniosek aplikacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami do złożenia w konkursie grantowym MRR. Dokumenty te przygotowuje partnerstwo, a skala wsparcia ze strony doradców projektu będzie najwyższa w przypadku 20 partnerstw, które zgłoszą się jako pierwsze. Następne partnerstwa otrzymają wsparcie eksperckie w możliwie największym zakresie, w zależności od potrzeb każdego z nich i możliwości budżetowych projektu.

Nabór zgłoszeń jest otwarty od 17 lipca do 30 września 2012 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Więcej informacji o projekcie (w tym Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami, a także załączone dokumenty) znajduje się na www.zmp.poznan.pl (zakładka Projekt Norweski 2).

1. Jak zgłaszać się do udziału w projekcie predefiniowanym?

Zainteresowane partnerstwo powinno dostarczyć do siedziby Biura Związku Miast Polskich, ul. Robocza 46A, 61-517 Poznań, prawidłowo oraz kompletnie wypełnione i podpisane zgłoszenie sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

·       Oryginał zgłoszenia wraz z załącznikami musi być przesłany pocztą poleconą, kurierską, itp., lub    może być dostarczony osobiście do Biura (w godz. 8-16).

Na kopercie prosimy dopisać: ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU PREDEFINIOWANEGO.

Dla usprawnienia rejestracji oryginalny i podpisany formularz zgłoszenia wraz z załącznikami może być najpierw przesłany w formie zeskanowanej wraz z załącznikami, e-mailem na adres: biuro@zmp.poznan.pl  a następnie przesłany w oryginale pocztą.  Po zarejestrowaniu zgłoszenia w sekretariacie Biura ZMP Wnioskodawca niezwłocznie otrzymuje tą samą drogą potwierdzenie wpływu zgłoszenia, wraz z podaniem daty i godziny.  Jako moment wpływu liczy się wówczas datę i godzinę wpływu w formie elektronicznej pod warunkiem, że w ciągu 5 dni roboczych od tego momentu, wpłynie pocztą tożsamy oryginał zgłoszenia i załączników. Jeśli oryginał nie wpłynie w ciągu 5 dni roboczych od daty przesłania go w formie elektronicznej, za datę wpływu zgłoszenia uważa się datę dostarczenia oryginału pocztą.

·       Po dokonaniu oceny zgłoszeń pod względem formalnym, Związek Miast Polskich umieszcza (począwszy od dnia 25 lipca 2012 r.) na swojej stronie internetowej www.zmp.poznan.pl listę partnerstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie predefiniowanym. Lista będzie aktualizo-wana w każdy poniedziałek i czwartek.

·       Odrębnym pismem Biuro ZMP informuje partnerstwo o przyznanym zakresie doradztwa w ramach projektu. Decyduje o tym kolejność zgłoszeń.

UWAGA: Ze względu na potencjalnie różny charakter partnerstw oraz silnie zróżnicowany zakres ich działań, zgłoszenia do projektu predefiniowanego nie będą oceniane pod względem meryto-rycznym (nieporównywalność), a jedynie formalnym.

O zakresie wsparcia zadecyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszych 20 partnerstw, które spełnią warunki formalne, otrzyma wsparcie w przygotowaniu wniosków do konkursu otwartego MRR w pełnym zakresie, a wszystkie następne, które zgłoszą chęć udziału w projekcie - w zakresie zmniejszonym, w zależności od możliwości budżetowych I fazy projektu oraz potrzeb danego partnerstwa. Przeciętny zakres pomocy jest opisany w prezentacji „Opis działań przewidzianych w ramach projektu predefiniowanego” znajdującej się na tej samej stronie. Możliwe będą odchylenia od podanych tam orientacyjnych limitów zakresu doradztwa, jeśli będą tego wymagać indywidualne uwarunkowania danego partnerstwa. Ponadto przez cały okres realizacji projektu predefiniowanego wszystkim uczestnikom zapewniony będzie szeroki dostęp do wszelkich informacji, konferencji itp., dotyczących podejmowanych w projekcie działań. Każdy zainteresowany będzie mógł korzystać z informacji i materiałów umieszczanych na stronie internetowej projektu.


2. Termin przyjmowania zgłoszeń do projektu predefiniowanego

 

Nabór zgłoszeń jest otwarty w okresie od 17 lipca do 30 września 2012 r.

 

3. Kto może zgłosić się do udziału w projekcie predefiniowanym?

 

Projekt predefiniowany wspiera współpracę JST na miejskich obszarach funkcjonalnych (miasto wraz z terenami otaczającymi, na który miasto oddziałuje i który oddziałuje na miasto).

Akces do projektu mogą więc zgłosić wyłącznie partnerstwa JST, to znaczy:

a)      co najmniej dwie współpracujące jednostki samorządu terytorialnego, z których co najmniej jedna musi być miastem,

b)     stowarzyszenie JST, w którym co najmniej jeden członek jest miastem (albo miastem i gminą),

c)      związek komunalny, w którym co najmniej jeden członek jest miastem (albo miastem
i gminą),

d)     spółka utworzona przez więcej niż jedną JST, z których co najmniej jedna jest miastem (albo miastem i gminą), jeśli została ona utworzona w celu prowadzenia działań rozwojowych na miejskim obszarze funkcjonalnym (dopuszczalny mniejszościowy udział podmiotów niekomu-nalnych w spółce).

W partnerstwie mogą uczestniczyć inne jednostki samorządu terytorialnego: powiaty i/lub województwa.

W partnerstwie mogą także uczestniczyć dowolne inne podmioty współpracujące z JST (ich udział nie stanowi wymogu formalnego).

