Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziedziczenie działalności gospodarczej

 EXCO A2A Polska
EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.
Dziedziczenie działalności gospodarczej./ fot. Fotolia
Dziedziczenie działalności gospodarczej./ fot. Fotolia
Fotolia
Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w jakiej osoby zakładające swoją działalność gospodarczą, w różnych formach, zaczynają dochodzić do wieku emerytalnego i chciałyby się z tej działalności wycofać. Osoby te bowiem zaczynały działalność zazwyczaj około roku 1990, mając 30-40 lat i obecnie mają w związku z tym około lat 60. Jednak bardzo istotne jest, że zakończenie działalności bądź wycofanie się z niej nie może oznaczać utraty źródła utrzymywania się na starość, innymi słowami należy to zrobić w taki sposób, żeby zachować środki wystarczające na godną emeryturę.

Wycofanie się z działalności gospodarczej możliwe jest w kilku różnych opcjach:

Po pierwsze, sprzedaż działalności komuś z zewnątrz, kto to kupi. Istnieją tu jednak pewne ograniczenia: nie każdy rodzaj działalności da się sprzedać, bo nie na każdy jest kupiec. Poza tym bardzo często przed sprzedażą należy dokonać przekształcenia działalności prowadzonej w formie zgłoszenia do CEIDG bądź w formie spółki cywilnej czy spółki handlowej osobowej w spółkę kapitałową.

Po drugie, przejęcie działalności przez dzieci. Warto pamiętać, że przejęcie działalności przez dzieci nie musi oznaczać, że ma się to odbyć poprzez darowiznę. Może to polegać na dopuszczeniu dzieci do spółki i pozwolenie im na stopniowe przejmowanie kierowania działalnością, przy zachowaniu przez rodziców takiego pakietu udziałów, czy takiej jej części, która pozwoli na wpływ na sprawy spółki i ich kontrolowanie, a nadto pozwoli na osiąganie zysków od zbudowanego i zainwestowanego kapitału. Można oczywiście dzieciom w całości lub w części po prostu działalność sprzedać. W każdym razie jakie rozwiązanie by nie przyjąć, sprawa wymaga precyzyjnego uregulowania prawnego i podatkowego.

Po trzecie, powstaje problem zainwestowania posiadanych pieniędzy w taki sposób, żeby przynosiły bezpieczne dochody, zapewniające emeryturę. Mowa jest oczywiście o dochodach posiadanych dzięki wypłaconej już dywidendzie z działalności, a także ze sprzedaży działalności w całości lub w części. Taka inwestycja musi być pewna (bo w pewnym momencie inwestorom może brakować sił na zajmowanie się nią w sposób intensywny), a nadto należy przewidzieć sposób zarządzania inwestycją, np. w razie zakupu nieruchomości ustanowić odpowiedni zarząd, zapewnić umowy najmu itd.

Po czwarte, może być i tak, że dzieci nie będą chciały przejąć działalności rodziców, a wtedy należy albo samą działalność przekształcić w taki sposób, żeby zapewniała godziwe dochody przy zarządzie sprawowanym przez osobę trzecią (wynajętego menedżera), albo też sprzedać ją i pieniądze zainwestować w sposób zapewniający uzyskiwanie odpowiednich dochodów.

Po piąte, nie wszystkie składniki majątkowe związane z działalnością gospodarczą winny być przekazane następcy bądź wniesione do spółki. Bardzo często w działalności eksploatowane są nieruchomości, prawa majątkowe czy inne o bardzo poważnej wartości składniki majątkowe. Mogą one pozostać w rękach dotychczasowych właścicieli, aby być wynajmowane podmiotom eksploatującym działalność gospodarczą lub innym zewnętrznym podmiotom. Mogą zatem stanowić źródło emerytury, bez konieczności angażowanie ze strony swoich właścicieli zbyt dużej ilości pracy. Można też, jeżeli to ma sens ze względu na sposób eksploatacji tych składników majątkowych, stworzyć dla nich odrębny podmiot.

