Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w ustawie o odpadach wdrażające przepisy unijne

Bartosz Sieroń

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach. Celem zmian jest dostosowanie polskich przepisów do prawa Unii Europejskiej. Dzięki zmianom ma się zmniejszyć ilość wytwarzanych w Polsce odpadów, a ilość odpadów poddanych recyklingowi ma wzrosnąć. Wszystko to, by wypełnić do 2035 roku zobowiązanie Polski do osiągnięcia 65% poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

 

Nowelizacja ustawy o odpadach ma na celu implementację do polskiego prawa przepisów w zakresie gospodarki odpadami. Chodzi o:

 • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów;
 • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/850 z 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów;
 • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

 

Dyrektywy te zawierają między innymi cele dotyczące gospodarowania odpadami do 2035 r. W dyrektywach tych znajdują się również nowe lub zmienione definicje, w tym na przykład definicja bioodpadów, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów, odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów i wypełniania wyrobisk. Zaktualizowano również definicje: odpadów opakowaniowych, opakowań wielokrotnego użytku i opakowań wielomateriałowych.

Przepisy unijne

Dyrektywa 2018/851

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ZAPAMIĘTAJ!

Dyrektywa 2018/851 zawiera przepisy mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów.

Chodzi między innymi o zapobieganie marnowaniu żywności oraz zachęcanie do ponownego użycia produktów. W dyrektywie znalazły się również zachęty dotyczące przeciwdziałania zaśmiecaniu środowiska lądowego i morskiego. Dyrektywa promuje również przyjmowanie przez państwa członkowskie specjalnych planów gospodarki odpadami.

Co istotne, dyrektywa nakłada na państwa członkowskie nowe obowiązki sprawozdawcze na temat wdrażania i pomiaru środków w zakresie ponownego użycia odpadów oraz środków służących zapobieganiu powstawania odpadów żywności.

Bardzo ważne jest też, że dyrektywa ujednolica dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej metodykę obliczania osiąganych celów w zakresie wymaganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych i przygotowania ich do ponownego użycia.

Ponadto warto pamiętać, że do dyrektywy 2008/98/WE wprowadzono nowe wymagania dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Zgodnie z nimi producenci muszą uwzględnić minimalne wymogi, które obejmują:

 • określenie roli i obowiązków wszystkich podmiotów zaangażowanych w system,
 • określenie celów do osiągnięcia,
 • system sprawozdawczy służący do gromadzenia danych,
 • równe traktowanie producentów, niezależnie od ich pochodzenia czy wielkości.

Dyrektywa 2018/850

ZAPAMIĘTAJ!

Dyrektywa 2018/850 zawiera limity ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska odpadów oraz obowiązki dotyczące recyklingu odpadów komunalnych.

 

Zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do tego, aby od 2030 r. wszystkie odpady komunalne, które nadają się do recyklingu lub odzysku, nie były przyjmowane na składowiska odpadów.

Państwa członkowskie do 2035 roku są też zobowiązane do zagwarantowania, by na składowiska odpadów komunalnych nie trafiało więcej niż 10% ilości wytwarzanych odpadów.

Dyrektywa 2018/852

ZAPAMIĘTAJ!

Dyrektywa 2018/852 wprowadza środki zapobiegające powstawaniu odpadów opakowaniowych.

Jej celem jest minimalizacja wpływu opakowań na środowisko, między innymi poprzez zachęcanie do wykorzystywania opakowań wielokrotnego użytku.

Warto pamiętać, że wspomniane przepisy miały zostać implementowane do polskiego prawa do 5 lipca 2020 r. Niestety do tej pory ustawodawca nie przygotował odpowiednich przepisów. Omawiana nowelizacja ma więc na celu realizację tych dyrektyw, tak aby Polska do 2035 roku mogła osiągnąć poziom 65% przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Polsce

Obecnie jednym z największych wyzwań dla Polski jest zapewnienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które powinny być traktowane jako surowce wtórne, poddawane recyklingowi. Polska powinna również inwestować w rozwój instalacji do przetwarzania bioodpadów.

