Kategorie

Dokumentacja podatkowa spółek komunalnych

Mikołaj Jabłoński
podatki
fot. Fotolia
Prawie każdy prezes zarządu spółki komunalnej, główna księgowa czy dyrektor finansowy słyszeli o dokumentacji podatkowej. Jedni zdecydowali się na jej sporządzenie, drudzy nie. Czy słusznie? Praktyka wskazuje, że zaniechanie w tym zakresie może rodzić poważne konsekwencje finansowe.

Doświadczenie pokazuje, że organy podatkowe nie oszczędzają spółek komunalnych. Świetnym tego przykładem jest sprawa, która ostatecznie trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (nieprawomocny wyrok WSA w Krakowie z 24 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 749/15). Sprawa dotyczyła dochodu doszacowanego przez organy podatkowe za dwa lata podatkowe. Na skutek doszacowania dochodu zobowiązanie podatkowe wzrosło o ponad 1,7 mln zł. Jak doszło do doszacowania? Spółka prowadziła działalność w zakresie wydobycia i produkcji wyrobów z piaskowca magurskiego, z wykorzystaniem gruntów dzierżawionych od gminy. W toku kontroli okazało się, że stawki za dzierżawę 1 m2 gruntu należnego gminie istotnie rosły w każdym roku pomiędzy 2008 a 2011 rokiem. Organy podatkowe stwierdziły, że cena stosowana przez spółkę i gminę jest znacznie wyższa niż przeciętna cena stosowana przez podmioty niezależne. W konsekwencji organy uznały, że w transakcji doszło do przerzucenia dochodu na gminę, która, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop), jest zwolniona z podatku dochodowego. W związku z tym organy podatkowe doszacowały dodatkowy dochód spółce za lata 2010–2011, a zobowiązanie podatkowe za te okresy wyniosło łącznie ok. 1,7 mln zł. WSA w Krakowie oddalił skargę spółki.

Polecamy produkt: Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian (książka)

Co istotne, przed jeszcze wyższym zobowiązaniem podatkowym, ustalonym według stawki podatku 50%, uchroniła spółkę dokumentacja podatkowa. W przeciwnym razie jej zobowiązanie podatkowe przekroczyłoby 4 mln zł.

Dokumentacja podatkowa

Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami, w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 updop, mają obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji (art. 9a ust. 1 updop). Dokumentacja powinna obejmować m.in:

1) określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),

2) określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,

3) metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji.

Podmiotami powiązanymi, w rozumieniu art. 11 ust. 4 pkt 1 updop, są m.in. spółka kapitałowa i jej udziałowiec (osoba prawna, np. gmina lub inna spółka) posiadająca udział w kapitale tej spółki kapitałowej. Przy czym przez posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu należy rozumieć sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5% (art. 11 ust. 5a updop).

Te regulacje dotyczą podmiotów powiązanych, wśród których są również jednostki samorządu terytorialnego oraz spółek, których udziałowcami są samorządy.

Reklama

Gmina posiada osobowość prawną (art. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; dalej: u.s.g.). Oznacza to, że jeśli spółka kapitałowa świadczy usługi na rzecz swojego udziałowca, którym jest gmina, lub sprzedaje gminie towary, to jest to transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi. Podobnie jest w przypadku gmin. Jeśli zawierają one transakcje z podmiotem powiązanym, np. ze spółką kapitałową, w której posiadają np. 100% udziałów, to wówczas podlegają tym samym obowiązkom ustawowym (art. 9a ust. 1 updop) dotyczącym sporządzania dokumentacji podatkowych cen transferowych, co pozostali podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych.

Sam fakt istnienia takich powiązań nie jest wystarczający dla powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Obowiązek ten obejmuje bowiem wyłącznie transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

● 100 tys. euro – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7 updop, albo

● 30 tys. euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo

● 50 tys. euro – w pozostałych przypadkach.

