Kategorie

Projekt doradczy dla partnerstw

Szanowni Państwo

Burmistrzowie i Prezydenci

Miast Członkowskich ZMP

Załączamy Formularz zgłoszeniowy dla partnerstw oraz Informację o zasadach zgłaszania udziału w projekcie predefiniowanym „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego”, który jest programem doradczym dla partnerstw JST działających na obszarach funkcjonalnych.

Projekt jest realizowany przez Związek Miast Polskich we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych, w ramach tzw. Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego", będącego jednym z priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014. Operatorem Programu Regionalnego jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (więcej na http://www.eog.gov.pl).

Celem projektu jest wsparcie współpracy JST na miejskich obszarach funkcjonalnych (miasto wraz z terenami otaczającymi, na który miasto oddziałuje i który oddziałuje na miasto) i przygotowanie lokalnych partnerstw, złożonych z JST oraz docelowo podmiotów społecznych i gospodarczych, do składania - począwszy od stycznia 2013 - wniosków aplikacyjnych do MRR o dotacje na realizacje własnych projektów w latach 2013-2016. Dzięki pozyskanemu grantowi (maksymalna wysokość dotacji 550 000 Euro), JST tworzące partnerstwo, będą mogły opracować, w zależności od potrzeb: strategię rozwoju swojego obszaru lub strategie sektorowe dotyczące wybranych dziedzin, a także programy operacyjne do tych strategii i wreszcie studia wykonalności oraz dokumentację projektowo-kosztorysową do projektów realizujących te strategie czy programy.

Dla każdego z partnerstw, które wezmą udział w projekcie predefiniowanym, produktem będzie wniosek aplikacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami do złożenia w konkursie grantowym MRR. Dokumenty te przygotowuje partnerstwo, a skala wsparcia ze strony doradców projektu będzie najwyższa w przypadku 20 partnerstw, które zgłoszą się jako pierwsze. Następne partnerstwa otrzymają wsparcie eksperckie w możliwie największym zakresie, w zależności od potrzeb każdego z nich i możliwości budżetowych projektu.

Nabór zgłoszeń jest otwarty od 17 lipca do 30 września 2012 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Więcej informacji o projekcie (w tym Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami, a także załączone dokumenty) znajduje się na www.zmp.poznan.pl (zakładka Projekt Norweski 2).

1. Jak zgłaszać się do udziału w projekcie predefiniowanym?

Zainteresowane partnerstwo powinno dostarczyć do siedziby Biura Związku Miast Polskich, ul. Robocza 46A, 61-517 Poznań, prawidłowo oraz kompletnie wypełnione i podpisane zgłoszenie sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

·       Oryginał zgłoszenia wraz z załącznikami musi być przesłany pocztą poleconą, kurierską, itp., lub    może być dostarczony osobiście do Biura (w godz. 8-16).

Na kopercie prosimy dopisać: ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU PREDEFINIOWANEGO.

Dla usprawnienia rejestracji oryginalny i podpisany formularz zgłoszenia wraz z załącznikami może być najpierw przesłany w formie zeskanowanej wraz z załącznikami, e-mailem na adres: biuro@zmp.poznan.pl  a następnie przesłany w oryginale pocztą.  Po zarejestrowaniu zgłoszenia w sekretariacie Biura ZMP Wnioskodawca niezwłocznie otrzymuje tą samą drogą potwierdzenie wpływu zgłoszenia, wraz z podaniem daty i godziny.  Jako moment wpływu liczy się wówczas datę i godzinę wpływu w formie elektronicznej pod warunkiem, że w ciągu 5 dni roboczych od tego momentu, wpłynie pocztą tożsamy oryginał zgłoszenia i załączników. Jeśli oryginał nie wpłynie w ciągu 5 dni roboczych od daty przesłania go w formie elektronicznej, za datę wpływu zgłoszenia uważa się datę dostarczenia oryginału pocztą.

·       Po dokonaniu oceny zgłoszeń pod względem formalnym, Związek Miast Polskich umieszcza (począwszy od dnia 25 lipca 2012 r.) na swojej stronie internetowej www.zmp.poznan.pl listę partnerstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie predefiniowanym. Lista będzie aktualizo-wana w każdy poniedziałek i czwartek.

