Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany zasad lokalizowania inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych w gminach

Bartosz Sieroń

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad ustawą o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów pozwoli na wprowadzenie zmian w zasadach lokalizowania inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych w gminach, które będą chciały zezwolić na lokowanie tego typu infrastruktury na swoim obszarze. Ponadto nowela umożliwić ma rozwój budownictwa mieszkalnego w pobliżu elektrowni, przy zapewnieniu mieszkańcom dokładnych informacji na temat planowanych inwestycji.

 

Ponad 70% energii elektrycznej, jaką w Polsce pobierają przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, pochodzi z węgla kamiennego. Oznacza to, że odbiorcy energii są bardzo wrażliwi na wszelkie wahania jej kosztów, które zależą od wielu czynników, wśród których dużą rolę odgrywa wzrost cen za uprawnienia do emisji CO2. Zasadne jest więc dążenie do pozyskiwania coraz to większych ilości tańszej i bardziej ekologicznej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, tym bardziej że to właśnie energię pochodzącą z OZE promuje Unia Europejska. Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej przewiduje bowiem, że do 2050 r. Unia osiągnąć ma neutralność klimatyczną, co oznacza między innymi dążenie do ograniczenia emisji CO2 i dekarbonizację wytwarzania energii. Dekarbonizacja to proces systematycznego ograniczania emisji CO2 do atmosfery, by ostatecznie całkowicie zaprzestać jego emisji.

Cele klimatyczne Unii Europejskiej do 2030 r.

Aktualnie Unia Europejska wyznaczyła sobie w perspektywie 2030 r. cztery najważniejsze cele w obszarze przeciwdziałania zmianom klimatu:

  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% w porównaniu z emisją z 1990 r. (zwiększony w grudniu 2020 r. z wcześniejszych 40%),
  • co najmniej 32% udziału źródeł odnawialnych w zużyciu końcowym energii brutto,
  • wzrost efektywności energetycznej o 32,5%,
  • ukończenie tworzenia wewnętrznego rynku energii Unii Europejskiej.

Realizacji powyższych celów sprzyjać ma przyjęta przez Unię strategia określana jako Europejski Zielony Ład. Polityka energetyczna Polski do 2040 r. przejmuje oczywiście założenia unijnych dokumentów, zakładając przy tym, że do roku 2030 udział OZE w końcowym zużyciu energii wzrośnie do 23%. W 2040 r. udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii wynieść ma zaś 28,5%.

Zalety energetyki wiatrowej

Stąd, jak widać, wynika potrzeba wprowadzenia takich rozwiązań prawnych, które sprzyjać będą rozwojowi energetyki z odnawialnych źródeł energii, w tym lądowych elektrowni wiatrowych. Tym bardziej, że tego rodzaju energetyka ma wiele zalet i duże perspektywy rozwoju. Już teraz bowiem lądowa energetyka wiatrowa jest najtańszą technologią wytwarzania energii w Polsce. Na korzyść energetyki wiatrowej przemawia również to, że sektor ten rozwija się niezwykle szybko, a nowe technologie pozwalają na obniżenie kosztów realizacji projektów wiatrowych. Nowoczesne turbiny wiatrowe o dużych mocach są coraz tańsze i bardziej efektywne, a to oznacza, że coraz lepiej wykorzystują dostępne zasoby wiatru. Tym samym rośnie liczba obszarów, na których opłaca się takie elektrownie budować. Tym bardziej więc niezbędne jest tworzenie elastycznych przepisów prawnych, wspierających rozwój energetyki wiatrowej i umożliwiających zagospodarowanie nowych obszarów, między innymi właśnie poprzez uelastycznienie zasad lokowania elektrowni wiatrowych. Kluczowa jest tu proponowana w nowelizacji nowa bezwzględna minimalna odległość elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych, która pozwoli na udostępnienie większych obszarów Polski pod rozwój energetyki wiatrowej. Rozwój energetyki wiatrowej, który może dokonać się poprzez uelastycznienie przepisów, może mieć znaczący wkład nie tylko w osiągnięcie przez Polskę neutralności emisyjnej do 2050 r., ale również może znacząco wpłynąć na obniżenie cen za energię elektryczną.