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym została zawarta transakcja (umowa) objęta obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Polecamy serwis: Podatki i opłaty


Skutki braku dokumentacji

Reklama

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy mają obowiązek przedłożenia dokumentacji cen transferowych, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia żądania tej dokumentacji przez te organy (art. 9a ust. 4 updop). W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się przy tym, że podatnik powinien mieć dokumentację sporządzoną wcześniej (w okresie realizacji transakcji), a nie dopiero przygotowywać ją w momencie, gdy organ podatkowy wystąpi z żądaniem jej otrzymania (por. wyrok WSA w Warszawie z 5 lutego 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1728/07).

Brak takiej dokumentacji i nieprzedstawienie jej w terminie siedmiu dni skutkuje (zgodnie z art. 19 ust. 4 updop) szacowaniem dochodów z transakcji zgodnie z art. 11 updop i opodatkowaniem ewentualnej różnicy między dochodami deklarowanym a oszacowanym sankcyjną stawką podatku w wysokości 50%.

Brak sporządzenia dokumentacji cen transferowych w terminie skutkować może również odpowiedzialnością cywilnoprawną członków zarządu wobec spółki, pod warunkiem wykazania szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy tą szkodą a nieprzygotowaniem w terminie dokumentacji cen transferowych.

Zobacz również: Rewolucyjne zmiany rozliczeń VAT po wyroku TSUE

Wyłączenie obowiązku sporządzania dokumentacji

Aktem wykonawczym do regulacji updop w zakresie dokumentacji cen transferowych jest rozporządzenie Ministra Finansów z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentacji). Regulacja ta odnosi się do sposobu szacowania dochodów podatników kontrolowanych przez urzędy kontroli skarbowej (urzędy skarbowe). Podmiotami, do których stosuje się przepisy tego rozporządzenia, są podatnicy, w szczególności spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne).

Na podstawie § 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie dokumentacji, wyłączona jest możliwość zastosowania jakiegokolwiek przepisu tego rozporządzenia przez te podmioty, które ustalają cenę transakcji lub sposób jej określenia na podstawie ustawy i wydanego na jej podstawie aktu normatywnego. W konsekwencji w takich przypadkach nie ma również obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 kwietnia 2014 r., zn. ILPB4/423-81/14-3/MC).

Przykładowe usługi oraz akty normatywne, na podstawie których usługi te podlegają wyłączeniu z określenia w drodze szacowania dochodów, to:

1) dostawa wody i odbiór ścieków – ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

2) dostawa ciepła – ustawa z 10 kwietnia1997 r. – Prawo energetyczne,

3) pobieranie prowizji za inkaso opłaty targowej – u.s.g. oraz ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

4) usługa zarządzania cmentarzem komunalnym – u.s.g. oraz ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Zwolnienie ze stosowania przepisów rozporządzenia w sprawie dokumentacji nie zwalnia podatników z obowiązku ustawowego sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych, jeśli wartość innych transakcji, dla których cena nie jest regulowana przez ustawę, przekroczy równowartość 30 tys. euro w ciągu roku podatkowego.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że w stosunku do usług, dla których cenę transakcji lub sposób jej określenia ustala się na podstawie ustawy i wydanego na jej podstawie aktu normatywnego, nie tylko nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, ale również wartości tych usług (transakcji) nie uwzględnia się w wartości transakcji nieobjętych obowiązkiem transakcji na podstawie § 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie dokumentacji. W tym kontekście należy przypomnieć interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 grudnia 2012 r. (zn. ILPB4/423-325/12-2/DS.), w której, odnosząc się do kwestii ustalania wartości usług świadczonych pomiędzy spółką a jej udziałowcem (gminą), stwierdzono, że „spółka postępuje prawidłowo nie uwzględniając w łącznej kwocie wymagalnych w roku podatkowym świadczeń, która rodziłaby obowiązek sporządzania dokumentacji dla cen transferowych, transakcji, których ceny są regulowane przez taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, taryfę dla ciepła i uchwały Rady Miasta i Gminy, biorąc wyłącznie pod uwagę transakcje, dla których stosuje się cennik Spółki. Jeżeli wartość tych ostatnich świadczeń za rok ubiegły nie przekroczyła 30.000 EUR, Spółka nie była zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych w tym zakresie”.