Dlatego też proponowane w projekcie nowelizacji ustawy o odpadach zmiany powinny w szczególności doprowadzić do zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, większej dostępności i potencjalnie większego wykorzystania surowców wtórnych w produkcji towarów. Ważne jest również ograniczenie wytwarzania odpadów ogólnie i na mieszkańca oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko.

Zmiany niektórych definicji

Przygotowywana nowelizacja ustawy o odpadach wprowadza zmiany kilku najważniejszych definicji. Chodzi o definicje bioodpadów, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów, odpadów komunalnych.

DEFINICJE

Bioodpady - ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady żywności i kuchenne z gospodarstw domowych, biur, restauracji, hurtowni, stołówek, zakładów zbiorowego żywienia i jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.

Gospodarowanie odpadami - zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, w tym sortowanie, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.

Odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane z gospodarstw domowych, w tym papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble, oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane z innych źródeł, jeżeli odpady te są podobne pod względem charakteru i składu do odpadów z gospodarstw domowych.

Trzeba pamiętać przy tym, że odpady komunalne nie będą obejmować odpadów z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych oraz z sieci kanalizacyjnej i z oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji ani odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Odpady żywnościowe - wszelka żywność w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, która stała się odpadami.

Do ustawy o odpadach dodane zostaną również definicje: odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów żywności, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów i wypełniania wyrobisk.

 

Hierarchia sposobów postępowania z odpadami oraz system rozszerzonej odpowiedzialności producenta

Nowelizacja ustawy o odpadach precyzuje także przepisy dotyczące produktów ubocznych i utraty statusu odpadów, jak również przepisy odnoszące się do zasady „zanieczyszczający płaci”. Nowelizacja ma również za zadanie podkreślenie hierarchii sposobów postępowania z odpadami.

 

Rozbudowany zostanie także system rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie opakowań, olejów smarowych, opon, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz pojazdów. Do końca 2024 roku powinien też zostać ustanowiony system rozszerzonej odpowiedzialności producenta dla wszystkich opakowań.

Ponadto wprowadzony zostanie zakaz przekazywania odpadów selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu do składowania, z wyjątkiem odpadów powstających w wyniku dalszego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, jeżeli składowanie daje w tym przypadku wynik najlepszy dla środowiska zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Zapobieganie powstawaniu odpadów i planowanie gospodarki odpadami

Nowelizacja ustawy o odpadach przewiduje rozszerzenie przepisów dotyczących zakresu planów gospodarki odpadami, w tym Krajowego planu gospodarki odpadami.

 

Plany gospodarki odpadami będą musiały w szczególności uwzględniać takie środki jak:

 • promowanie i wspieranie zrównoważonych modeli produkcji i konsumpcji,
 • zachęcanie do projektowania, wytwarzania i korzystania z produktów, które są zasobooszczędne, trwałe, w tym trwałe w znaczeniu żywotności i braku sztucznego skracania cyklu życia, nadające się do naprawy, ponownego użycia i modernizacji,
 • ukierunkowanie na produkty zawierające surowce krytyczne w celu zapobiegania, aby materiały te stały się odpadami,
 • zachęcanie do ponownego używania produktów i tworzenia systemów promujących naprawę i ponowne użycie, w szczególności w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tekstyliów, mebli, opakowań oraz materiałów i produktów budowlanych,
 • wspieranie, w stosownych przypadkach i bez uszczerbku dla praw własności intelektualnej, dostępności części zamiennych, instrukcji obsługi, informacji technicznych lub innych narzędzi, sprzętu bądź oprogramowania pozwalającego na naprawę i ponowne użycie produktów bez szkody dla ich jakości i bezpieczeństwa,
 • zmniejszanie wytwarzania odpadów w procesach związanych z produkcją przemysłową, wydobyciem minerałów i wytwórczością oraz budową i rozbiórką, przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych technik,
 • zmniejszanie wytwarzania odpadów żywności w produkcji podstawowej, przetwórstwie i wytwórstwie, w sprzedaży detalicznej i innej dystrybucji żywności, w restauracjach i usługach gastronomicznych, jak również w gospodarstwach domowych jako wkład w realizację celu zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, polegającego na dążeniu do zmniejszenia o połowę do 2030 r. globalnej ilości marnowanej żywności na mieszkańca w sprzedaży detalicznej i konsumpcji oraz zmniejszeniu strat żywnościowych w procesie produkcji i dystrybucji,
 • zachęcanie do dokonywania darowizn produktów spożywczych i do innych form redystrybucji żywności, przy zachowaniu pierwszeństwa przeznaczania jej dla ludzi przed wykorzystaniem jako paszę dla zwierząt czy przetwarzaniem na produkty niespożywcze,
 • promowanie zmniejszania zawartości substancji niebezpiecznych w materiałach i produktach,
 • zmniejszanie powstawania odpadów, w szczególności tych, które nie nadają się do przygotowania do ponownego użycia ani do recyklingu,
 • identyfikacja produktów będących głównymi źródłami zaśmiecania, w szczególności środowiska lądowego i morskiego, oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu zapobiegania ich powstawaniu i zmniejszania ilości odpadów pochodzących z tych produktów,
 • dążenie do powstrzymania powstawania odpadów morskich jako wkład w realizację celu zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego zapobiegania i znacznego zmniejszenia wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń środowiska morskiego,
 • opracowanie i wspieranie kampanii informacyjnych podnoszących poziom świadomości na temat zapobiegania powstawaniu odpadów i zaśmiecania.

Podsumowanie

Projektowane zmiany w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów mają szanse znacząco wpłynąć na ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko. Pozwolą też na oszczędniejsze gospodarowanie zasobami i mniejsze zużycie surowców do produkcji. Przewiduje się, że rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów mogą przyczynić się do tego, że przedsiębiorstwa, chcąc sprostać wymaganiom rynku europejskiego, będą intensywnie wprowadzać nowe rozwiązania technologiczne, bardziej efektywne i bardziej przyjazne środowisku. Może to wpłynąć nie tylko na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, lecz także przyczynić się do rozwoju innowacyjności w gospodarce.

 

🅒 🅟

 

Podstawa prawna

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1588),

 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (Dz.Urz. UE L z 2018 r. Nr 150, str. 109),

 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/850 z 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów (Dz.Urz. UE L z 2018 r. Nr 150, str. 100),

 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.Urz. UE L z 2018 r. Nr 150, str. 141).

Bartosz Sieroń

absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; specjalista ds. rachunkowości zarządczej i kontrolingu; obecnie pełnomocnik Zarządu MPO w m.st. Warszawie

Monitor Prawa Ochrony Środowiska

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Euro 2024. Ile razy reprezentacja Polski grała w mistrzostwach? Kiedy najbliższy mecz o eliminacje?

Euro 2024. Polscy piłkarze czterokrotnie dotychczas grali w mistrzostwach Europy. Trzy razy po eliminacjach - w 2008, 2016 i 2021 roku, a w 2012 jako współgospodarze, obok Ukrainy. Zmagania o udział w kolejnej imprezie tej rangi - w 2024 w Niemczech - rozpoczną od piątkowego meczu z Czechami w Pradze.

M. Pietrzak: wyższe diety dla członków obwodowych komisji wyborczych

Będą wyższe diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - zapowiedziała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Program Dobrowolnych Nabyć nieruchomości pod CPK tylko do 7 kwietnia. Później wywłaszczenia

Właściciele nieruchomości położonych na terenie przyszłego lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego na zgłoszenie się do Programu Dobrowolnych Nabyć mają czas do 7 kwietnia. Później grunty pod lotnisko będą wywłaszczane. Wkrótce ruszy podobny program obejmujący tereny wokół planowanego lotniska. 

