REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zarobki wójta, burmistrza, prezydenta miasta 2018 r.

Bartłomiej Ceglarski
Bartłomiej Ceglarski
Zarobki wójta, burmistrza, prezydenta miasta 2018 r./ fot. Fotolia
Zarobki wójta, burmistrza, prezydenta miasta 2018 r./ fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Na początku kwietnia 2018 r. mogliśmy usłyszeć deklaracje znacznej obniżki wynagrodzeń parlamentarzystów oraz wyznaczenie nowych, niższych limitów wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 15 maja br. rząd przyjął nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Załączniki do rozporządzenia przewidują średnio 20-proc. obniżkę limitów wynagrodzeń zasadniczych osób pełniących funkcje zarządzające w samorządzie. Obniżka nastąpi jednak dopiero od 1 lipca 2018 r.

Promocja: Jak wypowiadać umowy o pracę. Procedura i wzory dokumentów

REKLAMA

O wynagrodzeniu decyduje rada gminy

REKLAMA

Podstawowe kwestie związane z wynagradzaniem osób sprawujących funkcję organu wykonawczego w gminie zostały uregulowane w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.), w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które 19 maja 2018 r. przestało obowiązywać i zostało zastąpione nowym rozporządzeniem regulującym te kwestie.

Z przepisu art. 8 ust. 1 u.p.s. wynika, że pracodawcą wójta (w dalszej części też odpowiednio: burmistrza i prezydenta miasta) jest urząd gminy. Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, są wykonywane przez przewodniczącego rady gminy. Natomiast pozostałe czynności wykonuje wyznaczona przez wójta osoba zastępująca lub sekretarz gminy. Z zakresu czynności, które te podmioty mogą podjąć wobec wójta, wprost wyłączono możliwość ustalania jego wynagrodzeniaZadanie to zostało zarezerwowane do wyłącznej właściwości rady gminy. Wynika to nie tylko z przytoczonego wyżej przepisu, ale także m.in. z art. 18 ust. 2 u.s.g.

Rada gminy kompleksowo ustala wynagrodzenie wójta w drodze uchwały. Uwzględnia przy tym wytyczne określone zarówno w rozdziale 4 u.p.s., jak i w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W uchwale rada gminy określa szczegółowo wszystkie składniki wynagrodzenia wójta. Chodzi tu o wysokość zasadniczego wynagrodzenia, a także wysokość poszczególnych dodatków - specjalnego, funkcyjnego czy dodatku za wieloletnią pracę.

Maksymalnie siedmiokrotność kwoty bazowej

REKLAMA

Maksymalne wynagrodzenie wójta nie może przekroczyć miesięcznie siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (art. 37 ust. 3 u.p.s.). W 2018 roku kwota bazowa wynosi 1789,42 zł. Oznacza to, że maksymalne wynagrodzenie wójta w 2018 roku nie może przekroczyć kwoty 12 525,94 zł brutto.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co należy rozumieć przez pojęcie maksymalnego wynagrodzenia? W tej kwestii wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 5 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III APa 111/06). Sąd uznał, że wynagrodzenie w rozumieniu omawianego przepisu to "wynagrodzenie stałe przysługujące co miesiąc za pracę wykonaną, ustalone odpowiednio do rodzaju wykonywanej pracy i wymaganych kwalifikacji, uwzględniające ilość i jakość świadczonej pracy". Sąd stwierdził, że chodzi tu jedynie o takie składniki wynagrodzenia, "które mają charakter stały, podlegające wyliczeniu już w momencie określenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego". Na maksymalne wynagrodzenie wójta w rozumieniu omawianego przepisu składają się zatem takie składniki, jak:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatek funkcyjny (jest opcjonalny),
 • dodatek specjalny,
 • dodatek za wieloletnią pracę.

Całkowite wynagrodzenie wójta, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze i dodatki, nie może przekroczyć siedmiokrotności kwoty bazowej, a więc kwoty 12 525,94 zł brutto w 2018 roku.

Wskazane składniki wynagrodzenia wójta, to jednak nie wszystkie elementy jego dochodów, wynikające z piastowanej funkcji. Są to jedynie te, które są objęte limitem siedmiokrotności kwoty bazowej. Oprócz wymienionych składników wynagrodzenia wójt może otrzymać również:

 • nagrodę jubileuszową,
 • odprawę emerytalno-rentową,
 • nagrodę za szczególne osiągnięcia,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne zwane potocznie ,,trzynastką"

- przy czym te składniki nie podlegają limitowi siedmiokrotności kwoty bazowej.

Wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny

Rada gminy ustala wysokość wynagrodzenia stosownie do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. W załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych określono, w jakim przedziale radzie gminy wolno ustalić wynagrodzenie zasadnicze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Widełki wynagrodzenia zasadniczego wójta, burmistrza, prezydenta miasta

 1. prezydent m.st. Warszawy - 6500 zł (stała kwota);

 2. prezydent miasta (miasta na prawach powiatu):

 • powyżej 300 tys. mieszkańców - od 4800 zł do 6200 zł,

 • do 300 tys. mieszkańców - od 4800 zł do 6200 zł;

 1. wójt, burmistrz w gminie:

 • powyżej 100 tys. mieszkańców - od 4800 zł do 6200 zł,

 • powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców - od 4500 zł do 6000 zł,

 • do 15 tys. mieszkańców - od 4200 zł do 5900 zł;

 1. burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy:

 • powyżej 100 tys. mieszkańców - od 2600 zł do 6200 zł,

 • do 100 tys. mieszkańców - od 2400 zł do 6000 zł.

Jak widać, wysokość wynagrodzenia zasadniczego zależy nie tylko od zajmowanego stanowiska, lecz także od wielkości gminy. Podobnie wygląda kwestia dodatku funkcyjnego, mającego za zadanie zrekompensować odpowiedzialność związaną z piastowaniem funkcji. Od 1 stycznia 2018 r. model procentowy został zastąpiony modelem kwotowym.

Dodatek funkcyjny może zostać przyznany przez radę gminy w następujących kwotach:

 1. prezydent m.st. Warszawy - do 2500 zł;

 2. prezydent miasta (miasta na prawach powiatu):

  • powyżej 300 tys. mieszkańców - do 2500 zł,

  • do 300 tys. mieszkańców - do 2100 zł;

 3. wójt, burmistrz w gminie:

 • powyżej 100 tys. mieszkańców - do 2100 zł,

 • powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców - do 2100 zł,

 • do 15 tys. mieszkańców - do 1900 zł.

 1. burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy:

 • powyżej 100 tys. mieszkańców - do 2100 zł;

 • do 100 tys. mieszkańców - do 2000 zł.

Dodatek specjalny i dodatek za wieloletnią pracę

Na podstawie art. 36 ust. 3 u.p.s., wójtowi (odpowiednio burmistrzowi, prezydentowi miasta) przysługuje dodatek specjalny. Ponieważ dodatek specjalny jest jednym ze składników wynagrodzenia, jego wysokość dla wójta może ustalić wyłącznie rada gminy. Zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dodatek specjalny przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. W urzędach miasta stołecznego Warszawy oraz miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, dodatek specjalny jest przyznawany w wysokości nieprzekraczającej 50% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Wójtowi może przysługiwać także dodatek za wieloletnią pracę (jeżeli spełnia wymogi stażu pracy). Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek za wieloletnią pracę wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy - aż do momentu osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Nagroda jubileuszowa i odprawa

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), tak jak każdy pracownik samorządowy, może także otrzymać nagrodę jubileuszową oraz odprawę. Nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:

 • 75% wynagrodzenia miesięcznego - po 20 latach pracy,
 • 100% wynagrodzenia miesięcznego - po 25 latach pracy,
 • 150% wynagrodzenia miesięcznego - po 30 latach pracy,
 • 200% wynagrodzenia miesięcznego - po 35 latach pracy,
 • 300% wynagrodzenia miesięcznego - po 40 latach pracy,
 • 400% wynagrodzenia miesięcznego - po 45 latach pracy.

Jednorazowa odprawa przysługuje w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i wynosi równowartość:

 • dwumiesięcznego wynagrodzenia - po 10 latach pracy,
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia - po 15 latach pracy,
 • sześciomiesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy.

Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w przypadku nagrody jubileuszowej oraz jednorazowej odprawy, oblicza się na zasadach obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Trzynastka

Jako pracownik samorządowy wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego po spełnieniu warunków określonych w ustawie z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 8,5% rocznego wynagrodzenia. Warto nadmienić, że w przypadku trzynastki nie ma konieczności określenia jej w uchwale rady gminy obok podstawowych składników wynagrodzenia. Tak jak każdy inny pracownik samorządowy, wójt nabywa bowiem prawo do dodatkowego wynagrodzenia z mocy prawa.

