REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zarobki wójta, burmistrza, prezydenta miasta 2018 r.

Bartłomiej Ceglarski
Zarobki wójta, burmistrza, prezydenta miasta 2018 r./ fot. Fotolia
Zarobki wójta, burmistrza, prezydenta miasta 2018 r./ fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Na początku kwietnia 2018 r. mogliśmy usłyszeć deklaracje znacznej obniżki wynagrodzeń parlamentarzystów oraz wyznaczenie nowych, niższych limitów wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 15 maja br. rząd przyjął nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Załączniki do rozporządzenia przewidują średnio 20-proc. obniżkę limitów wynagrodzeń zasadniczych osób pełniących funkcje zarządzające w samorządzie. Obniżka nastąpi jednak dopiero od 1 lipca 2018 r.

Promocja: Jak wypowiadać umowy o pracę. Procedura i wzory dokumentów

REKLAMA

O wynagrodzeniu decyduje rada gminy

REKLAMA

Podstawowe kwestie związane z wynagradzaniem osób sprawujących funkcję organu wykonawczego w gminie zostały uregulowane w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.), w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które 19 maja 2018 r. przestało obowiązywać i zostało zastąpione nowym rozporządzeniem regulującym te kwestie.

Z przepisu art. 8 ust. 1 u.p.s. wynika, że pracodawcą wójta (w dalszej części też odpowiednio: burmistrza i prezydenta miasta) jest urząd gminy. Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, są wykonywane przez przewodniczącego rady gminy. Natomiast pozostałe czynności wykonuje wyznaczona przez wójta osoba zastępująca lub sekretarz gminy. Z zakresu czynności, które te podmioty mogą podjąć wobec wójta, wprost wyłączono możliwość ustalania jego wynagrodzeniaZadanie to zostało zarezerwowane do wyłącznej właściwości rady gminy. Wynika to nie tylko z przytoczonego wyżej przepisu, ale także m.in. z art. 18 ust. 2 u.s.g.

Rada gminy kompleksowo ustala wynagrodzenie wójta w drodze uchwały. Uwzględnia przy tym wytyczne określone zarówno w rozdziale 4 u.p.s., jak i w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W uchwale rada gminy określa szczegółowo wszystkie składniki wynagrodzenia wójta. Chodzi tu o wysokość zasadniczego wynagrodzenia, a także wysokość poszczególnych dodatków - specjalnego, funkcyjnego czy dodatku za wieloletnią pracę.

Maksymalnie siedmiokrotność kwoty bazowej

REKLAMA

Maksymalne wynagrodzenie wójta nie może przekroczyć miesięcznie siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (art. 37 ust. 3 u.p.s.). W 2018 roku kwota bazowa wynosi 1789,42 zł. Oznacza to, że maksymalne wynagrodzenie wójta w 2018 roku nie może przekroczyć kwoty 12 525,94 zł brutto.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co należy rozumieć przez pojęcie maksymalnego wynagrodzenia? W tej kwestii wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 5 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III APa 111/06). Sąd uznał, że wynagrodzenie w rozumieniu omawianego przepisu to "wynagrodzenie stałe przysługujące co miesiąc za pracę wykonaną, ustalone odpowiednio do rodzaju wykonywanej pracy i wymaganych kwalifikacji, uwzględniające ilość i jakość świadczonej pracy". Sąd stwierdził, że chodzi tu jedynie o takie składniki wynagrodzenia, "które mają charakter stały, podlegające wyliczeniu już w momencie określenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego". Na maksymalne wynagrodzenie wójta w rozumieniu omawianego przepisu składają się zatem takie składniki, jak:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatek funkcyjny (jest opcjonalny),
 • dodatek specjalny,
 • dodatek za wieloletnią pracę.

Całkowite wynagrodzenie wójta, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze i dodatki, nie może przekroczyć siedmiokrotności kwoty bazowej, a więc kwoty 12 525,94 zł brutto w 2018 roku.

