Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zarobki wójta, burmistrza, prezydenta miasta 2018 r.

Bartłomiej Ceglarski
Zarobki wójta, burmistrza, prezydenta miasta 2018 r./ fot. Fotolia
Zarobki wójta, burmistrza, prezydenta miasta 2018 r./ fot. Fotolia
Na początku kwietnia 2018 r. mogliśmy usłyszeć deklaracje znacznej obniżki wynagrodzeń parlamentarzystów oraz wyznaczenie nowych, niższych limitów wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 15 maja br. rząd przyjął nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Załączniki do rozporządzenia przewidują średnio 20-proc. obniżkę limitów wynagrodzeń zasadniczych osób pełniących funkcje zarządzające w samorządzie. Obniżka nastąpi jednak dopiero od 1 lipca 2018 r.

Promocja: Jak wypowiadać umowy o pracę. Procedura i wzory dokumentów

O wynagrodzeniu decyduje rada gminy

Podstawowe kwestie związane z wynagradzaniem osób sprawujących funkcję organu wykonawczego w gminie zostały uregulowane w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.), w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które 19 maja 2018 r. przestało obowiązywać i zostało zastąpione nowym rozporządzeniem regulującym te kwestie.

Z przepisu art. 8 ust. 1 u.p.s. wynika, że pracodawcą wójta (w dalszej części też odpowiednio: burmistrza i prezydenta miasta) jest urząd gminy. Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, są wykonywane przez przewodniczącego rady gminy. Natomiast pozostałe czynności wykonuje wyznaczona przez wójta osoba zastępująca lub sekretarz gminy. Z zakresu czynności, które te podmioty mogą podjąć wobec wójta, wprost wyłączono możliwość ustalania jego wynagrodzeniaZadanie to zostało zarezerwowane do wyłącznej właściwości rady gminy. Wynika to nie tylko z przytoczonego wyżej przepisu, ale także m.in. z art. 18 ust. 2 u.s.g.

Rada gminy kompleksowo ustala wynagrodzenie wójta w drodze uchwały. Uwzględnia przy tym wytyczne określone zarówno w rozdziale 4 u.p.s., jak i w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W uchwale rada gminy określa szczegółowo wszystkie składniki wynagrodzenia wójta. Chodzi tu o wysokość zasadniczego wynagrodzenia, a także wysokość poszczególnych dodatków - specjalnego, funkcyjnego czy dodatku za wieloletnią pracę.

Maksymalnie siedmiokrotność kwoty bazowej

Maksymalne wynagrodzenie wójta nie może przekroczyć miesięcznie siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (art. 37 ust. 3 u.p.s.). W 2018 roku kwota bazowa wynosi 1789,42 zł. Oznacza to, że maksymalne wynagrodzenie wójta w 2018 roku nie może przekroczyć kwoty 12 525,94 zł brutto.

Co należy rozumieć przez pojęcie maksymalnego wynagrodzenia? W tej kwestii wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 5 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III APa 111/06). Sąd uznał, że wynagrodzenie w rozumieniu omawianego przepisu to "wynagrodzenie stałe przysługujące co miesiąc za pracę wykonaną, ustalone odpowiednio do rodzaju wykonywanej pracy i wymaganych kwalifikacji, uwzględniające ilość i jakość świadczonej pracy". Sąd stwierdził, że chodzi tu jedynie o takie składniki wynagrodzenia, "które mają charakter stały, podlegające wyliczeniu już w momencie określenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego". Na maksymalne wynagrodzenie wójta w rozumieniu omawianego przepisu składają się zatem takie składniki, jak:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatek funkcyjny (jest opcjonalny),
 • dodatek specjalny,
 • dodatek za wieloletnią pracę.

Całkowite wynagrodzenie wójta, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze i dodatki, nie może przekroczyć siedmiokrotności kwoty bazowej, a więc kwoty 12 525,94 zł brutto w 2018 roku.

Wskazane składniki wynagrodzenia wójta, to jednak nie wszystkie elementy jego dochodów, wynikające z piastowanej funkcji. Są to jedynie te, które są objęte limitem siedmiokrotności kwoty bazowej. Oprócz wymienionych składników wynagrodzenia wójt może otrzymać również:

 • nagrodę jubileuszową,
 • odprawę emerytalno-rentową,
 • nagrodę za szczególne osiągnięcia,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne zwane potocznie ,,trzynastką"

- przy czym te składniki nie podlegają limitowi siedmiokrotności kwoty bazowej.

Wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny

Rada gminy ustala wysokość wynagrodzenia stosownie do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. W załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych określono, w jakim przedziale radzie gminy wolno ustalić wynagrodzenie zasadnicze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Widełki wynagrodzenia zasadniczego wójta, burmistrza, prezydenta miasta

 1. prezydent m.st. Warszawy - 6500 zł (stała kwota);

 2. prezydent miasta (miasta na prawach powiatu):

 • powyżej 300 tys. mieszkańców - od 4800 zł do 6200 zł,

 • do 300 tys. mieszkańców - od 4800 zł do 6200 zł;

 1. wójt, burmistrz w gminie:

 • powyżej 100 tys. mieszkańców - od 4800 zł do 6200 zł,

 • powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców - od 4500 zł do 6000 zł,

 • do 15 tys. mieszkańców - od 4200 zł do 5900 zł;

 1. burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy:

 • powyżej 100 tys. mieszkańców - od 2600 zł do 6200 zł,

 • do 100 tys. mieszkańców - od 2400 zł do 6000 zł.

Jak widać, wysokość wynagrodzenia zasadniczego zależy nie tylko od zajmowanego stanowiska, lecz także od wielkości gminy. Podobnie wygląda kwestia dodatku funkcyjnego, mającego za zadanie zrekompensować odpowiedzialność związaną z piastowaniem funkcji. Od 1 stycznia 2018 r. model procentowy został zastąpiony modelem kwotowym.

Dodatek funkcyjny może zostać przyznany przez radę gminy w następujących kwotach:

 1. prezydent m.st. Warszawy - do 2500 zł;

 2. prezydent miasta (miasta na prawach powiatu):

  • powyżej 300 tys. mieszkańców - do 2500 zł,

  • do 300 tys. mieszkańców - do 2100 zł;

 3. wójt, burmistrz w gminie:

 • powyżej 100 tys. mieszkańców - do 2100 zł,

 • powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców - do 2100 zł,

 • do 15 tys. mieszkańców - do 1900 zł.

 1. burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy:

 • powyżej 100 tys. mieszkańców - do 2100 zł;

 • do 100 tys. mieszkańców - do 2000 zł.

Dodatek specjalny i dodatek za wieloletnią pracę

Na podstawie art. 36 ust. 3 u.p.s., wójtowi (odpowiednio burmistrzowi, prezydentowi miasta) przysługuje dodatek specjalny. Ponieważ dodatek specjalny jest jednym ze składników wynagrodzenia, jego wysokość dla wójta może ustalić wyłącznie rada gminy. Zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dodatek specjalny przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. W urzędach miasta stołecznego Warszawy oraz miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, dodatek specjalny jest przyznawany w wysokości nieprzekraczającej 50% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Wójtowi może przysługiwać także dodatek za wieloletnią pracę (jeżeli spełnia wymogi stażu pracy). Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek za wieloletnią pracę wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy - aż do momentu osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Nagroda jubileuszowa i odprawa

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), tak jak każdy pracownik samorządowy, może także otrzymać nagrodę jubileuszową oraz odprawę. Nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:

 • 75% wynagrodzenia miesięcznego - po 20 latach pracy,
 • 100% wynagrodzenia miesięcznego - po 25 latach pracy,
 • 150% wynagrodzenia miesięcznego - po 30 latach pracy,
 • 200% wynagrodzenia miesięcznego - po 35 latach pracy,
 • 300% wynagrodzenia miesięcznego - po 40 latach pracy,
 • 400% wynagrodzenia miesięcznego - po 45 latach pracy.

Jednorazowa odprawa przysługuje w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i wynosi równowartość:

 • dwumiesięcznego wynagrodzenia - po 10 latach pracy,
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia - po 15 latach pracy,
 • sześciomiesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy.

Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w przypadku nagrody jubileuszowej oraz jednorazowej odprawy, oblicza się na zasadach obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Trzynastka

Jako pracownik samorządowy wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego po spełnieniu warunków określonych w ustawie z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 8,5% rocznego wynagrodzenia. Warto nadmienić, że w przypadku trzynastki nie ma konieczności określenia jej w uchwale rady gminy obok podstawowych składników wynagrodzenia. Tak jak każdy inny pracownik samorządowy, wójt nabywa bowiem prawo do dodatkowego wynagrodzenia z mocy prawa.