·       Odrębnym pismem Biuro ZMP informuje partnerstwo o przyznanym zakresie doradztwa w ramach projektu. Decyduje o tym kolejność zgłoszeń.

UWAGA: Ze względu na potencjalnie różny charakter partnerstw oraz silnie zróżnicowany zakres ich działań, zgłoszenia do projektu predefiniowanego nie będą oceniane pod względem meryto-rycznym (nieporównywalność), a jedynie formalnym.

O zakresie wsparcia zadecyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszych 20 partnerstw, które spełnią warunki formalne, otrzyma wsparcie w przygotowaniu wniosków do konkursu otwartego MRR w pełnym zakresie, a wszystkie następne, które zgłoszą chęć udziału w projekcie - w zakresie zmniejszonym, w zależności od możliwości budżetowych I fazy projektu oraz potrzeb danego partnerstwa. Przeciętny zakres pomocy jest opisany w prezentacji „Opis działań przewidzianych w ramach projektu predefiniowanego” znajdującej się na tej samej stronie. Możliwe będą odchylenia od podanych tam orientacyjnych limitów zakresu doradztwa, jeśli będą tego wymagać indywidualne uwarunkowania danego partnerstwa. Ponadto przez cały okres realizacji projektu predefiniowanego wszystkim uczestnikom zapewniony będzie szeroki dostęp do wszelkich informacji, konferencji itp., dotyczących podejmowanych w projekcie działań. Każdy zainteresowany będzie mógł korzystać z informacji i materiałów umieszczanych na stronie internetowej projektu.


2. Termin przyjmowania zgłoszeń do projektu predefiniowanego

 

Nabór zgłoszeń jest otwarty w okresie od 17 lipca do 30 września 2012 r.

 

3. Kto może zgłosić się do udziału w projekcie predefiniowanym?

 

Projekt predefiniowany wspiera współpracę JST na miejskich obszarach funkcjonalnych (miasto wraz z terenami otaczającymi, na który miasto oddziałuje i który oddziałuje na miasto).

Akces do projektu mogą więc zgłosić wyłącznie partnerstwa JST, to znaczy:

a)      co najmniej dwie współpracujące jednostki samorządu terytorialnego, z których co najmniej jedna musi być miastem,

b)     stowarzyszenie JST, w którym co najmniej jeden członek jest miastem (albo miastem i gminą),

c)      związek komunalny, w którym co najmniej jeden członek jest miastem (albo miastem
i gminą),

d)     spółka utworzona przez więcej niż jedną JST, z których co najmniej jedna jest miastem (albo miastem i gminą), jeśli została ona utworzona w celu prowadzenia działań rozwojowych na miejskim obszarze funkcjonalnym (dopuszczalny mniejszościowy udział podmiotów niekomu-nalnych w spółce).

W partnerstwie mogą uczestniczyć inne jednostki samorządu terytorialnego: powiaty i/lub województwa.

W partnerstwie mogą także uczestniczyć dowolne inne podmioty współpracujące z JST (ich udział nie stanowi wymogu formalnego).

 

W przypadku, o którym mowa w punkcie a, do formularza zgłoszenia należy dołączyć porozumienie o współpracy lub list intencyjny partnerów, który powinien potwierdzać istniejącą współpracę partnerów.  Wniosek w imieniu partnerstwa składa partner wskazany w zgłoszeniu jako wnioskodawca.

 

Przez potwierdzenie istniejącej współpracy partnerów rozumie się na przykład: tekst zawartego porozumienia, opis wspólnego projektu/przedsięwzięcia, a także opisy innych, formalnych lub nieformalnych form dotychczasowej współpracy.

 

W przypadkach wymienionych w punktach b i c zamiast listu intencyjnego wnioskodawca dołącza statut stowarzyszenia/związku oraz aktualny wykaz członków.

 

W przypadku określonym w punkcie d zamiast listu intencyjnego wnioskodawca dołącza statut albo umowę spółki oraz aktualny wykaz udziałowców (akcjonariuszy).