Wskazane składniki wynagrodzenia wójta, to jednak nie wszystkie elementy jego dochodów, wynikające z piastowanej funkcji. Są to jedynie te, które są objęte limitem siedmiokrotności kwoty bazowej. Oprócz wymienionych składników wynagrodzenia wójt może otrzymać również:

 • nagrodę jubileuszową,
 • odprawę emerytalno-rentową,
 • nagrodę za szczególne osiągnięcia,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne zwane potocznie ,,trzynastką"

- przy czym te składniki nie podlegają limitowi siedmiokrotności kwoty bazowej.

Wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny

Rada gminy ustala wysokość wynagrodzenia stosownie do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. W załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych określono, w jakim przedziale radzie gminy wolno ustalić wynagrodzenie zasadnicze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Widełki wynagrodzenia zasadniczego wójta, burmistrza, prezydenta miasta

 1. prezydent m.st. Warszawy - 6500 zł (stała kwota);

 2. prezydent miasta (miasta na prawach powiatu):

 • powyżej 300 tys. mieszkańców - od 4800 zł do 6200 zł,

 • do 300 tys. mieszkańców - od 4800 zł do 6200 zł;

 1. wójt, burmistrz w gminie:

 • powyżej 100 tys. mieszkańców - od 4800 zł do 6200 zł,

 • powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców - od 4500 zł do 6000 zł,

 • do 15 tys. mieszkańców - od 4200 zł do 5900 zł;

 1. burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy:

 • powyżej 100 tys. mieszkańców - od 2600 zł do 6200 zł,

 • do 100 tys. mieszkańców - od 2400 zł do 6000 zł.

Jak widać, wysokość wynagrodzenia zasadniczego zależy nie tylko od zajmowanego stanowiska, lecz także od wielkości gminy. Podobnie wygląda kwestia dodatku funkcyjnego, mającego za zadanie zrekompensować odpowiedzialność związaną z piastowaniem funkcji. Od 1 stycznia 2018 r. model procentowy został zastąpiony modelem kwotowym.

Dodatek funkcyjny może zostać przyznany przez radę gminy w następujących kwotach:

 1. prezydent m.st. Warszawy - do 2500 zł;

 2. prezydent miasta (miasta na prawach powiatu):

  • powyżej 300 tys. mieszkańców - do 2500 zł,

  • do 300 tys. mieszkańców - do 2100 zł;

 3. wójt, burmistrz w gminie:

 • powyżej 100 tys. mieszkańców - do 2100 zł,

 • powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców - do 2100 zł,

 • do 15 tys. mieszkańców - do 1900 zł.

 1. burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy:

 • powyżej 100 tys. mieszkańców - do 2100 zł;

 • do 100 tys. mieszkańców - do 2000 zł.

Dodatek specjalny i dodatek za wieloletnią pracę

Na podstawie art. 36 ust. 3 u.p.s., wójtowi (odpowiednio burmistrzowi, prezydentowi miasta) przysługuje dodatek specjalny. Ponieważ dodatek specjalny jest jednym ze składników wynagrodzenia, jego wysokość dla wójta może ustalić wyłącznie rada gminy. Zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dodatek specjalny przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. W urzędach miasta stołecznego Warszawy oraz miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, dodatek specjalny jest przyznawany w wysokości nieprzekraczającej 50% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Wójtowi może przysługiwać także dodatek za wieloletnią pracę (jeżeli spełnia wymogi stażu pracy). Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek za wieloletnią pracę wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy - aż do momentu osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Nagroda jubileuszowa i odprawa

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), tak jak każdy pracownik samorządowy, może także otrzymać nagrodę jubileuszową oraz odprawę. Nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:

 • 75% wynagrodzenia miesięcznego - po 20 latach pracy,
 • 100% wynagrodzenia miesięcznego - po 25 latach pracy,
 • 150% wynagrodzenia miesięcznego - po 30 latach pracy,
 • 200% wynagrodzenia miesięcznego - po 35 latach pracy,
 • 300% wynagrodzenia miesięcznego - po 40 latach pracy,
 • 400% wynagrodzenia miesięcznego - po 45 latach pracy.

Jednorazowa odprawa przysługuje w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i wynosi równowartość:

 • dwumiesięcznego wynagrodzenia - po 10 latach pracy,
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia - po 15 latach pracy,
 • sześciomiesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy.

Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w przypadku nagrody jubileuszowej oraz jednorazowej odprawy, oblicza się na zasadach obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Trzynastka

Jako pracownik samorządowy wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego po spełnieniu warunków określonych w ustawie z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 8,5% rocznego wynagrodzenia. Warto nadmienić, że w przypadku trzynastki nie ma konieczności określenia jej w uchwale rady gminy obok podstawowych składników wynagrodzenia. Tak jak każdy inny pracownik samorządowy, wójt nabywa bowiem prawo do dodatkowego wynagrodzenia z mocy prawa.

Bartłomiej Ceglarski

Podstawy prawne

art. 8 ust. 1, art. 36 ust. 3, art. 37 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 902; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1930)

art. 4 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2217; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 138)

art. 18 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 130)

§ 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.)

projekt z 15 lutego 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  P.Czarnek: PO zaciągnęła kredyt w niemieckim banku na przegraną kampanię wyborczą

  Platforma Obywatelska zaciąga dług na przegraną kampanię wyborczą w niemieckim banku; to tak jakby powiedzieć oczywistość. Nie jest to dla nas żadnym zaskoczeniem – powiedział 29 września 2023 r. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

  UWAGA! Bonu 2500 zł na laptop nie dostaną nauczyciele klas I-III szkół podstawowych. I liceów, techników i szkół zawodowych. Bon tylko dla nauczycieli klas IV-VIII

  Bon 2500 zł tylko dla nauczycieli klas IV-VIII szkół podstawowych oraz innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych dla tych klas.

  Najnowsze wyjaśnienia MEIN o nagrodzie 1125 zł dla nauczycieli

  Dotacja celowa udzielana na wypłatę nagrody specjalnej obejmuje kwotę nagrody wraz z wynikającymi z odrębnych przepisów ustawowych pochodnymi - wskazuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. SS PAP opublikował wyjaśnienia ministerstwa.

  Minister Telus: polskie rolnictwo musi mieć większy udział w handlu

  Minister rolnictwa Robert Telus podał, że w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa kładzie się nacisk na magazynowanie żywności, odbudowę przetwórstwa i trzody chlewnej. "Musimy mieć też większy udział w handlu" - mówił w piątek 29 września w Bratoszewicach (woj. łódzkie).

  REKLAMA

  Wynajęcie pokoju przez studenta …. 1200 zł miesięcznie! Akademik od 415 zł. Sprawdź ceny [rok akademicki 23/24]

  Sytuację studentów w roku akademickim 23/24 przedstawiamy na przykładzie Krakowa. W AGH ….. 800 osób na liście rezerwowej!

  1295 zł – próg dochodu dla studenckich stypendiów [rok akademicki 23/24]

  W roku akademickim 2023/2024 większa liczba studentów w trudnej sytuacji materialnej będzie mogła otrzymać stypendium socjalne. 

  Dziś otwarcie Muzeum Historii Polski! Co będzie można tam zobaczyć?

  W czwartek 28 września odbędzie się oficjalne otwarcie siedziby Muzeum Historii Polski. W wydarzeniu wezmą udział władze państwowe. Jakie atrakcje przygotowano z tej okazji? 

  Waloryzacja od 1 stycznia 2024 r. Podwyżka z 719 zł do 1000 zł dla kolejnego świadczenia [Nowelizacja]

  Przed nowelizacją przepisów maksymalna zasiłek stały wynosił 719 zł miesięcznie. Teraz górna granica to 1000 zł miesięcznie.

  REKLAMA

  Polacy pojadą pociągami jeszcze szybciej. Ale czy taniej?

  Rozwój kolei dużych prędkości (KDP) jest koniecznością. Polacy chcą podróżować szybciej. I będą mogli, bo pociągi rozwiną prędkość nawet do 250 km/h. Ale czy jest szansa, że bilety będą tańsze?

  Podwyżki od 1 stycznia 2024 r. dzięki likwidacji funduszy premiowych dla pracowników policji, straży granicznej i straży pożarnej

  Rząd daje podstawę prawną do likwidacji funduszy premiowych dla pracowników policji, straży granicznej i straży pożarnej. 

  REKLAMA