Kategorie

Nowa dyrektywa w sprawie koncesji

Rafał Cieślak
Paweł Kuźma
Prawo, partnerstwo publiczno-prywatne/ Fot. Fotolia
28 marca 2014 r. opublikowano nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicz¬nych, wśród nich dyrektywę w sprawie udzielenia koncesji. Jest to pierwszy akt prawny Parlamentu Europejskiego i Rady regulujący odrębnie udzielanie kon¬cesji na roboty budowlane i usługi.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/ UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (dalej: dyrektywa 2014/23/UE), która weszła w życie 18 kwietnia br., zastępuje dotychczas obowiązujące re­gulacje w zakresie koncesji zawarte w tzw. dyrektywie klasycznej 2004/18/WE.

Główną przyczynę wprowadzenia nowych regulacji stanowił brak na poziomie Unii Europejskiej ramowych przepisów w tej dziedzinie, który powodował niepew­ność prawną w zakresie udzielania koncesji, rzutującą na swobodę świadczenia usług i funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Dyrektywa 2014/23/UE - zgodnie z jej preambułą - będzie sprzyjać zarówno zamawiającym, przyczyniając się do zwiększenia efektywności wydat­ków publicznych, jak i wykonawcom poprzez ułatwienie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do koncesji na szczeblu lokalnym i unijnym, co wpisuje się w realizację zasady zrównoważonego rozwoju.

Zobacz również: Od 2020 r. wzrośnie znaczenie współpracy publiczno-prywatnej w zakresie infrastruktury

Zakres stosowania dyrektywy

Zgodnie z przyjętą w dyrektywie 2014/23/UE definicją, koncesja jest umową o charakterze odpłatnym, zawiera­ną na piśmie, za pomocą której co najmniej jedna insty­tucja zamawiająca lub podmiot zamawiający powierza, w przypadku:

 • koncesji na roboty budowlane - wykonanie robót bu­dowlanych co najmniej jednemu wykonawcy, w za­mian za wynagrodzenie stanowiące albo wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego będą­cego przedmiotem umowy, albo takie prawo wraz z płatnością,
 • koncesji na usługi - powierza świadczenie usług in­nych niż wykonanie robót budowlanych i zarządza­nie tymi usługami co najmniej jednemu wykonawcy, w zamian za wynagrodzenie stanowiące albo wyłącz-
 • nie prawo do wykonywania usług będących przed­miotem umowy, albo takie prawo wraz z płatnością. Wynagrodzenie koncesjonariusza polegające na prawie do eksploatacji obiektu budowlanego lub świad­czenia usług wiąże się z przeniesieniem na niego ryzy­ka operacyjnego związanego z wykonywaniem umowy, obejmującego ryzyko związane z popytem lub z po­dażą albo oba te rodzaje ryzyka. Zgodnie z dyrektywą 2014/23/UE uznaje się, że koncesjonariusz przejmuje ryzyko operacyjne, jeśli w normalnych warunkach funk­cjonowania nie ma gwarancji odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów poniesionych w związku z eksploatacją obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług będących przedmiotem koncesji.

Zakresem dyrektywy 2014/23/UE objęte są konce­sje o wartości równej lub wyższej niż 5 186 tys. euro. Wartość koncesji stanowi całkowity obrót koncesjona­riusza wytworzony w okresie obowiązywania umowy (bez VAT) z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane i usługi będące przedmiotem koncesji oraz dostawy to­warzyszące takim robotom i usługom. Szacunkową wartość koncesji oblicza się przy użyciu obiektywnej metody określonej w dokumentach koncesji, z uwzględ­nieniem m.in.: płatności lub innych korzyści finansowych od instytucji zamawiających, przychodów z opłat i kar uiszczanych przez użytkowników danej infrastruktury, przychodów ze sprzedaży wszelkich aktywów, wartości dotacji lub wszelkich innych korzyści finansowych w ja­kiejkolwiek formie od osób trzecich z tytułu realizacji koncesji.

Postępowanie koncesyjne

Reklama

Dyrektywa 2014/23/UE nie wprowadza szczególnych procedur w zakresie trybów udzielania koncesji, pozo­stawiając państwom członkowskim UE swobodę doboru
odpowiednich rozwiązań prawnych. Instytucje i podmio­ty zamawiające mają jednakże obowiązek opublikować ogłoszenie o koncesji w Dzienniku Urzędowym UE.

W zakresie warunków udziału w postępowaniu zde­cydowano, że mogą one dotyczyć zdolności zawodo­wych i technicznych kandydatów lub oferentów, ich sy­tuacji finansowej oraz ekonomicznej. Wymogi te muszą być niedyskryminacyjne, proporcjonalne do przedmiotu koncesji oraz powinny zapewniać rzeczywistą konkuren­cję. Weryfikacja spełniania warunków udziału powinna opierać się na oświadczeniach wykonawców oraz refe­rencjach, które należy przedłożyć zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o koncesji.

