REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady przyznawania i wypłaty nauczycielom świadczeń kompensacyjnych

Anna Ryl

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 lipca 2009 r. obowiązują przepisy ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Wprowadzone zmiany umożliwiają wcześniejsze zakończenie pracy zawodowej przez pracowników pedagogicznych, którzy spełniają wymagane przepisami kryteria: wieku, stażu pracy, oraz rozwiążą stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą.

Świadczenia kompensacyjne są rodzajowo podobne do wcześniejszych emerytur. Postępowanie w sprawie otrzymywania przedmiotowego świadczenia wszczyna się na wniosek nauczyciela zgłoszony bezpośrednio lub za pośrednictwem płatnika składek w organie rentowym.

REKLAMA

Koszty wypłaty świadczeń kompensacyjnych ponosi budżet państwa, a uprawniony nauczyciel będzie je otrzymywał do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Podmioty uprawnione do otrzymania świadczeń kompensacyjnych

Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w:

• publicznych i niepublicznych przedszkolach,

• szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Kryteria uprawniające nauczycieli do otrzymania świadczeń kompensacyjnych

Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy łącznie spełnią następujące warunki:

• osiągnęli odpowiedni wiek (wskazany w tabeli),

• posiadają okres składkowy i nieskładkowy w myśl ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa o emeryturach i rentach z FUS), równy 30 lat, w tym 20 lat pracy w jednostkach oświatowych w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,

• rozwiązali stosunek pracy.

Tabela. Wiek uprawniający nauczycieli do otrzymania świadczenia kompensacyjnego

Wysokość świadczenia kompensacyjnego

REKLAMA

Wysokość świadczenia kompensacyjnego stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, ustalone według tablic średniego trwania życia obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia.

W sytuacji gdy uprawniony nauczyciel jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, to przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury, składki na ubezpieczenie emerytalne zaewidencjonowane na jego koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22, stanowiącym stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zaewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego.

Przepisy ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych stanowią, że kwota świadczenia kompensacyjnego nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury, która obecnie jest równa 675,10 zł.

W celu zachowania odpowiedniej wysokości świadczenia kompensacyjnego będzie ono podlegało waloryzacji zgodnie z zasadami i w terminach określonych dla waloryzacji świadczeń w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Powstanie prawa do świadczenia kompensacyjnego

Prawo do świadczenia kompensacyjnego powstaje z dniem spełnienia warunków wymaganych do nabycia tego prawa. W sytuacji gdy nauczyciel pobiera zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, prawo do świadczenia kompensacyjnego powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku lub świadczenia.

Pula na wydatki reprezentacyjne w szkole>>

Zawieszenie prawa do świadczenia kompensacyjnego

REKLAMA

W przypadku podjęcia pracy lub rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez uprawnionego nauczyciela, prawo do świadczenia kompensacyjnego może ulec zawieszeniu lub świadczenie to zmniejsza się. Wypłata świadczenia ulega zawieszeniu lub zmniejsza się w sytuacji osiągnięcia przychodu odpowiednio w wysokości 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Natomiast bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu, prawo do świadczenia ulega zawieszeniu w sytuacji podjęcia pracy przez uprawnionego nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego w jednostkach oświatowych m.in. w:

• publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli,

• zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,

• publicznych kolegiach pracowników służb społecznych.

Ustanie prawa do świadczenia

Prawo do świadczenia ustaje z dniem:

• poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach,

• poprzedzającym dzień osiągnięcia przez uprawnionego wieku:

– 60 lat – w przypadku kobiet,

– 65 lat – w przypadku mężczyzn

– jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury

ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach,

• śmierci uprawnionego.

Organ wydający decyzję w sprawie świadczenia kompensacyjnego

Decyzję w sprawie świadczenia wydaje i świadczenie to wypłaca:

• organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela,

• organ rentowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania nauczyciela w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zamieszkuje on poza granicami Polski.

Od decyzji w sprawie świadczenia przysługuje nauczycielowi odwołanie do sądu.

Konsultacje w sprawach stypendiów prowadzi wójt>>

Zasady i terminy wypłaty świadczeń kompensacyjnych

Świadczenie wypłaca się za miesiąc kalendarzowy zgodnie z terminami i zasadami przewidzianymi dla wypłaty emerytur określonych w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Kwotę świadczenia za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę dni kalendarzowych w miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.

W razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie kompensacyjne, świadczenie należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w przypadku ich braku – małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku – innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba. W przypadku śmierci uprawnionego wstrzymanie wypłaty świadczenia następuje od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zmarła osoba uprawniona.