 

Z szacunków przedstawionych przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wynika, że każdy dodatkowy 1 GW generacji z lądowych elektrowni wiatrowych dostarczonych do Krajowego Systemu Energetycznego może obniżać ceny hurtowe energii elektrycznej o ok. 21 zł/1 MWh. Szacuje się, że po roku 2030, czyli po okresie wzmożonych nakładów inwestycyjnych na energetykę wiatrową, oszczędności mogą wynieść od 5 do 30 zł/1 MWh.

 

Aktualnie Polska, obok Bawarii i Austrii, ma najbardziej restrykcyjne przepisy dotyczące lokowania elektrowni wiatrowych na lądzie związane z wymogami odnoszącymi się do minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych.

Złagodzenie polskich przepisów

Planowana nowelizacja przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych podtrzymuje podstawową zasadę lokowania nowych elektrowni wiatrowych. Zgodnie z tą zasadą nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Zdecydowano jednak, że obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany na potrzeby inwestycji wiatrowej będzie jednak dotyczył obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie, jak dotychczas, całego obszaru wyznaczonego zgodnie z tzw. zasadą 10H, czyli dla obszaru w promieniu wyznaczonym przez dziesięciokrotność całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej. Gminy zyskają większą władzę w zakresie wyznaczania lokalizacji elektrowni wiatrowych w ramach procedury planistycznej, tj. dotyczącej uchwalenia lub zmiany MPZP, opracowanego dla elektrowni wiatrowej.

 

Nowością będzie dopuszczenie, by miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mógł określać inną odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego. Oczywiście plan musi brać pod uwagę zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej, przy uwzględnieniu minimalnej dopuszczalnej odległości elektrowni od budynków mieszkalnych, jaka zgodnie z projektem nowelizacji ustawy wynosić ma 500 m. W tym kontekście szczególnie ważne będzie przeprowadzenie prognozy oddziaływania inwestycji na środowisko, zwłaszcza obejmującej wpływ emisji hałasu na otoczenie. Kolejną istotną nowością będzie to, że prognozy oddziaływania na środowisko dla elektrowni wiatrowych będą obowiązkowo uzgadniane, a nie jak dotychczas jedynie opiniowane, przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Projekt nowelizacji przewiduje możliwość wydania specjalnych wytycznych dla gmin i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska dotyczących lokowania elektrowni wiatrowych i badania ich ewentualnego oddziaływania na otoczenie.

 

W sytuacji gdy przy już istniejącej elektrowni wiatrowej mają być lokowane nowe budynki, zasady 10H nie trzeba będzie stosować. Wystarczy, że budynki ulokowane zostaną minimum 500 metrów od elektrowni, lub w większej odległości, wynikającej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i oceny oddziaływania elektrowni na środowisko.

Lokowanie elektrowni wiatrowych w pobliżu form ochrony przyrody

Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych proponuje odejście od zasady 10H przy ustalaniu minimalnej odległości elektrowni wiatrowej od form ochrony przyrody. Proponuje się, aby odległości te ustalane były na podstawie analiz prowadzonych w ramach prognoz oddziaływania na środowisko oraz zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Decyzję o lokalizacji elektrowni podejmować ma regionalny dyrektor ochrony środowiska w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej inwestycji na podstawie szczegółowego raportu oddziaływania na środowisko.

Dyskusje publiczne jako warunek odejścia od zasady 10H

Planowana nowelizacja przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych uelastycznia wprowadzenie zasady lokowania elektrowni wiatrowych w pobliżu budynków mieszkalnych, ale stawia przy tym pewne warunki. Jednym z nich będzie wymóg organizowania przez gminy dodatkowych konsultacji mieszkańców w formie dyskusji publicznych z udziałem zainteresowanych mieszkańców i innych interesariuszy. Dyskusje te powinny dotyczyć zarówno miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak i planowanych zmian tego planu, jeśli wyznaczają one nowe ramy dla budowy lub przebudowy lądowych elektrowni wiatrowych w danej gminie.

