Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wyłączenia w samorządzie terytorialnym

Sylwester Szczepaniak
Podstawowymi zasadami działania organów publicznych w postępowaniu administracyjnym jest obiektywizm oraz bezstronność. Organy samorządu terytorialnego działają w wielu sferach np. jako organy administracyjne w rozumieniu k.p.a, lub jako organy ustawodawcze samorządu bądź jako zamawiające w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych. Obie wspomniane zasady są więc realizowane w oparciu o różne regulacje prawne i stosownie do poszczególnych trybów.

W zależności od trybu w jakim organy publiczne wykonują swoje uprawnienia, kwestie wyłączenia organów lub ich pracowników od udziału w postępowaniu regulowane są przez następujące akty:

1.    Kodeks postępowania administracyjnego.

2.    Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa.

3.    Ustawę z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

4.    Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

5.    Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o samorządzie gminnym.

Ad 1) Przepisy regulujące tematykę wyłączeń zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce ma głównie zastosowanie do postępowań prowadzonych przed organami administracji publicznej w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych i należących do właściwości tych organów. W związku z tym kpa szczegółowo określa sytuacje, w których z uwagi na zaangażowanie pracownika bądź całego organu lub jego kierownika powinno nastąpić ich wyłączenie.

Złamanie ww. zasady może być podstawą do wznowienia postępowania administracyjnego, które może zakończyć się uchyleniem decyzji w ciągu 5 lat od dnia jej doręczenia.

 • Wyłączenie pracownika oraz organu następuje w sprawie w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki. Np. pracownik organu posiada służebność gruntową lub inne ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości strony, w stosunku do której to nieruchomości toczy się postępowanie.

 • Dodatkowo ustawodawca wprost wymienił  więzi  prawne związane z zawarciem związku małżeńskiego, przysposobienia, opieki i kurateli, których zaistnienie z mocy prawa powoduje wyłączenia pracownika (również po ustaniu więzi).  Ponadto wyłączenie następuje w przypadku stanu pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia.  

 • Pracownik nie powinien również brać udziału w postępowaniu w którym sam posiadał status świadka, pełnomocnika strony lub biegłego wyznaczonego przez organ w celu wydania odpowiedniej opinii oraz brał jakikolwiek udział w tym postępowaniu (np. w niższej instancji). Również w sytuacji gdy pełnomocnikiem strony jest osoba  ww. opisany sposób bliska pracownikowi, powinno nastąpić jego wyłączenie.

 • Dodatkowo wyłączenie pracownika następuje w sprawie, z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne oraz gdy  jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej. Wyłączenie pracownika następuje na mocy postanowienia na które nie przysługuje zażalenie.


Uwaga:

Wyłączenie pracownika dotyczy całości postępowania i wykonywanych w jego toku czynności, np:

a) dokonanie doręczenia decyzji lub postanowienia w trybie art.39 kpa.,

b) pomoc prawna określona w art. 52 k.p.a.,

c) przyjmowanie podań i oświadczeń oraz protokołowanie innych czynności w sprawach określonych art. 66 i 67 k.p.a.

d) prowadzenie rozprawy o której mowa w art. 89 k.p.a.


Wydaję się też, iż ww. wyłączenie znajduje zastosowanie w przypadku określonym w art. 97 § 1 pkt. 4, czyli wydania rozstrzygnięcia wstępnego w sprawie przez inny organ. Za takim poglądem przemawia fakt, iż zgodnie z przyjętym stanowiskiem doktryny zawarte w ww. przepisie pojęcie „inny organ” należy rozumieć jako ten sam organ rozstrzygający sprawę na podstawie innych przepisów prawa, a decyzja/postanowienie wydana na podstawie przepisów ma wpływ na toczące się postępowanie. (Kodeks postępowania administracyjnego, komentarz do art. 97, R. Kędziora, wyd. C.H. Beck 2005 r. )


Uwaga:

Istnienie prawdopodobieństwa wystąpienia innych okoliczności, które jednak  mogą poddawać w wątpliwość bezstronność pracownika (np. napięte stosunki sąsiedzkie pomiędzy stroną a pracownikiem, bliskie kontakty towarzyskie) sprawia, iż bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu. Oczywiście pracownik ma prawo również do złożenia żądania o wyłączenie się z postępowania.

Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych  (art. 25 kpa):

1) jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3,

2) osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających z nim w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3.