 

4. Formalna poprawność:

Za poprawnie wypełnione zgłoszenie uznaje się takie, w którym wypełnione są wszystkie rubryki formularza oraz spełnione są warunki udziału w projekcie predefiniowanym

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Tomasz Potkański, kierownik projektu,

email: tomasz.potkanski@zmp.poznan.pl, tel. kom. 669-16-16-16

                lub

Alicja Grenda, z-ca kierownika projektu ds. organizacyjnych,

email: alicja.grenda@zmp.poznan.pl, tel. stacjonarny (61) 633 50 55, tel. kom 601-79-56-97

Formularz zgłoszeniowy

1.  Nazwa własna (skrótowe określenie) Partnerstwa:

2.  Aktualni członkowie Partnerstwa:

1.…...….…………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………,…..

3. ……………………………………………………………………………………………..……………..

4.……………………………………………………………………………………………………………..

3.  Forma prawna Partnerstwa [proszę zaznaczyć odpowiednio znakiem X]:

a) │  │związek międzygminny (art. 64-73 usg, art. 74 usp) albo powiatowy (art. 65-72 usp)

b) │  │porozumienie międzygminne (art. 74 usg) albo powiatowe (art. 73 usp)

c) │  │stowarzyszenie JST  (art. 84 usg, 75 usp)

d) │  │spółka międzygminna

e) │  │inne, jakie                                                     (np. porozumienie JST o współpracy)

4.  Opis zidentyfikowanych problemów – wspólnych dla obszaru funkcjonalnego, na którym działa Partnerstwo [opis do 1500 znaków]:

……………………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………….

 

 

 

5.  Lista potencjalnych wspólnych przedsięwzięć, które Partnerzy zamierzają podjąć, aby rozwiązać zidentyfikowane wspólne problemy [do 1500 znaków]:

……………………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………….

 

 

 

6.  Opis dotychczasowej współpracy w ramach Partnerstwa [opis do 1500 znaków]:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Wnioskodawca (JST, inna wym. w p. 3) …………………..………………………………………..

Adres …………………………………………………………………………………………………………………

Reprezentant prawny  …………………………………………….………………………………………..

telefon ………………………………. Telefon komórkowy ……….…….…….……………………….

Fax …………………………………... e-mail ……………………………………………………………………

 

Osoba do kontaktu …………………………………………………………………………………………….

telefon ………………………………. Telefon komórkowy ……….…….…….……………………….

Fax …………………………………... e-mail ……………………………………………………………………

 

 

…………………………………….                                         ………………………………………………..

data                                                  podpis i pieczątka osoby upoważnionej

 

Załączniki [ proszę zaznaczyć właściwy dokument znakiem X ]:

1)    list intencyjny, porozumienie o współpracy itp. (dot. p. 3e)                   │  │

2)    statut stowarzyszenia / związku (dot. p. 3a i 3c)                                       │  │

3)    statut / umowa spółki (dot. p. 3d)                                                                │  │

4)    lista uczestników porozumienia międzygminnego / powiatowego oraz kopie odpowiednich uchwał rad gmin / powiatów (dot. p. 3b)             │  │                           

usg – ustawa o samorządzie gminnym

usp – ustawa o samorządzie powiatowym

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany. Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, egzamin na mianowanie oraz zmiany w urlopach dla nauczycieli - to niektóre propozycje MEiN.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r. - ile wyniosą? Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycję wynagrodzeń. Nauczyciel dyplomowany zarobi nawet 7750 zł.

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19 – dla kogo? Jakim preparatem będzie można się zaszczepić?

  Darmowe przejazdy komunikacją w Dzień bez Samochodu - 22 września

  22 września w Dzień bez Samochodu darmowe przejazdy komunikacją zbiorową w Warszawie i w wielu innych miastach.

  Polski Ład - dochody gmin w 2022 r.

  Polski Ład. Wiceminister Finansów Sebastian Skuza zapewnia, że żadna gmina w 2022 nie będzie miała mniejszych dochodów niż prognozowała przed Polskim Ładem.

  Wynagrodzenia i zatrudnienie w samorządach

  Wynagrodzenia w samorządach - czy będą podwyżki w 2022 roku? Czy spodziewana jest redukcja etatów w urzędach?

  Stan wyjątkowy - do kiedy?

  Stan wyjątkowy - do kiedy? Czy stan nadzwyczajny przy granicy polsko-białoruskiej zostanie przedłużony?