Jak z powyższego bardzo pobieżnego i niekompletnego zestawienia widać, przejście na emeryturę dla przedsiębiorcy wiąże się z koniecznością dokładnego przeanalizowania swojej sytuacji i dokonania zmian. Należy pamiętać, że opisywane powyżej operacje związane są z koniecznością poświęcenia im odpowiedniego czasu najpierw na refleksję, a potem na staranne, również, a nawet zwłaszcza, pod względem prawnym i podatkowym, przygotowanie i przeprowadzenie zmian. Zaniedbanie starannego pod względem prawnym, podatkowym oraz organizacyjnym przygotowania przekazania działalności gospodarczej może skutkować niekorzystnymi decyzjami podatkowymi lub wyrokami sądowymi, powodującymi koszty i straty po obu stronach transakcji.

Stąd też przed każdą taką transakcją, obojętnie, jaka by ona nie była, zaleca się zrobienie due dilligence prawnego, podatkowego, organizacyjnego w celu uchwycenia stanu firmy, istniejących w niej ryzyk i przygotowania odpowiednich rozwiązań. Dobrze jest też czasem powiązać transakcję z odpowiednimi rozwiązaniami ubezpieczeniowymi.

Takie due dilligence pozwoli też na odpowiednią wycenę działalności, czyli da w ręce zbywających ją narzędzia do przeprowadzenia negocjacji z nabywcą.

Przekształcenie działalności w spółkę kapitałową może odbyć się zanim dojdzie do jej sprzedaży, albo w trakcie sprzedaży, pod dyktando kupującego. Jeżeli ma nastąpić całkowita sprzedaż spółki wówczas treść umowy spółki z o.o. lub statutu SA nie ma większego znaczenia, bo nowy właściciel i tak może dokonać zmiany w takim kierunku, jak tylko sobie życzy. Jeżeli jednak poprzedni właściciele mieliby zostać w spółce jako wspólnicy, zwłaszcza mniejszościowi, wówczas należy wynegocjować i ustalić nową treść umowy spółki, zabezpieczającą interesy obu stron. Dotychczasowi właściciele spółki, po sprzedaży pakietu udziałów, mogą zostać wspólnikami mniejszościowymi, a wówczas należy w taki sposób ująć umowę spółki z o.o. lub statut SA, żeby zabezpieczyć ich prawa, np. poprzez zagwarantowanie takiej większości przy głosowaniu w najistotniejszych sprawach, by nie było możliwości dokonania zmian bez zgody mniejszościowych udziałowców. Z drugiej strony bardzo często częścią umowy sprzedaży jest zapewnienie przez dotychczasowych wspólników swojej obecności w spółce tak długo, jak długo nie nastąpi pełne przejęcie działalności, poprzez przekazanie know-how, kontaktów, rynków itd. Czas jest często lekceważony na tym etapie funkcjonowania działalności. Wielu przejmujących może wymagać wsparcia przez 2-3 lata, aby sobie zapewnić proces transferu know how czy intuitus personae (cechy osobowości przedsiębiorcy, mające istotny wpływ na kulturę firmy). Tak więc poza zmianą umowy spółki należy jeszcze zawrzeć umowę wspólników, która może zapewniać realizację konkretnych ustaleń co do funkcjonowania spółki, np. jak długo dotychczasowi wspólnicy mają spółką zarządzać, w jaki sposób zarządzanie spółką przekazać innym osobom, oraz co będzie z ich udziałami w razie zakończenia bezpośredniej współpracy. Można przewidzieć, że udziały będą wykupione przez większościowego wspólnika, albo też że mniejszościowi wspólnicy pozostaną wspólnikami i będą otrzymywać dywidendę – ale w takim razie należy zapewnić sobie w umowie wspólników, że dywidenda będzie wypłacana.

Kolejnym istotnym tematem jest wybór najkorzystniejszego sposobu przekształcenia działalności gospodarczej. Zmiana formy prawnej działalności może dokonać się poprzez:

 • Wniesienie jednoosobowej działalności gospodarczej aportem do spółki w zamian za udziały
 • Likwidację działalności gospodarczej, a następnie założenie nowej spółki
 • Sprzedaż majątku działalności na rzecz spółki posiadającej osobowość prawną
 • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

W zależności od tego, który ze sposobów wybierze przedsiębiorca, każdy z nich niesie inne konsekwencje na gruncie sukcesji praw i obowiązków, podatków (VAT i podatku dochodowego), zawartych umów z kontrahentami, podwykonawcami oraz stosunków służbowych łączących przedsiębiorcę z własnymi pracownikami.