 

Ponadto nowelizacja przewiduje wydłużenie terminów, w jakich mieszkańcy będą mieli wgląd do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i w jakich będą mogli składać uwagi do planu oraz do prognozy oddziaływania inwestycji na środowisko.

 

W dyskusjach publicznych będą mieli obowiązek uczestniczyć: wójt, burmistrz albo prezydent miasta, jego zastępca lub sekretarz gminy, przewodniczący lub wiceprzewodniczący rady gminy lub inny radny wskazany przez przewodniczącego, przedstawiciel inwestora w elektrownię wiatrową, przedstawiciel gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz przedstawiciel właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Dyskusja publiczna ma na celu dostarczenie mieszkańcom informacji o planowanym zakresie inwestycji, w tym wysokości elektrowni wiatrowej, szczegółach i kolejnych etapach procedury planistycznej oraz uprawnieniach przysługujących w tym zakresie mieszkańcom. Ma dostarczać również informacji o szczegółach i kolejnych etapach procedury środowiskowej oraz uprawnieniach przysługujących w tym zakresie mieszkańcom.

Zabezpieczenie interesów gminy pobliskiej

Nowela ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przewiduje większą ochronę interesów gmin pobliskich.

DEFINICJA

Gmina pobliska to gmina, której tereny znajdują się w odległości mniejszej niż 10H od elektrowni wiatrowej lub w zasięgu oddziaływań tej elektrowni, określonym w prognozie, jeśli odległość ta jest większa niż 10H.

 

Dlatego też nowelizacja ustawy przewiduje wprowadzenie obowiązku uzyskania opinii wójta, burmistrza albo prezydenta miasta gminy (gmin) pobliskiej, dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowej. Opiniowanie przez gminę pobliską będzie odbywać się na zasadach określonych w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

W sytuacji gdy faktyczny zasięg oddziaływania planowanej elektrowni wiatrowej będzie się rozciągał na gminę pobliską, dla tego fragmentu w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowej gmina pobliska będzie musiała przyjąć własny MPZP.

Obowiązki podmiotu eksploatującego elektrownię wiatrową

Nowela przewiduje także wzmocnienie bezpieczeństwa eksploatacji elektrowni wiatrowych na lądzie. W tym celu wprowadzone zostaną nowe obowiązki związane z czynnościami technicznymi, dotyczące elementów technicznych elektrowni wiatrowych, które będą realizowane przez wyspecjalizowane techniczne serwisy komercyjne, certyfikowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Powstanie specjalny rejestr tego typu podmiotów, które zobowiązane będą do uzyskania co 5 lat odpowiedniego certyfikatu. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie miał prawo kontrolowania, czy podmiot eksploatujący elektrownię wiatrową korzysta z usług certyfikowanego serwisu.

Podsumowanie

Planowana nowelizacja przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych uelastycznia zasady lokowania elektrowni wiatrowych w pobliżu budynków mieszkalnych, dopuszczając ich lokowanie nawet w minimalnej odległości 500 metrów od elektrowni. Przy lokalizacji elektrowni pod uwagę brane będą założenia miejscowego planu zagospodarowania i oceny oddziaływania na środowisko, a ważny głos zyskają okoliczni mieszkańcy. Również gminy pobliskie zyskają wpływ na lokowanie elektrowni w ich pobliżu. Projekt nowelizacji jest aktualnie na etapie konsultacji społecznych i opiniowania.

 

🅒 🅟

 

Podstawa prawna

  • art. 4, art. 5 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 724),

  • art. 24, art. 25 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 741; z późn. zm.).