  Podwyżki cen za wodę i ścieki 2021-2024

  Podwyżki cen za wodę i ścieki. Wiceszef Wód Polskich poinformował, że do regulatora trafiło ok. 2,6 tys. wniosków taryfowych od przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. W ponad 90 proc. przypadków przedsiębiorstwa zawnioskowano o podwyżki cen za wodę i ścieki. Propozycje nowych taryf są składane na trzy lata (2021-2024).

  4 fala COVID - kiedy lockdown?

  4 fala COVID - kiedy lockdown? Minister Zdrowia poinformował w jakiej sytuacji rząd będzie wprowadzał obostrzenia.

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków?

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków na dofinansowanie do wycieczek szkolnych? Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, są dodatkowe środki.

  Protest medyków 2021 [PODCAST]

  Protest medyków - jakie są postulaty protestujących? Jak wygląda obecnie praca w służbie zdrowia? Na te pytania, w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) odpowiada ratownik medyczny, Jan Świtała. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

  Laboratoria Przyszłości - miliard na wyposażenie dla szkół

  Laboratoria Przyszłości - rusza największa rządowa inwestycja w nowoczesną edukację. Na co będzie można uzyskać wsparcie z programu?

  Whistleblowing – stan gotowości sektora publicznego

  Whistleblowing. Zostały trzy miesiące dni do wdrożenia systemów dla sygnalistów przez podmioty prawne w sektorze publicznym, a więc i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty w sektorze prywatnym. Do dnia dzisiejszego, pomimo upływu blisko 22 miesięcy od dnia publikacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, nie pojawił się nawet projekt ustawy implementującego ww. Dyrektywę do polskiego porządku prawnego.

  Brakuje nauczycieli - czy prawo do nauki jest zagrożone?

  Prawo do nauki może być zagrożone przez brak nauczycieli.

  Do kiedy wniosek o 300+?

  Wniosek o 300+ wciąż można złożyć. Do kiedy ZUS przyjmuje wnioski o "Dobry start" w 2021 r.?

  "Dla lasu, dla ludzi" - kampania społeczna Lasów Państwowych

  Lasy Państwowe przygotowały kampanię społeczną "Dla lasu, dla ludzi". Jakie są cele kampanii?

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS - ważny termin

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS to ważny dokument dla uczniów i studentów pobierających rentę rodzinną. Do kiedy należy go złożyć?

  Środki dla samorządów na działania edukacyjne

  Samorządy do 17 września 2021 r. mają otrzymać środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Whistleblowing – czemu sygnaliści nie zgłaszają naruszeń?

  Whistleblowing. Kluczowym testem dla systemów będzie to czy wpłyną zgłoszenia od sygnalistów i jak na nie zareagujemy. Ilu pracowników jest gotowych zgłosić nadużycie w pracy? Dlaczego pracownicy nie powiadamiają swoich pracodawców o nadużyciach w pracy?

  Stan wyjątkowy w Polsce 2021 - czy jest zgodny z prawem? [PODCAST]

  2 września 2021 na części terytorium Polski wprowadzono stan wyjątkowy. Jest to odpowiedź polskich władz na, trwający od kilku tygodni, kryzys uchodźczy na granicy z Białorusią. Co to właściwie oznacza dla obywateli? Czy działania rządu są zgodne z prawem? Te kwestie w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) wyjaśnia mec. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

  Podział uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych - czy jest dozwolony?

  Podział uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych - czy jest dozwolony? Oto odpowiedź Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

  Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży i rodziców

  Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i już działa pod numerem telefonu 800 800 605. Można na niej uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów oraz prawników. Połączenia są bezpłatne.

  Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli?

  Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli? Nauczyciel, który nie będzie chciał pracować przy wyższym pensum, będzie mógł odejść na wcześniejszą emeryturę na obowiązujących wcześniej zasadach – dowiedział się DGP.

  Podwyżki dla nauczycieli i wyższe pensum w 2022 r.?

  Podwyżki dla nauczycieli i wyższe pensum w 2022 roku? Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowuje kolejne propozycje dotyczące reformy systemu wynagradzania nauczycieli.

  Stan wyjątkowy a stan wojenny

  Stan wyjątkowy a stan wojenny - czym się różnią, kiedy można je wprowadzić? Jakie stany nadzwyczajne przewiduje Konstytucja?