Kategorie

Ewidencjonowanie majątku Skarbu Państwa

Andrzej Waryszak
inforCMS
Jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do przekazywania danych niezbędnych do prowadzenia ewidencji majątku Skarbu Państwa. W artykule wskazujemy – jakie są to dane, tryb i terminy ich przekazywania.

Ogólne zasady ewidencji majątku określone są w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Sektor finansów publicznych charakteryzuje się jednakże rozwiązaniami szczególnymi. Jednym z takich rozwiązań jest obowiązek ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa na zasadach określonych w odrębnych przepisach, niezależnie od przepisów o rachunkowości. Podstawę prowadzenia ewidencji majątku Skarbu Państwa stanowi ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa (dalej: rozporządzenie). Rozporządzenie to określa:

• szczegółowe zasady ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa, w tym szczegółowe zasady prowadzenia zbiorczej ewidencji,

• obowiązki państwowych jednostek organizacyjnych związane z ewidencjonowaniem oraz prowadzeniem zbiorczej ewidencji majątku Skarbu Państwa.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do państwowych jednostek organizacyjnych podległych organom władzy publicznej, a także innych państwowych jednostek organizacyjnych, którym powierzono mienie Skarbu Państwa. Rozporządzenie ma zastosowanie również do niepaństwowych jednostek organizacyjnych uprawnionych do wykonywania praw w odniesieniu do mienia Skarbu Państwa na podstawie ustaw oraz przepisów wydanych na ich podstawie – z zakresu zadań zleconych administracji rządowej.

W tabeli wskazano jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji majątku Skarbu Państwa.

Tabela. Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji majątku Skarbu Państwa

Zasady, tryb oraz terminy przekazywania informacji

Jednostka ewidencji podstawowej sporządza sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia każdego roku, w formie bilansu, zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Jednostka ewidencji podstawowej, będąca państwową osobą prawną, sporządza sprawozdanie o wkładzie majątkowym Skarbu Państwa. Wkład majątkowy Skarbu Państwa stanowi:

• fundusz założycielski w przedsiębiorstwach państwowych,

udziały i akcje w kapitale zakładowym spółek prawa handlowego,

• fundusz statutowy w agencjach,

• fundusz zasadniczy w państwowych szkołach wyższych,

• fundusz jednostki badawczo-rozwojowej w jednostkach badawczo-rozwojowych,

• fundusz instytucji kultury,

• fundusz założycielski (statutowy) w fundacjach,

• fundusz założycielski w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,

• fundusz własny w rozumieniu przepisów o rachunkowości w funduszach celowych posiadających osobowość prawną.

Reklama

Jednostka ewidencji przedmiotowej sporządza sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia każdego roku w formie informacji, której przedmiot, zakres i stopień szczegółowości jest zgodny z przedmiotem, zakresem i stopniem szczegółowości prowadzonej ewidencji. Z obowiązku tego zwolniona jest jednostka ewidencji przedmiotowej, sporządzająca sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa w formie wymaganej przez odrębne przepisy.

Jednostki ewidencji podstawowej przekazują jednostce pomocniczej ewidencji zbiorczej kopie bilansu lub informację o stanie mienia Skarbu Państwa sporządzoną w formie wymaganej przez przepisy odrębne – w terminach i na zasadach określonych dla przekazywania sprawozdań finansowych, a jeżeli nie ma takiego obowiązku, w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia bilansu lub informacji o stanie mienia Skarbu Państwa. W odniesieniu do mienia Skarbu Państwa, znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki ewidencji podstawowej przekazują kopię bilansu lub informacje za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych. Jednostki ewidencji przedmiotowej łącznie z kopią bilansu przekazują także sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa. W przypadku gdy do prowadzenia danej ewidencji przedmiotowej są obowiązane jednostki organizacyjne różnych szczebli, dane te przekazuje jednostka ewidencji przedmiotowej najwyższego szczebla ewidencjonującego.

Jednostka pomocnicza ewidencji zbiorczej jest obowiązana przekazać ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa:

1) kopię aktu o powołaniu, podziale, połączeniu lub likwidacji państwowej jednostki organizacyjnej albo jego uwierzytelniony odpis, chyba że czynności te wynikają z przepisów prawa,

2) kopię bilansu otwarcia w następstwie dokonanych zmian organizacyjnych,

3) kopie dokumentów albo ich uwierzytelnione odpisy, na podstawie których nastąpiły w danej jednostce organizacyjnej zmiany w dotychczasowym stanie majątku Skarbu Państwa, wynikające ze zmian organizacyjnych – w terminie 30 dni od dnia ich wydania lub sporządzenia,