Zobacz: Rachunkowość budżetowa

Wniesienie jednoosobowej działalności gospodarczej aportem do spółki w zamian za udziały

Wniesienie do spółki aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega VAT. W związku jednak ze zwolnieniem z VAT, jeżeli poprzez aport przechodzi do spółki majątek, przy którego nabyciu przedsiębiorca korzystał z odliczenia VAT, w momencie przeniesienia musi on dokonać korekty VAT.

Natomiast z punktu widzenia podatku dochodowego, wniesienie wkładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za udziały w spółce stanowi odpłatne zbycie i powoduje powstanie przychodu, który jednak jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym na mocy art. 21 ust.1 pkt 50b ustawy o PIT.

Jedynym podatkiem, jaki przedsiębiorca będzie musiał w takim przypadku zapłacić jest podatek PCC (od czynności cywilnoprawnych) w wysokości 0,5% wartości, o którą podwyższono kapitał zakładowy spółki.

Jeżeli chodzi o amortyzację środków trwałych przeniesionych do spółki to należy uwzględnić ich dotychczasową amortyzację w prowadzonej wcześniej działalności. Jeżeli były w 100% zamortyzowane w działalności w spółce nie mogą podlegać już amortyzacji.

Aport przedsiębiorstwa daje możliwość sukcesji tylko niektórych praw i obowiązków działalności na spółkę. Dane identyfikacyjne jak NIP czy nazwa nie przechodzą na nowo utworzoną spółkę. Spółce podczas rejestracji zostanie nadany nowy numer NIP. Jeśli chodzi o umowy z kontrahentami, przedsiębiorca może potrzebować zgody kontrahentów na przeniesienie praw z umowy oraz musi ją uzyskać, jeśli chodzi o przeniesienie obowiązków wynikających z umowy. Natomiast w kwestii posiadanych przez przedsiębiorcę koncesji, zezwoleń i ulg aport zazwyczaj umożliwia ich automatyczne przejście na spółkę.

Przy aporcie konieczne jest również poinformowanie pracowników o ich transferze z przedsiębiorstwa do spółki, natomiast pracownicy mają prawo do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Likwidacja działalności gospodarczej, a następnie założenie nowej spółki

Likwidacja działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem sporządzenia spisu z natury oraz zapłaty wynikającego z niego podatku VAT. W kwestii podatku dochodowego likwidacja oznacza konieczność opodatkowania dochodu uzyskanego za odpłatne zbycie majątku firmy.

W przypadku założenia nowej spółki po uprzednim wyrejestrowaniu działalności gospodarczej nie można mówić o jakiejkolwiek kontynuacji w kwestiach podatkowych, cywilnoprawnych, czy pracowniczych. Opcja ze stworzeniem od podstaw nowej spółki blokuje możliwość automatycznego przeniesienia jakichkolwiek praw i obowiązków wyszczególnionych w zawartych umowach. Trzeba byłoby je rozwiązać jako firma jednoosobowa i zawrzeć jako spółka kapitałowa. W przypadku umów o pracę jest to rozwiązanie niekorzystne, ponieważ uprawnienia pracownicze zależą od stażu pracy, a nowa spółka to zupełnie nowy pracodawca.

Sprzedaż majątku działalności na rzecz istniejącej już spółki posiadającej osobowość prawną

W tej sytuacji dochodzi do przeniesienia składników przedsiębiorstwa takich jak m.in. nieruchomości czy ruchomości w postaci urządzeń, materiałów czy towarów a także praw własności lub praw rzeczowych. Wyrejestrowanie działalności następuje dopiero po sprzedaniu majątku spółki. Po tym fakcie można wstąpić do spółki jako wspólnik.

