Kategorie

Przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000

Michał Kaczmarek
Obszary Natura 2000 wprowadzono do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Wskazanie wszystkich przypadków, w który wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000, może się okazać niezwykle trudne.

Obszarem Natura 2000 jest:

- obszar specjalnej ochrony ptaków,

- specjalny obszar ochrony siedlisk,

- obszar mający znaczenie dla Wspólnoty,

utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Tryb tworzenia obszarów Natura 2000 określają szczegółowo art. 27 - 27a ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., nr 151, poz. 1220, ze zm.), a ich istotą, jako formy ochrony przyrody, jest zasadniczo zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby znacząco negatywnie wpłynąć na gatunki roślin lub zwierząt, dla których wprowadzono ochronę. Zabrania się więc podejmowania działań mogących, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w szczególności:

1.    pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

2.    wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub

3.    pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

Jednakże w świetle art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, jeśli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska (bądź ewentualnie dyrektor właściwego urzędu morskiego) może zezwolić na podjęcie planu lub działania, mogącego znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000.

W przypadku gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk i gatunków priorytetowych, zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać udzielone wyłącznie w celu:

1.    ochrony zdrowia i życia ludzi,

2.    zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego,

3.    uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego,

4.    wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.

W przypadku planowanych przedsięwzięć, formą zezwolenia na ich realizację jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienie z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (art. 35a ustawy o ochronie przyrody).

Czytaj także: Raport środowiskowy w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko>>

Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 dotyczy przedsięwzięć innych niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Jest ona wymagana w sytuacji, gdy planowane przedsięwzięcie:

- może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru bądź nie wynika z tej ochrony,

- obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 stwierdzono na podstawie art. 96 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227, ze zm., dalej: ustawa o ocenach).


Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 jest dokonywana w ramach postępowania zmierzającego do wydania pozwolenia na realizację przedsięwzięcia. W świetle art. 96 ust. 2 ustawy o ocenach, jej przeprowadzenie może być wymagane w szczególności przed wydaniem:

1.    decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o ocenach,

Reklama

Chodzi o przedsięwzięcia, które wymagają jednego z pozwoleń, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 1-18 ustawy o ocenach (np. decyzja o pozwoleniu na budowę czy też decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) i nie są jednocześnie przedsięwzięciami zaliczanymi do mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

2.     koncesji innej niż wymieniona w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o ocenach, wydawanej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego, koncesji wymaga prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż oraz bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 przedsięwzięć, które obligują do uzyskania koncesji na działalność regulowaną prawem geologicznym i górniczym, najczęściej jest przeprowadzana w ramach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przeważającej większości są one bowiem zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem ocenie będą podlegały:

-    niektóre rodzaje działalności polegającej na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin, połączone z robotami geologicznymi,

-   niektóre rodzaje działalności polegającej na wydobywaniu kopalin pospolitych, gdy obszar zamierzonej działalności nie przekroczy 2 ha, wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20.000 m³ oraz gdy działalność jest prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych.

Czytaj także: Można przenosić decyzje środowiskowe>>

Reklama

Katalog przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 ma charakter otwarty. Mogą tego wymagać inne rodzaje działalności regulowane prawem geologicznym i górniczym, nie wymagające uzyskania koncesji. Należy w tym miejscu wskazać na prowadzenie prac geologicznych obejmujących roboty geologiczne, prowadzone w celu sporządzenia dokumentacji hydrogeologicznej bądź geologiczno-inżynierskiej. Działalność taka może być prowadzona na podstawie zatwierdzonego projektu prac geologicznych. Decyzja zatwierdzająca projekt należy uznać za pozwolenie, przed uzyskaniem którego może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

3.    pozwolenia wodnoprawnego, innego niż wymienione w art.72 ust. 1 pkt 6 ustawy o ocenach, wydawanego na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

Do przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w zakresie korzystania z wód i urządzeń wodnych, zaliczono wykonywanie niektórych urządzeń wodnych, wymagających pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych. Przeprowadzenia oceny oddziaływania  na obszary Natura 2000 mogą więc wymagać inne rodzaje korzystania z wód lub urządzeń wodnych.

4.    zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, wydawanego na podstawie ustawy o ochronie przyrody,

Zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody regułą jest, że usunięcie drzewa z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu. Jednocześnie ustawodawca przewidział w art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody katalog enumeratywnych wyłączeń, obejmujący przykładowo drzewa i krzewy w lasach, drzewa i krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat czy też drzewa i krzewy na plantacjach drzew i krzewów.

Należy uznać, iż w przypadku usuwania drzew wskazanych powyżej przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 jest wyłączone, gdyż brak jest pozwolenia, w ramach wydawania którego taka procedura może być przeprowadzona. W pozostałych sytuacjach ocena będzie dokonywana  w ramach wydawania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów, zastępującej zezwolenie, o którym mowa w art. 83 ustawy o ochronie przyrody.

5.    pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, wydawanego na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich jest wydawane w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. Organem właściwym do wydania takiego pozwolenia jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.

Czytaj także: Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach>>

Wskazanie przypadków, w których konieczne może okazać się przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 jest trudne. Będzie jej wymagała każda działalność człowieka, mogąca potencjalnie niekorzystnie wpłynąć na obszary Natura 2000 w sytuacji gdy spełnione są przesłanki:

1.    podejmowana działalność musi odpowiadać definicji przedsięwzięcia rozumianego jako zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin, przy czym przedsięwzięcia powiązane technologicznie traktuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeśli są one realizowane przez różne podmioty,

2.    realizacja takiego przedsięwzięcia musi następować na podstawie pozwolenia organu administracji publicznej,

3.    nie może być to przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Michał Kaczmarek

samorzad.infor.pl

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021?

  Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 – kiedy? Gdzie i jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Przedstawiamy ważne informacje dla uczniów kończących w tym roku szkołę podstawową.

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.