Brakuje 13 000 policjantów. Dlaczego mundurowi odchodzą?

Podwyżki, dodatki stażowe, waloryzacja, czyli dorzucanie pieniędzy, bez reformy struktur, nic nie dało. W tym roku ze służby odeszło już 6,5 tys. osób, przyjęto 772. Policjanci są przeciążeni pracą i zniechęceni. Efekty? Nie ma patroli na ulicach, częściej dochodzi do pospolitych przestępstw, np. kradzieży w 2022 r. było 124 tys. – to o 12 tys. więcej.

Prezes ZUS: pierwsze "trzynastki" trafią do emerytów przed Wielkanocą [Harmonogram]

Pierwsze "trzynastki" trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi - przekazała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Aby otrzymać to świadczenie nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS zrobi to automatycznie.

PFRON: Dopłata 120 000 zł do samochodu osobowego. Wzory dokumentów od sprzedawcy samochodu

PFRON udostępnił wzory dokumentów od sprzedawcy samochodu. Dokumenty służą rozliczeniu dofinansowania do samochodu dla osoby niepełnosprawnej. Można otrzymać nawet 120 000 zł.  

Rząd chwali się 30 korzystnymi dla Polaków zmianami w podatkach

Ministerstwo opublikowało listę korzystnych zmian w podatkach wprowadzonych od 2016 r. Jest to prawdopodobnie odpowiedź na zestawienie szeregu podwyżek podatków, opłat i niekorzystnych rozwiązań przez money.pl. 

Duża podwyżka: 4765,32 zł brutto dla osoby niepełnosprawnej. Świadczenie wspierające i jednocześnie renta socjalna w 2024 r.

Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych został w środę skierowany pod obrady Rady Ministrów. Projekt przewiduje również możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego - poinformowało MRiPS.

Niewyjaśnione problemy trawienne. Zespół alfa-gal. Czy to skutek ukąszenia kleszcza?

The American Gastroenterological Association (AGA) opublikowało nowe wytyczne kliniczne, aby pomóc lekarzom i pacjentom w określeniu, czy niewyjaśnione objawy ze strony przewodu pokarmowego są spowodowane zespołem alfa-gal, alergią pokarmową na mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego powodowaną przez ukąszenie kleszcza amerykańskiego. W Polsce pierwszy przypadek zespołu alfa-gal odnotowano w roku 2021 w Krakowie.

MF: nie będzie waloryzacji 500+ do 1000+

Nie dyskutujemy i nie ma mowy o podniesieniu 500 plus do 1000 plus - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska. W tym roku priorytetem, jaki stanął przed polskim budżetem, jest szeroko pojęte bezpieczeństwo - dodała.

"Trenuj z wojskiem" - weekendowe szkolenia w kwietniu 2023 r.

Kolejna edycja programu "Trenuj z wojskiem" będzie przybliżać różne specjalizacje w Wojsku Polskim, by zachęcić młodych ludzi do służby – zapowiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

DGP: Szurm emerytów na ZUS. Eksperci chcą to zatrzymać zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

Polacy ignorują zachęty do dłuższej pracy przed emeryturą. 

Plan Strategiczny WPR. Jest harmonogram naboru wniosków

Harmonogram naboru wniosków o wsparcie dla rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 opublikowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy mogą występować o dopłaty bezpośrednie od połowy marca.

W środę kolejna akcja NURD. Będzie więcej policji na drogach

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (NURD) – to nazwa ogólnopolskich działań kontrolno-prewencyjnych, jakie drogówka przeprowadzi w środę 22 marca. Funkcjonariusze będą kontrolować, czy kierowcy ustępują pierwszeństwa pieszym na przejściach.