 

W przypadku, o którym mowa w punkcie a, do formularza zgłoszenia należy dołączyć porozumienie o współpracy lub list intencyjny partnerów, który powinien potwierdzać istniejącą współpracę partnerów.  Wniosek w imieniu partnerstwa składa partner wskazany w zgłoszeniu jako wnioskodawca.

 

Przez potwierdzenie istniejącej współpracy partnerów rozumie się na przykład: tekst zawartego porozumienia, opis wspólnego projektu/przedsięwzięcia, a także opisy innych, formalnych lub nieformalnych form dotychczasowej współpracy.

 

W przypadkach wymienionych w punktach b i c zamiast listu intencyjnego wnioskodawca dołącza statut stowarzyszenia/związku oraz aktualny wykaz członków.

 

W przypadku określonym w punkcie d zamiast listu intencyjnego wnioskodawca dołącza statut albo umowę spółki oraz aktualny wykaz udziałowców (akcjonariuszy).

 

4. Formalna poprawność:

Za poprawnie wypełnione zgłoszenie uznaje się takie, w którym wypełnione są wszystkie rubryki formularza oraz spełnione są warunki udziału w projekcie predefiniowanym

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Tomasz Potkański, kierownik projektu,

email: tomasz.potkanski@zmp.poznan.pl, tel. kom. 669-16-16-16

                lub

Alicja Grenda, z-ca kierownika projektu ds. organizacyjnych,

email: alicja.grenda@zmp.poznan.pl, tel. stacjonarny (61) 633 50 55, tel. kom 601-79-56-97

Formularz zgłoszeniowy

1.  Nazwa własna (skrótowe określenie) Partnerstwa:

2.  Aktualni członkowie Partnerstwa:

1.…...….…………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………,…..

3. ……………………………………………………………………………………………..……………..

4.……………………………………………………………………………………………………………..

3.  Forma prawna Partnerstwa [proszę zaznaczyć odpowiednio znakiem X]:

a) │  │związek międzygminny (art. 64-73 usg, art. 74 usp) albo powiatowy (art. 65-72 usp)

b) │  │porozumienie międzygminne (art. 74 usg) albo powiatowe (art. 73 usp)

c) │  │stowarzyszenie JST  (art. 84 usg, 75 usp)

d) │  │spółka międzygminna

e) │  │inne, jakie                                                     (np. porozumienie JST o współpracy)

4.  Opis zidentyfikowanych problemów – wspólnych dla obszaru funkcjonalnego, na którym działa Partnerstwo [opis do 1500 znaków]:

……………………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………….

 

 

 

5.  Lista potencjalnych wspólnych przedsięwzięć, które Partnerzy zamierzają podjąć, aby rozwiązać zidentyfikowane wspólne problemy [do 1500 znaków]:

……………………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………….

 

 

 

6.  Opis dotychczasowej współpracy w ramach Partnerstwa [opis do 1500 znaków]:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Wnioskodawca (JST, inna wym. w p. 3) …………………..………………………………………..

Adres …………………………………………………………………………………………………………………

Reprezentant prawny  …………………………………………….………………………………………..

telefon ………………………………. Telefon komórkowy ……….…….…….……………………….

Fax …………………………………... e-mail ……………………………………………………………………

 

Osoba do kontaktu …………………………………………………………………………………………….

telefon ………………………………. Telefon komórkowy ……….…….…….……………………….

Fax …………………………………... e-mail ……………………………………………………………………

 

 

…………………………………….                                         ………………………………………………..

data                                                  podpis i pieczątka osoby upoważnionej

 

Załączniki [ proszę zaznaczyć właściwy dokument znakiem X ]:

1)    list intencyjny, porozumienie o współpracy itp. (dot. p. 3e)                   │  │

2)    statut stowarzyszenia / związku (dot. p. 3a i 3c)                                       │  │

3)    statut / umowa spółki (dot. p. 3d)                                                                │  │

4)    lista uczestników porozumienia międzygminnego / powiatowego oraz kopie odpowiednich uchwał rad gmin / powiatów (dot. p. 3b)             │  │                           

usg – ustawa o samorządzie gminnym

usp – ustawa o samorządzie powiatowym

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  12 cze 2021
  Zakres dat:

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy. Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów.

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda?

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wtedy planowane jest kolejne luzowanie obostrzeń dotyczących COVID-19.

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne?

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne? Rząd łagodzi obostrzenia covidowe, ale utrzymuje całkowity zakaz zgromadzeń spontanicznych. RPO przesłał swoje stanowisko do premiera Mateusza Morawieckiego.

  Rola najwyższego kierownictwa we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów 

  Najwyższe kierownictwo - rola we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, zwaną potocznie dyrektywą o sygnalistach, pozostało 6 i pół miesiąca, aby sektor publiczny oraz duże przedsiębiorstwa wdrożyły systemy dla sygnalistów. Odpowiedzialność za to ponosi najwyższe kierownictwo.

  Program "Sportowe Wakacje+" w 2021 roku

  "Sportowe Wakacje+". Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej przeznaczyły 30 milionów złotych na drugą edycję programu "Sportowe Wakacje+" - poinformował szef resortu, wicepremier Piotr Gliński.

  Polski Ład - utrata dochodów samorządów

  Polski Ład - w dużej mierze zapłacą za niego samorządy. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że ich dochody mają spaść o ok. 10–11 mld zł, ale rząd obiecuje, że ten ubytek pokryje specjalna subwencja inwestycyjna. Według ekspertów może ona jednak się okazać niewystarczająca.

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów dotyczących samorządów lokalnych. Dzięki nowym rozwiązaniom, młode osoby będą miały szersze możliwości do angażowania się w życie publiczne i obywatelskie.