reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Podatki i opłaty > Podatek leśny 2017r.

Podatek leśny 2017r.

Podatek leśny jest płacony bezpośrednio w gminie. Tak jak sama nazwa wskazuje, podatkiem leśnym obciążone są lasy. Kwestie szczegółowe reguluje ustawa o podatku leśnym.

W świetle przepisów ustawy lasem nazywamy grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Należy zaznaczyć, że opodatkowaniu nie podlegają lasy zajęte na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna.

Za działalność leśną uważa się uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Podmiot i przedmiot opodatkowania

Do grona podatników podatku leśnego zaliczamy osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami lasów;

· posiadaczami samoistnymi lasów;

· użytkownikami wieczystymi lasów;

 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli las znajduje się w posiadaniu samoistnym to obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczu samoistnym.

Zobacz również: Środowisko

Ponadto jeżeli las jest przedmiotem współwłasności lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym jest powierzchnia lasu. Jest ona wyrażana w hektarach oraz wynika z ewidencji gruntów i budynków.

Obowiązek opodatkowania powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek ten wygasa w ostatnim dniu miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności związane z podatkiem

Podatnicy podatku leśnego mają obowiązek składania właściwemu miejscowo organowi podatkowemu (wójt, burmistrz, prezydent miasta):

 1. informacji o lasach – osoby fizyczne;
 2. deklaracji na podatek leśny - osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej;

Obowiązek składania w/w informacji dotyczy również osób zwolnionych z obowiązku podatkowego na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym, w tym na mocy uchwały rady gminy.

Podatnik podatku leśnego jest także zobowiązany do złożenia zgłoszenia identyfikującego w organie podatkowym właściwym dla podatku leśnego. Ten obowiązek nie dotyczy jednak podatników, którym urząd skarbowy nadał numer identyfikacji podatkowej (NIP), oraz podatników, którzy dokonali w urzędzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego w związku z wykonywaniem obowiązków podatnika podatku dochodowego, od towarów i usług lub akcyzowego, płatnika podatków, płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Stawka opodatkowania

Wysokość podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Do tej ceny nie wlicza się kwoty podatku VAT.

W przypadku lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%.

Średnia cena sprzedaży drzewa ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wyniosła 191,01 zł za 1 m3. Wynika z tego, że podatek leśny w 2017r. wynosi 42,02 zł za 1 ha.

Zwolnienia z opodatkowania

Zgodnie z art. 7 ustawy o podatku leśnym, zwalnia się od podatku leśnego:

 • lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
 • lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
 • użytki ekologiczne;
 • uczelnie;
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową;
 • instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej;
 • instytuty badawcze;
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.

Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego

Osoby fizyczne są zobligowane do zapłaty podatku leśnego w 4 proporcjonalnych ratach do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące - do 15 dnia każdego miesiąca.

Płatności dokonuje się przelewem na konto lub gotówką. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie do terminie płatności pierwszej raty.

Opracowano na podstawie:

Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.),

Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 996).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama