Kategorie

Prokurator jako podmiot na prawach strony

Tomasz Bruder
Po pierwsze w postępowaniach administracyjnych zdecydowanie za mało jest prokuratorów występujących  jako podmioty na prawach strony. Po drugie zbyt rzadko prokurator jest utożsamiany z płaszczyzną prawa administracyjnego.

Postępowanie administracyjne


Zanim przejdę do omówienia zagadnienia podmiotu na prawach strony należy sobie uświadomić czym jest w ogóle postępowanie administracyjne. W każdym postępowaniu administracyjnym należy wyszczególnić trzy ogólne etapy tj. wszczęcie postępowania, postępowanie dowodowe, wydanie decyzji.

Postępowanie administracyjne stanowi łańcuch połączonych ze sobą czynności prawnych oraz czynności faktycznych. Każde postępowanie administracyjne ma charakterystyczne cechy odróżniające je od np. postępowania cywilnego. Wśród nich należy wyróżnić:

- obligatoryjny udział organu administracji publicznej;

- nadrzędność organu administracji publicznej w stosunku do strony;

- jednostronność i władczość rozstrzygnięć organu administracji publicznej;

- rozstrzygnięcia kierowane są do indywidualnie oznaczonej strony w konkretnej sprawie.

Reklama

Zgodnie z zapisem art. 1 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.) kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.

Powyżej przedstawione postępowanie administracyjne stanowi model, wzorcowy schemat, który ulega pewnym modyfikacjom w momencie gdy weźmie w nim udział podmiot na prawach strony jakim jest prokurator.

 

Podmiot na prawach strony


W obowiązującym porządku prawnym możliwe jest wyszczególnienie trzech podmiotów, które mogą występować w postępowaniu administracyjnym w charakterze strony tj. prokurator, organizacja społeczna, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Reklama

Odnosząc się konkretnie do prokuratora w tym miejscu należy przytoczyć art. 188 kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, iż prokuratorowi, który bierze udział w postępowaniu w przypadkach określonych w art. 182 – 184, służą prawa strony.

Podkreślenia wymaga fakt, iż prokurator jako podmiot na prawach strony nie jest stroną. Prokurator jako podmiot na prawach strony nie korzysta z uprawnień materialno prawnych strony. Inaczej mówiąc przedmiotem postępowania są prawa i obowiązki strony, nigdy prokuratora. Prokurator jest stróżem praworządności w postępowaniach administracyjnych, korzystającym jedynie z uprawnień procesowych strony. Podmiot na prawach strony nie jest „głównym aktorem” wszczynanego lub toczącego się już postępowania administracyjnego. Jest nim natomiast strona.

 

Systematyka kodeksowa


Nieczęsto zdarza się by jakiekolwiek zagadnienie prawne było tak szczegółowo uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego jak instytucja udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym na prawach strony. Przykładowo regulacja prawna strony (art. 28-30) lub pełnomocnika (art. 32-33) ma charakter ogólny, skromny w swych rozmiarach.

W dziale IV kodeksu postępowania administracyjnego zatytułowanym “Udział prokuratora” w art. 182-189 przedstawiono prokuratora w nowej roli tj. podmiotu na prawach strony. W kodeksie postępowania administracyjnego na plan dalszy niejako schodzi funkcja prokuratora jako organu wymiaru sprawiedliwości.

Status prawny prokuratora dotyka jeszcze jednej ważniejszej kwestii związanej z wzajemną relacją postępowania administracyjnego do postępowania cywilnego oraz postępowania karnego. Należy zawsze pamiętać, iż powyższe postępowania są autonomiczne w stosunku do siebie, nie krzyżują się, nie przenikają, są od siebie niezależne. Dlatego w płaszczyźnie administracyjnej organ administracyjny traktuje prokuratora w pierwszej kolejności jako podmiot na prawach strony. Oczywiście nigdy nie lekceważy płaszczyzny karnej, karno-skrabowej, w której prokurator pełni odmienną rolę tj. organu wymiaru sprawiedliwości.

Natomiast dlaczego ustawodawca, który jest logiczny i racjonalny nie umieścił zapisów prawnych dotyczących prokuratora w dziale I  k. p. a., w którym wyszczególnić można przepisy prawne dotyczące strony, pełnomocnika, tylko stworzył  odrębny dział IV pozostaje nieodgadnioną zagadką. Tym bardziej, że w dziale I k. p. a. odszukać można również regulację prawną związaną z organizacją społeczną będącą w postępowaniu administracyjnym podmiotem na prawach strony.