Poprzez „załatwienie sprawy” należy rozumieć zgodnie z treścią art. 104 kodeksu postępowanie mające na celu wydanie decyzji.

Orzecznictwo sądów administracyjnych stoi na stanowisku, że przepisy  dotyczące wyłączenia organu w sprawach dotyczących interesów majątkowych  nie wyłączają zastosowania przepisów dotyczących wyłączenia pracownika w  sytuacjach określonych w art. 24 k.p.a.

Stanowisko to zostało ugruntowane w uchwale Naczelnego Sądu  Administracyjnego z dnia 19 marca 2003 r. sygn. akt OPS1/03 w której NSA stwierdził, że „wyłączenie osoby  prezydenta miasta ( na podstawie art. 24 par. 1 pkt 1 Kpa – jedna z  przesłanek wyłączenia pracownika organu - przypis. S.Sz.) od udziału w  postępowaniu czyni organ wykonawczy gminy niewładnym do działania. Jako  organ administracji publicznej staje się on niezdolny do załatwienia sprawy  /art. 26 par. 3 Kpa/. W omawianej sytuacji będzie więc miał odpowiednie  zastosowanie art. 26 par. 2 Kpa. Sprawa będzie podlegała załatwieniu przez  organ wyższego stopnia nad prezydentem miasta /w tym przypadku przez  wojewodę/, (lub SKO por. art. 17 k.p.a – przypis. S.Sz.) z tym że organ ten  będzie mógł wyznaczyć do załatwienia sprawy inny podległy sobie organ.”

 

Ad 2) Wyłączenie uregulowane w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja Podatkowa.

Wyłączenie pracownika organu gminy, starostwa, urzędu marszałkowskiego oraz organów administracji podatkowej i celnej reguluje art. 130 Ordynacji. Artykuł ten określa podobne do Kodeksu postępowania administracyjnego przesłanki wyłączenia.

Natomiast art. 132 odnosi się bezpośrednio do organów wykonawczych gminy (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województwa, ich zastępców oraz skarbników. Artykuł ten ma również zastosowanie do małżonka ww. osób, rodzeństwa, wstępnych, zstępnych albo powinowatych pierwszego stopnia osób wymienionych  a także  osób związanych stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami wymienionymi.

Organy te podlegają wyłączeniu, gdy postępowanie podatkowe dotyczy ich (lub ww. osób bliskich) zobowiązań podatkowych lub innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego. Dla zapewnienia bezstronności przepis ten obejmuje swym zakresem również ww. osoby bliskie starostów, marszałków województwa, ich zastępców oraz skarbników.

W takim przypadku Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyznacza inny właściwy do tego prowadzenia takiego postępowania organ.

Ad 3) Wyłączenie na gruncie ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r.  prawo zamówień publicznych.

W celu unikania konfliktu interesów art. 17 ustawy zawiera wykaz przypadków, w których następuje po stronie zamawiającego obowiązek wyłączenia osób uczestniczących w postępowaniu.

W celu zagwarantowania  rzetelnego i bezstronnego prowadzenia postępowania  osoby biorące w nim udział  składają specjalne oświadczenie o zaistnieniu bądź braku przesłanek, które kwalifikowałyby te osoby jako niezdolne do wykonywania czynności w toku postępowania (art. 17 ust. 2 Pzp). Przepis ten nie reguluje czy przedmiotowe oświadczenie jest jawne i czy powinno zostać udostępnione opinii publicznej. Wydaje się, jednak iż zgodnie z zasadą określoną w art. 8 ustawy PZP ma ono charakter jawny. De lege ferenda oświadczenia te powinny być publikowane w Biuletynie informacji publicznej prowadzonym przez Zamawiającego.

Nie wyłączenie osoby która takiemu wyłączeniu podlega powoduje dwojakie konsekwencje:

 • Po pierwsze czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez tą osobę po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w art. 17 ust. 1, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania. A to w efekcie może powadzić do wydłużenia postępowania.
 • Po drugie udzielenia zamówienia publicznego z pogwałceniem przepisów określonych w art. 17 Pzp stanowi naruszenie ustawy o finansach publicznych. (zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) a odpowiedzialności tej na zasadzie winy podlega kierownik jednostki udzielającej zamówienia.