Rozwiązanie to, podobnie jak wniesienie działalności aportem będzie zwolnione z podatku VAT, wystąpi jednak obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), a obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym. Stawka podatku PCC może być różna dla poszczególnych elementów sprzedawanego przedsiębiorstwa (1% lub 2%), jeśli natomiast składniki majątku nie zostały wyodrębnione, stosuje się stawkę najwyższą (2%).

Po stronie przedsiębiorcy (zbywcy) powstanie natomiast przychód z działalności, od którego należy zapłacić podatek dochodowy. Uzyskany ze sprzedaży przychód może posłużyć jako wkład własny wniesiony wraz z przystąpieniem do spółki jako nowy wspólnik. Jeżeli sprzedaż majątku firmy nastąpiła przed jej likwidacją, powinna ona być udokumentowana fakturą lub fakturami.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Przy przekształceniu na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych spółka z o.o., bądź spółka akcyjna powstaje jako nowy podmiot prawa, natomiast przysługują jej wszystkie prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorcy. W kwestii posiadanych przez przekształcanego przedsiębiorcę koncesji, zezwoleń i ulg przekształcenie gwarantuje ich automatyczne przejście na przekształconą spółkę. Przekształcona spółka nie musi od nowa podpisywać umów z kontrahentami, jakie zawarł właściciel przekształcanej działalności. Formalnego przekształcenia nie odczują również pracownicy, gdyż w chwili przekształcenia stają się oni pracownikami spółki kapitałowej bez potrzeby zawiadamiania ich o transformacji.

Jednakże nie nastąpi tu pełna sukcesja praw i ulg podatkowych, co wynika z faktu, że przedsiębiorca jako osoba fizyczna podlega pod PIT, a spółka kapitałowa jako osoba prawna pod CIT. Podobnie jak przy wniesieniu działalności aportem do nowej spółki, nowa forma przedsiębiorstwa nie może korzystać z numeru NIP nadanego wcześniej przedsiębiorcy.

Przekształcenie to następuje od momentu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym samym momencie również działalność jest automatycznie wyrejestrowywana z CEIDG.

Zmiana formy prawnej i sprzedaż działalności wymagają odpowiedniego przygotowania do planowanej transakcji. Wiele przedsięwzięć nie dochodzi do skutku ze względu na brak przejrzystości w zakresie prawnym lub księgowym. Aby zapobiec tego typu sytuacjom konieczne jest przeprowadzenie due diligence w zakresie prawnym, księgowo-podatkowym, ubezpieczeniowym, techniczno-produkcyjnym i pracowniczym, łącznie z identyfikacją ryzyka utraty kluczowego personelu.

Sprzedaż działalności osobie trzeciej wymaga także dokonania eliminacji elementów, które nie są niezbędne dla działalności spółki (rodzinne nieruchomości, inne mało istotne koszty), aby zaprezentować realne wyniki, odpowiadające rzeczywistości gospodarczej. Uwzględnienie tych zmian w bilansie i rachunku wyników pozwolą na dokonanie prawidłowej wyceny wartości przedsiębiorstwa, niezbędnej w przypadku sprzedaży działalności na zewnątrz.

W przypadku przejmowania działalności przez dzieci jedną z możliwości jest spółka komandytowa, bowiem jest to forma, która pozwala na opodatkowanie działalności poprzez PIT, czyli że wspólnicy płacą tylko 19% podatku od zafakturowanego zysku, a jednocześnie pozwala na ograniczenie odpowiedzialności prawie na takim samym poziomie, jak w przypadku spółki z o.o. Pozwala ona też na to, że będzie można w sposób płynny zapewnić zmianę w osobach zarządzających, przy utrzymaniu pewnego wpływu rodziców na spółkę i jej działalność, jak również zapewnić rodzicom udział w zysku, a tym samym emeryturę.

Przekazanie działalności dzieciom może jednak czasami spowodować zahamowanie rozwoju rodzinnego biznesu. Dlatego istotne jest zapewnienie wsparcia nowym osobom zarządzającym bądź ze strony przedsiębiorcy-seniora bądź wyspecjalizowanego doradcy z zewnątrz, który może przez pewien czas towarzyszyć przejmującym zarząd, prowadzić szkolenia i pełnić funkcję mentora. 