Zbieg prawa do świadczenia kompensacyjnego z innymi prawami

W razie zbiegu prawa do świadczenia kompensacyjnego z prawem do renty, uposażenia w stanie spoczynku, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub innego świadczenia o charakterze emerytalnym lub rentowym, ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, uprawnionemu przysługuje tylko jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez uprawnionego.

W przypadku skorzystania z prawa do świadczenia kompensacyjnego nie przysługuje prawo do rekompensaty, o której mowa w ustawie z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dla nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń kompensacyjnych. Jest to analogiczne jak w przypadku nauczycieli pobierających emerytury czy renty.

W razie likwidacji szkoły organ prowadzący ją ma obowiązek wskazać inną szkołę, w której naliczany będzie odpis na ZFŚS na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły oraz nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne, którego szkoła była ostatnim miejscem pracy.

Anna Ryl

Podstawy prawne

• Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800)

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458)

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800)

• Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800)

• Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656)

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Globalna awaria systemów Microsoft. Czy mamy się czym martwić w Polsce?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że obecnie w Polsce systemy infrastruktury informatycznej działają płynnie. 

Jak uczniowie Szkoły w Chmurze poradzili sobie z maturą? "Wyniki są dramatyczne"

Kilkanaście procent polskich maturzystów nie zdało egzaminu maturalnego. Jak poszło uczniom Szkoły w Chmurze? 

Coraz większa liczba dzieci ukraińskich w polskich szkołach

Od 1 września 2024 r. do polskich szkół może pójść między 20 tys. a 60 tys. ukraińskich dzieci - szacuje Paulina Chrostowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zdaniem nauczycieli największym wyzwaniem w edukacji uczniów z doświadczeniem migracji jest bariera językowa.

Ta substancja wydłużyła życie myszy ok. 25%, wyszczupliła i zmniejszyła podatność na nowotwory. Teraz testy na ludziach

Międzynarodowa grupa badaczy aktualnie testuje nowy lek hamujący interleukinę 11, który wydłuża życie myszy prawie o jedną czwartą. Nie wiadomo jeszcze jak działa on u ludzi, ale rozpoczęto pierwsze badania kliniczne - informuje tygodnik „Nature” - ukazujące się od 1869 r. jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych.

REKLAMA

Co czwarty uczeń nie zdał matury w tej szkole. A oceny końcowe były wysokie. MEN: kuratoria przyjrzą się jakości kształcenia

Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała 18 lipca 2024 r., że kuratoria przyjrzą się wynikom egzaminów maturalnych w Szkole w Chmurze oraz temu, jak mają się one do ocen końcowych uczniów. Oceny te były wyjątkowo wysokie i nie przekładają się na wyniki matur - dodała.

Co oznaczają tajemnicze paski na tubkach past do zębów?

Większość Polaków nie wie, co oznaczają kolorowe paski na tubkach past do zębów. Jakie informacje przekazuje klientowi kolor tajemniczego paska na tubce? Czy konsumenci mogą być wprowadzani w błąd? 

Coś takiego raz na 5-10 tysięcy lat: Asteroida przeleci bliżej Ziemi niż satelity geostacjonarne 13 kwietnia 2029 roku. ESA przyśpiesza misję Ramses

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przyspiesza realizację nowej misji o nazwie Ramses, która ma na celu dotarcie do asteroidy Apophis – podał portal Space.com. W 2029 r. obiekt będzie bardzo blisko Ziemi, bliżej niż satelity geostacjonarne. Asteroida nie zagraża jednak naszej planecie.

Rodzice coraz rzadziej szczepią swoje dzieci. Najnowsze dane WHO

Alarmujące dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wyszczepialność dzieci i młodzieży na świecie wciąż nie może odzyskać poziomu sprzed pandemii. 

REKLAMA

Blisko 5 tys. zgłoszeń związanych ze zdarzeniami atmosferycznymi

We wtorek i środę strażacy w całym kraju mieli ręce pełne roboty. Do godz. 6 odnotowano 4998 zgłoszeń związanych z pogodą. Obrażenia odniosły cztery osoby. 

Wojsko Polskie to trzecia armia NATO pod względem liczebności

Polska ma trzecią największą co do liczebności armię w NATO - przekazał szef BBN Jacek Siewiera, powołując się na dane zebrane przez NATO. Z szacunków Sojuszu wynika, że Wojsko Polskie z ponad 216 tys. żołnierzy to trzecia armia NATO - po USA i Turcji.

REKLAMA