Na gruncie prawa zamówień publicznych wyłączeniu podlegają osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;

2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (art. 297 kodeksu karnego)

Oświadczenie o zaistnieniu lub braku przesłanek skutkujących wyłączeniem powinno zostać złożone najpóźniej w dniu podjęcia czynności. Nie wyklucza obowiązku złóżenia ponownego oświadczenia  gdy okoliczności o których mowa w art. 17  Pzp ujawniły się  już w trakcie postępowania. Oświadczenie takie stanowi w takim przypadku podstawę do odsunięcia takiej osoby od postępowania.


Uwaga:

Do złożenia takich oświadczeń zobowiązane są wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu w tym również prawnicy wydający opinie prawne w toku postępowania, biegli powołani do stworzenia analiz i opinii, osoby biorące udział w negocjacjach. (Sygn. akt: KIO/UZP 776/08, Wyrok KIO z dnia 11 sierpnia 2008 r.)

Ustawa o z dnia 2 grudnia 2009 r. o o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1778 ) w art. 2 Pzp dodaje pkt 7 a zawiewający definicje postępowania o udzielenie zamówienia o następującej treści „postępowanie o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy;”,

Definicja ta jest usankcjonowaniem dotychczasowego poglądu Urzędu Zamówień Publicznych, wedle którego „zakończenie postępowania następuje wraz z ostatecznym wyborem oferty najkorzystniejszej, tj. wraz z upływem terminu do oprotestowania tej czynności lub też ewentualnie ostatecznym rozstrzygnięciem protestu wniesionego na tę czynność zamawiającego.

W konsekwencji, podpisanie umowy nie stanowi czynności w postępowaniu, lecz następstwo postępowania zakończonego wyborem oferty wykonawcy, z którym umowa jest podpisywana. Tym samy, osoba, która wyłącznie podpisuje umowę w sprawie zmówienia publicznego nie jest zobowiązana do złożenia oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. (źródło: Serwis Informacyjny Urzędu Zamówień publicznych – zagadnienia merytoryczne – opinie prawne)

Ad 4) Wyłączenie na gruncie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami

Art. 4 pkt 3 ustawy określa definicje „osoby bliskiej” stanowiąc, że należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu.

Ww. definicja znajduje zastosowanie  w związku z  § 9  Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2108), który stanowi, że w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

Oba przepisy zawierają wprost odnoszą się  „osób pozostających w faktycznym pożyciu”.

Tego rodzaju przesłanka nie jest wyartykułowana wprost w przypadku ograniczenia prawa rzeczoznawcy majątkowego, który jest również uczestnikiem postępowań prowadzonych na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie bowiem z treścią art. 176 Rzeczoznawca majątkowy podlega wyłączeniu od udziału w szacowaniu nieruchomości, jeżeli zachodzą przesłanki wymienione w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wydaję się, iż w sytuacji gdy wobec rzeczoznawcy zachodzą przesłanki wyłączenia określone w artykule 24 ustawy a Rzeczoznawca majątkowy zataił ten fakt podlega on odpowiedzialności zawodowej zgodnie z treścią art. 178 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ad 5) Wyłączenia na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o samorządzie gminnym.

Zgodnie z art. 25a Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

W doktrynie dominuję szeroka interpretacja terminu „interes prawny” uznająca, iż może on wynikać z prawa materialnego oraz ustrojowego oraz procesowego. Jednakże z wyłączeniem głosowań o charakterze organizacyjnym np. kandydowania do objęcia funkcji we władzach rady gminy czy członkostwa w komisji lub odjęcia jej przewodnictwa).

Ustawa nie stanowi wprost, czy sam udział radnego podlegającego wyłączeniu w głosowaniu jest przesłanką do stwierdzenia nieważności uchwały przez organ nadzoru w trybie art. 91 ust. 1 czy tez podlega on ocenie pod względem wpływu głosu oddanego przez radnego na wynik głosowania. Ocena taka może bowiem powodować albo stwierdzenie nieważności uchwały bądź wyłącznie stwierdzenie wstąpienia nieistotnego naruszenia prawa w myśl art. 91 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym.

