Kategorie

Oświadczenia majątkowe samorządowców 2014

Aleksandra Oktaba
Oświadczenia majątkowe 2014
Fotolia
Oświadczenia majątkowe samorządowców powinny być złożone do końca kwietnia 2014 r. Nie jest to jednak jedyny termin, w którym w tym roku będą je składać. Obowiązek składania oświadczeń przez niektórych pracowników wynika wprost z przepisów, inni mogą zostać do tego zobowiązani przez pracodawcę.

Kto musi składać oświadczenia majątkowe?

Reklama

Do składania oświadczeń majątkowych ustawodawca w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w ustawach z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i województwa bezpośrednio zobowiązał:
• radnych;
• wójtów, starostów, marszałków województwa;
• zastępców wójta, wicestarostów, wicemarszałków województwa;
• przewodniczących rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa;
• członków zarządu powiatu i województwa;
• sekretarzy gminy, powiatu, województwa;
• skarbników gminy, powiatu, województwa;
• kierowników jednostki organizacyjnej gminy, powiatu oraz wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej;
• osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną, powiatową i wojewódzką osobą prawną oraz
• osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta, starosty, marszałka województwa.

Obowiązek ustawowy nie będzie jednak dotyczył pracowników zatrudnionych na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego, jak i w większości przypadków komendantów straży gminnych. Wynika to z faktu, iż jednostki którymi zarządzają wchodzą w skład urzędu gminy, a więc nie kierują jednostkami organizacyjnymi gminy.

Oprócz jednak stanowisk wymienionych w ustawach expressis verbis, do złożenia deklaracji o stanie swojego majątku, na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zobligowany przez osobę upoważnioną do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy może zostać pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym. Dotyczy to także kierowników urzędów stanu cywilnego czy komendantów straży gminnych. Przepis ten ma zastosowanie także do osób zatrudnionych na stanowisku doradcy i asystenta.

Polecamy: Forum

Treść oświadczenia majątkowego

Reklama

Głównym celem składania oświadczeń majątkowych jest możliwość porównania stanu majątku i jego zmian stosownie do osiąganych przychodów. Dlatego też oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
• zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych;
• dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;
• mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych;
• zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym za-ciągniętych.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Składający oświadczenie określa przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do jednego z nich.

Oświadczenie majątkowe składa się wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i ewentualnie jego korektą w dwóch egzemplarzach. Wzory określone zostały w rozporządzeniach wykonawczych odpowiednio do ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym oraz województwa.

Radni składają oświadczenia przewodniczącym rady lub sejmiku odpowiednio do swojego szczebla. Wójt, starosta, marszałek województwa, przewodniczący rady gminy, powiatu i sejmiku województwa doręczają je zaś wojewodzie. Zastępca wójta (wicestarosta, wicemarszałek województwa), członek zarządu powiatu i województwa, sekretarz gminy (powiatu i województwa), skarbnik gminy (powiatu i województwa), kierownik jednostki organizacyjnej gminy (powiatu i wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej), osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną (powiatową, wojewódzką) osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta (starosty, marszałka województwa) – wójtowi (staroście, marszałkowi województwa). Analizy danych zawartych w oświadczeniu dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe. Ponadto przekazują one jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Ten również dokonuje analizy przekazanych informacji uwzględniając również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego, co grozi karą pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.

Polecamy serwis: Pracownicy

Terminy składania oświadczeń majątkowych

Pierwsze oświadczenie według stanu na dzień objęcia stanowiska. składane jest w terminie 30 dni od dnia:
• złożenia ślubowania (radny, wójt, burmistrz, prezydent);
• powołania na stanowisko;
• zatrudnienia.

Kolejne oświadczenie majątkowe składane jest do 30 kwietnia każdego roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Ostatnie oświadczenie według stanu na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenie oświadczenia. składane jest natomiast:
• na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny, wójt, burmistrz, prezydent);
• w dniu odwołania ze stanowiska;
• w dniu rozwiązania umowy o pracę;

Pracowników samorządowych, których do złożenia oświadczeń zobowiązał pracodawca, obliguje termin wyznaczony przez osobę występującą z takim żądaniem.

Jeżeli terminy te nie zostaną dotrzymane, odpowiednio przewodniczący rady gminy (powiatu, sejmiku województwa), wojewoda lub wójt (starosta, marszałek województwa) w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.

Niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu powoduje wygaśnięcie mandatu w stosunku do radnego lub wójta. Pozostałym osobom zgodnie z regulacją ustawową grozi utrata wynagrodzenia za odpowiedni okres, a także odwołanie przez właściwy organ albo rozwiązanie umowy o pracę, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych do dnia 30 października każdego roku przedstawia odpowiednio radzie gminy, powiatu lub sejmikowi województwa informację o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie;
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia;
3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.

Szczególny rok wyborczy

W tym roku, jak co 4 lata, z racji wyborów samorządowych urzędnicy złożą oświadczenia majątkowe nawet 3 razy:
• do 30 kwietnia jak co roku;
• na koniec urzędowania, gdyż dobiega końca kadencja obecnie urzędujących samorządowców;
• po wyborach wybrani na nową kadencję samorządowcy będą musieli złożyć oświadczenie majątkowe na początek urzędowania, nawet jeżeli doszło do reelekcji.

Zobacz również: Oświadczenia majątkowe urzędników samorządowych do 30 kwietnia 2014 r.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?