 

Uprawnienia procesowe prokuratora w postępowaniu administracyjnym


Regulacja prawna działu IV kodeksu postępowania administracyjnego pozwala wprost, jednoznacznie ustalić jakie uprawnienia procesowe przysługują w płaszczyźnie prawa administracyjnego prokuratorowi występującemu w charakterze podmiotu na prawach strony. Jednakże należy mieć świadomość, iż istnieją również prokuratorskie prawa  procesowe wynikające z innych działów kodeksu postępowania administracyjnego.

Do poszukiwania tych pierwszych wystarczy umiejętnie stosowana wykładnia językowa nazywana gramatyczną, do tych drugich konieczna jest również interpretacja systemowa wewnętrzna tj. wykładnia dokonywana pomiędzy artykułami, ustępami tej samej ustawy kodeksowej oraz funkcjonalna zmierzająca do ustalenia celu, przeznaczenia danego zapisu prawnego.

 

Bezpośrednio z cytowanego działu IV kodeksu postępowania administracyjnego wynikają trzy doniosłe uprawnienia procesowe prokuratora, do których zaliczyć należy:

-       prawo prokuratora do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego przez właściwy w sprawie organ administracji publicznej (art. 182 k. p. a.);

-       prawo prokuratora do udziału w każdym etapie postępowania administracyjnego (art. 183 k. p. a.);

-       prawo prokuratora do wniesienia sprzeciwu od decyzji ostatecznej (art. 184 k. p. a);

-       prawo prokuratora do wniesienia skargi do sądu administracyjnego (art. 189 k. p. a.).


Natomiast poprzez umiejętną interpretacje systemową oraz funkcjonalną przepisów prawnych można w kodeksie postępowania administracyjnego pośrednio zidentyfikować kilka innych praw procesowych  prokuratora – podmiotu na prawach strony, w szczególności:

-       prawo prokuratora do wniesienia odwołania od decyzji nieostatecznej (art. 188 w związku z art. 183 w związku z art. 127 kpa);

-       prawo prokuratora do wniesienia zażalenia na postanowienie (art. 188 w związku z art. 183 w związku z art. 141 kpa).


Uprawnienia procesowe prokuratora w postępowaniu administracyjnym są szerokie. Podmiot na prawach strony może skutecznie dochodzić właściwego załatwiania spraw administracyjnych zgodnie z zasadami ogólnymi postępowania administracyjnego (art. 6 – 16 kpa). Jednakże w praktyce można zaobserwować dwa negatywne zjawiska. Po pierwsze w postępowaniach administracyjnych zdecydowanie za mało jest prokuratorów występujących  jako podmioty na prawach strony. Po drugie zbyt rzadko prokurator jest utożsamiany z płaszczyzną prawa administracyjnego. W latach 40-tych XX wieku prokuratura sprawowała tzw. nadzór ogólny nad postępowaniami administracyjnymi. Przedmiotowy nadzór doprowadził do upadku skodyfikowanej procedury administracyjnej. Jej znaczenie zostało zmarginalizowane. Stworzenie instytucji podmiotu na prawach strony jest rozwiązaniem powyższego problemu, pod warunkiem częstszego stosowania działu IV kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Analiza uprawnień procesowych prokuratora


Zgodnie z art. 182 k.p.a. prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Z powyższej regulacji wynika, iż prokurator jako podmiot na prawach strony powołany do ochrony praworządności może domagać się wszczęcia postępowania z urzędu w razie bezczynności organu lub gdy działanie organu doprowadziło do stanu niezgodnego z prawem.

Wystąpienie przez prokuratora do organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania administracyjnego obejmuje zgłoszenie w tym postępowaniu udziału, bez potrzeby odrębnej deklaracji o zgłoszeniu udziału na podstawie art. 183 k.p.a. Mianowicie z art. 188 k.p.a. wynika, że prokurator bierze udział w postępowaniu administracyjnym, jeżeli zainicjował jego wszczęcie. Ponadto prokuratorski wniosek o usunięcie stanu niezgodnego z prawem jest wiążący dla organu.

Brak aktywność organu w sytuacji skierowania do niego przez prokuratora żądania wszczęcia postępowania jest rażącym naruszeniem prawa. Organ administracyjny, do którego prokurator wystąpił z żądaniem usunięcia stanu niezgodnego z prawem wszczyna obligatoryjnie postępowanie w dniu doręczenia mu przedmiotowego żądania, chyba że nie jest właściwy w sprawie. Wówczas niezwłocznie przekazuje żądanie prokuratorskie do organu właściwego.