W uwagi  szeroki zakres przedmioty uchwał rady gminy oraz dbałość o jednolitą linie orzeczniczą i pewność prawa należy zgodzić się z poglądem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny odział zamiejscowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 2 września 2002 r. „iż każda uchwala podjęta w głosowaniu, w którym brał udział radny którego interesu prawnego ta uchwał dotyczy jest obarczona wadą istotnego naruszenia prawa i podlega wyeliminowaniu z obrotu prawnego.” (sygn. akt. II SA/Wr 498/02)

Sylwester Szczepaniak

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Sektor Publiczny
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Pierwszy stały garnizon US Army w Polsce od 21 marca 2023 r. "Camp Kościuszko"

  We wtorek 21 marca 2023 r. w poznańskim "Camp Kościuszko" odbędzie się uroczystość przekształcenia Regionalnej Grupy Wsparcia w Garnizon Sił Zbrojnych US Army w Polsce. Jak podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie to pierwszy stały garnizon wojsk amerykańskich w Polsce. 

  Nowe świadczenie wspierające 3176,88 zł dla niepełnosprawnych. Trzeba zrezygnować z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego

  Od 1 stycznia 2024 r. osoba niepełnosprawna może otrzymać świadczenie wspierające w kwocie dwa razy większej niż renta socjalna.  Na dziś jest to 3176,88 zł brutto. Skorzystanie z niego wymaga jednak rezygnacji z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego.

  Jak rozliczyć składkę zdrowotną za 2022 r. w ZUS RCA [nowy wzór od 1 maja 2023 r.]

  W 2023 r. po raz pierwszy masz obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Rozliczenie roczne przekazujesz w dokumencie za kwiecień 2023 roku

  Jak często Polacy myją zęby? Sytuacja nie wygląda najlepiej

  Jak często Polacy myją zęby?  Z najnowszego badania opinii społecznej wynika, że blisko 60% Polaków myje zęby dwa razy dziennie, a niecałe 20% robi to tylko raz. Z kolei ponad 11% ankietowanych sięga po szczoteczkę trzy razy w ciągu dnia, a niespełna 3% – częściej. Tylko nieco ponad 2% czyści zęby po każdym posiłku. Sondaż pokazuje też, że blisko 3% ankietowanych nie szczotkuje ich codziennie. Brakuje polityki profilaktycznej. 

  Co to jest wyspa ciepła w miastach? [wywiad]

  W miastach powstają tzw. wyspy ciepła, które - w połączeniu z falami upałów - dla wielu mogą być niebezpieczne. Aby sprawdzić, jak zmiany klimatu wpływają na miasta, Polska Agencja Kosmiczna zleciła wykonanie analizy wysp ciepła dla pięciu dużych polskich miast - mówi Jolanta Orlińska z POLSA.

  Nowy wzór ZUS DRA w PDF dla rozliczenia składki zdrowotnej od 1 maja 2023 r. [zasady ogólne, ryczałt, podatek liniowy]

  Do rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 r. wypełnia się blok XII nowego wzoru ZUS DRA. Formularz jest już opublikowany, ale obowiązuje od 1 maja 2023 r.

  ZUS ZSWA do 31 marca 2023 r. Poradnik ZUS [PDF do ściągnięcia]

  31 marca 2023 r. upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA – Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2022 rok.

  Nowelizacja Kodeksu wyborczego - Dz.U. poz. 497 [Centralny Rejestr Wyborców]

  Bezpłatne przewozy dla wyborców w gminach bez publicznego transportu, powstanie Centralnego Rejestru Wyborców, zmiany w zasadach nagrywania prac obwodowej komisji wyborczej.

  Skierowanie do sanatorium w formie elektronicznej od 17 marca 2023 r.

  Od piątku, 17 marca, działa e-skierowanie do sanatorium. Przyszły kuracjusz będzie mógł śledzić na Internetowym Koncie Pacjenta, na jakim etapie przetwarzania jest jego e-skierowanie - informuje Centrum e-Zdrowia

  Darowizna na krwiodawstwo

  Honorowy dawca krwi może skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym za 2022 r. Limit darowizn wynosi 6% dochodu/przychodu.

  MRiPS: 3176,88 zł świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych. Potrzebne orzeczenie od wojewódzkiego zespołu orzeczniczego

  Od 1 stycznia 2024 r. rząd wprowadzi nowy system pomocy osobom niepełnosprawnym. Będą trzy poziomy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Na najwyższym osoba niepełnosprawna otrzyma dwukrotność obecnej renty socjalnej, czyli 3176,88 zł brutto.