Bartłomiej Ceglarski

Podstawy prawne

art. 8 ust. 1, art. 36 ust. 3, art. 37 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 902; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1930)

art. 4 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2217; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 138)

art. 18 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 130)

§ 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.)

projekt z 15 lutego 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
60 złotych brutto za godzinę dodatkowych zajęć dla nauczycieli. Będzie można wykorzystać 100 dodatkowych godzin

W programie „Aktywna Szkoła” właśnie wprowadzono istotne zmiany. Osoby prowadzące zajęcia dostaną wyższe wynagrodzenie. Poszerzy się też katalog osób prowadzących zajęcia.

Prezes NFOŚiGW dla "DGP": perspektywa ewentualnego wycofania dotacji dla pieców gazowych wywołuje niezadowolenie i niepewność

Decyzja o dalszym dofinansowaniu pieców gazowych w ramach programu Czyste Powietrze będzie musiała zostać podjęta w tym roku – powiedziała "Dziennikowi Gazecie Prawnej" prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak.

Ile depresja Polaków kosztuje gospodarkę?

66,6% - aż tle dorosłych Polaków odczuwa przynajmniej jeden z syndromów kojarzonych z depresją. Najczęściej to uczucie zmęczenia i obniżenie nastroju. To poprawa względem ubiegłego roku, ale wciąż bardzo duża liczba. Tak wynika z danych najnowszego raportu. Autorzy badania szacują, że gospodarka traci na tym około 3 mld zł rocznie. 

Dostajesz podejrzane SMS-y? Twój operator sieci komórkowej je zablokuje

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni podłączyli się do systemu służącego do wymiany informacji o fałszywych wiadomościach – telegraf.cert.pl. System służy do przekazywania wzorca fałszywej wiadomości SMS.

REKLAMA

Egzamin ósmoklasisty - język polski. Zrób powtórkę z naszymi testami wiedzy

Egzamin ósmoklasisty już coraz bliżej. Uczniowie kończący szkołę podstawową przystąpią do sprawdzianów wiedzy w dniach 14-16 maja 2024. Przygotowaliśmy małą powtórkę z języka polskiego. 

Masz 18 lat i kochasz podróżować? Sprawdź, jak wygrać podróż po Europie

Do końca kwietnia można się zgłaszać do konkursu DiscoverEU i wygrać podróż po Europie. Jakie warunki trzeba spełnić? Jak się zgłosić?  

Kongresmeni USA: Charków na krawędzi upadku, sytuacja jest rozpaczliwa

Charków jest na krawędzi upadku, historia nas osądzi, czy będziemy Chamberlainem, czy Churchillem - powiedział 16 kwietnia 2024 r. szef komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów Michael McCaul. Wezwał do przyjęcia ustaw o pomocy Ukrainie i Izraelowi mimo gróźb rewolty skrajnego skrzydła partii.

ZNP interweniuje przeciwko zwolnieniom z pracy nauczycieli albo zmniejszeniu im liczby godzin

W roku szkolnym 2024/2025 w klasach pierwszych nie będzie przedmiotu HIT oraz edukacja obywatelska. Co z nauczycielami prowadzącymi te przedmioty. Niektórzy dla nich wrócili do pracy w szkole. Czy będą zwolnieni? Co ze zmniejszeniem liczby godzin nauczycieli, którzy nie zostaną zwolnieni?

REKLAMA

Żmije pojawiły się w Tatrach. Co robić, gdy spotkamy je na szlaku?

Na tatrzańskich szlakach pojawiły się żmije zygzakowate. To efekt wyjątkowo ciepłego początku kwietnia. Jak się zachować, gdy natkniemy się na ten jadowity gatunek węża? 

Nowy wzór legitymacji nauczyciela [Rozporządzenie z 11 kwietnia 2024 r. Dziennik Ustaw poz. 565]

Od wtorku 16 kwietnia 2024 r. obowiązuje nowy wzór legitymacji nauczyciela. Jednak do 12 lipca 2024 r. nauczyciel może otrzymać legitymację na starym wzorze.

REKLAMA