Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Okresowa ocena nauczyciela przez dyrektora szkoły od 1 września 2022 r. [procedura, kryteria, projekt rozporządzenia]

Ocena nauczyciela przez dyrektora szkoły
Ocena nauczyciela przez dyrektora szkoły
Media
Opis procedury i kryteria oceny nauczyciela przez dyrekcję szkoły znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli.
rozwiń >

Rozporządzenie to od 1 września 2022 r. będzie regulowało:

 1. kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli;
 2. tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli;
 3. tryb postępowania odwoławczego.

Na jakiej podstawie ocenia się pracę nauczyciela?

Podstawą prawną dla oceny nauczyciela jest art. 6a Karty Nauczyciela. Po ostatniej nowelizacji Karty przepis stanowi, że praca nauczyciela podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

 1. nauczyciela;
 2. organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty;
 3. organu prowadzącego szkołę;
 4. rady szkoły;
 5. rady rodziców.

WAŻNE! Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela w drugim oraz ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, a w także w ostatnim roku odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela.

Przepis wprowadza szczegółowe zasady dla ocen dokonywanych w sytuacji:

 1. rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela lub dodatkowego;
 2. zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela;
 3. udzielenia nauczycielowi w trakcie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela lub dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela urlopu bezpłatnego.

WAŻNE! Ocena pracy nauczyciela mianowanego, który zamierza ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, jest dokonywana na wniosek tego nauczyciela. Ocena obejmuje okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny.

Gdzie znajdę opis procedury oceny nauczyciela?

Opis procedury i kryteria oceny nauczyciela przez dyrekcję szkoły znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli. Rozporządzenie to od 1 września 2022 r. będzie regulowało:

1)     szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli;

2)     szczegółowy tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli;

3)     szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.

Jakie są szczegółowe kryteria oceny nauczyciela?

Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela dzielą się na:

 • obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela;
 • dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela.

Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela obejmują (§ 3 ust. 2 rozporządzenia):        

1)     poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2)     dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;

3)     znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526 oraz z 2000 r. poz. 12), ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;

4)     wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego;

5)     kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela;

6)     współpracę z innymi nauczycielami;

7)     przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony;

8)     poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego;

9)     współpracę z rodzicami - kryterium oceny pracy nie dotyczy nauczyciela zatrudnionego w szkole dla dorosłych, kolegium pracowników służb społecznych, bibliotece pedagogicznej lub placówce doskonalenia nauczycieli.

Natomiast dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela obejmują (§ 3 ust. 4 rozporządzenia):

1)     planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć;

2)     diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem;

3)     analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy;

4)     wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego;

5)     realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela, i prowadzenie konsultacji, o których mowa w art. 42 ust. 2f Karty Nauczyciela;

6)     podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

7)     pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy;

8)     prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców;

9)     realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły;

10)   umiejętność rozwiązywania konfliktów wśród uczniów;

11)   umiejętność rozpoznawania i stosowania komunikacji niewerbalnej oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych;

12)   opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki szkoły lub zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem potrzeb uczniów;

13)   przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą realizowanych poza szkołą oraz wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły;

14)   współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, w szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, placówkami doskonalenia nauczycieli lub uczelniami w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne;

15)   inne szczególne osiągnięcia nauczyciela wynikające z jego pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

WAŻNE! Dyrektor szkoły przed dokonaniem oceny pracy nauczyciela wskazuje jedno dodatkowe kryterium oceny związane ze specyfiką pracy tego nauczyciela. Także nauczyciel przed dokonaniem oceny pracy wskazuje jedno takie kryterium.

Jak ustala się wynik oceny pracy nauczyciela?

Ocenę pracy nauczyciela ustala się po ustaleniu poziomu spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 3 ust. 2, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3, oraz jednego kryterium oceny pracy wskazanego przez dyrektora szkoły i jednego kryterium oceny pracy wskazanego przez nauczyciela, spośród kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 3 ust. 4.

Poziom spełniania kryteriów oceny pracy jest oceniany w punktach:

1)     od 0 do 30 – w przypadku kryterium oceny pracy, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1;

2)     od 0 do 5 – w przypadku kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2–9 i ust. 4.

W przypadku gdy dyrektor szkoły ustali, że suma punktów wynosi:

1)     90% maksymalnej liczby punktów i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;

2)     75% maksymalnej liczby punktów i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;

3)     55% maksymalnej liczby punktów i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;

4)     poniżej 55% maksymalnej liczby punktów – nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.

Jaka jest procedura oceny nauczyciela z inicjatywy dyrektora?

W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

1)     organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty,

2)     organu prowadzącego szkołę,

3)     rady szkoły,

4)     rady rodziców

– dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia nauczyciela, w formie pisemnej, o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.