  Tabletka, kapsułka, czopek, globulka, syrop, zawiesina. Dlaczego lekarstwa mają różną postać?

  Z jakiego powodu lekarstwo jest produkowane w formie tabletki, kapsułki, czopka, syropu? Wyjaśniają to farmaceuci z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w opublikowanym na YouToube filmie "Tabletka tabletce nierówna - czyli o nowoczesnych postaciach leku". 

  Zmiany w umundurowaniu policjantów w 2023 r. Nowy rodzaj spodni ochronnych. Normy dla ubioru ćwiczebnego

  Zostaną wprowadzone spodnie ochronne, które wraz z kurtką ochronną będą stanowiły ubiór przeznaczony dla policjantów oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji.

  Egzamin ósmoklasisty z języka obcego [2023 r. i 2024 r., wymogi, podstawa programowa, rozporządzenie]
  Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty w 2023 r. i 2024 r.

  Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty w 2023 r.

  Egzamin ósmoklasisty z matematyki [wymogi, rozporządzenie]

  Jakie są wymagania dla egzaminu ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024?

  Nowe zasady wypłaty ekwiwalentu dla strażaków OSP [Nowelizacja, zmiany]

  Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą m.in. możliwości wypłacania ekwiwalentu kandydatom na strażaków OSP uczestniczącym w szkoleniu podstawowym. Będą też nowe zasady naliczania ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej.

  P. Czarnek: Chcesz być lekarzem? Idź na studia. Będą miejsca. Potrzebujemy 60 000 lekarzy

  Min. Czarnek: zwiększamy liczbę osób studiujących na kierunku lekarskim.

  Minister P. Czarnek do rodziców: nie dezerterujcie z waszych obowiązków wychowawczych [wywiad]

  Dzieci rodzą się w rodzinie i ich kondycja - również moralna - zależy od kondycji moralnej rodziny – powiedział PAP szef MEiN Przemysław Czarnek odnosząc się do ostatnich przypadków agresji młodych ludzi wobec rówieśników. I zaapelował: nie możemy dezerterować z naszych obowiązków wychowawczych.

  Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego [wymogi, lektury, rozporządzenie]

  Jakie są wymagania dla egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024?

  OpenAI: nowy GPT-4 zda egzamin prawniczy. Czy za 10 lat zastąpi prawnika, księgową, programistę, dziennikarza?

  Firma OpenAI zaprezentowała najnowszą wersję swojego modelu sztucznej inteligencji, GPT-4. Model językowy ma być m.in. zdolny do zdania egzaminu prawniczego z bardzo dobrym wynikiem i udzielać bardziej poprawnych odpowiedzi niż jego poprzednie wersje, takie jak GPT-3 i ChatGPT. Microsoft poinformował, że na nowym systemie oparł swoją wyszukiwarkę Bing.

  Ustawa o Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027 już obowiązuje

  Ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązuje od 15 marca. Regulacja stwarza ramy prawne dla realizacji unijnej polityki rolnej w naszym kraju.

  Rusza przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie. Wnioski można składać tylko w formie elektronicznej

  Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara Wspólnej Polityki Rolnej za 2023 r. można składać już od 15 marca. Jest to pierwszy nabór wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

  Wszystkie umowy zlecenia oskładkowane w I kwartale 2024 r.? Umowy o dzieło bez ZUS [NEWS DGP]

  Umowy zlecenia zostaną oskładkowane w całości od przyszłego roku - takie zobowiązanie wynika z najnowszego Krajowego Planu Reform na lata 2023/2024. Dokument trafił do konsultacji. 

  Światowy Dzień Recyklingu. Marnujemy co najmniej 90% wszystkich wydobywanych surowców

  Światowy Dzień Recyklingu. Zaledwie 10% odpadów z tworzyw sztucznych jest poddanych realnemu recyklingowi w Polsce – wynika z dochodzenia przeprowadzonego przez Plastics Review w 2021 r. Konsumenci w kraju nad Wisłą chcą, by kupowane przez nich produkty powstawały z materiałów z recyklingu, co obrazują wyniki raportu Circular Voice. Niestety obecnie zaledwie 8,6% z tego, co zostaje wyprodukowane, jest przetwarzane i ponownie wykorzystywane – oznacza to, że marnujemy co najmniej 90% wszystkich wydobywanych surowców, co potwierdzają wyniki analizy Stena Recycling.