Znaczenie dokumentacji podatkowej

Dokumentacja podatkowa ma za zadanie przede wszystkim uzasadnić stosowane ceny w obrocie między podmiotami powiązanymi. W przypadku spółek komunalnych dotyczyć to będzie transakcji z gminą lub inną spółką komunalną tej samej gminy. Jak pokazał przykład sprawy rozstrzygniętej przed WSA w Krakowie, transakcje te również są przedmiotem zainteresowania organów podatkowych. Co prawda, w tamtym przypadku zakwestionowana została cena transakcyjna, jednak dzięki posiadanej dokumentacji podatkowej spółka uniknęła konieczności zapłaty podatku obliczonego według wyższej stawki (50%). Dokumentacja podatkowa spełniła więc pośrednio swoją funkcję ochronną.

MIKOŁAJ JABŁOŃSKI

radca prawny, doradca podatkowy

PODSTAWY PRAWNE

● ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 139; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1893)

● ustawa z 10 kwietnia1997 r. – Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 2365)

● art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 9a ust. 1 i 4, art. 11, art. 19 ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 68)

● ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1890)

● art. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1890)

● ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2126)

● § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1186)

Polecamy serwis: Finanse

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych

  Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu.

  Wynagrodzenia w budżetówce 2022

  Wynagrodzenia w budżetówce 2022. Projekt ustawy budżetowej na rok 2022 przewiduje podniesienie płacy minimalnej do 3000 zł brutto. Mimo to, wynagrodzenia w sferze budżetowej mają być zamrożone i wyniosą tyle samo co w roku 2021. Jak sytuacja wpłynie na samorządy?

  Wpływ pandemii na firmy, edukację, urzędy, styl życia [RAPORT]

  Wpływ pandemii na firmy, edukację, urzędy. Jak zmieniło się nasze życie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy? Sprawdź 6 trendów nowej rzeczywistości widocznych w Raporcie #RegionyNEXERY2021.

  Ile mieszkań czynszowych budują najbogatsze miasta w Polsce? [RAPORT]

  Budowa mieszkań to kosztowne przedsięwzięcie, na które wiele miast nie może sobie pozwolić. Ale są i takie, które radzą sobie całkiem nieźle. Sprawdziliśmy, czy ich władze myślą o potrzebach mieszkaniowych mniej zamożnych mieszkańców?

  Nadużywanie teleporad przez lekarzy rodzinnych

  Nadużywanie teleporad przez lekarzy rodzinnych. Minister zdrowia Adam Niedzielski zdecydował, by z 70 placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, w których udział teleporad wyniósł ponad 90 proc. nie przedłużyć umów. Minister wskazał, że główną barierą dla pacjentów w dostępie do lekarzy POZ jest w tej chwili nadużywanie teleporad przez lekarzy rodzinnych.

  Nowe limity osób na koncertach i wydarzeniach sportowych od 26 czerwca 2021 r.

  Limity na koncertach i wydarzeniach sportowych będą większe od 26 czerwca 2021 roku. Ile osób będzie mogło wejść na widownię?

  CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

  CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r. Czym jest deklaracja źródeł ciepła? Kogo dotyczy deklaracja? Jak można złożyć deklarację? Jakie są obowiązki gmin związane z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków?

  Akademie praktyczne – nowa kategoria uczelni zawodowych

  Akademie praktyczne – nowa kategoria uczelni zawodowych. Jak będą funkcjonować?

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) 2.0 na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.

  Wnioski paszportowe od 26 czerwca można składać w soboty

  Wnioski paszportowe - w związku ze zwiększonym zainteresowaniem sprawami paszportowymi, MSWiA przekazało wojewodom dyspozycję wydłużenia godzin pracy urzędów wojewódzkich. Wnioski paszportowe będzie można składać także w soboty, natomiast w dni powszednie obsługa będzie się odbywać w wydłużonych godzinach.

  Remont mieszkania spółdzielczego

  Remont mieszkania spółdzielczego. Spółdzielnia pozostaje właścicielem mieszkań użytkowanych na podstawie własnościowego i lokatorskiego prawa spółdzielczego. Warto wyjaśnić, czy remont takich lokali może być problematyczny.

  Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021?

  Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 – kiedy? Gdzie i jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Przedstawiamy ważne informacje dla uczniów kończących w tym roku szkołę podstawową.

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.