WAŻNE! W powiadomieniu, dyrektor szkoły wskazuje jedno kryterium oceny pracy. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia, nauczyciel wskazuje jedno dodatkowe kryterium oceny jego pracy.

Jaka jest procedura oceny na wniosek nauczyciela?

W przypadku dokonywania oceny pracy na wniosek nauczyciela:

1)     nauczyciel we wniosku o dokonanie oceny pracy wskazuje jedno dodatkowe kryterium oceny swojej pracy;

2)     dyrektor szkoły, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku nauczyciela o dokonanie oceny pracy, wskazuje jedno takie kryterium.

Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 5 pkt 3 i 4 Karty Nauczyciela, są wyrażane w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.

Udział związku zawodowego w ocenie nauczyciela

Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.

Projekt oceny pracy nauczyciela

Nauczyciel może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy również w formie pisemnej, w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny. Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, o której mowa w art. 6a ust. 8a Karty Nauczyciela. Kopię karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.

Odwołanie od oceny pracy nauczyciela

Dyrektor szkoły przekazuje odwołanie od oceny pracy nauczyciela do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli – do kuratora oświaty, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania. Dyrektor szkoły dołącza pisemne odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu.

Zespół oceniający rozpatruje odwołanie od oceny pracy nauczyciela po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela, który wniósł odwołanie.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia zespołu oceniającego, podczas którego nauczyciel ma zostać wysłuchany, zawiadamia nauczyciela o posiedzeniu. Niestawienie się nauczyciela, mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.

Rozstrzygnięcia zespołu oceniającego są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 członków zespołu oceniającego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu oceniającego.

Zespół oceniający sporządza pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia.

Zasady te stosuje się odpowiednio do dokonywania oceny pracy nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny pracy uwzględnia ocenę merytoryczną nauczyciela religii, ustaloną przez właściwą władzę kościelną.