Jak widać z powyższego, bardzo ważnym jest takie ustawienie swoich spraw, by nie dopuścić do utraty majątku wypracowanego przez wiele lat, a nadto by zapewnić spadkobiercom możliwość korzystania z wypracowanego majątku. Warto też bowiem zauważyć, że przy prowadzeniu jednoosobowej działalności, lub niekiedy spółek cywilnych lub handlowych osobowych śmierć wspólnika może oznaczać nie tylko koniec działalności gospodarczej, ale i powstanie wielkich strat z tego choćby powodu, że do czasu uregulowania spraw spadkowych nie ma nikogo, kto mógłby się działalnością zająć.

Warto też pamiętać, że wejście do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika może oznaczać konflikt z żyjącym wspólnikiem, nadto konieczność rozliczenia się ze spadkobiercami, co może spowodować konieczność wypłacenia kwot, na które żyjącego wspólnika nie stać.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
Ulgi podatkowe na innowacje i rozwój
Ulgi podatkowe na innowacje i rozwój
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ruszyła rekrutacja ósmoklasistów do liceów i techników w Warszawie [16 maja 2022 r.]
  Od 16 maja 2022 r. uczniowie klas ósmych szkół podstawowych mogą składać wnioski o przyjęcie do warszawskich liceów, techników i branżowych szkół I stopnia. Na wybór placówki i złożenie wniosku ósmoklasiści mają czas do 20 czerwca do godz. 15 - przekazał w poniedziałek stołeczny ratusz.
  MON: Rusza dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Gdzie i jak się zgłosić?
  21 maja rozpocznie się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Z tej okazji, w 32 miejscowościach w całej Polsce, odbędą się pikniki wojskowe pod hasłem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”.
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z chemii [PDF]
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z chemii [PDF]
  RPO: Udzielali schronienia uchodźcom z Ukrainy. Dlaczego nie otrzymują świadczenia?
  Każdy wniosek złożony po 30 kwietnia 2022 r. o świadczenie 40 zł za dzień pomocy wymaga podania numeru PESEL uchodźcy korzystającego z zakwaterowania i wyżywienia osoby pomagającej. Nawet jeżeli Ukrainiec nie posiadał przed 30 IV numeru PESEL.
  Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 – od kiedy wakacje w 2022 r.? Do kiedy trzeba wystawić oceny?
  Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 przypada w piątek 24 czerwca 2022 roku.
  CKE: Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 24 do 26 maja 2022 r.
  W 2022 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 24 do 26 maja (wtorek – czwartek), zgodnie z poniższym harmonogramem.
  Ósmoklasiści: rekrutacja do liceów od 16 maja 2022 r.
  W poniedziałek 16 maja 2022 r. rozpoczęła się rekrutacja ósmoklasistów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.
  Matura 2022 r.: chemia i język włoski na poziomie rozszerzonym [16 maja 2022 r.]
  Maturzyści w poniedziałek 16 maja 2022 r. przystąpili do pisemnego egzaminu z chemii. Po południu będą pisemne egzaminy z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym.
  Międzynarodowy Dzień Rodzin: 120 000 zł na każde dziecko. Emerytura dla matek czwórki dzieci. [15 maja 2022 r.]
  Wsparcie ze strony państwa w roku 2022 na dziecko od urodzenia do 18. roku życia z wszystkich rządowych programów, to jest w sumie 120 tys. zł dla każdego dziecka – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Ukraińcy ściągają tańsze o 30% samochody na Ukrainę. Kolejka 14 km na granicy
  Ponad 2 tys. kierowców czekało w piątek do odprawy samochodów w tranzycie przez przejście z Ukrainą w Zosinie (Lubelskie). Niektórzy spędzili na granicy trzy dni w kolejce. Ukraińcy masowo kupują auta i wwożą do swojego kraju ze względu za zniesienie opłat celnych.
  Członek RPP nie wykluczył przejściowego wzrostu inflacji do 20%. Uznał, że podwyższanie stóp procentowych przebiega zbyt szybko