Brak aktywności organu administracyjnego, pomimo doręczonego żądania prokuratora działającego w charakterze podmiotu na prawach strony jest wadą kwalifikowaną. Dodatkowo organ administracyjny ma w takiej sytuacji w stosunku do prokuratora te same obowiązki, które realizuje w stosunku do stron postępowania. Muszą być zatem prokuratorowi doręczane wszystkie zapadłe w sprawie rozstrzygnięcia, gdyż w przypadku zaniechania tego obowiązku tego rodzaju okoliczność może stanowić przesłankę wznowienia postępowania w trybie przepisu art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. Oczywiści organ administracyjny nie jest związany wnioskiem prokuratorskim co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy. Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających organ autonomicznie, jednostronnie kończy postępowanie.


Art. 183 § 1 k. p. a. stanowi, iż prokuratorowi służy prawo udziału w każdym stadium postępowania w celu zapewnienia, aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było zgodne z prawem. Udział w postępowaniu administracyjnym musi być wyraźny i oczywisty, co oznacza, iż udziału jakiegokolwiek podmiotu (również prokuratora) w postępowaniu administracyjnym nie można co do zasady domniemywać.

Wykładnia gramatyczna przepisu art. 188 k.p.a. jednoznacznie wiąże status procesowy prokuratora i zrównuje go z uprawnieniami procesowymi strony tylko wtedy, gdy przystąpi do toczącego się postępowania, przyjmie w nim udział mocą własnego postanowienia zakomunikowanego organowi administracyjnemu. W szczególności nie można udziału w postępowaniu wyprowadzać tylko z takich okoliczności, jak zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego, a także doręczenie przez organ decyzji administracyjnej. Wręcz przeciwnie informacja o zakończeniu postępowania, oraz doręczenie decyzji wydanej w sprawie jest okolicznością potwierdzającą, że dany podmiot (w tym również prokurator) został o postępowaniu administracyjnym powiadomiony dopiero po jego zakończeniu.

Prokurator, który brał udział w postępowaniu administracyjnym korzysta z uprawnień przysługujących stronie postępowania stosownie do art. 188 k.p.a., a zatem także odnoszą się do niego terminy procesowe obowiązujące stronę postępowania. W art. 183 k. p. a. ustawodawca zamieścił również § 2 o treści, organ administracji publicznej zawiadamia prokuratora o wszczęciu postępowania oraz o toczącym się postępowaniu w każdym przypadku, gdy uzna udział prokuratora w postępowaniu za potrzebny. Teoretycznie bardzo przydatny zapis prawny, w praktyce rzadko wykorzystywany, a przecież jest to przepis prawny obligujący organ administracyjny do informowania prokuratury o wszczętym lub toczącym się postępowaniu w każdym uzasadnionym przypadku.

 

Prokurator korzysta z prawa strony na zasadzie art. 188 k.p.a., to znaczy, że może korzystać zarówno ze zwykłych (odwołanie, zażalenie), jak i nadzwyczajnych (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmiana decyzji) środków zaskarżenia rozstrzygnięć administracyjnych, przysługujących stronom, od chwili włączenia się do postępowania administracyjnego. Warunkiem koniecznym jaki musi spełnić prokurator do występowania w postępowaniu administracyjnym jako podmiot na prawach strony, a co za tym idzie do zaskarżania rozstrzygnięć administracyjnych jest jego udział w jakimkolwiek etapie postępowania administracyjnego.

W tym miejscu należy podkreślić, iż w doktrynie i orzecznictwie sądowym dominują dwa stanowiska. Z jednej strony uważa się, iż wniesienie przez prokuratora, który nie brał udziału w postępowaniu przed organem I instancji odwołania od decyzji nie zaskarżonej przez stronę nie wyczerpuje dyspozycji art. 183 § 1 k.p.a., dlatego jest niedopuszczalne w rozumieniu art. 134 k.p.a.  Z drugiej strony twierdzi się, iż nic nie stoi na przeszkodzie przystąpieniu prokuratora do toczącego się postępowania już po doręczeniu (ogłoszeniu) stronie decyzji, a następnie wniesieniu przez niego odwołania od decyzji organu I instancji. Prokurator ma prawo brać udział w każdym stadium postępowania również w samym momencie składania odwołania, gdyż może wystąpić sytuacja, w której prokurator bierze udział jedynie w postępowaniu odwoławczym.

W mojej opinii z tych dwóch poglądów należy wyprowadzić jedną tezę. Prokurator ma uprawnienia procesowe strony pod warunkiem udziału w toczącym się postępowaniu. W pierwszej kolejności musi zgłosić swój udział w postępowaniu administracyjnym, żeby w drugiej kolejności ewentualnie wnieść odwołanie od decyzji administracyjnej. Inne rozwiązanie przeczy zasadzie oficjalności oraz praworządności, gdyż niedopuszczalne jest dysponowanie postępowaniem odwoławczym przez prokuratora, który nie bierze udziału w postępowaniu. Postępowanie odwoławcze nie jest wszczynane z urzędu przez organ administracyjny.