W odniesieniu do kryteriów udzielania koncesji nale­ży wskazać, że muszą być one zgodne zarówno z zasada­mi równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzysto­ści, jak i związane z przedmiotem koncesji. Jednocześnie nie mogą dawać instytucji zamawiającej i podmiotowi zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru.

Wprowadzenie nowej dyrektywy w sprawie udziela­nia koncesji powinno zaowocować większą pewnością prawną instytucji i podmiotów zamawiających w za­kresie stosowania zasad właściwych dla koncesji oraz jednocześnie zapewnić wykonawcom jednolite, podsta­wowe gwarancje proceduralne w postępowaniu o udzie­lenie koncesji. Na zakończenie należy przypomnieć, że państwa członkowskie muszą implementować unijne dyrektywy do krajowych porządków prawnych w termi­nie 24 miesięcy od dnia ich wejścia w życie. Dyrektywa 2014/23/UE musi być więc implementowana do polskich przepisów do 18 kwietnia 2016 r.   

PODSTAWA PRAWNA

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.Urz. UE L 94 z 28 marca 2014 r., str. 1)

RAFAŁ CIEŚLAK, PAWEŁ KUŹMA - Autorzy są: radcą prawnym i aplikantem radcowskim w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz

Czytaj więcej w: Nowe przepisy unijne w zakresie PPP

Polecamy serwis: Finanse

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy organizatorzy wydarzeń mają prawo żądać od uczestników informacji o szczepieniu?

  Wyłączenia zaszczepionych z limitu osób na wydarzeniach a RODO. Czy organizatorzy wydarzeń mają prawo żądać od uczestników udostępnienia informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19?

  Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych

  Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu.

  Wynagrodzenia w budżetówce 2022

  Wynagrodzenia w budżetówce 2022. Projekt ustawy budżetowej na rok 2022 przewiduje podniesienie płacy minimalnej do 3000 zł brutto. Mimo to, wynagrodzenia w sferze budżetowej mają być zamrożone i wyniosą tyle samo co w roku 2021. Jak sytuacja wpłynie na samorządy?

  Wpływ pandemii na firmy, edukację, urzędy, styl życia [RAPORT]

  Wpływ pandemii na firmy, edukację, urzędy. Jak zmieniło się nasze życie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy? Sprawdź 6 trendów nowej rzeczywistości widocznych w Raporcie #RegionyNEXERY2021.

  Ile mieszkań czynszowych budują najbogatsze miasta w Polsce? [RAPORT]

  Budowa mieszkań to kosztowne przedsięwzięcie, na które wiele miast nie może sobie pozwolić. Ale są i takie, które radzą sobie całkiem nieźle. Sprawdziliśmy, czy ich władze myślą o potrzebach mieszkaniowych mniej zamożnych mieszkańców?

  Nadużywanie teleporad przez lekarzy rodzinnych

  Nadużywanie teleporad przez lekarzy rodzinnych. Minister zdrowia Adam Niedzielski zdecydował, by z 70 placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, w których udział teleporad wyniósł ponad 90 proc. nie przedłużyć umów. Minister wskazał, że główną barierą dla pacjentów w dostępie do lekarzy POZ jest w tej chwili nadużywanie teleporad przez lekarzy rodzinnych.

  Nowe limity osób na koncertach i wydarzeniach sportowych od 26 czerwca 2021 r.

  Limity na koncertach i wydarzeniach sportowych będą większe od 26 czerwca 2021 roku. Ile osób będzie mogło wejść na widownię?

  CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

  CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r. Czym jest deklaracja źródeł ciepła? Kogo dotyczy deklaracja? Jak można złożyć deklarację? Jakie są obowiązki gmin związane z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków?

  Akademie praktyczne – nowa kategoria uczelni zawodowych

  Akademie praktyczne – nowa kategoria uczelni zawodowych. Jak będą funkcjonować?

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) 2.0 na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.

  Wnioski paszportowe od 26 czerwca można składać w soboty

  Wnioski paszportowe - w związku ze zwiększonym zainteresowaniem sprawami paszportowymi, MSWiA przekazało wojewodom dyspozycję wydłużenia godzin pracy urzędów wojewódzkich. Wnioski paszportowe będzie można składać także w soboty, natomiast w dni powszednie obsługa będzie się odbywać w wydłużonych godzinach.

  Remont mieszkania spółdzielczego

  Remont mieszkania spółdzielczego. Spółdzielnia pozostaje właścicielem mieszkań użytkowanych na podstawie własnościowego i lokatorskiego prawa spółdzielczego. Warto wyjaśnić, czy remont takich lokali może być problematyczny.

  Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021?

  Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 – kiedy? Gdzie i jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Przedstawiamy ważne informacje dla uczniów kończących w tym roku szkołę podstawową.

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?