4) bilanse łączne państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz informacje o stanie mienia Skarbu Państwa – w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa jednostka ewidencji podstawowej lub jednostka ewidencji przedmiotowej jest zobowiązana do złożenia dodatkowej lub uzupełniającej informacji, w zakresie prowadzonej ewidencji mienia Skarbu Państwa. Każdy dokument sporządzony na potrzeby ewidencji majątku Skarbu Państwa powinien spełniać wymogi formalne umożliwiające identyfikację podmiotu sporządzającego, a na dokumencie powinny być zwłaszcza:

• odciśnięta pieczęć podmiotu sporządzającego,

• złożone podpisy osób odpowiedzialnych za sporządzenie i zatwierdzenie dokumentu, wraz z podaniem stanowisk służbowych tych osób oraz daty złożenia podpisów,

• podany numer REGON podmiotu sporządzającego.

Każdy dokument o stanie mienia Skarbu Państwa jest przekazywany w formie pisemnej – oryginał albo kopia dokumentu oryginalnego i zapisu elektronicznego. W przypadku braku możliwości technicznych sporządzenia właściwego dokumentu na nośniku elektronicznym, podmiot, któremu podlega jednostka ewidencji podstawowej, udostępnia środki techniczne niezbędne do sporządzenia zapisu elektronicznego.

Ewidencja zbiorcza

Zbiorczą ewidencję majątku Skarbu Państwa prowadzi minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. Źródło danych tej ewidencji stanowią dokumenty o stanie majątku Skarbu Państwa, sporządzone przez jednostki ewidencji podstawowej i jednostki ewidencji przedmiotowej, a zwłaszcza:

• dane księgowe urzędu ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,

• kopie bilansów jednostek ewidencji podstawowej,

• sprawozdania jednostek ewidencji przedmiotowej,

• informacje jednostek ewidencji przedmiotowej,

• informacje dodatkowe lub uzupełniające jednostek pomocniczych ewidencji zbiorczej,

• obliczenia i szacunki dokonane na potrzeby ewidencji zbiorczej przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Do zadań ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w zakresie prowadzenia przedmiotowej ewidencji należy przede wszystkim:

• gromadzenie danych o stanie mienia Skarbu Państwa,

• gromadzenie danych dotyczących uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa, przysługujących państwowym jednostkom organizacyjnym i innym podmiotom,

• ustalanie i weryfikacja okresowa stanu mienia Skarbu Państwa,

• kontrola ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa przez jednostki ewidencji podstawowej i przedmiotowej,

• sporządzanie sprawozdań o stanie mienia Skarbu Państwa według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku.

Reklama

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa jest obowiązany sprawdzić, pod względem formalnym i rachunkowym, otrzymane dokumenty stanowiące źródło danych ewidencji zbiorczej. W celu oceny merytorycznej prawidłowości otrzymanych dokumentów, minister może zobowiązać jednostkę ewidencji podstawowej lub jednostkę ewidencji przedmiotowej do przedstawienia dokumentów, na podstawie których jednostka sporządziła bilans, sprawozdanie lub informację o stanie mienia Skarbu Państwa. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności wobec braku pełnych lub wiarygodnych danych co do stanu mienia Skarbu Państwa, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może, w uzgodnieniu z właściwym dla danej jednostki ministrem, zobowiązać jednostkę ewidencji podstawowej lub jednostkę ewidencji przedmiotowej do przeprowadzenia inwentaryzacji części lub całości mienia Skarbu Państwa objętego prowadzoną ewidencją. W komisji inwentaryzacyjnej, powołanej w trybie odrębnych przepisów, uczestniczy dyrektor delegatury ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Jeżeli przepisy odrębne, w zakresie przedmiotowo wyodrębnionej ewidencji składników mienia Skarbu Państwa, nie nakładają obowiązku prowadzenia ewidencji w ujęciu wartościowym – minister właściwy do spraw Skarbu Państwa na potrzeby ewidencji zbiorczej może:

• dokonać oszacowania wartości ewidencjonowanych składników mienia Skarbu Państwa,

• ustalić wartość ewidencjonowanych składników mienia na potrzeby ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa.

Wartość składników mienia objętych ewidencją, wyrażoną w walucie obcej, oblicza się według bieżących kursów walutowych.