Bartłomiej Ceglarski

Podstawy prawne

art. 8 ust. 1, art. 36 ust. 3, art. 37 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 902; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1930)

art. 4 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2217; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 138)

art. 18 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 130)

§ 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.)

projekt z 15 lutego 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czarnek: nikt nie może nauczycielowi nakazać albo zakazać korzystania z podręcznik HIT
  Czarnek: W przepisach prawa nie ma wymogu stosowania takiej albo innej książki, takiego albo innego podręcznika. To nauczyciel decyduje o tym, w jaki sposób realizuje podstawę programową, przy pomocy jakich narzędzi dydaktycznych, pomocy dydaktycznych.
  Lokalizacja miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
  Określanie zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych należy do tych regulacji, które ze względu na swoją lakoniczność przenoszą ciężar wyznaczenia granic prawidłowego ich stosowania na orzecznictwo i doktrynę. Warto zwrócić więc uwagę na kilka kwestii, które mogą rzutować na ważność oraz efektywność zasad regulowanych w uchwałach rad gmin.
  Ochrona środowiska w planie miejscowym
  Podstawowym celem wprowadzania i modyfikacji regulacji planistycznych jest zapewnienie poszanowania ładu przestrzennego. Organy gminy w planach miejscowych muszą jednak również uwzględniać zagadnienia związane z ochroną środowiska. Wynika to wprost z regulacji odnoszących się do planowania i zagospodarowania przestrzennego.
  Istotne naruszenie prawa przez organ
  Opierając się na konstrukcji wad powodujących nieważność uchwały organu gminy można wskazać takie rodzaje naruszeń przepisów, jakie da się zaliczyć do istotnych, a więc skutkujących nieważnością wydanego aktu. Do naruszeń tych będzie należało np. naruszenie przepisów określających kompetencję do podejmowania aktu normatywnego, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego przez wadliwą ich wykładnię, a także przepisów podjęcia aktu normatywnego, jeżeli na skutek tego naruszenia podjęto akt o innej treści niż gdyby naruszenie nie nastąpiło.
  Skarga na brak dostępności
  Od niemal roku w polskim prawie funkcjonuje instytucja skargi na brak dostępności. Można by się spodziewać, że skargi tego typu, przynajmniej w pierwszych miesiącach, będą wpływać lawinowo. Tymczasem Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odnotował wpływ zaledwie 25 skarg na brak dostępności, z czego zdecydowana większość posiadała wady formalne. Problem tkwi w nie do końca zrozumiałej procedurze. Złożenie skargi powinno być poprzedzone wnioskiem o zapewnienie dostępności.
  Wygaszenie mandatu radnego z powodu wykorzystania mienia gminy
  Wykorzystywanie mienia komunalnego stanowi przesłankę do wygaśnięcia mandatu radnego. Jednak nie każde korzystanie z tego mienia będzie wyczerpywało zakaz ustawowy. Tu istotną rolę odgrywa ustalenie, czy ma to charakter wykraczający poza warunki powszechnej dostępności mienia należącego do gminy.
  Nadawanie nazw przestrzeni publicznej
  Legislacja dotycząca zmian nazw obiektów przestrzeni publicznej oraz usuwania pomników stanowiła w ostatnich miesiącach źródło ożywionej dyskusji. Swój sprzeciw wyrażali zarówno samorządowcy, wskazując na naruszenie konstytucyjnej zasady suwerenności, jak i przedstawiciele doktryny, podkreślając nieprawidłowości względem techniki prawodawczej.
  Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy przez ePUAP? [Instrukcja]
  Wniosek elektroniczny o dodatek węglowy można wysłać w ePUAP jako załącznik w formacie WORD albo PDF w trybie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego". Nie ma bowiem osobnego formularza wniosku o dodatek węglowy dla systemu ePUAP, który można byłoby wypełnić po zalogowaniu się do niego.
  Interaktywny wzór wniosku o dodatek węglowy [PDF]
  Inforlex.pl przygotował interaktywny wzór wniosku o dodatek węglowy. Można go wypełnić na komputerze, wydrukować i podpisać.
  Program „Aktywny samorząd” [wnioski do 31 sierpnia i 10 października 2022 r.]
  Do 31 sierpnia 2022 r. trwa nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd”. Jest to dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnościami. Cytowana w komunikacie resortu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że od początku trwania programu dofinansowanie otrzymało ponad 230 tys. osób.
  Podstawa programowa z matematyki dla klas I–III [EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA]
  Podstawę programową dla klas I-III szkół podstawowych określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie m.in. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