 

Warto zwrócić uwagę na art. 184 § 1 k. p. a., który stanowi, iż prokuratorowi służy prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji ostatecznej, jeżeli przepisy kodeksu lub przepisy szczególne przewidują wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji albo jej uchylenie lub zmianę. Sprzeciw nie jest wyodrębnionym, autonomicznym  środkiem zaskarżenia. Jest on ściśle powiązany z trybami nadzwyczajnymi wzruszenia ostatecznych decyzji uregulowanych w k. p. a. Sprzeciw prokuratora powinien być rozpatrzony w terminie 30 dni od daty jego wniesienia.

W przypadku wniesienia sprzeciwu przez prokuratora organ właściwy dla wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji lub uchylenia, zmiany decyzji wszczyna obligatoryjnie z urzędu postępowanie. W razie niezałatwienia sprzeciwu w powyższym terminie organ administracji ma obowiązek zastosowania przepisów art. 36 – 38 k. p. a. Wniesiony sprzeciw wiąże organ co do obowiązku wszczęcia postępowania, jednakże nie ma wpływu na treść rozstrzygnięcia.

Z jednej strony jeżeli sprzeciw prokuratora zawierał żądanie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 184 § 1 i 2 k.p.a.), odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności jest równoznaczna z rażącym naruszeniem obowiązującego prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Z drugiej strony wycofanie przez prokuratora sprzeciwu po wszczęciu postępowania z urzędu przez organ na zasadzie art. 157 § 2 w związku z art. 186 k.p.a. nie może być uznane przez ten organ za podstawę do umorzenia na podstawie art. 105 k.p.a. postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Powyższe dwa przykłady jednoznacznie wskazują, iż to prokurator autorytarnie poprzez wniesienie sprzeciwu, obliguje organ administracji do wszczęcia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną. Natomiast organ administracji jednoznacznie, władczo rozstrzyga sprawę wydając nową decyzję, na której treść podmiot na prawach strony nie ma wpływu.

 

Prawem prokuratora jest możliwość zaskarżenia decyzji poprzez wniesienie skargi do sądu administracyjnego. Zgodnie bowiem z zapisem art. 189 k. p. a. prokurator, który wniósł skargę na decyzję organu administracji publicznej do sądu administracyjnego, nie może z tych samych przyczyn wnieść sprzeciwu. Z drugiej części powyższego zapisu wynika, iż prokurator nie może jednocześnie z tych samych przyczyn wnosić zarówno sprzeciwu jak i skargi sądowej. Wybór środka zaskarżenia należy do prokuratora, a nie do organu administracji z oczywistych względów. Organ administracji publicznej nie może decydować jaki środek zaskarżenia zostanie użyty do zweryfikowania jego decyzji. 


Współdziałanie organów


Reasumując powyższe rozważania należy stwierdzić, iż w praktyce współdziałanie organów administracji publicznej z szeroko rozumianą prokuraturą nie jest właściwe. Powodów występowania tego negatywnego zjawiska jest wiele, warto wskazać na dwa ogólne:

- po pierwsze organy administracji publicznej zbyt rzadko zawiadamiają prokuratorów o możliwości ich udziału we wszczętym lub toczącym się postępowaniu administracyjnym w charakterze podmiotu na prawach strony.

- po drugie prokuratorzy z reguły występują do organów administracji publicznej z płaszczyzny karnej, karno-skarbowej jako organ wymiaru sprawiedliwości. Generalną zasadą każdego systemu prawnego  jest przestrzeganie autonomii, odrębności postępowania karnego, cywilnego oraz administracyjnego. Czynności administracyjne nie mogą być mylone z czynnościami karnymi czy cywilnymi np. zasady podpisywania umów cywilno prawnych nie mogą być dostosowywane do podpisywanej decyzji administracyjnej, karne środki zapobiegawcze nie mogą być utożsamiane z administracyjnym karami porządkowymi etc.

Omawiane zagadnienie dotyczące prokuratora jako podmiotu na prawach strony w postępowaniu administracyjnym jest wygodnym pomostem umożliwiającym współdziałanie prokuratury z organami administracji publicznej w dwóch równorzędnych postępowaniach, administracyjnym i karnym. Instytucja prokuratora - podmiotu na prawach strony daje szerokie możliwości realizacji wielu statutowych zadań, zgodnie z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawa, zarówno dla prokuratorów jak i organów administracji publicznej. Warto z tego skorzystać.

  

Tomasz Bruder

Dyrektor

Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

we Wrocławiu

 

Źródło: Sektor Publiczny
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?