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(3)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Rozgoryczony rodzic
  2022-07-18 23:33:56
  Z całym szacunkiem ale ocena pracy przy najniższej krajowej, to czysta kpina z nauczycieli jak można kogoś oceniać skoro nie da się zarobić mniej 😂😂😂 brawo dla ministra i ministerstwa edukacji.. nie ma to jak udawać że się coś robi nie dając nic żenujące 😂😂😂 niedługo sami się będzie oceniać patrząc na ilość nauczycieli która odchodzi z zawodu, nie boicie się załamania systemu edukacji?
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Irena
  2022-07-22 11:40:06
  Do Rozgoryczony rodzic To nie tylko kpina ale wręcz swoisty rodzaj mobbingu. Ocena nie dotyczy kuratorów,oni będą mieć awans z nadania!Takie pistawienie sprawy w stosunku do jednego ,najniżej opłacanego zawodu spowoduje dalszy odpływ kadry pedagogicznej i brak wykształconych,chętnych młodych ludzi.Nie jestem pewna ,czy MEN ma tego świadomość?No,chyba,że tak jak w większych miastach zaczną uczyć studenci( sami się uczący I z doskoku).Jak dobrze,że ja mam już dorosłe dzieci.Jeśli patrzy się na poczynania p.Czarnka to człowiek się szczypie myśląc,że to jakiś koszmarny sen.Dziwię się również,że rodzice chcą takiej cofniętej o lata świetlne szkoły dla swoich dzieci.To jest równia pochyła.
  1
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego [PDF]
Znany jest wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Nie zostało jeszcze opublikowane odpowiednie rozporządzenie, ale autorzy ustawy o dodatku już udostępnili wzór wniosku. W artykule załączamy go w formacie PDF.
Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. [rozporządzenie z 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1) z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego.
Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1636
Kwalifikacje na stanowisku pedagoga specjalnego
Określenie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli zatrudnianych na stanowisku pedagoga specjalnego w przedszkolach, szkołach i zespołach przedszkoli i szkół niebędących szkołami specjalnymi znalazło się w projekcie rozporządzenia. Zmieni ono rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Ile wyniosą podwyżki opłat za wodę i ścieki w 2023 r.?
Wody Polskie od 1 września rozpoczną ponowny proces taryfikacji, czyli ustalania cen za wodę i ścieki - poinformowały w we wspólnym komunikacie Wody Polskie oraz Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie".
Przedmioty dodatkowe na egzaminie maturalnym w 2023 r.
Przedmioty dodatkowe na egzaminie maturalnym w 2023 r. - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.
Deklaracja przystąpienia do matury 2023 r.
Deklaracja przystąpienia do matury 2023 r. - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.
Czy piec kaflowy i koza na węgiel dają prawo do dodatku węglowego?
Czy piec kaflowy i koza na węgiel dają prawo do dodatku węglowego?
Kontrola prawa do dopłaty do pelletu i węgla [urzędnicy w gminach, straż miejska i kominiarze]
W Rzeszowie do połowy zeszłego tygodnia korekty deklaracji zgłosiło 30 osób, a w Częstochowie w okresie od 20 lipca do 2 sierpnia było ich 26 (co stanowiło niemal jedną piątą wszystkich złożonych deklaracji w tym czasie). Ale już np. w Katowicach w zeszłym tygodniu urzędnicy szacowali, że zmiany wcześniejszych deklaracji mogło dokonać ponad 200 właścicieli i zarządców nieruchomości.
Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. [jednolite rozporządzenie]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2017 r. z późn. zm.)
Czy dodatek węglowy jest opodatkowany?
Pytanie: Czy po otrzymaniu dodatku węglowego, mam zapłacić podatek dochodowy PIT od 3000 zł?
Czy jest dopuszczalna egzekucja obowiązku szkolnego w wakacje
Do organu prowadzącego szkołę podstawową wpłynął wniosek dyrektora tej szkoły o wszczęcie egzekucji administracyjnej wobec rodziców uchylających się od obowiązku zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Wniosek wpłynął 14 czerwca 2022 r. Rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia. Czy zasadne jest by wójt gminy jako organ egzekucyjny wszczynał procedurę w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego po zakończeniu roku szkolnego?
Czy urzędnik na stanowisku kierowniczym może też być kierownikiem jednostki organizacyjnej w gminie?
Czy pracownik na stanowisku urzędniczym kierowniczym w urzędzie gminy może jednocześnie pełnić obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej w gminie, na zasadzie wydania zarządzenia wójta w sprawie powierzenia obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej X z zaznaczeniem, że pełnienie tych obowiązków wygasa z dniem zatrudnienia kierownika tej jednostki?
Jak wyjaśnić rażąco niską cenę zamówienia publicznego
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Złożono trzy oferty. Wartość jednej z ofert jest o 90% niższa od pozostałych dwóch ofert oraz o 90% od oszacowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma obawy co do możliwości prawidłowej realizacji zamówienia. Czy zamawiający może w tym przypadku zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie ceny rażąco niskiej?
Ustawa z 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym [pełna treść]
Poniżej treść ustawa z 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym:
Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy 3000 zł? Do kiedy? Gdzie jest wzór? Czy trzeba wykazywać dochody? [Kompendium]
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego 3000 zł składa się do dnia 30 listopada 2022 r. Można go złożyć przez ePUAP, a wzór opracuje minister do spraw energii.
Wniosek o dofinansowanie do pelletu, LPG, oleju, drewna. Co z dopłatami do gazu?
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zaprezentowała projekt ustawy dotyczącej wsparcia dla niektórych źródeł ciepła i ciepłowni. Według niego używający pelletu otrzymają 3 tys. zł, drewna kawałkowego – 1 tys. zł, oleju opałowego – 2 tys. zł, a gazu LPG – 500 zł.
Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym (LO)?
Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym? Jaki akt prawny wprowadza te przedmioty do programu nauczania w liceum?
Gdzie znaleźć listę szkół prowadzących rekrutację uzupełniającą do liceum, technikum, zawodówki?
Jak znaleźć liceum, technikum, szkołę zawodową prowadzącą rekrutację uzupełniającą?
MEiN: rekrutacja uzupełniająca i odwołanie od wyniku rekrutacji do liceum, technikum, zawodówki
Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe młodzież przyjmuje się do publicznych szkół ponadpodstawowych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. Wskazane w ustawie kryteria są możliwe do spełnienia przez każdego ucznia publicznej szkoły podstawowej.
Minister rolnictwa: 4-5 zł za 1 kg cukru. 10 zł za chleb to sianie paniki. Chyba, że wzrośnie cena gazu
Mąki nam nie zabraknie, jesteśmy bezpieczni żywnościowo - zapewnił w piątek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Mamy odpowiednie ilości zapasów cukru - dodał.
Wczasy pod gruszą a wakacyjny wyjazd dziecka pracownika
Wakacje, podobnie jak święta, to czas, w którym zainteresowanie pracowników możliwością uzyskania świadczeń z ZFŚS jest wzmożone. Wiąże się to z ponoszeniem w tym okresie większych wydatków związanych z organizacją wypoczynku rodzinnego oraz dla dzieci i młodzieży. Jakie środki mogą uzyskać pracownicy na te cele? Czy możliwe jest uzyskanie świadczenia zarówno na organizację wypoczynku własnego, jak i dziecka?
Konferencja: Atom dla samorządu. Energetyka jądrowa szansą dla transformacji energetycznej Śląska i Zagłębia [13 września 2022 r.]
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza do udziału w konferencji:
Wykaz zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów i doradców zawodowych [rozporządzenie z 22 lipca 2022 r.]
Znany jest wykaz zajęć prowadzonych przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – Dz.U z 2022 r. Poz. 1610.
Egzamin ósmoklasisty: Lista lektur w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
Minister edukacji Przemysław Czarnek określił listę lektur wymaganych na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.