Kto, gdzie, kiedy składa wniosek o dopłaty w rolnictwie w 2023 r. [Harmonogram dla rolników pszczelarzy, producentów owoców]

ARiMR opublikowała harmonogram naboru wniosków w ramach Planu Strategicznego WPR

1,2 mln laptopów dla uczniów za 3 mld zł - szczegóły programu

1,2 mln laptopów, za łączną kwotę blisko 3 mld zł; komputery trafią zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych, dostarczone będą wraz z oprogramowaniem; powstanie specjalny portal zgłoszeniowy, który pozwoli zgłaszać potencjalne problemy ze sprzętem - to niektóre z wyjaśnień kancelarii premiera w odpowiedzi na pytania posłów w sprawie zakupu laptopów dla czwartoklasistów i nauczycieli.

Las – naturalne lekarstwo. I to bez recepty!

Las – naturalne lekarstwo. Przywitaliśmy już wiosnę, a w nocy z 25 na 26 marca zmieniamy czas na letni i dłużej będziemy cieszyć się światłem w ciągu dnia. To dobry moment, aby przebywać jak najwięcej na świeżym powietrzu, w otoczeniu natury. Dlaczego las ma na nas taki dobry wpływ?

Wdówik: Świadczenie wspierające 3176 zł będzie można łączyć z rentą socjalną albo zasiłkiem pielęgnacyjnym

Dla osób z najcięższą niepełnosprawność będziemy kierować dodatkowe świadczenie równe 200 proc. renty socjalnej, czyli 3176 zł. To działanie w ramach skali opartej o narzędzia międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania ICF - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

MRiPS: Badania psychiatryczne pacjenta DPS. Czy można trafić do DPS bez swojej zgody?

Niedopuszczalne jest przyjmowanie i przebywanie w placówkach zapewniających całodobową opiekę osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku, bez wyrażenia przez te osoby świadomej zgody – wyjaśnił resort rodziny i polityki społecznej.

Wiceminister Szwed: 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy

W tym roku przekażemy łącznie ponad 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy - czyli ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - poinformował we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Rolniku! W tym roku nie tylko dopłaty. Możesz złożyć osobny wniosek o pieniądze na ekoschematy

Podstawowy termin składania wniosków upłynie 15 maja 2023 r. Jeżeli rolnik złoży wniosek po tym terminie, jednak nie później niż do 9 czerwca 2023 r. jego dopłata zostanie pomniejszona o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Pierwszy stały garnizon US Army w Polsce od 21 marca 2023 r. "Camp Kościuszko"

We wtorek 21 marca 2023 r. w poznańskim "Camp Kościuszko" odbędzie się uroczystość przekształcenia Regionalnej Grupy Wsparcia w Garnizon Sił Zbrojnych US Army w Polsce. Jak podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie to pierwszy stały garnizon wojsk amerykańskich w Polsce. 

Nowe świadczenie wspierające 3176,88 zł dla niepełnosprawnych. Czy trzeba zrezygnować z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

Od 1 stycznia 2024 r. osoba niepełnosprawna może otrzymać świadczenie wspierające w kwocie dwa razy większej niż renta socjalna.  Na dziś jest to 3176,88 zł brutto. Czy skorzystanie z niego wymaga rezygnacji z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

Jak rozliczyć składkę zdrowotną za 2022 r. w ZUS RCA [nowy wzór od 1 maja 2023 r.]

W 2023 r. po raz pierwszy masz obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Rozliczenie roczne przekazujesz w dokumencie za kwiecień 2023 roku

Jak często Polacy myją zęby? Sytuacja nie wygląda najlepiej

Jak często Polacy myją zęby?  Z najnowszego badania opinii społecznej wynika, że blisko 60% Polaków myje zęby dwa razy dziennie, a niecałe 20% robi to tylko raz. Z kolei ponad 11% ankietowanych sięga po szczoteczkę trzy razy w ciągu dnia, a niespełna 3% – częściej. Tylko nieco ponad 2% czyści zęby po każdym posiłku. Sondaż pokazuje też, że blisko 3% ankietowanych nie szczotkuje ich codziennie. Brakuje polityki profilaktycznej.