Kategorie

Zarobki wójta, burmistrza, prezydenta miasta 2018 r.

Bartłomiej Ceglarski
Zarobki wójta, burmistrza, prezydenta miasta 2018 r./ fot. Fotolia
Na początku kwietnia 2018 r. mogliśmy usłyszeć deklaracje znacznej obniżki wynagrodzeń parlamentarzystów oraz wyznaczenie nowych, niższych limitów wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 15 maja br. rząd przyjął nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Załączniki do rozporządzenia przewidują średnio 20-proc. obniżkę limitów wynagrodzeń zasadniczych osób pełniących funkcje zarządzające w samorządzie. Obniżka nastąpi jednak dopiero od 1 lipca 2018 r.

Promocja: Jak wypowiadać umowy o pracę. Procedura i wzory dokumentów

O wynagrodzeniu decyduje rada gminy

Reklama

Podstawowe kwestie związane z wynagradzaniem osób sprawujących funkcję organu wykonawczego w gminie zostały uregulowane w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.), w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które 19 maja 2018 r. przestało obowiązywać i zostało zastąpione nowym rozporządzeniem regulującym te kwestie.

Z przepisu art. 8 ust. 1 u.p.s. wynika, że pracodawcą wójta (w dalszej części też odpowiednio: burmistrza i prezydenta miasta) jest urząd gminy. Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, są wykonywane przez przewodniczącego rady gminy. Natomiast pozostałe czynności wykonuje wyznaczona przez wójta osoba zastępująca lub sekretarz gminy. Z zakresu czynności, które te podmioty mogą podjąć wobec wójta, wprost wyłączono możliwość ustalania jego wynagrodzeniaZadanie to zostało zarezerwowane do wyłącznej właściwości rady gminy. Wynika to nie tylko z przytoczonego wyżej przepisu, ale także m.in. z art. 18 ust. 2 u.s.g.

Rada gminy kompleksowo ustala wynagrodzenie wójta w drodze uchwały. Uwzględnia przy tym wytyczne określone zarówno w rozdziale 4 u.p.s., jak i w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W uchwale rada gminy określa szczegółowo wszystkie składniki wynagrodzenia wójta. Chodzi tu o wysokość zasadniczego wynagrodzenia, a także wysokość poszczególnych dodatków - specjalnego, funkcyjnego czy dodatku za wieloletnią pracę.

Maksymalnie siedmiokrotność kwoty bazowej

Reklama

Maksymalne wynagrodzenie wójta nie może przekroczyć miesięcznie siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (art. 37 ust. 3 u.p.s.). W 2018 roku kwota bazowa wynosi 1789,42 zł. Oznacza to, że maksymalne wynagrodzenie wójta w 2018 roku nie może przekroczyć kwoty 12 525,94 zł brutto.

Co należy rozumieć przez pojęcie maksymalnego wynagrodzenia? W tej kwestii wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 5 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III APa 111/06). Sąd uznał, że wynagrodzenie w rozumieniu omawianego przepisu to "wynagrodzenie stałe przysługujące co miesiąc za pracę wykonaną, ustalone odpowiednio do rodzaju wykonywanej pracy i wymaganych kwalifikacji, uwzględniające ilość i jakość świadczonej pracy". Sąd stwierdził, że chodzi tu jedynie o takie składniki wynagrodzenia, "które mają charakter stały, podlegające wyliczeniu już w momencie określenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego". Na maksymalne wynagrodzenie wójta w rozumieniu omawianego przepisu składają się zatem takie składniki, jak:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatek funkcyjny (jest opcjonalny),
 • dodatek specjalny,
 • dodatek za wieloletnią pracę.

Całkowite wynagrodzenie wójta, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze i dodatki, nie może przekroczyć siedmiokrotności kwoty bazowej, a więc kwoty 12 525,94 zł brutto w 2018 roku.

Wskazane składniki wynagrodzenia wójta, to jednak nie wszystkie elementy jego dochodów, wynikające z piastowanej funkcji. Są to jedynie te, które są objęte limitem siedmiokrotności kwoty bazowej. Oprócz wymienionych składników wynagrodzenia wójt może otrzymać również:

 • nagrodę jubileuszową,
 • odprawę emerytalno-rentową,
 • nagrodę za szczególne osiągnięcia,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne zwane potocznie ,,trzynastką"

- przy czym te składniki nie podlegają limitowi siedmiokrotności kwoty bazowej.

Wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny

Rada gminy ustala wysokość wynagrodzenia stosownie do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. W załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych określono, w jakim przedziale radzie gminy wolno ustalić wynagrodzenie zasadnicze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Widełki wynagrodzenia zasadniczego wójta, burmistrza, prezydenta miasta

 1. prezydent m.st. Warszawy - 6500 zł (stała kwota);

 2. prezydent miasta (miasta na prawach powiatu):

 • powyżej 300 tys. mieszkańców - od 4800 zł do 6200 zł,

 • do 300 tys. mieszkańców - od 4800 zł do 6200 zł;

 1. wójt, burmistrz w gminie:

 • powyżej 100 tys. mieszkańców - od 4800 zł do 6200 zł,

 • powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców - od 4500 zł do 6000 zł,

 • do 15 tys. mieszkańców - od 4200 zł do 5900 zł;

 1. burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy:

 • powyżej 100 tys. mieszkańców - od 2600 zł do 6200 zł,

 • do 100 tys. mieszkańców - od 2400 zł do 6000 zł.

Jak widać, wysokość wynagrodzenia zasadniczego zależy nie tylko od zajmowanego stanowiska, lecz także od wielkości gminy. Podobnie wygląda kwestia dodatku funkcyjnego, mającego za zadanie zrekompensować odpowiedzialność związaną z piastowaniem funkcji. Od 1 stycznia 2018 r. model procentowy został zastąpiony modelem kwotowym.

Dodatek funkcyjny może zostać przyznany przez radę gminy w następujących kwotach:

 1. prezydent m.st. Warszawy - do 2500 zł;

 2. prezydent miasta (miasta na prawach powiatu):

  • powyżej 300 tys. mieszkańców - do 2500 zł,

  • do 300 tys. mieszkańców - do 2100 zł;

 3. wójt, burmistrz w gminie:

 • powyżej 100 tys. mieszkańców - do 2100 zł,

 • powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców - do 2100 zł,

 • do 15 tys. mieszkańców - do 1900 zł.

 1. burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy:

 • powyżej 100 tys. mieszkańców - do 2100 zł;

 • do 100 tys. mieszkańców - do 2000 zł.

Dodatek specjalny i dodatek za wieloletnią pracę

Na podstawie art. 36 ust. 3 u.p.s., wójtowi (odpowiednio burmistrzowi, prezydentowi miasta) przysługuje dodatek specjalny. Ponieważ dodatek specjalny jest jednym ze składników wynagrodzenia, jego wysokość dla wójta może ustalić wyłącznie rada gminy. Zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dodatek specjalny przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. W urzędach miasta stołecznego Warszawy oraz miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, dodatek specjalny jest przyznawany w wysokości nieprzekraczającej 50% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Wójtowi może przysługiwać także dodatek za wieloletnią pracę (jeżeli spełnia wymogi stażu pracy). Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek za wieloletnią pracę wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy - aż do momentu osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Nagroda jubileuszowa i odprawa

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), tak jak każdy pracownik samorządowy, może także otrzymać nagrodę jubileuszową oraz odprawę. Nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:

 • 75% wynagrodzenia miesięcznego - po 20 latach pracy,
 • 100% wynagrodzenia miesięcznego - po 25 latach pracy,
 • 150% wynagrodzenia miesięcznego - po 30 latach pracy,
 • 200% wynagrodzenia miesięcznego - po 35 latach pracy,
 • 300% wynagrodzenia miesięcznego - po 40 latach pracy,
 • 400% wynagrodzenia miesięcznego - po 45 latach pracy.

Jednorazowa odprawa przysługuje w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i wynosi równowartość:

 • dwumiesięcznego wynagrodzenia - po 10 latach pracy,
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia - po 15 latach pracy,
 • sześciomiesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy.

Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w przypadku nagrody jubileuszowej oraz jednorazowej odprawy, oblicza się na zasadach obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Trzynastka

Jako pracownik samorządowy wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego po spełnieniu warunków określonych w ustawie z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 8,5% rocznego wynagrodzenia. Warto nadmienić, że w przypadku trzynastki nie ma konieczności określenia jej w uchwale rady gminy obok podstawowych składników wynagrodzenia. Tak jak każdy inny pracownik samorządowy, wójt nabywa bowiem prawo do dodatkowego wynagrodzenia z mocy prawa.

Bartłomiej Ceglarski

Podstawy prawne

art. 8 ust. 1, art. 36 ust. 3, art. 37 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 902; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1930)

art. 4 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2217; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 138)

art. 18 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 130)

§ 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.)

projekt z 15 lutego 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?