Ewidencję zbiorczą majątku Skarbu Państwa należy prowadzić w ujęciu wartościowym, z podziałem rodzajowym składników uwzględniającym ich przeznaczenie, sposób zagospodarowania oraz ewidencjonowania, a także obejmuje dane dotyczące podmiotów wykonujących uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa. W ewidencji wyodrębnia się składniki wyróżnione rodzajowo w następujące grupy:

1) majątek trwały, z uwzględnieniem stanu umorzenia, a w szczególności:

• składniki majątku trwałego, w tym grunty i pozostałe nieruchomości, inwestycje rozpoczęte,

• wartości niematerialne i prawne,

2) finansowe składniki majątku trwałego, a w szczególności:

• akcje i udziały w spółkach prawa handlowego,

• obligacje,

• inne papiery wartościowe,

• należności długoterminowe,

3) składniki majątku obrotowego, a w szczególności:

• rzeczowe składniki majątku obrotowego, w tym zapasy,

• należności i roszczenia,

• środki pieniężne,

• krótkoterminowe papiery wartościowe przeznaczone do obrotu,

• inne aktywa, a w szczególności składniki mienia zlikwidowanych lub upadłych państwowych osób prawnych i spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa.

Ewidencja zbiorcza majątku Skarbu Państwa obejmuje również inne składniki wskazane przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, niemieszczące się w wymienionych grupach rodzajowych, a zwłaszcza stanowiące pasywa państwowych jednostek organizacyjnych.

W ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa wyodrębnia się składniki podlegające ewidencji na szczególnych zasadach i w zakresie określonym w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności: dobra kultury, zasoby archiwalne, zasoby biblioteczne, zasoby wodne, drogi, kopaliny, lasy, ustanowione ustawą monopole, rezerwy państwowe, zobowiązania Skarbu Państwa, obciążenia publicznoprawne Skarbu Państwa oraz inne zasoby, dla których ustawa lub przepisy wydane na jej podstawie nakazują prowadzić ewidencję praw majątkowych na zasadach szczególnych. W ewidencji zbiorczej wyodrębnia się także wydzielone ustawą lub przepisami wydanymi na jej podstawie, składniki majątku Skarbu Państwa, w formie majątków odrębnych, np. zasób majątkowy oddany w zarząd parkom narodowym, zasób majątku powierzonego agencjom, a także prawa majątkowe, które stanowią wkład założycielski lub udział Skarbu Państwa w państwowych osobach prawnych.

W ewidencji zbiorczej uwzględnia się sposób zagospodarowania lub przeznaczenia składników majątku w podziale na:

1) zasoby majątkowe służące bezpośrednio realizacji publicznych zadań ustawowych przez organy państwowe, a w szczególności:

• zasób ogólnonarodowego dziedzictwa kulturowego,

• grunty i zasoby naturalne,

2) zasób majątkowy państwowego sektora finansów publicznych w użytkowaniu:

• państwowych jednostek budżetowych,

• państwowych zakładów budżetowych,

3) zasoby majątkowe służące realizacji zadań publicznych państwa, wydzielone z majątku Skarbu Państwa w formie majątku odrębnego lub praw udziałowych w państwowych osobach prawnych,

4) zasób majątkowy wyłączony z realizacji publicznych zadań ustawowych państwa, a w szczególności:

• prawa udziałowe Skarbu Państwa w podmiotach o charakterze gospodarczym,

• mienie pozostałe po likwidacji albo upadłości państwowych osób prawnych lub podmiotów, w których Skarb Państwa posiadał swoje udziały,

5) prawa majątkowe, które na mocy obowiązujących przepisów zostały przypisane bezpośrednio państwu lub Skarbowi Państwa i nie zostały ujęte w wyżej określonych zasobach majątkowych.

W ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa wyodrębnia się ponadto zasoby przeznaczone na realizację zobowiązań publicznoprawnych, wynikające z ustaw lub przepisów wydanych na ich podstawie.

Na podstawie danych zawartych w ewidencji zbiorczej minister właściwy do spraw Skarbu Państwa sporządza, w terminie do 30 września, sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Prowadząc przedmiotową ewidencję i sporządzając stosowne sprawozdania, jednostki często nie przykładają należytej wagi do tego zagadnienia, gdyż nie zdają sobie sprawy z istoty i celu takiej pracy.Podawane dane nie zawsze są dokładne i kompletne. Należy pamiętać, że do państwa należą składniki majątku potrzebne do wykonywania jego funkcji (obrona, bezpieczeństwo obywateli, administracja itp.), wspierania działalności gospodarczej i niegospodarczej (dobra kultury, zasoby naturalne, drogi), a także pozostałe mienie, w tym mienie możliwe do innego wykorzystania. Znajomość stanu posiadania Skarbu Państwa jest niezbędnym warunkiem prowadzenia polityki jego gospodarowania i ochrony, wspomagając organy państwa w decyzjach dotyczących prywatyzacji oraz wykorzystania majątku państwowego. Tak więc również od właściwej ewidencji zależy optymalne wykorzystanie posiadanego majątku. n

Podstawy prawne

• Ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 107, poz. 721)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 77, poz. 864; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2171)

Andrzej Waryszak

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.