  Centralny rejestr wyborców dopiero w 2025 r.?
  O stworzenie Centralnego Rejestru Wyborców (CRW) od lat apeluje Państwowa Komisja Wyborcza. Choć jego budowa miała się zakończyć w grudniu 2022 r., obecnie deklarowany przez rząd termin to rok 2025.
  Czy jeden licznik na prąd wyklucza wypłatę dodatku węglowego dla dwóch rodzin?
  W domu z jednym piecem na węgiel mieszkają dwie rodziny. W domu jest tylko jeden licznik na prąd i wodę. Czy jeden licznik jest przeszkodą do otrzymania przed każdą z rodzin dodatku węglowego?
  Dyrektor szkoły karze ucznia pracami porządkowymi [ustawa o resocjalizacji z 9 czerwca 2022 r.]
  Od 1 września 2022 r. dyrektor szkoły nie będzie musiał zawiadamiać policji lub sądu rodzinnego o każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia. Zamiast tego, w przypadku drobnych wykroczeń, będzie mógł za zgodą rodziców sam zdecydować o rodzaju konsekwencji, jakie poniesie winowajca.
  MEiN: Nie będzie zmian w przepisach o dodatkach za trudne i uciążliwe warunki pracy dla pedagogów specjalnych
  Grupa posłów skierowała do resortu edukacji interpelację poselską w sprawie dodatków do wynagrodzenia nauczycieli pracujących w trudnych i uciążliwych warunkach. Parlamentarzyści zwrócili uwagę, że zmienione w maju 2022 roku Prawo oświatowe obliguje dyrektorów przedszkoli oraz szkół niebędących placówkami specjalnymi do obligatoryjnego zatrudnienia z dniem 1 września 2022 roku pedagogów specjalnych.
  Od 2023 r. zakaz wzywania petentów do urzędów? Sprawa ma być załatwiona emailem albo przez telefon
  Resort rozwoju i technologii przygotował projekt zmian w przepisach, dzięki którym obywatele nie będą musieli tak często jak obecnie stawiać się osobiście w urzędach - poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że zmiany mają wejść od 2023 roku.
  Podwyżka cen węgla w sklepie internetowym PGG
  Polska Grupa Górnicza ujednoliciła od 16 sierpnia ceny sprzedaży poszczególnych sortymentów węgla opałowego we wszystkich kopalniach. Po zmianie średnia cena węgla opałowego wyniesie ok. 1,2 tys. zł za tonę wobec ok. 1 tys. zł/t dotychczas - podała spółka w komunikacie prasowym.
  Czy dodatek węglowy mogą otrzymać Ukraińcy?
  Czy dodatek węglowy może otrzymać uchodźca z Ukrainy, który wynajmuje mieszkanie ogrzewane węglem?
  Akademia budżetowa 2022
  Akademia budżetowa to cykl 4 szkoleń dedykowanych osobom zajmującym się rachunkowością oraz finansami w jednostkach sektora finansów publicznych m.in. w szkołach, przedszkolach, centrum usług wspólnych, ośrodkach pomocy społecznej, gminach, powiatach zatrudnionych na stanowiskach księgowych, inspektorów, referentów, sekretarzy oraz innych specjalistów. W ramach Akademii przybliżone zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości obowiązujące i planowane od 2023 r.
  Kopalnia Budryk: dodatkowy węgiel „Orzech” dla odbiorców indywidualnych
  Jastrzębska Spółka Węglowa, która jest największym producentem węgla koksowego w UE, zwiększy produkcję węgla do celów energetycznych sortymentu orzech i rozpoczęła już jego sprzedaż w kopalni Budryk odbiorcom indywidualnym.
  Czy wójt może wydawać wytyczne dyrektorowi szkoły
  Sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek oświatowych nie jest uprawnieniem na tyle szerokim, aby dawało wójtowi prawo ingerowania w kompetencje dyrektorów szkół i przedszkoli.
  W jednym domu mieszkają dwie rodziny. Kto ma prawo do dodatku węglowego?
  Pytanie: Mieszkam z mężem i dzieckiem na parterze domu. Piętro jest zamieszkałe przez teścia i teściową. Obie rodziny żyją osobno w zakresie rachunków, zakupów. W domu jest piec na węgiel zgłoszony do CEEB. Dom należy do teściów. Kto ma prawo do dodatku węglowego?
  Prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela. Co się zmienia od 1 września 2022 r.?
  Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadza: 1) dwa stopnie awansu zawodowego: nauczyciela minowanego oraz nauczyciela dyplomowanego oraz 2) zmiany w wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli.
  Jak zmiany klimatu wpływają na nasze zdrowie? Tegoroczne fale upałów to zaledwie początek
  20 sierpnia 1897 roku brytyjski lekarz, Sir Ronalda Rossa odkrył, że za przenoszenie malarii odpowiedzialne są samice komarów. Niestety, zmiany klimatu, jakie obecnie obserwujemy, sprzyjają rozwojowi chorób przenoszonych właśnie przez wektory (m.in. komary i kleszcze), a ich zasięg występowania rozszerza się coraz bardziej na kraje Europy Północnej, powodując pojawianie się jednostek chorobowych, które dotychczas były kojarzone z obszarami tropikalnymi.
  Wniosek o dodatek węglowy trzeba złożyć do 30 listopada 2022 r.
  Aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3000 zł, trzeba złożyć wniosek do gminy do 30 listopada. Gmina ma 30 dni na jego wypłatę.