Bartosz Sieroń

absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; specjalista ds. rachunkowości zarządczej i kontrolingu; obecnie pełnomocnik Zarządu MPO w m.st. Warszawie

Monitor Prawa Ochrony Środowiska

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Plan Strategiczny WPR. Jest harmonogram naboru wniosków

Harmonogram naboru wniosków o wsparcie dla rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 opublikowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy mogą występować o dopłaty bezpośrednie od połowy marca.

W środę kolejna akcja NURD. Będzie więcej policji na drogach

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (NURD) – to nazwa ogólnopolskich działań kontrolno-prewencyjnych, jakie drogówka przeprowadzi w środę 22 marca. Funkcjonariusze będą kontrolować, czy kierowcy ustępują pierwszeństwa pieszym na przejściach.

Kto, gdzie, kiedy składa wniosek o dopłaty w rolnictwie w 2023 r. [Harmonogram dla rolników pszczelarzy, producentów owoców]

ARiMR opublikowała harmonogram naboru wniosków w ramach Planu Strategicznego WPR

1,2 mln laptopów dla uczniów za 3 mld zł - szczegóły programu

1,2 mln laptopów, za łączną kwotę blisko 3 mld zł; komputery trafią zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych, dostarczone będą wraz z oprogramowaniem; powstanie specjalny portal zgłoszeniowy, który pozwoli zgłaszać potencjalne problemy ze sprzętem - to niektóre z wyjaśnień kancelarii premiera w odpowiedzi na pytania posłów w sprawie zakupu laptopów dla czwartoklasistów i nauczycieli.

Las – naturalne lekarstwo. I to bez recepty!

Las – naturalne lekarstwo. Przywitaliśmy już wiosnę, a w nocy z 25 na 26 marca zmieniamy czas na letni i dłużej będziemy cieszyć się światłem w ciągu dnia. To dobry moment, aby przebywać jak najwięcej na świeżym powietrzu, w otoczeniu natury. Dlaczego las ma na nas taki dobry wpływ?

Wdówik: Świadczenie wspierające 3176 zł będzie można łączyć z rentą socjalną albo zasiłkiem pielęgnacyjnym

Dla osób z najcięższą niepełnosprawność będziemy kierować dodatkowe świadczenie równe 200 proc. renty socjalnej, czyli 3176 zł. To działanie w ramach skali opartej o narzędzia międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania ICF - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

MRiPS: Badania psychiatryczne pacjenta DPS. Czy można trafić do DPS bez swojej zgody?

Niedopuszczalne jest przyjmowanie i przebywanie w placówkach zapewniających całodobową opiekę osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku, bez wyrażenia przez te osoby świadomej zgody – wyjaśnił resort rodziny i polityki społecznej.

Wiceminister Szwed: 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy

W tym roku przekażemy łącznie ponad 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy - czyli ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - poinformował we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Rolniku! W tym roku nie tylko dopłaty. Możesz złożyć osobny wniosek o pieniądze na ekoschematy

Podstawowy termin składania wniosków upłynie 15 maja 2023 r. Jeżeli rolnik złoży wniosek po tym terminie, jednak nie później niż do 9 czerwca 2023 r. jego dopłata zostanie pomniejszona o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Pierwszy stały garnizon US Army w Polsce od 21 marca 2023 r. "Camp Kościuszko"

We wtorek 21 marca 2023 r. w poznańskim "Camp Kościuszko" odbędzie się uroczystość przekształcenia Regionalnej Grupy Wsparcia w Garnizon Sił Zbrojnych US Army w Polsce. Jak podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie to pierwszy stały garnizon wojsk amerykańskich w Polsce. 

Nowe świadczenie wspierające 3176,88 zł dla niepełnosprawnych. Czy trzeba zrezygnować z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

Od 1 stycznia 2024 r. osoba niepełnosprawna może otrzymać świadczenie wspierające w kwocie dwa razy większej niż renta socjalna.  Na dziś jest to 3176,88 zł brutto. Czy skorzystanie z niego wymaga rezygnacji z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

Jak rozliczyć składkę zdrowotną za 2022 r. w ZUS RCA [nowy wzór od 1 maja 2023 r.]

W 2023 r. po raz pierwszy masz obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Rozliczenie roczne przekazujesz w dokumencie za kwiecień 2023 roku

Jak często Polacy myją zęby? Sytuacja nie wygląda najlepiej

Jak często Polacy myją zęby?  Z najnowszego badania opinii społecznej wynika, że blisko 60% Polaków myje zęby dwa razy dziennie, a niecałe 20% robi to tylko raz. Z kolei ponad 11% ankietowanych sięga po szczoteczkę trzy razy w ciągu dnia, a niespełna 3% – częściej. Tylko nieco ponad 2% czyści zęby po każdym posiłku. Sondaż pokazuje też, że blisko 3% ankietowanych nie szczotkuje ich codziennie. Brakuje polityki profilaktycznej. 

Co to jest wyspa ciepła w miastach? [wywiad]

W miastach powstają tzw. wyspy ciepła, które - w połączeniu z falami upałów - dla wielu mogą być niebezpieczne. Aby sprawdzić, jak zmiany klimatu wpływają na miasta, Polska Agencja Kosmiczna zleciła wykonanie analizy wysp ciepła dla pięciu dużych polskich miast - mówi Jolanta Orlińska z POLSA.

Nowy wzór ZUS DRA w PDF dla rozliczenia składki zdrowotnej od 1 maja 2023 r. [zasady ogólne, ryczałt, podatek liniowy]

Do rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 r. wypełnia się blok XII nowego wzoru ZUS DRA. Formularz jest już opublikowany, ale obowiązuje od 1 maja 2023 r.

ZUS ZSWA do 31 marca 2023 r. Poradnik ZUS [PDF do ściągnięcia]

31 marca 2023 r. upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA – Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2022 rok.

Nowelizacja Kodeksu wyborczego - Dz.U. poz. 497 [Centralny Rejestr Wyborców]

Bezpłatne przewozy dla wyborców w gminach bez publicznego transportu, powstanie Centralnego Rejestru Wyborców, zmiany w zasadach nagrywania prac obwodowej komisji wyborczej.

Skierowanie do sanatorium w formie elektronicznej od 17 marca 2023 r.

Od piątku, 17 marca, działa e-skierowanie do sanatorium. Przyszły kuracjusz będzie mógł śledzić na Internetowym Koncie Pacjenta, na jakim etapie przetwarzania jest jego e-skierowanie - informuje Centrum e-Zdrowia

Darowizna na krwiodawstwo

Honorowy dawca krwi może skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym za 2022 r. Limit darowizn wynosi 6% dochodu/przychodu.

MRiPS: 3176,88 zł świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych. Potrzebne orzeczenie od wojewódzkiego zespołu orzeczniczego

Od 1 stycznia 2024 r. rząd wprowadzi nowy system pomocy osobom niepełnosprawnym. Będą trzy poziomy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Na najwyższym osoba niepełnosprawna otrzyma dwukrotność obecnej renty socjalnej, czyli 3176,88 zł brutto.

Tabletka, kapsułka, czopek, globulka, syrop, zawiesina. Dlaczego lekarstwa mają różną postać?

Z jakiego powodu lekarstwo jest produkowane w formie tabletki, kapsułki, czopka, syropu? Wyjaśniają to farmaceuci z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w opublikowanym na YouToube filmie "Tabletka tabletce nierówna - czyli o nowoczesnych postaciach leku". 

Zmiany w umundurowaniu policjantów w 2023 r. Nowy rodzaj spodni ochronnych. Normy dla ubioru ćwiczebnego

Zostaną wprowadzone spodnie ochronne, które wraz z kurtką ochronną będą stanowiły ubiór przeznaczony dla policjantów oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego [2023 r. i 2024 r., wymogi, podstawa programowa, rozporządzenie]
Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty w 2023 r. i 2024 r.

Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty w 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki [wymogi, rozporządzenie]

Jakie są wymagania dla egzaminu ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024?