  Obecne podnoszenie stóp procentowych w Polsce to proces zbyt szybki - ocenia Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej. Litwiniuk jest zwolennikiem zacieśniania polityki monetarnej, ale nie chce by dokonywało się to "gwałtownie".
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z wiedzy o społeczeństwie [PDF]
  Maturzyści w piątek 13 maja 2022 r. przystąpili do pisemnego egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.
  Wsparcie dla Straży Granicznej w obliczu kryzysu bez odrębnych uchwał rady gminy
  OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: Rada gminy postanowiła przyjąć na sesji rady gminy specjalną uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. W założeniu radnych ma to wspomóc jednostki Straży Granicznej; co jest rzeczą niezbędną w obliczu aktualnego kryzysu na Ukrainie, a co w części dotyczy także interesów Polski.
  RIO: z końcem czerwca 2022 r. wygasają "stare" uchwały dot. opłat za śmieci
  Z końcem czerwca 2022 r. wygasają wszystkie uchwały śmieciowe dotyczące stawek za pojemniki lub worki podjęte przed wejściem w życie ustawy zmieniającej z 2021 r. - przypomina RIO w Lublinie. Izba wyjaśniła co się zmienia i co w tej sytuacji mogą zrobić gminy.
  Skąd się wziął przesąd „Piątek trzynastego”? [Templariusze?]
  Piątek trzynastego – przesąd uznający dzień za pechowy, kiedy piątek wypadnie w trzynasty dzień danego miesiąca [piątek 13-ego].
  Matura: wiedza o społeczeństwie i język niemiecki na poziomie rozszerzonym [13 maja 2022 r.]
  Maturzyści w piątek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie. Po południu będą pisemne egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym.
  Inflacja 12,3% za kwiecień? [PKO BP]
  13% - szczyt inflacji?
  Podwyższony dodatek osłonowy: Czy gminy mają prawo do sprawdzania w bazie CEEB zgłoszenia pieca węglowego [komunikat UODO i Ministerstwa Środowiska]
  UODO stwierdził, że nie ma obecnie przepisów, które pozwalałyby wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi do weryfikowania faktu zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB w związku z wnioskiem o dodatek osłonowy. Do stanowiska UODO odniosło się ministerstwo środowiska.
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z biologii poziom rozszerzony [PDF]
  12 maja 2022 r. maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z biologii.
  Niedzielski: Życzenia na Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej [12 maja 2022]
  Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej.
  Wakacyjny wyjazd tylko dla 50 proc. Polaków. Jest za drogo [Sondaż]
  W tym roku na wakacje wyjedzie tylko co drugi z nas - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu IBRiS dla Radia Zet. Przed rokiem na wakacje poza domem zdecydowało się 57 procent Polaków.
  Pracodawco sprawdź, czy musisz wydać nowe polecenia pracy zdalnej? Bo odwołano stan epidemii, co zmienia zasady pracy zdalnej
  Jeśli firmy kierowały zatrudnionych do pracy z domu na czas stanu epidemii, to muszą teraz wydawać nowe polecenia w tej sprawie. I uwzględniać zmiany przepisów w tym względzie.
  Soboń: Czy nowy WIBOR obejmie kredyty dla przedsiębiorców i samorządów?
  Nowy wskaźnik będzie obowiązywał wszędzie tam, gdzie kredyt opiera się na WIBOR - powiedział w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń. Wyraził też nadzieję, że oferta nowych obligacji skarbowych wpłynie na banki, by i one zwiększyły oprocentowanie depozytów.
  Czarnek dla "DGP": Optymalne rozwiązanie to zakaz działania w szkołach dla organizacji pozarządowych
  Szkoła jest miejscem pracy nauczyciela, a organizacja może się prezentować np. w lokalnym domu kultury - mówi szef MEiN Przemysław Czarnek w wywiadzie dla "DGP".
  Matura: biologia i język rosyjski na poziomie rozszerzonym [12 maja 2022 r.]
  12 maja 2022 r. maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z biologii. Po południu będą pisemne egzaminy z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym.